bild
Arkiv

Gävleborgs läns landskontors arkiv


 Serier (194 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IProtokoll samt brev- och resolutionskonceptSerien avser såväl protokoll som brev- och resolutionskoncept.
Till en början omfattas dessa handlingstyper av ett gemensamt registratur, för att senare brytas ut i separata koncept. Således är koncepten för åren 1831-1868 uppdelade årsvis i tre grupper:
1) protokoll och koncept till brev med flera expeditioner,
2) koncept till handräckningsbrev
och
3) resolutionskoncept.
Under åren 1725-1781 ingår även inneliggande handlingar (1764- 1781 dock i mindre utsträckning) utsträckning). Fr o m år 1869 bryts koncept till handräcknings- skrivelser ut till en egen serie,
A II e. Fr o m år 1912 fortsätter serien i dels brevkoncept, gemensam serie (A II a) dels, protokoll, utslag och resolu- tioner (huvudserie) (A III a).
Serien i bundna volymer till stor del av skyddsskäl lagda i kartong. Vol. 112-113 lev. 1913,
vol. 114-121 lev. 10/3 1943, vol.
122-129 lev. 18/8 1955, vol. 130- 170 lev. 102a/1974, vol. 171-181
lev. 76/1984. Serien upphör.
 
A II aBrevkoncept, gemensam serieSerien avser brevkoncept till brev-, assesors- samt taxeringsdiarierna. Före år 1912, se serie A I. Fr o m år 1942 fortsätter serien i dels brevkoncept till brevdiariet (A II b) dels brevkoncept till taxeringsdiariet (A II c). Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
A II bBrevkoncept till brevdiarietSerien avser även koncept till assessorsdiariet t o m år 1947. Före år 1942, se serie A II a. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter denna serie i kameralsektionens arkiv, serie A II d. Serien inbunden. Lev 76/1984. Serien upphör. 
A II cBrevkoncept till taxeringsdiarietFöre år 1942, se serie A II a. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter serien i taxeringssektionens arkiv, serie A I. Serien inbunden. Lev. 76/1984. Serien upphör. 
A II dBrevkoncept för uppbördsavdelningenEfter 1958 års sektionsindelning fortsätter serien i uppbördssektionens arkiv, serie A II e. Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
A II eKoncept till handräckningsskrivelserFöre år 1869, se serie A I. Serien inbunden där ej annat angives. Lev. 102b/1974. 
A III aProtokoll, utslag och resolutioner (huvudserie)Före år 1912 se serie A I. Häri även resolutioner angående jordavsöndringar (A III c) 1912 samt 1929 och framåt. Fr o m år 1947 bildar uppbördsavdelningens protokoll, utslag och resolutioner en egen serie, A III b. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter serien i kameralsektionens arkiv, serie A I a. Serien inbunden. Lev 76/1984. 
A III bUppbördsavdelningens protokoll, utslag och resolutionerFöre år 1945, se serie A III a. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter serien i uppbörds- sektionens arkiv, serie A I b. Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
A III cResolutioner angående jordavsöndringarFöre år 1912 se serie A I. Serien fortsätter fr o m år 1929 i serie A III a. Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
A IVKoncept till arbetsredogörelserVol. 1-2 i arkivkartong. Vol. 3-5 i kapsel. Vol. 1-2 lev. 102b/1974, vol 3-5 lev. 76/1984. 
B IBrev- och supplikdiarierSerien avser brev- och supplik- diarier 1726-1869, brevdiarium 1870-1885, brev och supplikdi- arium 1886-1911 samt brevdiarium 1912-1957. Diariernas uppställning:
1726-1739: Indelade efter avsändare i "rangordning" (Kungl. Maj:t, hovrätter, kollegier, etc)
1740-1754: Förda utan indelning men förseddda med alfabetiskt register.
1755-1857: Indelade efter avsändare i "rangordning". Till breven från enskilda finns ett alfabetiskt register.
1858-1859: Som föregående men utan alfabetiskt register till supplikerna.
Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter denna serie i kameralsektionens arkiv, serie B I a.
Serien inbunden om annat ej anges. Vol. 1-16 lev. 1913, vol. 17-20 lev. 10/3 1943, vol. 21-24 lev. 18/8 1955, vol. 25-58 lev. 102a/1974, vol. 59-117 lev. 76/1984.
 
