bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (117 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A02733Ritning till erfordelige uthusbyggnader för en folkskola att uppföras af resningsvirke och bräder, å den för nämnde skole bestämde local1846 
C00284Project till ständiga grafvar på Tyska kyrkogården1815Medförklaring Approberad av Tyska församlingens kyrkogård 
C00285(Gravplatser på Tyska kyrkogården)1808Uppvisad vid sockenstämma 9/12 1816 
C00286Karta öfver stadsförsamlingens kyrkogård i Carlskrona under Tomt numret 12, af 4:de Qvarteret Lindblad1827Med beskrivning 
C00287Karta öfver stads-kyrkogården i Carlskrona upprättad vid den för planeringen derå verkställde afvägning1837Med tabell 
C00288Charta öfver projecterande begrafningsplatsarne för amiralitets- och stads- samt Tyska- församlingen, belägne på Wämö vid Carlskrona1790Med beskrivning approberad av Kungl. Maj:ts kommitté den 3/5 och av KB den 12/5 1790 
C00289Karta öfver en del af inna-Wämö med projecterat läge för en begrafningsplats1853Med beskrivning 
C00290Karta öfver gamla kyrkogården å Wämmö samt kringliggande trakt1877Kartan har legat i ett brev från Thedenius till drätsrlkammaren den 31/5 1877. Brevet återfins i handlingar angående kyrkogården 
C00291Förslag till utvidgning af kyrkogården på Wämmö1877Med beskrivning kartan tillhör brev från Thedenius till drätsrlkammaren den 26/10 1877. Brevet återfinns i handlingar angående kyrkogården
renoverad 1982
 
C00301Karta öfver Carlskrona stads begrafningsplats å Wämmö med derå befintliga familjegravar1900 
C00302Karta öfver stadens begrafningsplats å inre Wämmö1905Fastställd av byggnadsnämnden den 15/11 1905 
C00303Profil för vattenledningen till allmänna begrafningsplatsen å Vämmö 
C00307Karta öfver en del af Moo hemman i Rödeby socken, jemte förslag till plan för anläggande därstädes af en ny kyrkogård för Carlskrona stad1877Kartan har legat i ett brev från Thedenius till stadsfullmäktige den 8/9 1877. Brevet återfinns i handlingar rörande kyrkogården 
C00308Gravplatser på Tyska kyrkogården1828 
C00309Det hafwer Capitainliteutnanten wählb. Herr Carl Fred. Broome, hos undertecknad tillförordnad stadsingenieur, om behörigt tomtebref anhållit sådant som det enligt stadens aproberade charta bör vara, öfver dess sig tillhandlade tomt nr 5 uti XI quarteret B1771Med beskrivning Jfr C 311 - 313 
C00310Geometrisk charta öfver Tyska kyrkans tomt, under nr 1 och nr 8 uti Ellofte quarteret Bonde emot stora torget, Kongs- och Prints samt Borgmästare-gatorne belägne....1794Med beskrivning Exhib i rådhuset 12/5 1817 lagfartsprotokollet § 96 
C00311Charta öfver Östmanska tomterne N:ris 4 & 5 uti XI quarteret Bonde, emot Borgmästare gatan belägene, uppmätte och på charta lagde uppå reqvisition af Tyska kyrko rådet1803Med beskrivning Exhib på rådhuset den 2/3 1818, lagfartsprotokollet & 38 
C00312Charta uppå tomterne N:ris 4 & 5 uti 11:te qvarteret Bonde, emot Borgmästare gatan belägne, hvilka enligt bytesafhandling emellan stadens Tyska församlings kyrko råd och Öfverste lieutenanten vid Kungl. amiralitetet välborne Herr C. M. Hederstjärna den 301805Med beskrivning 
C00313Charta uppå projecterade utbytet emellan ägarne af tomterne N:ris 6 och 7 å ena sidan, samt Tyska kyrko församlingens ägande tomter under N:ris 4,5 & 8 å.a. uti XI:to qvarteret Bonde: inom härnen af Stora torget: Kungsgatan; amiralitets- torget samt Borgm1823Med beskrivning 
C00314Charta uppå den del af tomten nr 7 uti 11:te qvarteret Bonde, som Tyska församlingen sig tillhandlat1834Med beskrivning 
C00315Planritning med utsatta gravplatser1709Text på baksidan: Gammal graf charta hvalfda grafvarne uti Tyska kyrkan ödelagd vid eldsvådan den 17/6 1790 
C00322Trefaldighetskyrkan Ritning till sektion/fasad.efter branden 1790 
C00325Trefaldighetskyrkan Planritning 
C00326Trefaldighetskyrkan Planritning. 
