Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (30 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1319 – 1681U å, 1319, 1678, 1681
Avskrifter av handlingar ang kyrklig jord.
Se L I a: 1.
Anm: De båda äldsta handlingarna är avskrifter fr 1500-talet.
Den odaterade av dem, utgör en kort anteckning, dels på latin och dels i
översättning, om kyrkans ägor. Den är troligen av medeltida ursprung.
Handlingen från år 1319 utgör en förteckning på kyrkans ägor. Den finns tryckt i G Thulin: "Redogörelse för de ecklesiastika boställena i Gävleborgs län" s 22 f.
 
11703 – 1887Kapsel. Handlingar ang prästbordet.
Lev 46/1976
 
21710 – 1885Kapsel. Synehandlingar.
Lev 46/1976
 
31761 – 1950Kapsel. Handlingar ang kyrkliga fastigheter.
Lev 46/1976.
Däri bl a: Skifteshandlingar 1761-1894.
Handlingar ang kyrkstallar 1924-1948.
Handlingar rörande Fors sub 3 1805-1950
Inneh. även:
Uddemantalskassans räkenskaper 1879-1885
 
- [H0002]1795 – 1802Handlingar rörande prästgårdsjorden.
Se K I: 2
 
- [H0003]1827Syneinstrument för komministerbostället.
Se K I: 3
 
- [H0004]1832 – 18351832, 1835. Syneprotokoll för kyrkoherde-, komminister- och klockareboställena.
Se L I a: 1
 
- [H0005]1845Ritning till kyrkstallar se K I:4 
41873 – 1955Handlingar angående pastoratets skog, skogsavverkningar m. m. 1873-1955
Diverse handlingar rörande prästbordet 1891-1934
 
51879 – 1955Handlingar angående arrendebostaden med dess ekonomibyggnader 
61890 – 1955Synehandlingar och lagfartshandlingar 
71895 – 1958Täckdikning 1895-1924
Innehåller; skrivelser, kraftleveranser, sänkning av vattenskadade marker, Varva 3:1 m. m. 1898-1958
 
81901 – 1969Handlingar angående reparationer Hille kyrkoherdegård
Häri även kartor och ritningar kyrkoherdegården
 
91909 – 1974Handlingar rörande klockaregården 1909-1946, spridda år
Försäkringshandlingar 1904-1944
Försäkringshandlingar kladd prästgården m. fl. odaterad
Handlingar angående det skogliga biträdet 1933-1951
Angående arrendators konkurs 1937-1945
Skogslikvidmedel 1940
Rivning av uthus arrendehuvudgården 1941
Avstyckningshandlingar Hilleby 2:83 samt lagfartsbevis Varva 4:41 m. fl. 1944-1960
Lägenhetsarrendekontrakt 1944-1974
Utdrag ur avräkningslängder 1947-1960
Skogshushållningsplan kyrkoherdebostället 1955-1975
Ungdomslokal 1973-1974

 
111915 – 1968Arrendehandlingar angående bl. a Harksärsområdet 
101915 – 1998Arrendekontrakt 1915-1955
Ombyggnad arrendebostad; värme och sanitet 1954
Arrendehandlingar, synehandlingar 1955-1998
 
121930 – 1958Handlingar angående Harkskär 1930-1948
Häri även arealförteckning och beskrivning till 1946 års tomtkarta över Harkskär och Hille kyrkoherdeboställe; ritning över sportstuga nr 2, odaterad
 
131946 – 1965Lägenhetsarrendekontrakt/sportstugearrenden 1946-1965
Häri även förslag till byggnadsplan pch PM angående väg och vatten Harkskär (fritidsområdet) 1946-1965
 
151951 – 1975Gamla försäkringar 1951-1977
Arrendekontrakt/köpekontrakt 1953-1975
Handlingar angående arrendebostaden med ekonomibyggnader 1954-1955
Täckt avloppsdike och täckdikning Varva 3:1 1958
 
141951 – 1988Redovisning från Uppsala stift, förvaltning av skogen och prästlönefastigheter 1951-1988
Redovisning till Uppsala stift angående förvärv av lönebostället, prästlönefonden m m. 1953-1974
 
161964 – 1988Arrendekontrakt; sportstugearrenden; övriga kontrakt, spridda år 
171970 – 1975Arrendekontrakt/sportsugearrenden 
181970 – 1988Fastighetsdeklarationer/taxering 1970-1988
Tomtansökningar Harkskär 1972
Häri även karta dispositionsplan (E4) samt stadsplan av fastigheter i Varva 1971-1974
 
191974 – 1995Arrenden och övriga kontrakt 1974-1995
Cykelväg i anslutning till E4 1975-1977
Hyreshöjning: barnmorskegården m. fl. 1976-1977
Redovisning till Uppsala stift; förvaltning av lönebostället, prästlönefonder m. m.; byggnadslov vatten- och avloppsarbeten Varva 3:2 och Hilleby 3:9 1975-1989
 
- [H0006]1975-Saknas: pärm angående försäljning av tomter vid Harkskär, enligt äldre arkivförteckning med signum O II:18 
201977 – 1988Anbudshandlingar 1977-1988, enstaka handlingar 1961-1971, spridda år
Försäkringshandlingar; Gestriklands brandstodsbolag; Länsförsäkringar 1979-1988
Trekammarbrunn Harkskär 3:8 1981
Ombyggnad samt anbud maskingarage och ensilagesilo Varva 3:1, ombyggnad personalbyggnad 1981-1984
 
211981 – 1989Förrådsbyggnad Varva 3:1 1981
Besiktning och restaurering av prästgården, "rusten" 1983
Inlösen av område i Harkskär 1984-1985
Muddring i Harkskär 1987
Anbud inventarier till församlingsgården i Hille 1989
 
221989 – 1999Redovisning från Uppsala stift; förvaltning av skog och prästlönefondsfastigheter 1989-1996
Deklarationer Hille pastorat/församling 1989-1999
Fastighetsdeklarationer 1990-1999
 
231990 – 1996Fastighetsregleringar samt avstyckningshandlingar 1990-1996
Klockstapeln i Hillevik 1991
Fakturor Hille församlingsgård 1992-1993
Länsförsäkringar; Hille församling, Hille kyrka m. fl. 1992-1995
Muddring i Harkskär 1995
 
241996 – 1999Försäkringar/Ansvar