B IISupplikdiarierFöre 1870, se serie B I.
Häri även: avsöndringsdiarium (B XII) 1870-1885, 1912-1913 samt 1930-1937; diarier för ansökan om familjeunderstöd (B VI) -1917 samt 1922-; taxeringsdiarier (B VIII) -1934. De ärendetyper som omfattas av supplikdiariet varierar mellan olika år. Vissa volymer innehåller alfabetiskt register över supplikanterna. Serien fortsätter fr.o.m 1938 i serie B X. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-2 lev. 102a/1974 , vol. 3-28 lev. 76/1984.
 
B IIIHandräckningsdiarierSerien avser diarium över sökta handräckningar rörande kronoutskylder för från länet utflyttade personer samt rörande utdömda böter.
Fr o m år 1891 består varje årgång av två volymer, där volym A avser kronoutskylder och volym B böter. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-2 lev. 1943, vol. 3-4 lev. 1955, vol. 5-52 lev. 102a/1974, vol. 53-70 lev. 76/1984.
 
B IVUtgående diarierDiariernas uppställning: 1690-1724: uppställda efter mottagarna i alfabetisk ordning. 1740-1830: indelade efter adressaterna i "rangordning" (kungl. maj:t, hovrätter, kollegier, etc). Serien i arkivkartonger. Vol. 1-11 lev. 1913. 
B IXUppbördsdiarierSerien avser diarier över inkomna månadsräkningar, värnpliktsböter, rapporter från uppbördskontrollanter, fjärdingsmännens
inventeringsprotokoll, mantals- skrivningsbesvär samt övriga ärenden. Efter 1958 års sektionsindelning fortsätter denna serie i Uppbördssektionens arkiv, serie B I b.
Serien inbunden om annat ej anges. Lev 76/1984.
 
B VDiarier över uppbördsorder på skogsmedelSerien upphör 1926 då
Domänverket fr.o.m samma år ombesörjer uppbörden av skogsmedel. Serien inbunden. Lev. 76/1984.
 
B VIDiarier för ansökan om familjeunderstödFöre år 1918 samt efter år 1921, se serie B II under ärendegruppen "Supplikärenden i allmänhet". Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
B VIILänsbokhållarens diariumSerien avser reseräkningar från provinsialläkare, distrikts- veterinärer, polispersonal samt övriga rekvisitioner och ersätt- ningar. Serien utgörs av band lagda i arkivkartong.
Lev. 76/1984.
 
B VIIITaxeringsdiarierFöre år 1935, se serie B II. Serien avser diarier över besvär till kammarrätten över länsprövningsnämndens och särskilda prövningsnämndens beslut i taxeringsärenden. Efter 1952 fortsätter denna serie i Taxeringssektionens arkiv, serie B. Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
B XAssessorsdiarierFöre år 1938, se serie B II. De ärendetyper som omfattas av assessorsdiariet varierar mellan olika år.
Serien inbunden. Lev. 76/1984.
 
B XIOmsättningsskattediariumSerien avser diarier över förfrågningar, framställningar samt resolutioner rörande omsättningsskatt.
Lev. 76/1984.
 
B XIIAvsöndringsdiarierFöre år 1914 samt efter år 1929, se serie B II. Med alfabetiskt register över supplikanterna 1914-1919.
Serien utgörs av band lagda i arkivkartonger. Lev. 76/1984.
 
C IAvsöndringsbilaga till Gävleborgs läns jordebokSerien avser avsöndringsbilagor till Gävleborgs läns jordeböcker (G III a). Volymerna är kronologiskt uppställda över de i länet avsöndrade hemmanen och lägenheterna.
För åren 1874-1896 finns uppgift om årlig avgäld. Åren 1897-1926 finns hänvisning till folio i avsöndringsregistret (C II). För sökande av särskild avsöndring se serie C II. I och med att jord- registren för länets samtliga socknar upplagts upphör serien.
Serien inbunden. Vol. 1-3 lev. 102a/1974, vol. 4-5 lev. 76/1984.
 
