bild
Arkiv

Oscars kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/6025
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/f11yRmXNQuZ0y00qBSz04B
ExtraID6025
Omfång
126,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Oscars församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

ArkivhistorikOSCARS KYRKOARKIV

Organisation:
Oscars församling bildades 1906, då Ladugårdslandsförsamlingen delades på tre församlingar, Hedvig Eleonora, Oscars och Engelbrekts församling.
Församlingen hade tidigare en kyrkostämma som fr.o.m. 1933 blev kyrkofullmäktige. Till kyrkofullmäktige var knutet ett antal nämnder. Fr.o.m. 1998 har organisationen varit kyrkofullmäktige med 25 ledamöter och 15 ersättare. Nämnderna avskaffades.

Kyrkorådet består av tio ordinarie ledamöter och kyrkoherden som självskriven ledamot samt tio ersättare. Till sin hjälp har kyrkorådet ett arbetsutskott med sex ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och fyra ersättare, ett diakoniutskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare samt ett barn- och ungdomsutskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Sekreterare i utskott, kyrkoråd och kyrkofullmäktige är två tjänstemän.

Organisationen var tidigare dubbelstyrd med en kanslichef för det administrativa och kyrkoherden för verksamheten. I samband med förändringar 1998 avskaffades kanslichefstjänsten och kyrkoherden är enda chef. Till sin hjälp har kyrkoherden ett antal ansvariga specialtjänster och arbetsledare.

Församlingen indelades 1988 i olika arbetslag, knutna till kyrkorna och deras verksamhet. Arbetslagen har utökats och fått större självständighet under åren. Men även där har det skett en del sammanslagningar och från 2007-09-01 finns endast tre arbetslag. Oscarskyrkan-Gustaf Adolfskyrkan, Olaus Petrikyrkans och Djurgårdskyrkans arbetslag med Hemkyrkans team.

Oscars församling har alltid haft en stor kör- och musikverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet, vilket har utökats och förändrats alltefter behov, intresse och ekonomi. Föreningsverksamheten har också varit mycket livaktig och omfattande med olika sociala inriktningar, men har numera minskats ned till två församlingsanknutna föreningar och två stödföreningar. Även den diakonala inriktningen har funnits uttalad i föreningarnas verksamhet.

Historik:
Alldeles vid nuvarande Nobelparken låg den kungliga ladugården som försåg Slottet med produkte. Ladugårdgärdet blev tidigt ett militärt övningsområde. Hela Djurgården var kunglig jaktmark med både hjorthagar och ren vildmark.

Oscarskyrkan har genomgått tre renoveringar, då hela interiören har omgestaltats. Den senaste gjordes 1997 då man tog fram en del av den ursprungliga färgsättningen. De målade fönstren tillkom på 1920-talet och gjordes av Emanuel Vigeland. Orgeln byggdes av Markussen och son 1949, tillhör de främsta i landet.

Församlingen iordningställde 1997 det lilla gravkapellet vid Oscarskyrkan till Oscars lillkyrka.
Den äldsta kyrkan i församlingen är Djurgårdskyrkan, byggd 1828 som skola och kyrka för de vid Djurgårdsvarvet anställda och deras barn. Initiativtagare var John Burgman, Djurgårdsvarvets ägare. Efter det att Djurgårdsskolan blev klar 1878 övergick Djurgårdskyrkan 1880 till att vara enbart kyrka. Under en period på 1960-talet diskuterades försäljning av kyrkan. Men efter protester från församlingsbor och medarbetare beslutades på 1970-talet om en renovering. Djurgårdskyrkan har förblivit en del av Oscars församling och är ännu en kyrka som är aktiv året runt och har ett eget arbetslag. Altartavlan är målad av prins Eugen och ett glasfönster av Einar Forseth pryder den östra väggen.

Gustaf Adolfskyrkan byggdes som regementskyrka för Svea livgarde och blev färdig 1892. Arkitekt var Carl Möller. Hela bänkinredningen i trä är snidad av regementets snickeriverkstad som utgjordes av ett antal värnpliktiga. Även i denna kyrka finns vackra glasmålningar. Det stora rosettfönstret i koret skänktes av Oscar II och fönstret vid orgeln av officerskåren vid Svea livgarde. Båda fönstren är tillverkade i München. De övriga glasmålningarna är gjorda av fröken C. Boklund efter ritningar av arkitekten. Kyrkan köptes av Oscars församling 1963 och renoverades fram till 1968. Inför 100-årsjubiléet 1992 renoverades kyrkan återigen och den inre renoveringen avslutades 2001 då sakristian och det övre rummet byggdes om och nyrustades.

Den yngsta kyrkan i församlingen är Olaus Petri kyrka, ”Kyrkan på Gärdet” , som invigdes 1959. Den började planeras på 1940-talet, då en förening bildades för en kyrka på Gärdet. Kyrkan är inrymd i en fastighet med hyreslägenheter, Armfeltsgatan 2-10, eftersom man på den tiden inte ville avsätta tomtmark till kyrkobyggnader. Det ansågs att kyrkorna skulle vara av en praktisk konstruktion, användbara till mycket. Arkitekt var Peter Celssing. Inredningen med möbler och textilier specialgjordes för kyrkan. Byggnaden är planerad som ett församlingshus med plats för alla slags aktiviteter med gymnastiksal, hobbyrum och barn- och ungdomsavdelning. Man planerade också för en framtida delning av församlingen och inredde med denna avsikt plats för arkiv m.m.
Övriga verksamhetslokaler finns i församlingens egna fastigheter. På Fredrikshovsgatan 3, som byggdes 1903-1906, är församlingskansliet och en av församlingens öppna förskolor inrymda. I fastigheten Fredrikshovsgatan 8 finns församlingssalar, lokal för musikverksamhet, arbetsrum och bibliotek. Församlingssalen är prydd med tak- och fondmålningar av makarna Lodin. Huset är ritat av Lars Israel Wahlman och färdigställdes 1934.
Oscars församling har inga egna begravningsplatser.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
Ministerialböcker 1906-1999
Inflyttningslängder 1906-1991 består av de gamla inflyttningslängderna, flyttningsanmälningar och förteckningar och diarier över inkomna personakter.
Förutom protokoll och akter från nämnder, utskott och kyrkoråd, finns dokumentation om förberedelser och uppbyggnad av bl.a. Olaus Petrikyrka på Gärdet med bostadsdel. Det finns även dokumentation om församlingens donationsstiftelser. Handlingar i föreningsarkivet ger en inblick i vad som var aktuellt som underhåll och ändamål under olika tidsperioder från 1907 och framåt. Ett stort antal ritningar visar vad som skett med kyrkorna och församlingens fastigheter genom åren.

Sökingångar till arkivet utgörs av arkivförteckningen.

Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv 2007.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2020-05-18

Ämnesord

Ämnesord, ort
Oscars församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2003-07-04 00:00:00
Senast ändrad2021-04-08 15:47:30