bild
Serie

Diverse ränteriets räkenskaper och handlingar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser Landtränteriets räkningar och övriga handlingar av varierande slag såsom avlön- ingsböcker, reversaler, anord- ningar, avlöningsrullor, missiv, vedräkningar m.m.
Serien i arkivkartong där annnat ej anges. Vol. 1-15 lev. ????

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11690 – 1716Innehåller handlingar av vari- erande slag såsom: 1691-1697 års räkningar för Medelpads krono- räntor; förteckning över lands- betjänterna för åren 1715-1717. Med uppgift om namn, titel och lön; 1715 års stat för Härnösands stad. 
21702 – 1708Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Städernas betjänters avlöningsbok för Västernorrlands län åren 1702- 1708. En volym i arkivkartong. 
31722 – 1739Fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: 1736 års summariska kassaräkning; summariska extrakt 1728-1737; 1735 års Landtränteriräkning; resolutioner från 1730-talet; 1736 års slottshjälps- och restantieräkning; reversaler till 1737 års bevillnings-, special- samt Riksens ständers kontors räkning. 
41736 – 1849Innehåller handlingar av vari- erande slag såsom: formulär till Vadstena Krigsmanshuskassas räkningar 1736; volym med register innehållande formulär, avskrifter av Kollegie-, och Landshövdingeämbetets brev m.m för åren 1738-1762; mallar, tryck och instruktioner för Landtränteriets räkenskapers upprättande för åren 1763-1849. Två volymer och pappers bunt i arkivkartong. 
51740 – 1767Ancienitets- och meritlistor över Landtränteriets anställda. Med uppgifter om de anställdas tidigare sysselsättningar och utbildningar. 
61759 – 1896Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: förteckningar över befintliga depositioner i Gävleborgs läns Landtränteri för åren 1759-1896; spridda avskrif- ter av Landtränteriets skrivelser för åren 1849-1881.
En volym, ett häfte samt pappers- bunt i kapsel.
 
71760 – 1772Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: handlingar rörande reparationer på Gävle slotts kansliflygel, slottstak samt slottsarresten för åren 1760-1771. Med beskrivningar över utförda reparationerna samt kostnaderna för dessa; förslag över kostnader för fångars skjuts och underhåll i Hälsinglands södra fögderi för åren 1761-1770; avlöningsrulla uppå enrolleringen
vid Västernorrlands kompanier för åren 1768-1770; förslag till Kungl. Statskontoret för år 1772.
 
81783 – 1868Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: förteckningar över levereringar till Kungl. räntekammaren för åren 1788-1795, 1803-1825; Landtränteriräkning över influtna och remitterade krutförsäljningsmedel. Spridda år under perioden 1788-1803; hand-
lingar rörande färjetaxeringar för åren 1802-1806; förteckningar över det silver som i avräkning på förmögenhetsavgiften influtit och sänts till Sveriges Rikes Ständers Bank för åren 1802-1803; Landtränteriets förteckning över influten testaments- och förmög- enhetsbevillning. Spridda år under perioden 1804-1825; Landt- ränteriets räkningar över sal- petermedlen för åren 1805-1836; Landtränteriets räkning för Mötespassevolansavgiften med Häl-
singe regemente för åren 1813- 1832; 1817 års Landsbok till de under Riksgäldskontorets dispo- sition hörande medel i Gävle- borgs län. Med register; Kungl. Maj:ts stat för Gävleborgs län åren 1822-1829; Pension åt Karl XIV Johans cavalierskusk Söder- gren år 1844. Med Kungliga stats- kontorets kvartalsvisa pensions- utbetalningar för åren 1845-1875 inskrivna.
 
91805 – 1849Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom missiv och dom- boksutdrag för åren 1805-1849. 
101812 – 1856Landtränteriets räkning över avgifter till riddarhuskassan från i länet mantalskrivna adliga manspersoner för åren 1812-1856 samt räkning över Capitationsavgiften i Gävle stad för riddarskapet och adeln 1817. 
111847 – 1881Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: Landtränteriets
vedräkningar vid Gävle slott för åren 1849-1868. Med kvittenser över levererad ved; koncepträk- ningar för diverse verks medel åren 1865-1880; sammandrag över Landtränteriets specialräkningar för åren 1875-1880; Landtränte- riets förskottsböcker för åren 1875-1880; redogörelse samt räkning över år 1868 i beslag taget samt på offentlig auktion försålt timmer avverkat å Skogs sockens kyrkoherdeboställe;
Landtränteriets räkning över reparationer å fängelsebyggnader i Gävleborgs län 1877; spridda exemplar av Landtränteriets reversaler och anordningar med bilagor för åren 1873-1875.
 
121852 – 1880Landtränteriets halvmånadsrapp- orter över statsmedlen för åren 1852-1880. 
131884 – 1885Kontrollbok över Landtränteri-
uppbörden för åren 1884-1885. Volymen inbunden.
 
141899 – 1908Landtränteriets reversaler och anordningar för åren 1906-1908 samt förteckning över hos Landt- ränteriet innestående deposi-
tioner för år 1899.
 
151900 – 1908Landtränteriets reversaler och anordningar för åren 1899-1908.
Kapsel.

Serien upphör.