C IIAvsöndringsregisterSerien avser alfabetiskt register över beviljade jordavsöndringar 1874-1926 per socken. Med register över skatteköpta krononybyggen 1871-1885. Serien inbunden där annat ej anges. Lev. 102a/1974. 
C IIIArkiv- och inventarieförteckningarSerien avser förteckningar över skrivelser och handlingar tillhörande Gävle landskontor, inventarieförteckningar samt kronofogdens kassarapporter 1900-1917. Efter 1952 fortsätter serien i Kameralsektionens arkiv, serie C I ea. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-2,5,6 lev. 76/1984. 
C IVLandskontorets post-, kvittens- och kontrollböckerSerien avser Landskontorets postböcker 1874-1938; värdepostböcker 1924-1936; postböcker för postanvisningar 1921-1937; kvittensböcker 1859-1897; kontrollböcker över ankomna och avgående penning- medel 1861-1882 samt ränteriets postböcker 1873-1906. Volymerna avser postböcker där annat ej anges. Denna serie är gallringsbar med 10 års gallringsfrist fr.o.m. år 1938. Serien inbunden där annat ej anges.
Vol. 1-6 lev. 58/1961, vol. 7-27 lev. 102a/1974, vol. 28-64 lev. 76/1984, vol. 65-71 lev. 102a/1974.
 
C IXRegister över stiftelserSerien avser register över de i Gävleborgs län förekommande pensionsstiftelser samt övriga stiftelser med villkor för att erhålla bidrag. Serien fortsätter f r o m 1958 i Kameralsektionens arkiv, serie C I na. Serien i kapslar. Lev. 76/1984. 
C V aUppbördsliggareSerien avser liggare över de medel som landsfiskaler och magistrater enlig länsstyrelsens order har uppburit såsom böter och skatter. I liggaren har varje stad respektive landsfiskalsdistrikt lagts upp för sig, med posterna i krono- logisk ordning.
Serien inbunden. Vol. 1-6 lev. 76/1984.
 
C V bLandskontorets liggare över inkomna restlängderSerien avser liggare över inkomna restlängder å kommunalutskylder och andra likartade utskylder och avgifter. Liggaren uppdelad i landsfiskalsdistrikt med posterna i kronologisk ordning. Serien inbunden. Lev. 76/1984. 
C VI aTjänstematriklarSerien avser tjänstematriklar för civilstatens anställda. Serien fortsätter under C I ma i Kameralsektionens arkiv. Vol. 1 lev. 76/1984. 
C VI bLiggare över beviljade ledigheterSerien avser liggare över ledig- heter som beviljats landskon- torets personal. Fr o m år 1942 redovisas den extra anställda personalens ledigheter åtskilt från den ordinarie. Fr o m år 1944 återfinns städpersonalens ledigheter på särskild plats i liggaren. Lev. 76/1984. 
C VIILiggare över särskilt uppskattningsvärde på fastigheterSerien avser liggare över preliminärt taxeringsvärde på fastighet och utgörs av i kronologisk ordning lagda lösblad med uppgift om varje enskild fastighet på separat papper.
Serien fortsätter i Prövningsnämndens kanslis arkiv, serie C I. Lev. 76/1984.
 
C VIIILiggare över medgivna avdrag för värdeminskning av skog 
C X aLiggare över ackords- och stödlånSerien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984. 
C X bLiggare rörande mödrahjälpSerien avser liggare över utanordnad mödrahjälp åren 1938-1941, samt över räntefria lån 1940-1944. Lev. 76/1984. 
C X cLiggare över värnpliktslånSerien inbunden. Vol. 1 lev. 76/1984. 
C X dLiggare över beviljade odlingslån 
C XI aLiggare över säkerheter för utarrenderade kronoegendomarLiggaren är fögderiindelad och innehåller uppgifter om säkerheter, arrenden samt om arrendetidens början och slut. Lev. 76/1984. 
C XI bAvräkningsböcker med köpare av smärre kronolägenheterSerien inbunden där annat ej anges. Lev. 76/1984. 
C XI cVärdeliggareSerien avser liggare över depo- nerade säkerheter för försålda kronoegendomar och erhållna lån. Serien fortsätter i
Kameralsektionens arkiv, serie C II c. Serien inbunden. Lev. 76/1984.
 
