bild
Arkiv

Örgryte kyrkoarkiv


Örgryte församling tillhör Göteborgs stift och Göteborgs stad. Större delen av Göteborgs stad ligger på mark som en gång tillhört Örgryte församling. Mot slutet av 1500-talet räknades Örgryte till Fässbergs pastorat. Från Göteborgs grundläggning till 1712 var Örgryte annexförsamling till Göteborgs Gustavi Domkyrko församling. Fr.o.m. 1712 bildade Örgryte jämte Göteborgs Hospitalförsamling eget pastorat. 1796 upphörde gemenskapen med Göteborgs Hospitalförsamling.

Då Amiralitetsvarvsförsamlingen tillkom 1700 räknades till denna församling alla som i något hänseende voro knutna till amiralitetet. Alla andra som bodde i Örgryte socken skulle tillhöra Örgryte församling. 1786 blev Amiralitetsvarvsförsamlingen fri så att vem som ville hade rätt att hålla sig till denna. Pastorssysslan i församlingen förenades med kyrkoherdebefattningen i Örgryte 1805.

Mariebergs församling tillkom 1786 genom utbrytning ur Örgryte församling. Amiralitetsvarvs- och Mariebergs församlingar voro annexförsamlingar till Örgryte. Då de sammanslogs till Förenade Kustförsamlingen 1820 som 1828 ändrade namn till Karl Johans församling, blev denna senare församling likadeles annex till Örgryte. 1883 utbröts Karl Johans församling ur pastoratet och införlivades med Göteborgs stad.

Från Örgryte har under tidernas lopp flera områden avskiljts till andra församlingar. År 1872 avskildes delar av frälsehemmanet Krokslätt Nolgården vilka 1883 hänfördes till Haga församling och med samma församling införlivades 1904 delar av Stora och Lilla Änggården (De överflyttade 1908 till Annedals församling). Vissa delar av Änggården nr 1 överflyttades 1918 till Annedals församling. År 1909 överflyttades vissa delar av Kolltorp från Örgryte till Gamlestads församling. Genom K.M:ts beslut 1948 23/1 nybildades Härlanda församling bl.a. genom att stadsdelen Sävenäs avskildes dit från Örgryte församling.

Örgryte omfattar enligt 1959 gällande stadsdelsindelning följande stadsdelar: Lunden (med undantag för ett mindre område) Bö, Kallebäck, Skår, Torp (med undantag för ett mindre område) samt Delsjön.
Enligt 1951 års församlingsindelning är församlingsgränserna följande: Mäster Johansgatan, Danska vägen, Nobelplatsen, Göketorpsgatan, Arosgatan, gränsen mellan tomterna 5 och 6 i 33:e kvarteret Gränsen i Gårda, gränsen mellan stadsdelen Gårda och stadsdelarna Bö och Lunden, Jenny Lindsgatan.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitel 
Se även: SE/SVAR/GLA-133140120Örgryte 

 Serier (84 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
(R)Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

För åren 1890-1897 se ortregister i volym 25
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bFastighetslängder
 
A II cFörsamlingsböcker (lösblad)Bö = 50, 750
Delsjön = 48, 748 (endast vol 23)
Gårda = 44
Kallebäck = 52
Lunden = 45
Skår = 51
Torp = 49
 
A II dFörteckningar till församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSe även A II c:80 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregisterSe även A II c:80 
A VI aAvgångsregister 
A VI aaAvgångsregister (1967-1976) 
A VI abAvgångsregister (1977-1991) 
BIn- och utflyttningslängderSerien avslutad. Fortsättning i B I-II
 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböcker
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien inb.
 
G IIKriminalregister
 
G IIIDiarier 
G IVGudstjänststatistik 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i box om ej annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i buntar 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionslängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i boxar.
 
H VIIBilagor till kriminalregistretSerien i kartong 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30, ej gallringsbaraSerien i kartong 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 
J ISkrivelser, resolutioner m.m.
 
J IIUpplästa kungörelserSerien i buntar. 
J IIIHandlingar till diariet i kyrkobokföringsärenden 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bHandlingar till kyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaIngår fr o m 1938 i Göteborgs kyrkliga samfällighet
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålBuntar. 
L V aRäkenskaper för prästlönekassan 
L V bKyrkobyggnadskassans räkenskaper 
L V cRäkenskaper för fonder och donationer 
L V dÖvriga räkenskaper
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IHandlingar angående donationer 
O IIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IIIÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
PÖvriga handlingar och handskrifter
 
P IPålysningsböcker 
P IIHandlingar rörande frivilligt församlingsarbete 
P II aSkårs småkyrkostiftelse 
P II bSällskapet Örgryte jultomtar 
P II cSällskapet diakoniens vänner 
P II dSkårs barnträdgård 
P II eTorps barnträdgårdar 
P II fLundens barnträdgård 
P II gSöndagsskolans vänner 
P II hÖrgryte kyrkliga ungdomskrets 
P II iKyrkans ungdoms äldregrupp 
P II jÖrgryte sykrets 
P II kÖrgryte kyrkoförening 
P II lHusbondeföreningen
 
P II mÖrgryte barnkrubba och mjölkdroppe 
P II nGårda skolbarnshem 
P II oÖrgryte barnavårdssällskap 
P II pKyrkobröderna