C00329Förslag till gasbelysning i Tyska kyrkan [Planritning med detaljer]1877Tillhörande handlingar i volym oI a:3 
C00330Facad af corintiskt pilaster capitel med planer, som visar huru många vincklar, sidor och hörn, fordrar capiteler uti Tyska kyrkan i Carlskrona1796 
C00335Bröstvärn å läcktarne1801 
C00336Ritning till vägg- och valvkonstruktion 
C00337Ritning till pilaster-detaljer 
C00338Utkast till fönsterkarmar med bågar för Tyska kyrkan1800Med beskrivning på baksidan ritning till kolonner med arkitrav 
C00348Projekt till altaruppsats och skrank1801 
C00349Projekt till altaruppsats 
C00350Projekt till predikstol 
C00351Projekt till predikstolrenoverad på väv 
C00352Project till prädikstol1808renoverad på väv 
C00353Projekt till orgelrenoverad på väv 
C00356Ritning till orgelwerk uti Tyska kyrkan i Carlskrona1825Gillad
renoverad på väv
 
C00357Ritning till järnstaket med grindar1864Ritningen har varit bilagd ett brev från Kockum den 27/8 1864. Brevet ingår i kyrkorådets handlingar 
C00358Projekt till gas-amatur.1877renoverad på väv 
C00359Facade af muren från söder till nord, mellan pastors-bostället och kyrkan.1859renoverad på väv
fuktskador
 
C00360Ritning till klocktorn.1859Presenterad i landskontoret den 14/2 1859 
C00361Ritning till takstolskonstruktion.renoverad på väv 
C00362Dessein till 43 stycken hvälfda grafvar uti nya stads kyrckan1785Renoverad av P. Göransson 1785, Kopia av David Rosenbaum 1803 
C00363Dessein till betäckning öfver de vid Carlscrona stadskyrcka, å västra gafveln redan uppförde tornen1806Gillad 12/7 1806 i högkvarteret i Greifswald
renoverad på väv
 
C00369Teckning av stora torget sett mot Fredrikskyrkans västfasad1808Teckningen ingår som vinjett på titelbladet till Rosenbaums ritningar till Fredrikskyrkan 
C00370Altar prydnad i Carlskrona stadskyrka1843Gillad 11/10 1843 
C00371Ritning till predikstol uti storkyrkan i Carlskrona1846Gillad den 6/2 1846
renoverad på väv
 
C00372Norra stolens wästra sida plan af norra tornet 
C00373Fredriks kyrkan Förslag till gasbelysning1877Jfr C 329 
C00376Karta öfver stadsförsamlingens kyrkoherdeboställe, en del af tomten nr 1 i 11:te qvarteret "Bonde"1904Med protokoll och beskrivning 
C00379Relationskarta till följe af högt:de magistratens resolution af d: 2 och 16 nestledande octobris, uppå Gullsmeds åldermannen mäster Joh: D. Swarts giorda requisition blef laga syn och mätning förrättad öfver Tyska scolae tomten nr: 1, uti XI quarteret Bon1781Med beskrivning och tillhörande handling samt anteckning om ägarbyte 1818 
C00380Dessein till Tyska församlingens scholae hus öfra våningen, Facade af östra gaflen, Undra våningen, Facade åt prins gatan, 
C00381Karta öfver stads församlingens skol styrelses ägande tomter N:ris 9 & 10 uti 10 qvarteret Rosenfeldt, belägna vid Prinsgatan1847Med beskrivning har legar i skolrådets handlingar 
C00382Karta öfver Direktionens för Folkskolan nu inköte tomter N:ris 8 och 23 uti 10:de qvarteret Rosenfeldt, belägne emellan Prins- och Amiralsgatorne1862Med beskrivning Har legat i skolrådets handlingar 
C00383Karta öfver en af stads-församlingens skol-råd inköpt del af tomten M:o 22 uti 10:e qvarteret Rosenfeldt, belägen vid Amiralitetsgatan1873Med beskrivning har legat i skolrådets handlingar 