C XIILiggare över egnahemslägenheter i Gävleborgs län 
C XIIILiggare över betalda fullföljdsavgifterSerien avser liggare över erlagda avgifter för att få fullfölja hovrättsbeslut. Lev. 76/1984. 
C XIVRegister över taxeringsbesvärSerien avser kortregister över taxeringsbesvär till Kammarrätten respektive Regeringsrätten. Registret är alfabetiskt upplagt efter besvärsingivarens efternamn. Serien fortsätter fr o m 1958 i Prövningsnämndens kanslis arkiv, serie C V.
Serien i kortlådor.
Lev. 76/1984.
 
C XV aLiggare över påförd krigskonjukturskattSerien avser liggare på lösblad över skattskyldiga som provisoriskt påförts krigskonjukturskatt. Lev. 76/1984. 
C XV bLiggare över skattskyldiga till allmän omsättningsskattLiggaren upplagd efter taxerings- distrikt. Utan uppgift om skatte- beloppets storlek.
Serien inbunden där annat ej anges. Lev. 76/1984.
 
C XVILiggare över ersättningar för vissa förrättningarSerien avser förteckning över av tjänstemän vid Gävleborgs läns länsarkitektsorganisation utförda uppdrag och förättningar, för vilka ersättningar till statsverket mottagits.
Lev. 76/1984.
 
C XVIILiggare över de som åtnjutit fri rättegång samt över avvisade lösningsanspråk enligt ensittarlagenSerien avser liggare över de som enligt 13 paragrafen i Kungl. Förordningen 19/6 1919 åtnjutit fri rättegång åren 1921-1931. Med uppgifter om avvisade lösningsanspråk enligt ensittarlagen åren 1928-1936. Genom lagändring år 1931 avser liggaren fr o m samma år endast uppgifter rörande avvisade lösningsanspråk.
Serien inbunden. Lev. 76/1984.
 
DInkomna handlingar.Serierna D I och D II innehåller kungl. maj:ts och centrala myndigheters m.f.l. brev. Breven från lokala myndigheter och enskilda ingår i serien D III. 
D IKunglig maj:ts brevSerien avser skrivelser från Kunglig maj:t 1681-1736 samt 1870-1910. För åren 1737-1869
samt 1911-1958, se serie D II d. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. 1913, vol. 5-8 lev. 102a/1974, vol. 9-10 lev. 76/1984.
 
D II aKammarkollegii brevEfter år 1736, se serie D II d. För bergskollegii brev åren 1697- 1736 samt kammarrevisorernas brev åren 1696-1735, se serie D II c. För statskontorets brev åren 1682-1736, se serie D II b. Serien i arkivkartonger.
Lev. 1913.
 
D II bStatskontorets brevFöre år 1682, se serie D II a. Fr o m år 1736 fortsätter serien i serie D II d. Serien i arkivkartonger. Lev. 1913. 
D II cÖvriga kollegiers, verks och inrättningars brevSerien avser skrivelser från övriga kollegier, verk och inrättningar, däribland de från kammarkollegium utbrutna kammar- revisorerna för åren 1696-1735. Efter år 1736 fortsätter serien i serie D II d. Serien i arkivkartonger. Lev. 1913. 
D II dKungl. Maj:ts, kollegiers, kommissioners, centrala ämbets- verks, statsdepartements m fl brevSerien avser Kungl. maj:ts, koll- egiernas, kommisioners, m.f.l brev 1737-1869; kollegiala skriv- elser 1870-1910 samt skrivelser från Kungl. maj:t, statsdeparte- menten och centrala ämbetsverk 1911-1958. För skrivelser från Kungl. maj:t före år 1737 samt åren 1870-1910, se serie D I.
För kammarkollegii brev före år 1737, se serie D II a. För stats- kontorets brev före år 1737, se serie D II b. För övriga kolleg- iers verks och inrättningars brev före år 1737, se serie D II c. För åren 1737-1823 innehåller resp. volym ett brevregister, där innehållet i varje enskilt brev finns noterat. För åren 1824-1907 innehåller volymerna endast en förteckning över grupp av avsändare. För åren 1908-1958 saknas varje typ av sådana register/förteckningar. Serien inbunden.
Vol. 1-54 lev. 1913, vol. 55-64
lev. 1943, vol. 65-72 lev. 1955, vol. 73-113 lev. 102a/1974, vol. 114-171 lev. 76/1984.
 
