Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Göteborgs Mantalskontors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12296
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Lj4w3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
363 Hyllmeter  (-)
Datering
17131949(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmDH
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Mantalskontoret i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet. Övriga statliga regionala och lokala myndigheter

Innehåll

Syfte & innehållCENTRALREGISTRET FÖR GÖTEBORGS STAD (Serier under C IV)

Möjligen som en följd av Kunglig förordning angående kyrkböckers förande av den 3 december 1915 fick uppbördsverket inom en rad större svenska städer behov att lägga upp centrala register över den mantalsskrivna befolkningen inom sina områden. Några föreskrifter rörande sådana register synes icke ha utfärdats. Registren lades upp frivilligt.

Mantalskontoret i Göteborg påbörjade enligt uppgift uppläggningen av sitt centralregister 1916 men det blev fullständigt först 1921. Registret redovisade hela den då mantalsskrivna befolkningen inom staden med undantag för barn under 16 år. Varje individ fördes på ett kort och korten sorterades alfabetiskt i ett register för män och ett register för kvinnor. Även personer förda i äldre böcker över obefintliga registrerades. På kortet noterades personens födelsedatum och i de flesta fall födelseförsamling, inflyttning till Göteborg samt omflyttningar inom staden. För avliden person antecknades utflyttningsorten och oftast utflyttningsadressen.

Registren kompletterades därefter kontinuerligt med nya kort för nyinflyttade personer som uppnått 15 års ålder. De sistnämnda korten insorterades endast vartannat år. De två årgångarna kort som således insorterades vart annat år bestod därför av kort över personer som fyllt 15 respektive 16 år. Barn som avlidit före fyllda 15 år - och vart annat år före fyllda 16 år - redovisas således icke i registret.

Över personer som bytt namn upplades nya kort varvid korshänvisningar gjordes på såväl det gamla som på det nya kortet. Återtaget flicknamn anges också på kortet.

I de fåtaliga fall då personer bytt kön är de registrerade enbart på det nya könet, men hänvisningskort finns på det gamla namnet.

Kort över avlidna och bortflyttade personer avställdes successivt i särskilda alfabetiska register över avgångna personer. Även dessa register är delade på ett register för män och ett register för kvinnor.

Kompletteringen av och avställningen ur de aktuella registren upphörde den 1 september 1967. Då hade emellertid icke korten för barn födda 1952-1953 insorterats i huvudregistret och icke heller hade personer i områden, som 1967 inkorporerats i Göteborg, inregistrerats i centralregistret.

I det 1967 aktuella registret kan här och var s. k. spärrkort från polisen (vita spärrkort) eller från kronofogdemyndigheten (gula spärrkort) ligga kvar. De innebär blott att vederbörande person sökts av polis resp. kronofogdemyndighet, men ej funnits under angiven adress. Spärrkorten fyller numera ingen uppgift och kan utplockas då de påträffas.

De sista åren under vilka registret fördes, sysslade 6 heltidsanställda personer med registreringsarbeten och uppgiftslämnande ur registret.

Registren överlämnades i oktober 1969 till landsarkivet i det skick de befann sig i, när de upphörde att föras. Leveransen omfattade följande register:

Ett register över män och ett register över kvinnor, vilka var mantalsskrivna i Göteborg vid den tidpunkt då registreringen avslutades. Båda registren är alfabetiskt ordnade. Ett register över män och ett register över kvinnor, vilka sedan registren upplades 1916 varit mantalsskrivna i Göteborg men flyttat från staden eller avlidit under den tidsperiod registreringen bedrivits. Dessa avgångsregister är likaledes alfabetiskt ordnade.

Text: Josef Edström, arkivarie
Ordning & strukturArkivnr: GLA/12296

Förteckning 313/1969

Förteckning

över

Göteborgs Mantalskontors arkiv
Inledning (äldre form)År 1761 inrättades en mantalskomissarietjänst, vars innehavare till en början ensam ombesörjde skattskrivningen. På grund av de ständigt ökade göromålen blev dock så småningom en vidlyftigare organisation nödvändig. Den vann stadga genom 1883 års Kgl förordning om mantals- och skattskrivning i Göteborg

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs kommun

Tillgänglighet

SekretessJa
Restriktioner enligt PULNej

Kontroll

Senast ändrad2019-01-23 10:20:22