Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Hudiksvalls kyrkoarkiv


Hudiksvalls församling utbröts i samband med stadens bildande 1582 från Hälsingtuna församling (församlingen benämndes fram till 1885 Tuna församling).

Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Hälsingtuna församling 1582-1584 för att därefter fram till 1651 bilda eget pastorat. Från och med 1651 bildade Hudiksvalls församling (moderförsamling) och Idenor församling gemensamt pastorat.

Enligt kungligt brev den 12 oktober 1894 överfördes vissa hemman i Håsta samt lägenheterna Kyrkorödjningen och Jungfrudal till Hudiksvall.

Enligt kungligt brev den 12 oktober 1894 räknas till Hudiksvall öarna Bålsön, Drakön och Kråkön av vilka de två sistnämnda tidigare varit upptagna i Hälsingtuna jordebok.

Enligt kungligt brev den 29 oktober 1897 överfördes i ecklesiastikt och
kommunalt avseende en del av Ullsäter från Hälsingtuna församling till Hudiksvalls stad.

Enligt kungligt brev den 28 oktober 1910 införlivades Åviks inom Hälsingtuna och Idenors socknar belägna municipalsamhälle fr.o.m 1911 införlivat med Hudiksvalls stad. Invånarna i området blev redan under år 1910 utskrivna från respektive församlingar och kyrkoskrivna i Hudiksvall.

Pastoratets handlingar är införtecknade i Hudiksvalls kyrkoarkiv.

Hudiksvalls församling och Idenors församling bildade 1992 en kyrklig samfällighet. Samfällighetens handlingar är införtecknade i Hudiksvalls kyrkoarkiv.

 Serier (118 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden
 
A II cFastighetslängder till församlingsböckerSerien inbunden
 
A IIIBok över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong.

Personakter ordnade efter fastighet och namn.
 
A IV bObefintligregisterSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

1947-1991 ingår i volym A VI b:1.
 
A IV eAvställda ledkort till församlingsliggareSerien i arkivkartong
Ordnade efter fastighet
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Volymerna 1-4 avser avtryckskort ordnade efter namn.
Volymerna 5-9 avser aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor om inget annat anges.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C IIFödelse- och dopböcker Hudiksvalls lasarettSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivkartong 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F IIDödböcker för Hudiksvalls lasarettSerien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H I aBilagor till husförhörslängd och församlingsbok 
H I bBilagor till husförhörslängd och församlingsbok 
H IIBilagor till flyttningslängder
 
H III aBilagor till födelse- och dopbok 
H III bBilagor till Lasarettets födelse- och dopbokSerien inbunden 
H III cBilagor till födelse- och dopböcker/Kungörelseböcker för dop 
H IVBilagor till konfirmationsböcker 
H V aBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok
 
H V bBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok 
H VI aBilagor till död- och begravningsbok 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen, ej gallringsbara 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen, gallringsbara 
H VIIIBilagor till diariet 
HXuBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65
Galllringsfrister: Bilagor till dopboken: 20 år. Övriga bilagor: 5 år
 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser 
JIIaDiarium - Kyrkoförvaltningen 
JIIbBilagor till diarium - KyrkoförvaltningenVolymerna 1-19, lev 2006/14
Serien i arkivkartong
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas / Kyrkofullmäktiges protokollVolymerna 4-12 lev 2006/14 
K II bBilagor till kyrkostämma / kyrkofullmäktiges protokollVolymerna 1-6 lev 2006/14

För åren 1932-1963 finns även bilagor till kyrkofullmäktiges protokoll på serien KIIa:7 - KIIa:10 fr o m 1992 avser bil. till kyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll Hudiksvall och Idenors kyrkliga samfällighet.
 
K II cPastoratkyrkostämmas / Församlingsdelegerades protokollVolymerna 1-4 lev 2006/14 
K II dBilagor till pastoratkyrkostämmas och församlingsdelegerades protokollVolymerna 1-3 lev 2006/14 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III bBilagor till kyrkorådsprotokollVolymerna 3-27 levererades 2006/14
Serien i arkivkartong
För åren 1931-1963 finns det även bilagor till kyrkorådsprotokoll på serie K III a:8 - K 111 a:18
 
K III cPastoratskyrkorådet / Kyrkostyrelsens protokollVolymerna 1-9 lev 2006/14
Serien i arkivkartong
Före åren 1931-1932 hölls gemensamma sammanträden med Hudiksvall och Idenors kyrkoråd. Protokoll från dessa ingår i Hudiksvalls kyrkorådsprotokoll serie K III a.
Samfällda kyrkorådet heter fr o m 1992 Kyrkostyrelse, se seie K III e och K III f
 
K III dBilagor till pastoratskyrkorådet / Kyrkostyrelsens protokollVolymerna 19 levererades 2006/14
Serien i arkivkartong.
För åren 1931-1963 finns även bilagor till pastoratskyrkorådsprotokoll på serie K III c:1 - K III c:5
 
K III eKyrkostyrelsens protokollVolymerna 1-2 levererad 2006/14.
Från och med 1992 avser kyrkostyrelsens protokoll Hudiksvalls och Idenors kyrkliga samfällighet.
 
K III fBilagor till kyrkostyrelsens protokollVolymerna 1-2 levererade 2006/14.
Från och med 1992 avser bilagorna till kyrkostyrelsens protokoll Hudiksvalls och Idenors kyrkliga samfällighet.
 