D III aFrån övriga myndigheter och enskilda inkomna skrivelserSerien avser inkomna handlingar från lokala myndigheter och enskilda, så kallade "handlingar" eller "månadshandlingar". Häri även taxeringsavdelningens skrivelser (D III b) t o m 1941 samt 1943.

Handlingarna, diarieförda såväl som icke diarieförda, har samman- förts år för år. Bland handling- arna finns även sådana, som hänför sig till landskansliets diarier.

Diariebeteckningar:
1620-1830: anteckning i vänstra kanten om nummer eller pagina hänför sig till nummer respek- tive sida i brevdiariet. Nummer nedtill i mitten hänför sig till landskansliets brevdiarium.

1620-ca 1780: ansatser till handlingarnas ordnande efter ankomstdatum finnes.

1780-1830: Handlingarna är indelade i "Publique handlingar" och "Avgjorda mål". De senare bär påteckning om resolutionsnummer.

1831-1859: Handlingarna har buntats samman månadsvis. Som diariebeteckning har paginasiffra, eller paginasiffra jämte nr, använts vilka båda typer kan hänföra sig till såväl landskontorets som landskansliets brevdiarier (nummer samt årtal upptill vänster, hänför sig till "Enskiltes ansökningar" i landskontorets brevdiarium).

1860-1957: Som ovan, men "avgjorda mål", eller utslagsakter, har fr o m 1860 arkivlagts i en egen serie,
D IV a .

Serien i arkivkartong. Vol. 1-191 lev. 1913, vol. 192- 245 lev. 19430310, vol. 246-278 lev. 19550818, vol. 279-447 lev. 102a/ 1974, vol. 448-652 lev. 76/1984.
 
D III bTaxeringsavdelningens skrivelserSerien avser till taxerings- avdelningen från myndigheter och enskilda inkomna skrivelser, så kallade månadshandlingar. Före år 1942 samt år 1943, se serie D III a. Efter år 1952 fortsätter serien i Taxeringssektionens arkiv. Serien i arkivkartong. Vol. 1-19 lev. 76/1984. 
D IV aUtslagsakter, huvudserieFöre år 1860, se serie D III a. Fr o m 1940 bröts utslagsakter i mantalsskrivningsmål ut till en egen serie, D IV b. Serien i arkivkartonger. Vol. 1-45 lev. 102 a/1974, vol. 46-180 lev. 76/1984. 
D IV bAkter i mantalsskrivningsmålSerien avser utslagsakter i anledning av till länsstyrelsen inkomna besvär över mantalsskrivningsåtgärd. Före år 1940, se serie D IV a. 
D IV cAkter i ärenden rörande bidragsförskottSerien avser akter i ärenden rörande av allmänna medel erhållna förskott på underhållsbidrag (s k bidragsförskott) enligt Lag om förskottering av underhållsbidrag till barn (SFS 1937:383). Fr o m 1951 övertogs ärenden rörande bidragsförskott av landskansliet. 
D V aLänets staterFör åren 1679-1793 härrör sig handlingarna från landsboks- verifikationerna
(E Ib). Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. 1913, vol. 5-17 lev. 102a/1974.
 
D V bStater för skogsväsendet 
D V cFångvårdsstaterSerien avser kostnader för fång- vården såsom livsmedel, kläder, möbler, religionsvård, renhåll- ning, ved och skarprättare.
Serien i arkivkartong. Lev. 102a/1974.
 
D VIExekutionsrapporterSerien avser inkomna exekutionsdiarier från länets städer och fögderier. Diarierna är kvartalsindelade och uppdelade på städer respektive fögderier. 
D VIIUppgifter till landshövdingens femårsberättelserSerien avser till landskontoret inkommet underlag till landshövdingens femårsberättelse över Gävleborgs läns ekonomiska tillstånd. Häri ingår rapporter rörande: topografiska och klimatologiska förhållanden, invånare, näringar, kommunikationer, kamerala förhållanden, skolor, fångvård, hälsovård, fattigvård samt över länets organisationer. Materialet till stor del uppställt i tabellform. Serien i arkivkartong. 
D VIIISkrivelser i handräckningsärendenSerien avser till länsstyrelsen inkomna och expedierade ansökningar om handräckning rörande avflyttade personers obetalda böter och kronoutskylder. Serien i arkiv-
kartong.
 
E I aLandsböckerSerien avser landsböcker för åren 1628-1917. En landsbok består av inkomna räkenskaper från krono- fogdar, regementen, skolor, andra redovisningsskyldiga i länet samt räkenskaper upprättade på lands- kontoret. Landsböckerna är konsekvent utformade år från år. Till varje inkomst och utgift upptagen i landsboken hör en verifikation. Dessa återfinns vanligtvis i landsboksverifika- tionerna serie E I b fr o m år 1695. Varje landsbok förvaras i dess ursprungliga band, som i vissa fall inneslutits i arkiv- kapslar. Vol. 1-5, 7-13, 15-18 är konserverade.
Vol. 1-192 lev. 1913, vol. 222- 262 lev. 102a/1974, vol. 263-279 lev. 76/1984.
 
E I bLandsboksverifikationerSerien avser landsboksverifika- tioner åren 1695-1883. Före år 1695, se serie E I a. Häri ingår mantalslängder. Mantalslängder 1623-1693 finns på mikrofiche. Mtl= innehåller mantalslängder.
Vol. 1-328 lev. 1913, vol. 414-
455 lev. 102a/1974.
 
E I cFormulär till länens räkenskaperSerien omfattar tryckta formulär avseende bokföring och redovisning i landsböcker.

Handlingarna är inkomna med leverans 2012:211 från Skatteverket i Gävle.
 
E IV aSkattnings- och förmögenhetsuppskattningslängderSerien avser skattningslängder för åren 1713-1716; skattnings- kontributionsräkenskaper för år 1713; skattningslängd för åren 1713-1716; handlingar rörande förmögenhetsuppskattningen enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 15 juni år 1800. Avsikten med förordningen var att genom en förmögenhetsskatt få in medel att inlösa de disagovärderade kredit- sedlarna och ersätta dem med silvermynt. Häri även utdrag ur Gävle stads tomtbok för åren 1791-1800.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 1913.
 
E IV bTaxeringslängder för fastighet och inkomstSerien avser taxeringslängder för fast egendom samt inkomst för åren 1869-1872 samt 1884-1917. Före år 1883, se serie E I b. Fr o m år 1918 fortsätter serien i inkomsttaxeringar (EE VI a ) och fastighetstaxeringar (EE VI b) Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-65 lev. 102a/ 1974, vol. 66-180 lev. 76/1984. 
E IV cTaxeringslängder för värnskatt samt krigskonjukturskattSerien avser värnskattelängd för år 1914 samt avskrifter av krigs- konjukturskattelängderna för åren 1915-1921. Häri även protokoll från krigskonjukturskattenämdens sammanträden åren 1915-1921.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
E IXAvlöningsliggareSerien avser avlöningsliggare för fångvårdsstaten 1884-1921; avlöningsliggare över skogsstaten 1885-1886; avlöningsliggare för de allmänna läroverken 1905-1916; avlöningsliggare över personalen hos den civila lokala och regio- nala förvaltningen 1910-1917 samt avlöningsliggare för domänstyr- elsen år 1925. Serien i arkivkar-
tonger. Vol. 1 lev. 102a/1974, vol. 2-4 lev. 76/1984.
 
E VSummariska räkningarSerien avser summariska räkningar åren 1681-1868, förslagsräkningar 1700-1719 samt övriga handlingar 1691-1751.
Genom uppbördsordningen av den 27 juli år 1624 stadgades det för första gången att alla fogdar årligen i maj månad skulle inställa sig för redovisning av den under föregående delen av året förfallna uppbörden. De summariska räkningarna avslutades vid uppbördsårets utgång och omfattar den föregående delen av året till betalning förfallna uppbörden.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-43 lev. 1913, vol. 44-53 lev. ????, vol. 52-53 lev. 102a/1974.
 
E VIBalansrelationerBalansrelationen utgör en redo- görelse för tiden från uppbörds- årets slut den 30 april till den 31 augusti och innefattar:
1) sammandrag av kronouppbörds- medel vilka såsom rester balans- eras i specialräkningarna, 2) förteckning på handräcknings- medel,
3) sammmandrag över balanserade kronouppbördsmedel,
4) förteckning på inhibierade och på utslag beroende kronouppbörds- medel,
5) uppbördssammandrag samt
6) förteckning över medel bero- ende av panters försäljning och
uppbördssammandrag.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-3 lev. ????, vol. 4-7 lev. 102a/1974.
 
