Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Johannes kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/6022
ExtraID6022
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Johannes församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)HISTORIK
S:t Johannes församling tillhör Domkyrkokontraktet i Stockholms stift och bildades år 1907 efter delning av Jakob-Johannes församling. Orsak till delningen var att Stockholm expanderat vid sekelskiftet och områden norr om nuvarande Odengatan hade blivit bebyggda. Till en början fanns det bara en kyrkogård uppe på Brunkebergsåsen. År 1643 grundades S:t Jakobs församling och Brunkebergskyrkogården blev dess begravningsplats. 1651 uppfördes ett kapell på platsen. Detta var från början avsett att endast användas vid begravningar men fick så småningom full status som gudstjänstlokal inom Jakob-Johannes församling.
På 1700-talet fanns planer på att ersätta kapellet med en stenkyrka. Jean Eric Rehn ritade ett förslag som aldrig kom till utförande. Mot slutet av 1800-talet aktualiserades planerna på en ny kyrka. En tävling utlystes som vanns av arkitekten Carl Möller. Kyrkobygget påbörjades 1884 och invigningen skedde 1890. S:t Johannes kyrka är i nygotisk stil.
Den blivande församlingen, S:t Johannes, fick redan år 1899 ett annexkapell som var placerat på en lånad tomt i hörnet Tulegatan/Frejgatan. Denna byggnad monterades några år senare ned och flyttades till Gröndal, där det återuppbyggdes och fick namnet S:t Sigfrids kyrka. Samma år som kapellet flyttade invigdes Stefanskyrkan, vilken hade uppförts inne i Vanadislunden. Carl Möller har ritat även denna kyrka. Den är uppförd i kalksten från Närke på en sockel i granit. Möller inspirerades av en sengotisk stil som kallas "perpendiculare style".

ORGANISATION
Mellan 1907 och 1930 var kyrkostämman församlingens högsta beslutande organ. Efter 1931 har församlingen haft ett kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har utgjort styrelse med löpande ansvar för förvaltning och verkställande av beslut. Åren 1907 - 1958 var ett skolråd inrättat med ansvar för skolväsendet inom församlingens område. Vid större restaureringar har byggnadskommittéer bildats. Utöver den kyrkliga verksamheten har församlingen haft barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet och ett antal frivilliga församlingsorgan knutna till sig, se "övriga arkivbildare".

ARKIVET
Johannes kyrkoarkiv består dels av de olika folkbokföringsserierna och dels församlingens kyrkokommunala handlingar. Bilagorna till folkbokföringen ( H-bilagorna ) har levererats och kommer gallras, ordnas och förtecknas senare. Aktuella gravböcker finns kvar hos församlingen. Bokföringshandlingar saknas för åren 1995-1999. Handlingar angående kyrkobyggena finns från tiden före församlingsbildandet 1907. Arkivet innehåller ett stort antal ritningar. Äldre ritningar från före 1907 finns även i tidigare leveranser till Stockholms stadsarkiv från Jakob-Johannes församling.
Den viktigaste sökingången till arkivet är arkivförteckningen. Diarium för kyrkobokföringsärenden finns för åren 1968-1969 och allmänna diarier för åren 1956-1999. Lönespecifikationer och andra handlingar rörande löneberäkningar finns kvar hos församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serierna.
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen kap 7§15, vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut förutan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym det gäller.

ÖVRIGA ARKIVBILDARE
Olika frivilliga församlingsorgan har arbetat i nära samarbete med Johannes församling. Arkivhandlingar från dessa arkivbildare har i många fall lämnats tidigare till Stockholms stadsarkiv. En del av dessa arkiv är redan ordnade och förtecknade. nedanstående lista omfattar både tidigare levererade arkiv och sådana som kommit med den slutliga leveransen.

Föreningen Arbetsbiet
Föreningen Johannes hemsystertjänst
Johannes församlings barnkrubba
Johannes församlings daghem
Johannes församlings diakoniråd
Johannes församlings eftermiddagshem
Johannes församlings kvinnliga arbetstjänst
Johannes församlings kvinnliga ungdomskrets
Johannes församlings kyrkliga ungdomsförbund
Johannes församlings norra arbetsstuga
Johannes församlings skollovskoloniförening
Johannes församlings skyddsförening
Johannes församlings småbarnskolonier
Johannes församlings ungdomsråd
Johannes församlings ynglingaförbund
Johannes församlingsbibliotek
Norra frivilliga arbetshuset
Stefanskyrkans kvinnliga ungdomskrets

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv år 2005 och har ordnats och slutförtecknats efter leveransen.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Johannes församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2003-07-04 00:00:00
Senast ändrad2019-12-11 16:56:35