bild
Arkiv

Älvsby kyrkoarkiv


Älvsby församling utbröts ur Piteå landsförsamling 1809. Innan församlingen bildades hade det inom landsförsamlingen funnits Älvsby kapellag, som enligt beslut tillkommit 1781. Beslutet om kapellag verkar dock inte ha förverkligats. Enligt 1781 års beslut skulle kapellaget omfatta byarna Manjärv, Vissträsk, Muskus, Korsträsk, Lillkorsträsk, Pålträsk och Byn.

Älvsby församling ingick i gemensamt pastorat med Piteå landsförsamling (moderförsamling) 1809-1894. Från och med 1895 utgjorde församlingen ett eget pastorat.

Enligt kungligt beslut skedde 1941 vissa överflyttningar av områden från Piteå socken respektive Norrfjärdens socken till Älvsby socken. Av källan framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet:
Brännan, senare i Arvidsjaur, upptas i Älvsby husförhörslängd A I:5
Brännheden, senare i Arvidsjaur, upptas i Älvsby husförhörslängder A I:4-5
Gammelträsk, senare i Piteå landsförsamling, upptas i Älvsby husförhörslängder A I:3-5
Manjärv (eller Mandjärv), senare i Piteå landsförsamling, upptas i Älvsby husförhörslängder A I:3-5

 Serier (103 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsbokenSerien i arkivkartong om ej
annat anges
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda samsorterade.
Ordnade efter fastighet och personnummer.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter namn
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlådor.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlådor.

Avställda personavier.
Volymerna 1-4 ordnade efter namn, 5-6 efter personnummer.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings-
systemet
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast
tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper
Svenskt Arkiv 100

Serien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden om ej annat anges
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper
Svenskt Arkiv 100

Serien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper
Svenskt Arkiv 100

Serien inbunden
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper
Svenskt Arkiv 100

Serien inbunden
 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien i arkivkartong
 
G IIÖvriga längderSerien i arkivkartong om inte annat anges 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings- systemet

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2005:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivkartong
 
H III aBilagor till födelse- och dopbokenBilagor till födelse- och dopboken gallras fr o m
1900-01-01 med stöd av
RA-MS 2000:5 enl följande
gallringsfrister

1900--1967 omedelbart
1968--1991-06-30 20 år
1991-07-01--1999 20 år
 
H III bBilagor till födelse- och dopbok kungörelseböckerBilagor till födelse- och dopboken samt s.k. kungörelseböcker gallras
fr o m 1900-01-01 med stöd av RA-MS 2000:5 enl följande gallringsfrister

1900--1967 omedelbart
1968--1991-06-30 20 år
1991-07-01--1999 20 år
 
H III cBilagor till födelse- och dopboken,ej gallringsbar serie 
H IVBilagor till konfirmationsbokenBilagor till konfirmationsboken
gallras fr o m 1900-01-01 med
stöd av RA-MS 2000:5 enl
följande gallringsfrister

1900-01-01 -- 1967 omedelbart
1968 -- 1991-06-30 20 år
 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken 
H V bBilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböckerSerien i arkivkartong om inte annat anges Bilagor till lysnings- och vigselboken samt s.k. kungörelseböcker gallras
fr o m 1916-01-01 med stöd
av RA-MS 2000:5 enl följande gallringsfrister

1916--1967 omedelbart
1968--1991-06-30 20 år
1991-07-01--1999 5 år
För bilagor till dopboken 20 år
 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bTacksägelseböckerBilagor till död- och
begravningsboken samt s.k.
tacksägelseböcker gallras
fr o m 1900-01-01 med stöd
av RA-MS 2000:5 enl följande gallringsfrister

1900--1967 omedelbart
1968--1991-06-30 20 år
1991-07-01--1999 5 år
 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 ej gallringsbaraSerien innehåller handlingar utfärdade i utlandet eller utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan
Förekommer ej
 
H X uBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 gallringsbaraSerien gallras med stöd av
RA-MS 2005:5 enl följande
gallringsfrister

bilagor till dopboken 20 år
Övriga bilagor 5 år Serien i arkivkartong
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag, kungörelser m mSerien i arkivkartong

Kungörelser fr o m 1900
gallras vid inaktualitet
enl RA-MS 2000:5
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivkartong 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bKyrkorådets Beredningsutskotts protokollSerien inbunden Fr o m 1982 byter utskottet namn till Arbetsutskottet

FU uttytt Församlingsutskottet
Fdk " Församlingsdelskommitten
 
K III cKyrkorådets Församlingsutskotts protokoll 
K III dKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong KR uttytt Kyrkorådet
BU " Beredningsutskottet
AU " Arbetsutkottet
FU " Församlingsutskottet
KF " Kyrkofullmäktige
 
K IV aSkolrådsprotokollSerien inbunden 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden


Matriklarna ordnade efter inskrivningsår
 
K IV cSkolrådshandlingarSerien i arkivkartong 
K VÖvriga protokoll och handlingarSerien i arkivkartong om inte annat anges 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudböckerSerien inbunden om ej annat anges 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialierSerien i arkivkartong om inte annat anges 
L I cRäkenskaper för kyrka, dagböckerSerien inbunden 
L I dRäkenskaper för kyrka, utgifts- och inkomststatSerien i arkivkartong 
L I eRäkenskaper för kyrka, dagboksbladSerien i arkivkartong 
L I fRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivkartong Serien gallras fr o m 1933 med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19 Gallringsfrist 10 år 
L I gHandlingar ang personallöner lönelistor och lönekortSerien i arkivkartong 
L I hÖvriga handlingar ang personallönerSerien gallringsbar enl RA-MS
2000:5 med en gallringsfrist
om 10 år Serien i arkivkartong
 
L I uRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien gallringsbar med en
frist om 10 år med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19 I serien ingår transaktions- listor och fakturakopior
Häri även kyrkogårdskassa och räkenskaper ang donationsfonder
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden om inte annat anges 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien i arkivkartong 
L IV aRäkenskaper för kollekt, kollektböckerSerien i arkivkartong (=AK) 
L IV bRäkenskaper för kollekt, verifikationerSerien i arkivkartong Kvartalsredogörelser och verifikationer fr o m 1918
gallras med 10 års frist med
stöd av RA:s gallringsbeslut
1988:19
 
L IV uRäkenskaper för kollekt, verifikationer utgallringsbaraSerien i arkivkartong Kvartalsredogörelser och verifikationer gallras med
10 års frist med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19
 
L V aÖvriga räkenskaperSerien i arkivkartong om inte annat anges 
L V baKassaböcker för PastorsämbetetRäkenskaperna avser
postgiro 6 74 59-8
 
L V bbKassaböcker för LutherhjälpenRäkenskaperna avser
postgiro 23 76 55-6
 
L V bcKassabok för Knut Lundmarks minneRäkenskaperna avser
postgiro 70 23 81-5
 
L V cFörsamlings- och missionskassa, kassaböckerSerien inbunden om inte annat anges 
L V dFörsamlings- och missionskassa, verifikationerVerifikationerna gallras med
10 års frist med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19
 
L V uRäkenskaper för Blomsterfonden och Lutherhjälpen, verifikationerSerien i arkivkartong Serien gallringsbar med
10 års frist med stöd av
RA:s gallringsbeslut 1988:19
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämmaSerien i arkivkartong 
MHandlingar ang prästvalSerien i arkivkartong 
N IVisitationsprotokoll och handlingarSerien i arkivkartong 
N IIÄmbetsberättelserSerien i arkivkartong 
N IIIInventarie- och arkivförteckningSerien i arkivkartong 
O I aaHandlingar ang Älvsby kyrkaSerien i arkivkartong om inte annat anges 
O I abHandlingar ang Vidsels SmåkyrkostiftelseSerien i arkivkartong om inte annat anges 
O I bHandlingar ang kyrkogårdenSerien i arkivkartong 
O I cGravböckerSerien i arkivkartong om ej annat anges 
O I dBilagor till gravböckernaHandlingarna innehåller begravningsprotokoll, anmälan
om gravrättsinnehavare samt
förslag till gravanordning
 
O I eGravregister 
O I uSkötselbeställning, utgallringsbar serieSerien gallringsbar enl RA:s gallringsbeslut 343, )2
med 3 års frist
 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivkartong 
O IIIHandlingar ang prästerskapets löneförmånerSerien i arkivkartong 
O IV aÖvr handlingar ang prästerskap och annan personalSerien i arkivkartong 
O IV bTjänstgöringsrapporterSerien i arkivkartong

Handlingarna avser timanställd personal och är sorterade A-Ö
 
O VDonationshandlingarSerien i arkivkartong 
O VI aRitningar ang kyrkorna i Älvsbyn och VidselI kart- och ritningsarkiv
 
O VI bKartor och ritningar ang prästgårdarnaI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar ang kyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv
 
O VI dKartor och ritningar ang församlingsgården 
O VI eÖvriga kartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv
 
P I aÖvriga handlingar 
P I bPredikoturerSerien i arkivkartong 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivkartong 
P IIIPredikodiarium och kalendrarSerien i arkivkartong om inte annat anges 
P IV aHandlingar ang kyrkliga ungdomskretsenSerien i arkivkartong 
P IV bHandlingar ang frivilliga kyrkliga arbetetSerien i arkivkartong 
P V aPostböckerSerien i arkivkartong 
P V bPostdiariumSerien i arkivkartong 
P VIHandlingar ang Vidsels Småkyrkostiftelse