K III gTillsättningsnämndens protokoll och bilagorVolymen 1 levererades 2006/14 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingarVolymerna 18-26 levererades 2006/14 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
K V aövriga nämnder och styrelsers protokoll och handlingarVolymerna 5-9 levererade 2006/14 
K V bBilagor till övriga nämnder och styrelsers protokoll och handlingarVolymerna 1-6 levererade 2006/14
Alftinska änkefondens handlingar som förut haft serie K V b:8 är flyttad till serie O V a:6.
för ären 1939-1965 finns även bilagor till kyrkogårdsnämnandes protokoll på serie K V a:8.
Från och med 1992 avser kyrkogårdsnämndens protokollsbilagor: Hudiksvalls och Idenors kyrkliga samfällighet.
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperVolymerna 6-66 levererades 2006/14
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperVolymerna 17-91 levererades 2006/14
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVolymerna 11-25 levererades 2006714 
L I dRäkenskaper för kyrka, ej gallringsbaraVolymerna 1-4 levererade 2006/14.
Serien i arkivkartong
 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skolan, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L IV aKollektböckerVolymerna 9-22 levererades 2006/14 
L IV bRäkenskaper för kollekt: KollektredovisningVolymerna 2-3 levererade 2006/14 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och
ändamål
 
L V bPastoratskassornas verifikationer 
L V cHuvudräkenskaper till pastoratskassanVolymerna 1-2 levererades 2006/14.

Se även serierna L I a och L I b
 
L V dSpecialer till pastoratskassanVolymerna 1-2 levererades 2006/14 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanVolymerna 2-7 levererades 2006/14 
MHandlingar angående prästvalVolymerna 3-8 levererades 2006/14 
N IVisitationsprotokollVolymerna 1-4 levererades 2006/14 
N IIÄmbetsberättelser för prästmötenVolymerna 1-3 levererades 2006/14 
N III aInventarie- och arkivförteckningarVolymerna 8-17 levererades 2006/14 
N III bArkivförteckningarVolymerna 1-8 levererades 2006/14 
N III cFörteckning över arkivalier lev till HLAVolymerna 1-2 levererade 2006/14 
O I aHandlingar angående kyrkanVolymerna 5-19 levererades 2006/14 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenVolymerna 2-45 levererades 2006/14 
O I cGravböckerVolymerna 3-22 levererades 2006/14 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig
jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerVolymerna 2-4 levererades 2006/14 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet
ochkyrkobetjäningen
Volymerna 1-31 levererades 2006/14 
O VDonationshandlingar 
O V aFonder/Donationer: DiverseVolymerna 3-17 leverans 2006/14 
O V bFonder/Donationer BlomsterfondenVolymerna 1-9 leverans 2006/14.
Från och med 1961 ingår Blomsterfonden i den allmänna fondförvaltningen.
 
O V cFonder/Donationer: Diakoninämnden /fondenVolymerna 1-18 leverans 2006714 
O V dFonder/Donationer Församlingshemsstiftelsen/donationenVolymerna 1-13 leverans 2006/14 
O V eFonder/DonationerVolymerna 1-23 leverans 2006/14 
O V fFonder/Donationer Sällskapet JultomtarnaVolymerna 1-4 leverans 2006/14 
O VI aKartor och ritningar, kyrkan, kyrkogårdarna, gravkor, gravkapellI kart- och ritningsarkiv 
O VI bKartor och ritningar, byggnader och diverseI kart- och ritningsarkivet 
P IÖvriga handlingarVolymerna 5-50 leverans 2006/14 
P IIPålysningsböckerVolymerna 10-26 leverans 2006/13
 
P III aÖvriga handlingar: Frivilliga kyrkliga församlingsarbetetVolymerna 2-14 leverans 2006/14 
P III bÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet - Sjömansläsrummet 
P III cÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet - De gamlas dagVolym 1 leverans 2006714 
P III dÖvriga handlingar. Frivilliga församlingsarbetet/De synskadades vännerVolymerna 1-14 leverans 2006/14 
P III eÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet. Volymerna 1-14 leverans 2006/14 
P III fÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet. KyrkokörenVolymerna 1-19 leverans 2006/14

Ur volym 15 har 2018 gallrats ett kassettband som innehöll musik utgiven på förlag, ej egenproducerad musik.
 
P III gÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet Volymerna 1-11 leverans 2006/14 
P III hÖvriga handlingar. Frivilliga församlingsarbetetVolymerna 3-11 leverans 2006/14 
P III iÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetetVolymerna 2-7 leverans 2006/14 
P III jÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetetVolymerna 1-2 leverans 2006714 
P III kÖvriga handlingar: Frivilla församlingsarbetetKyrkliga studieförbundet i Hudiksvall. Protokoll och övriga handlingar överförda till Sundhede - Nordanstigs SKS-arkiv.
Serien avslutad
 
P III lÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetetVolym 1 leverans 2006/14 
P III mÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet 
P III nÖvriga handlingar: Frivilliga församlingsarbetet 
P IVHandlingar angående skärgårdskapellen 
P IV aÖvriga handlingar: AGÖ - kapellVolymerna 1-6 leverans 2006/14
Handlingarna är kapellagets egendom.
Se serie O VI g angående diverse kartor och ritningar
 
P IV bÖvriga handlingar: BÅLSÖ - kapellVolymerna 1-9 leverans 2006/14 
P IV dÖvriga handlingar: KRÅKÖ-kapellVolymerna 1-9 leverans 2006/14 
P IV eÖvriga handlingar: KUGGÖRARNAS kapellVolymerna 2-11 leverans 2006/14
Handlingarna är kapellagets egendom.
Serien ligger i arkivkartong.
Se serie O VI g: angående kartor och diverse ritningar
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer