Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN


 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A 1FOLKSKOLESTYRELSENS PROTOKOLLHäri även: undervisningsnämndens protokoll (A 3) 1932-1958; ekonominämndens protokoll (A 4) 1932-1958.Inbunden. 
A 2FORTSÄTTNINGSSKOLESTYRELSENS PROTOKOLLInbunden. 
A 3UNDERVISNINGSNÄMNDENS PROTOKOLL 
A 4EKONOMINÄMNDENS PROTOKOLL 
A 5BETYGSNÄMNDENS PROTOKOLLAvser protokoll med den fr o m 1938-04-11 inrättade särskilda betygsnämnden för utfärdande av tjänstgöringsbetyg.Inbunden. 
A 6PROTOKOLL HÅLLNA MED AV FOLKSKOLESTYRELSEN TILLSATTA KOMMITTEER 
A 6 APROTOKOLL FÖR KOMMITTEN FÖR INRÄTTANDE AV HÖGRE FOLKSKOLAAvser protokoll med den fr o m 1941-08-20 inrättade kommittén för utredning av frågan om eventuellt inrättande av en högre folkskola i Holmsund.Inbunden. 
A 6 BPROTOKOLL FÖR BYGGNADSKOMMITTEN FÖR OBBOLA SKOLAAvser protokoll med den fr o m 1938-06-17 inrättade byggnadskommittén för nybyggnad av skolhus i Obbola.Inbunden. 
A 6 CPROTOKOLL FÖR SKOLUTREDNINGSKOMMITTEN I HOLMSUNDAvser protokoll med den inrättade utredningskommittén för reparation av Sandviks skola alternativt nybyggnad av skolhus i Holmsund.Inbunden. 
A 6 DPROTOKOLL FÖR BYGGNADSKOMMITTEN FÖR HOLMSUNDS CENTRALSKOLAAvser protokoll med den inrättade byggnadskommittén för nybyggnad av centralskola i Holmsund.Inbunden. 
BARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR 
B 1ARKIVEXEMPLAR AV SCHEMANAvser scheman (kallade arbetsordningar) för skoldistriktets olika skolor.Arkivboxar. 
B 2UNDERVISNINGSSTATISTIKAvser arkivexemplar av till statens folkskoleinspektör årligen expedierade statistikuppgifter enligt cirkulär 1893-10-06 och Kungl. Maj:ts beslut 1915-05-14. Med uppgifter om bl a anställda lärare vid skoldistriktets olika skolor samt antalet elever för olika skolor och år.Arkivboxar. 
B 3ANSÖKNINGAR OM STATSBIDRAGAvser arkivexemplar av expedierade ansökningar och rekvisitioner om statsbidrag (bl a för avlönande av lärare, skolmåltider, skolbibliotek, skolskjutsar, undervisningsmaterial, hälsovård och byggnadsbidrag).Arkivboxar. 
DREGISTER OCH LIGGARE 
D 1LIGGARE RÖRANDE PERSONAL 
D 1 ATJÄNSTEMATRIKLARAvser tjänstematriklar (fr o m c:a 1955 förd i lösbladssystem med hjälp av alfabetiskt ordnade lärarkort). Med uppgifter om bl a:- lärarens namn, födelseort och födelsedatum,- lärarens examensdatum och behörighet,- anställningsperioder och befattningar vid olika skoldistrikt,- tjänstledigheter samt- löneklass.Tidskolumnens dateringar är ungefärliga.Inbunden. 
D 1 BLIGGARE ÖVER TJÄNSTLEDIGHETER OCH VIKARIEFÖRORDNANDENInbunden. 
D 2ELEVFÖRTECKNINGAR 
D 2 AFÖRTECKNINGAR ÖVER BARN I SKOLÅLDERNAvser årsvisa förteckningar med uppgifter om bl a:- barnets namn och födelsedatum,- målsmannens namn, yrke och bostadsort,- uppslag i församlingsboken,- anteckningar om skolgång,- inflyttningsort (i förekommande fall) samt- orsak till utskrivning (avgång ur folkskolan, flyttning, dödsfall m m).Inbunden. 
D 2 BFÖRTECKNINGAR ÖVER FORTSÄTTNINGSSKOLPLIKTIGAAvser årsvisa förteckningar med uppgifter om bl a:- den fortsättningsskolpliktiges namn och födelsedatum,- målsmannens namn, yrke och bostadsort,- uppslag i församlingsboken,- anteckningar om fullgjord fortsättningsskolplikt,- inflyttningsort (i förekommande fall) samt- uppgifter om utskrivning (datum och orsak).Inbunden. 
D 3IN- OCH UTSKRIVNINGSBÖCKER 
D 3 AINSKRIVNINGSBÖCKERMed uppgifter om bl a:- nummer i förteckningen över barn i skolåldern,- år för när eleven skrivits in vid skolan,- elevens namn och födelsedatum,- målsmannens namn, adress och yrke samt- anmärkningar (i förekommande fall).Inbunden. 
D 3 BUTSKRIVNINGSBÖCKERMed uppgifter om bl a:- nummer i förteckningen över barn i skolåldern,- elevens namn och födelsedatum,- målsmannens namn, adress och yrke,- datum för utskrivning och klass från vilken utskrivning skett,- orsak till utskrivning samt- anmärkningar (i förekommande fall). 
D 4ELEV- OCH SKOLPLIKTSKORTAvser fr o m höstterminen 1957 upplagda manuella registerkort över elever vid enhetsskolan i Holmsunds skoldistrikt. Med uppgifter om bl a:- elevens namn och födelsedatum,- inskrivningsnummer,- målsmannens namn, adress- och kontaktuppgifter,- skola och klassbeteckning för respektive läsår,- lärarens namn för respektive läsår,- datum för eventuell in- och utflyttning från annan skola,- betyg för respektive ämne och termin,- tillvalsämnen och yrkesorientering,- yrkesval efter enhetsskolan samt- datum för avgång från enhetsskolan.Alfabetisk (efter elevens efternamn) ordning inom respektive födelseår. 
D 5EXAMENSKATALOGER 
D 5 AEXAMENSKATALOGER FÖR SMÅSKOLOR OCH FOLKSKOLORFör betygsdokumentation fr o m läsåret 1927/-28 från folkskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1948/-49 från folkskolans skolköksundervisning (fr o m 1957/-58 kallad undervisning i hushållsgöromål), se serie D 6 C.Volymerna 3, 7, 11 och 22 i arkivboxar och övriga volymer inbundna.
 
D 5 BEXAMENSKATALOGER FÖR FORTSÄTTNINGSSKOLANAvser fr o m läsåret 1940/-41 till övervägande del fortsättningsskolans skolköksjournaler.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1936/-37 från fortsättningsskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.Arkivboxar. 
D 6DAGBÖCKER 
D 6 ADAGBÖCKER (HUVUDSERIE) 
D 6 BDAGBÖCKER FÖR SLÖJDAvser läsårsvisa dagböcker för slöjdavdelningarna (fr o m läsåret 1955/-56 kallade "dagböcker med betygskatalog för slöjdundervisning") avseende såväl goss- som flickslöjd.Med betygsdokumentation.Arkivboxar. 
D 6 CSKOLKÖKSJOURNALERAvser läsårsvisa skolköksjournaler med arbetsjournaler (t o m läsåret 1934/-35 kallade "arbetsjournaler för skolkök" och fr o m 1957/-58 "dagböcker med betygskatalog för undervisning i hushållsgöromål").Med betygsdokumentation fr o m läsåret 1948/-49.Arkivboxar. 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E 1KORRESPONDENSAvser inkomna skrivelser såväl som arkivexemplar av utgående skrivelser. Handlingarna är delvis märkta med diarienummer.Kronologisk ordning.Arkivboxar. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F 1HANDLINGAR RÖRANDE PERSONAL 
F 1 APERSONALAKTERAvser spridda personalhandlingar (däribland inkomna ansökningshandlingar, inkomna ansökningar om tjänstledighet, spridda handlingar rörande lönesättning, koncept av uppsägningar och koncept av utfärdade tjänstgöringsbetyg) som ordnats efter individ.Tidskolumnens dateringar är ungefärliga.Alfabetisk (efter efternamn) ordning. 
F 1 BFÖRTECKNINGAR ÖVER SÖKANDES MERITERAvser sammanställningar över sökanden och deras meriter upprättade i samband med personalrekrytering. 
F 1 CHANDLINGAR RÖRANDE TJÄNSTEBOSTÄDER FÖR LÄRAREAvser från Folkskoleinspektören i Västerbottens södra inspektionsområde inkomna protokoll från underhålls- och klassificeringssyner enligt SFS 1946:883 samt spridd korrespondens rörande tjänstebostäder. 
F 1 DHANDLINGAR RÖRANDE LÖNAvser spridda handlingar rörande löneutbetalningar (huvudsakligen avlöningskort för respektive anställd samt månadsvisa avlöningslistor) för såväl lärare som ej undervisande personal.För uppgifter om löneutbetalningar 1932-1952, se serie G 2.Arkivboxar. 
F 2HANDLINGAR RÖRANDE SKOLANLÄGGNINGAR 
F 3HANDLINGAR RÖRANDE INVIGNING AV HOLMSUNDS CENTRALSKOLA 
F 4HANDLINGAR RÖRANDE FÄRJEFÖRBINDELSE MELLAN HOLMSUND OCH OBBOLAAvser kopior av den av Holmsunds köping 1958-04-14 expedierade ansökan om statsbidrag för inrättande av färjled mellan Holmsund och Obbola. 
F 5HANDLINGAR RÖRANDE ENHETSSKOLANS INFÖRANDEAvser spridda handlingar rörande införandet av försöksverksamhet med nioårig enhetsskola vid Holmsunds skoldistrikt.Arkivboxar. 
GRÄKENSKAPER 
G 1RÄKENSKAPSBÖCKERAvser räkenskapsböcker över "...Holmsunds skolkassas inkomster och utgifter".Inbunden. 
G 2AVLÖNINGSJOURNALERFör uppgifter om löneutbetalningar efter 1952, se serie F 1 D.Inbunden.