Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tynderö kyrkoarkiv


Tynderö församling bildades under medeltiden. Församlingen ingick i gemensamt pastorat med Hässjö församling (moderförsamling). Senare under medeltiden bildade Tynderö tillsammans med Hässjö församling och Ljustorp församling (moderförsamling) gemensamt pastorat.

Den 1 maj 1920 bildade Hässjö församling (moderförsamling) och Tynderö församling gemensamt pastorat. I det nybildade Hässjö och Tynderö pastorat ingick även Lögdö bruksförsamling (som uppgick i Hässjö 1931).

1998 bildade Hässjö, Ljustorps och Tynderö församlingar ett gemensamt pastorat och kyrklig samfällighet. Hässjö var moderförsamling.

Från cirka 1930 bildade Hässjö och Tynderö pastorat ett särskilt pastoratsarkiv, se Hässjö och Tynderö pastorats arkiv. Hässjö, Ljustorps och Tynderö kyrkliga samfällighet (1998-1999) bildar ett särskilt arkiv. I arkiven ingår protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper med lönehandlingar. Handlingar om Tynderö församling kan även finnas i Hässjö kyrkoarkiv.

Gasabäck, som senare tillhör Hässjö församling, finns upptagen i Tynderö husförhörslängder A I:1, 4-5.

Vid ordnings- och förteckningsarbete 2012-2013 har följande handlingar konstaterats som saknade. De är inte levererade till landsarkivet.
H X Bilagor till dop-, vigsel- och begravningsböcker 1997-1999 (begravningsboken även 1995)
K II a Kyrkofullmäktiges protokoll 1999, om sådant fanns - alternativt fanns endast ett kyrkofullmäktige för hela samfälligheten
K III b Kyrkorådets handlingar (bilagor) 1998
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar (K V:4-5 Protokoll och handlingar för Brundins fond 1950- och Kyrkogårdsnämndens protokoll och handlingar)
L IV a Kollektböcker febr. 1996-1999
N III:5-8 Inventarieförteckningar och arkivförteckningar 1950-
P II Pålysningsböcker 1986-1999

 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bRegister till församlingsboken
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien innehåller personakter ordnade efter namn 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter ordnade efter dödsår och personnummer 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox (volym 1) och kortregisterlåda (volym 2). 
A VI aAvgångsregisterPersonavier ordnade efter namn. 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningsböcker
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker  
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsböcker fr.o.m. 1992 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsbokInga äktenskap ingångna 1969.
 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker 
G IBefolkningsstatistiska tabellerBefolkningsstatistik för hela pastoratet åren 1780-1859 se Ljustorps kyrkoarkiv ingår G I:2-3
 
G IIÖvriga längderÄrenden om inträden i och utträden ur Svenska kyrkan 1999 ingår i Hässjö, Ljustorps och Tynderö kyrkliga samfällighets arkiv, F 1:4. 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 
H IIBilagor till in- och utflyttningsboken 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings-, vigsel- och äktenskapsboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Aviseringar från kyrkotillhörighetsregistret 1991-1997 ingår i Hässjö kyrkoarkiv, H X:2-5. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudböcker 
L I bRäkenskaper för kyrka, revisionsräkenskaperSerien innehåller sammandrag av församlingens räkenskaper med revisionsberättelser. 
L I cRäkenskaper för kyrka, specialierFr.o.m. 1993, se serie L I a.
 
L I dRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien innehåller verifikationer som undantagits gallring. Övriga verifikationer har gallrats efter 10 år, se RA 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L IV bRäkenskapsredovisningar för kollektÖvriga räkenskapsredovisningar har gallrats efter 10 år med stöd av RA 1988:19. 
L VÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar 
N IIÄmbetsberättelserFör ämbetsberättelser se även volym N I:1 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogårdFör handlingar om Tynderö kyrka, se även Hässjö, Ljustorp och Tynderö kyrkliga samfällighets arkiv, volym F 1:2 och F 1:4. 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker med bilagor 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IVÖvriga handlingar rör. prästerskapet och kyrkobetjäningenFör lönekvitton 1964-1976, se även L V:1. 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker 
P IIITynderö kyrkliga ungdomskrets och byggnadsförenings protokoll och handlingar 
P IVSkeppshamns kapellags protokoll och handlingarI handlingarna till och med 1800-talets mitt benämns Skeppsholms kapellag Åstholmens skeppslag.