C00384Ritning till reglering af wattenafloppen från folkskoletomterne i 10 qvarteret1874Hör till handlingar rörande processen mellan Galvaniseringsaktiebolaget och skolrådet 1874 - 1876 se skolrådets protokoll och handlingar 
C00385Karta öfver stadsförsamlingens folkskolas fastighet, tomterna N:ris 8, 9, 10 och 23 samt en del af tomten Nr 22 i 10:de qvarteret Rosenfeldt1884Med beskrivning 
C00386Charta utvisande den del af Kungl. Am:ts krigsmans cassan tillhörige och under nr 51 och delar af N:ris 52 och 69 uti 6:te qvarteret Adlersten vid hörnet af Drottning- och Runneby- gatorne belägne tomt, som Kongl. direction öfver bemälte cassa ansett kunn1845Med beskrivning 
C00387Charta öfver den i hörnet af Runneby- och Drottning-gatorne belägna del af Kong. Krigsmans cassans tomt, utvisande de derå verkställde undersökningar medelst jordborrning i och för en stenbyggnad derstädes1845 
C00388Charta öfver den tomt som, under N:ris 51, 52 och 69 uti 6:te qvarteret Adlersten i hörnet af Runneby- och Drottning-gatorne, af styrelsen för en Folkskolas organiserande härstädes, ansedts såsom lämplig local för en skolebyggnads uppförande; utvisande ti1846 
C00389Charta öfver de till härvarande Lasarett hörande tomter nr 19:25 jemte del af 24. samt tomterne nr 17, 18 & 20 uti 7:de qvarteret Sjöblad emellan Bredgatan och norra Guld-smed gränden belägne hvilka sednare till nämnde inrättning äro ämnade att inköpas1839Köpt till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00390Charta uppå tomtedelen nr 20 uti 7:de qvarteret Sjöblad emot norra Guldsmed gränden belägen hvilken tomtedel Blekinge läns Kongl. Lazarett och curhus direction sig tillhandlat af konstapel Palmberg1841Köpt till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00391Charta uppå tomterne nr 19 och 25 jemte delar af nr 20 & 24 uti 7:de qvarteret Sjöblad emellan Bredgatan och norra Guldsmed gränden belägna hvilka tillhöra Blekinge läns Kongl. Lazarett och Curhus direction.1841Med beskrivning köpta till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00392Charta öfver tomterne nr 17 & 18 uti 7:de qvarteret Sjöblad emot norra Guldsmed gränden belägne hvilka tomter nu blifvit inköpta af Blekinge läns Kongl. Lazaretts och kurhu direction1841Med beskrivning köpta till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00393Karta öfver den utaf Kongl. Lazaretts direktionen inköpta tomten nr 26 uti 7:de qvarteret Sjöblad, vid Bredgatan belägen.1845Köpt till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00394Karta öfver tomterne N:ris 17, 18, 19,20, del af nr 24, samt n:ris 25 och 26, belägna uti 7:de qvarteret Sjöblad, med derå uppförda byggnader, tillhörande Blekinge läns Kolgl. Lazarett och Kurhus1864Med beskrivning köpta till folkskola föe flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00395Förslag till plantering å Lazaretts tomten1896Med beskrivning tomten köpt till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00396Karta öfver tomterna N:ris 27 och 28 i 7:de qvarteret Sjöblad1877Med beskrivning köpta till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00397Karta öfver de till Blekinge läns Lazarett hörande tomter N:ris 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 och 28 samt del af Nr 24 i 7:de qvarteret SjöbladMed beskrivning köpta till folkskola för flickor 1893 tillhörande handlingar i volym Ö:1 
