bild
Arkiv

Söderala kyrkoarkiv


Söderala församling tillkom under medeltiden. 1620 utbröts Söderhamns församling.

Inom Söderala församling bildades 1828 Maråkers kapellag. Kapellaget hade dock ingen egen kyrkobokföring utan befolkningen upptogs i kyrkböckerna för Söderala. Maråker kapellag ombildades 1896 till Ljusne kapellag med egna kyrkböcker. Den 1 maj 1917 utbröts Ljusne till en kapellförsamling.

Den 1 januari 1914 utbröts Bergviks församling från Söderala församling. Det område som bildade den nya församlingen var den del av Myskje by, som är belägen väster om Myskjeån samt byarna Vansäter, Sunnanå och Lynäs

Söderala församling utgjorde ett eget pastorat till 1620. 1620-1635 var församlingen moderförsamling i gemensamt pastorat med Söderhamns församling för att 1635 åter bli eget pastorat. 1828 tillkom som nämnts ovan Maråkers kapellag, senare Ljusne kapellag. 1914 blev församlingen moderförsamling i gemensamt pastorat med Bergviks församling. 1917 utökades pastoratet med Ljusne församling och 1962 tillkom även Mo församling i pastoratet.

Gemensamma handlingar för pastoratet ingår Söderala kyrkoarkiv till cirka 1932. Pastoratet bildar därefter ett eget arkiv, se Söderala pastorats arkiv. Där ingår bl.a. protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper. Från 1963 bildade församlingarna Söderala, Ljusne, Mo och Bergvik även en kyrklig samfällighet (gemensam ekonomi). Den kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Söderala pastorats arkiv.

Beträffande till Skogs socken tidigare räknade men inom Söderala belägna egendomen Gullgruva har regeringen 1928 förklarat, att denna egendom som, motsvarar de i jordeboken för Söderala socken redovisade hemmanen Sunneberg nr 1 och Järvsböle nr 1, ska i kommunalt och ecklesiastikt hänseende höra till Söderala socken.

Enligt kungligt beslut har fastigheten Löten 2:9 från och med 1945 överflyttats från Skogs socken och församling till Söderala socken och Ljusne församling.

Inom Söderhamns stads område fanns flera mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar i Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enligt kungligt beslut 1934.

Den 1 januari 1992 överfördes ett område med 1251 personer från Söderala församling till Sandarne församling. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Sunnäs bruk och by samt Tvärån upptas i Söderala husförhörslängd A I:13. Senare räknas byarna till Skogs församling.

 Serier (71 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E IIÄktenskapsböcker
 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

För register 1896-1947, se serie A II b.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien består av alfabetiskt ordnade register till församlingsböcker (serie A II a).
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.
Personakter ordnade efter fasighet och namn.
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox.
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlådor.

Församlingsregister aktuellt 1991-06-30
ordnat efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlåda.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längderSerien i arkivbox, om ej annat anges. 
H IBilagor till församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivbox, om ej annat anges.

Förteckning över ankomna aviser om inflyttning 1939-1946 gallrade 2019.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionslängdenSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivbox, om ej annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, ej gallringsbaraSerien i arkivbox. 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda Serien i arkivbox. 
J IIKungörelserSerien i arkivbox. 
K ISockenstämmoprotokoll med handlingar
 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarSerien inbunden, om ej annat anges. 
K III aKyrkorådets protokoll Serien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden, om ej annat anges. 
K IV cSkolrådets handlingar och andra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivbox. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien inbunden. 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden, om ej annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialierSerien inbunden, om inte annat anges.
 
L I cSkuldböcker för kyrkanSerien inbunden, om inte annat anges.
 
L I dRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivbox.

Häri även verifikationer till Bergviks församlings och Ljusne församlings kyrkokassor, spridda år.
 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L II cKvittenser för lärares lönerSerien i arkivbox. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox. 
L IV bVerifikationer till kollektböckernaVerifikationer för kollekt from 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988: 19. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
L V bBibelkassans räkenskaper 
L V cRäkenskaper för gravkassan 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox. 
N IVisitationshandlingar 
N IIÄmbetsberättelser med bilagor 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox. 
O I aHandlingar ang kyrkan 
O I bHandlingar ang kyrkogården 
O I cGravböckerSerien i arkivbox. 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter o kyrklig jord 
O IIIHandlingar ang prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv.
Se även Söderala pastorats arkiv, serie J 1 med underindelningar.
 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet