bild
Arkiv

Harmångers kyrkoarkiv


Harmångers församling bildades under medeltiden. Församlingen bildade som moderförsamling tillsammans med Jättendals församling ett gemensamt pastorat fram till och med 1961. Pastoratet utökades 1962 med Ilsbo församling, som tidigare ingått i ett pastorat tillsammans med Hälsingtuna församling och Högs församling. 1977 överfördes Ilsbo församling till ett gemensamt pastorat med Bergsjö församling.

Från 1962 bildar pastoratet ett särskilt arkiv; Harmångers, Jättendals och Ilsbo församlingars pastorats arkiv, från 1977 Harmånger och Jättendals pastorats arkiv. Ekonomihandlingar och vissa fastighetshandlingar ingår i arkivet. I arkivet ingår även gemensamma handlingar för pastoratet för tiden före 1962.

Genom kungligt brev överflyttades den 1 januari 1927 lägenheten Skolhustomten nr 1 från Harmångers församling till Rogsta församling.

 Serier (84 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter fastighet och namn.
 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter ordnade efter dödsår och personnummer 
A IV eLedkort till församlingsliggare 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-2 i kortlådor, 3 i arkivbox.

Volymerna 2-3 avser aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Volymerna 2-4 avser avställda personavier ordnade alfabetiskt, inom varje bokstav ordnade efter personnummer.
 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister" ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i regitret gallras med stöd av RA-Ms 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den regitrerade ej längre tillhör församlingen. Registret över kyrkotillhöriga gäller även Jättendals församling.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok (fr.o.m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet Serien avslutad 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m 1991-07-01)Serien avslutad 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien avslutad 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IISärskilda längder 
G IIIÅkningsjournalerSerien gallras med 10 års frist
med stöd av RA-MS 1997:65.
 
G IVGudstjänststatistik 
G VIDiarium 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Uppgifterna i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.
Verksamhetsregistret gäller även Jättendals församling
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängden
 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01 GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65

Gallringsfrister, bilagor till dopboken, 20 år, övriga bilagor, 5 år
 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag, memorial 
J IIIKungörelser angående folkmängden 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien avslutad
 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokollSerien avslutad 
K II bKyrkostämmas och kyrkofullmäktige handlingarSerien i arkivkartong 
K III aKyrkorådsprotokollSerien inbunden 
K III bBilagor till kyrkorådsprotokollSerien i arkivkartong 
K IV aSkolrådsprotokollSerien avslutad 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien avslutad 
K IV cSkolrådshandlingarSerien i arkivkartong 
K VÖvriga nämnder och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka, Huvudböcker
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialer
 
L IcRäkenskaper för kyrka, fördelningskortSerien i arkivkartong Serien avslutad 
L IdRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien gallringsbar fr o m
1933 med 10 års frist enligt
RA 1988:19 § 5

Serien i arkivkartong Serien avslutad
 
L IeKontoutdrag 
L IfListor m.mSerien i arkivkartong 
L IIaRäkenskaper för skolaSerien avslutad 
L IIbRäkenskaper för skola, VerifikationerSerien i arkivkartong Serien avslutad 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien avslutad 
L IVaRäkenskaper för kollekt 
L IVbRäkenskaper för kollekt, VerifikationerSerien gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 Serien i arkivkartong 
L VaRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VbVerifikationer rörande pastoratsräkenskapernaSerien i arkivkartong Serien avslutad 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämmaSerien avslutad 
MHandlingar angående prästvalSerien avslutad 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O IaHandlingar angående kyrka 
O IbHandlingar angående kyrkogården 
O IcGravböcker 
O IIaHandlingar angående kyrkliga fastigheter 
O IIbHandlingar angående kyrklig jord och skog 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien avslutad 
O IVaÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivkartong 
O IVbPersonalhandlingarSerien i arkivkartong 
O VHandlingar angående gåvor och donationer 
O VI aKartor och ritningar, kyrkorRitningarna/kartorna avser Harmångers kyrka om inget annat anges. 
O VI bKartor och ritningar, Harmångers kyrkogårdRitning (rulle) över avloppsledning inför kyrkogårdsutvidgningen 1987 saknades vid ordningsarbetet 2021-12-20. Enligt äldre förteckning volym 225 samt notering "oklart var denna ritning är". 
O VI cKartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI dKartor och ritningar, övriga 
P IHistoriska anteckningar 
P IIPålysningsböcker 
P III aHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivkartong 
P III bHandlingar angående Stiftelsen Strömsbruks Församlingshem 
P III cHandingar gällande sommarkyrkan 
P IIIdHandlingar gällande Harmångers kyrkokör 
P IVÖvriga handlingarSerien i arkivkartong om ej annat anges