C00398Karta öfver Carlskrona stadsförsamlings inköpta fastighet, tomterna N:ris 17, 18, 19, 20, 25 26, 27 och 28 samt en del af tomten nr 24 i 7:de qvarteret " Sjöblad".1893Avser folkskola för flickor med beskrivning 
C00399Tomt för flickskola skolköks & barnbespisningslokaler samt skolbad mellan norra Guldsmeds gränd och Bredgatan1893 
C00400Karta lfver tomterna N:ris 17 och 22 uti 8:de qvarteret Sparre, belägne intill Amiralitets och Prins gatorna, tillhörige inspektoren Pehr Wallers1849Kartan har legat i ett anbud på försäljning av dessa tomter till skolstyrelsen 1862-03-08 
C00401Projekt till folkskolehusets tillbyggnad 
C00402Ritning till folkskolehus att uppföras af sten å den i hörnet af Runneby- och Drottning gatorne, och under N:ris 51, 52 och 69 uti 6:te qvarteret Adlersten belägne tomt. Facad åt Runneby gatan, Plan Facade åt Drottning gatan, Plan af grund- och fotmurar. 1846Upprättad i öfverensstämmelse med de af styrelsen för en folkskolas organiserande meddelte föreskrifter 
C00403Projekt till skolbyggnad nr 3 (Planritning)1846Godkänd av skolstyrelsen den 7/1 1846 Jfr C 402 
C00404Plan till ny byggnad vid östra Prinsgatan 10 kv. nr 8 - 10 för Karlskrona stadsförsamlings folkskola för flickor (Sektioner, fasad och planer) 
C00405Ritning öfver insättning af kamin i trapphuset till stadsförsamlingens folkskola vid östra Amiralitetsgatan (Sektion och planer)1896Godkänd av byggnadsnämnden 27/10 1896 
C00406Projekt tillBonings hus af korsvirke, som Tyska församlingens kyrkoråd och byggnads deputatjon ämnar upföra på tomten N:o 1 uti 11:te qvarteret Bonde emot Kungs gatan belägen (Sektion och plan)1801 
C00407Copia af Assesor Gersdorfs insände ritining på hospitals och Lazaretts huset i Carlskrona (Planer)1797Avser amiralitetsläkaren L.A. Gersdorffs gård vid Bredgatan, som inköptes av serafimerorderns gillet 1797 Köpt som skolfastighet 1893 
C00408Ritning öfver en tillämnad nybyggnad å tomten under N:ris 17, 18, 19, 20, 24 och 25 af 7:de qvarteret uti staden Carlskrona, tillhörande Länets kurhus inrättning (Fasader och planer) 
C00409Ritning till tvätt och ved skjul å Lazaretts tomten i Karlskrona 
C00410Planritningar öfver Blekinge läns kurhus och Carlskrona Lazarett1864Med beskrivning 
C00411Förslag till ominredning i Blekinge läns kurhus och Carlskrona Lazarett1868Godkänd av Kungl. sundhetskollegium 27/7 1868 
C00412Inmurningsritning öfver en ångpanna för 20 ? tryck per ? tum för Carlskrona Lazarett1868Har legat i besiktningshandling av den 15/8 1868, som ingår i volym Ö:1 
C00413Förslag till ytterpanelning af fasaden å fd Hörjerska huset vid Länslazarettet1876Fastställt av byggnadsnämnden den 28/2 1876 
C00414Plank avsett att uppföras mot Bredgatan vettande sidor av Lazarettet.1878Med utdrag av byggnadsnämndens protokoll 26/3 1878 
C00415Plan över platser för uppställning av grönsakshandlare å Stortorget 
C00292-C00293Den nya kyrkogården å Wämmö. C 292 pl 1. Terrängens beskaffenhet. C 293 pl 2. Blifvande utseende1878Med beskrivningar ur handlingar angående kyrkogården
renoverade 1982
 
C00294-C00295Plan öfver utvidgningen af Carlskrona stads begrafningsplats å Vämmö1879Med beskrivning. Fastställd enligt KB:s och biskopsämbetets resulution 29/10 1879 C 295 kopiai transparent väv med förslagen vattenledning markerad 
C00296-C00300Stadens begrafningsplats å inre Wämmö. C 296 nr 1. Afvägnings- och borrningskarta öfver området söder om stadens begrafningsplats. C 297 nr 2. Förslag till framtida plan. C 298 nr 3. Förslag till utvidgning. C 299 nr 4. Förslag till utvidgning och påfylln1896Nr 1-3 1896, 4-4b 1898 nr 4 fastställd enligt KB:s och biskopsämbetes resulution den 3/7 1898. Nr C 00300 i transparent väv 
C00304-C00306Karta öfver till ny kyrkogård förslagen plats vid lägerviken å Vämö. C 304 Terrängkarta. C 305 Kyrkogårdens blifvande höjder. C 306 Kyrkogårdens blifvande höjder profil af blifvande vägen. 
C00316-C00317C 316 Facies templi trinitatis seu carolini germaniensis [fasad] C 317 Profil templi trinitatis seu carolini germaniensis [sektion]1749renoverade på väv 
C00318-C00319Trefaldighets kyrkan C 318 Fasad C 319 Sektion1760 
C00320-C00321C 320 Dessein till Tyska kyrckans iståndsättande uti Carlscrona. Framsidan. C 321 Grundritning af Tyska kyrckan uti Carlscrona1792Fastställda 6/8 1792
renoverade på väv
 
C00323-C00324Planritning med bänkar C 323, C 324 Grundritning af Tyska kyrkan Fredrika Dorothea Wilhelmina i Carlskrona1802 – 1846 
C00327-C00328Plan till uppvärmning af Trefaldighetskyrkan i Karlskrona1880 
C00331-C00332Ritning till trappa [C 331] Östra trappan. [C 332] Västra trappan.1801 
C00333-C00334Ritning till trappräcken av järn1801 
C00339-C00347Ritningar till norra portiken, Trefaldighetskyrkan] C 339 Trappa av huggen kalksten 36,5 x 53 ] C 340 Dito 45,5 x 57] C 341 Golv av huggen kalksten 35 x 52,5.] C 342 Ingångsdörr 35,5 x 47,5. C 343 Gjutjärnsbalkar 41 x 49. C 344 Kolonn av huggen kalk1859alla utom 345 renoverade på väv 
C00354-C00355C 354 Projekt till ett 4 fots orgelvärck. C 255 Projekt till ett 8 fots orgelvärckAnteckning på C 354: "NB. Så väl å soubassementet som på flera ställen kunna för besparing skull, exequeras i målning"
renoverade på väv
 
C00364-C00368Ritningar öfver Carlscrona stads storkyrka Fredrich med de af Kongl: Maj:ts allernådigst approberade tornbetäckningar innehållande en plan trenne facader och tvänne profiler. [C 364] Plan. [61 x 70] [C 365] Facade åt söder [61 x 71.] [C 366] Facade år v1808Ritningarna är hängda på fals i äldre pärm. Titelbladet har en tuschteckning av kyrkan och torget. Som ovan framgår finns bara en sektionsritning (Profil) 
C00292 - C00293Den nya kyrkogården å Wämmö. C 292 pl 1. Terrängens beskaffenhet. C 293 pl 2. Blifvande utseende1878Med beskrivningar ur handlingar angående kyrkogården 
C00294 - C00295Plan öfver utvidgningen af Carlskrona stads begrafningsplats å Vämmö1879Med beskrivning. Fastställd enligt KB:s och biskopsämbetets resulution 29/10 1879 C 295 kopia med förslagen vattenledning markerad 
C00296 - C00300Stadens begrafningsplats å inre Wämmö. C 296 nr 1. Afvägnings- och borrningskarta öfver området söder om stadens begrafningsplats. C 297 nr 2. Förslag till framtida plan. C 298 nr 3. Förslag till utvidgning. C 299 nr 4. Förslag till utvidgning och påfyllnNr 1-3 1896, 4-4b 1898 nr 4 fastställd enligt KB:s och biskopsämbetes resulution den 3/7 1898. 
C00304 - C00306Karta öfver till ny kyrkogård förslagen plats vid lägerviken å Vämmö. C 304 Terräng karta. C 305 Kyrkogårdens blifvande höjder. C 306 Kyrkogårdens blifvande höjder profil af blifvande vägen. 
C00316 - C00317C 316 Facies templi trinitatis seu carolini germaniensis (fasad). C 317 Profil templi trinitatis seu carolini germaniensis (sektion)1749 
C00318 - C00319C 318 (Fasad). C 319 (Sektion) 
C00320 - C00321C 320 Dessein till Tyska kyrkans i ståndsättande uti Carlscrona. Framsidan. C 321 Grundritning af Tyska kyrkan uti Varlscrona1792Fastställda 6/8 1792 
C00323 - C00324(Planritning med bänkar) C 324 Grundritning af Tyska kyrkan Fredrika Dorothea Wilhelmina i Carlskrona 
C00327 - C00328Plan till uppvärmning af Trefaldighetskyrkan i karlskrona 
C00331 - C00332(Ritning till trappa) C 331 Östra trappan. C 332 Västra trappan. 
C00333 - C00334(Ritning till trappräcken av järn) 
C00339 - C00347(Ritningar till norra portiken). C 339 (Trappa av huggen kalksten 36,5 x 53. C 340 (Dito) 45,5 x 57. C 341 (Golv av huggen kalksten) 35 x 52,5. C 342 (Ingångsdörr) 35,5 x 47,5. C 343 Gjutjärnsbalkar) 41 x 49. C 344 (Kolonn av huggen kalksten) 34 x 49. C 31859 
C00354 - C00355C 354 Projekt till ett 4 fots orgelverk. C 255 Projekt till ett 8 fots orgelverkAnteckning på C 354: "NB. Så väl å soubassementet som på flera ställen kunna för besparing skull, exequeras i målning" 
C00364 - C00368Ritningar öfver Carlscrona stads storkyrka Fredrich med de af Kongl: Maj:ts allernådigst approberade tornbetäckningar innehållande en plan trenne facader och tvänne profiler. C 364 Plan. 61 x 70 C 365 Facade åt söder 61 x 71. C 366 Facade år väster 51,5 x1808Ritningarna är hängda på fals i äldre pärm. Titelbladet har en tuschteckning av kyrkan och torget. Som ovan framgår finns bara en sektionsritning (Profil) 
C00374 - C00375Planritningar C 374 Proj. till bönhusets inredning för boställe från Grönbeck se dess räkning den 13/10 1806. C 375 Dessein till inredning af undre våningen.1803Efter den stora eldsvådan uppfördes 1790 på den nerbrunna Tyska skolans tomt ett tvåvånings trähus, som dels tjänade som gudstjänstlokal eller "bönehus" dels som "prästhus" med bostäder för kyrkoherde och komminister i Tyska församlingen (Karlskrona stads historia II, s 251). Att ritningen C 374 utförts av kyrkiväktaren Grönbeck framgår av verifikation 167 i 1806 års räkenskaper för Tyska kyrkan. 
C00377 - C00378C 377 Ritning till kyrkogårds-vaktare-boställe vid nya kyrkogården på Wämö. C 378 Ritning till uthus för kyrkogårds-vaktare-bostället vid nya kyrkogården å Wämö1855