E VII aLandskontorets annotations- och anordningsannotationsböckerSerien avser landskontorets anordningsannotationsböcker (utgiftsböcker) 1719-1837, anno- tationsböcker (uppbördsböcker) 1704-1797, annotationsböcker över landtränteriuppbörden 1817-1908. Häri även Västernorrlands läns skattningskontributionsräken- skaper för år 1715.
För anordningsböcker, se serie VII b.
Annotationsböckerna tillkom för att bokföra fogdarnas inbetal- ningar.
Före år 1884 är annotationsböck- erna kronologiskt uppställda. Därefter är dessa ämnesupp- ställda.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-9 lev. 1913, vol.
10-12 lev. 19430310, vol. 13-23 lev. 102a/1974, vol. 24 lev. 76/ 1984.
 
E VII bAnordningsböckerSerien avser registratur över landskontoret i Gävles anord- ningar. Häri även spridda förteckningar över tjänstledig- heter åren 1880-1900.
Volymerna 1-2 med anteckningarna i kronologisk ordning utan regis- ter. Volymerna 3-36 är grupperade efter anordningarnas beskaffen- het. De är även försedda med register.
Serien inbunden. Vol. 1-28 lev. 102a/1974, vol. 29-36 lev. 76/1984. Förteckning över tjänstledig- heter 1880-1900. Spridda år. Ingår i E VII a:24.

Serien upphör.
 
E VII cKassaböcker över av landskamreraren omhändeshavda medelSerien avser kassaböcker över de av landskamreraren i Gävleborgs län omhänderhavande medlen med undantag av handräcknings-, uddemantals-, samt nödhjälps- medlen. För dessa medel har särskilda kassaböcker upplagts. Häri även ett mindre antal kvittenser.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
E VII dKassaböcker över handräckningsmedelSerien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-8 lev. 76/1984. 
E VII eÖvriga kassaböckerSerien inbunden. Vol. 1 lev. 76/1984. 
E VIII aMånadsförslagSerien avser såväl landskontorets som från fögderier, städer m.fl inkomna månadsförslag och extract för åren 1634-1766. För åren 1634-1652 ingår även strödda handlingar såsom restantieräk- ningar, kvittenser och handlingar rörande kammarrevisionens obser- vationer.
Månadsförslag är en summarisk översikt av räkenskaperna för en tilländalupen månad, dels för hela länet (generalmånadsförslag) , för det enskilda fögderiet eller staden.
För vissa år finns handlingar upptagna i två volymer. Vid sökning på dessa år bör båda volymerna genomgås.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-64 lev. 1913.
 
E VIII bStats och rekvisitionsförslagSerien avser förslag till utgiftsstat samt rekvisitionsför- slag. Volymerna 15-24 innehåller även durchmarschräkningar, mönst- ringsrullor för rotebåtsmän samt fångskjutslängder.
Varje års förslag innehåller statsförslag för hela länet samt för de enskilda fögderierna, städerna och bruken var för sig.
Serien i arkivkartong. Vol. 1-27 lev. 1913.
 
E VIII cHalvårsförslagSerien avser landskontorets halvårsförslag över kungl. maj:t och kronans ordinarie och extra- ordinarie medel samt räntor. Respektive årgång innehåller även tidigare års halvårsförslag samt innestående räntor. Serien i arkivkartonger. Vol. 1-4 lev. 1913. 
E VIII dRäkenskaper rörande Gävle stads hospital. 
E VIII eJournaler över inkomsterSerien avser journaler över landskontorets inkomster för åren 1909-1917. Volymerna kronologiskt uppställda. Efter 1917 fortsätter serien under seriesignum EE II a. Serien inbunden. Vol. 1-8 lev. 76/1984. 
E VIII fJournaler över utgifterSerien avser journaler över landskontorets utgifter för åren 1909-1917. Volymerna kronologiskt
uppställda. Efter år 1917 fort- sätter serien under seriesignum EE III a. Serien inbunden Vol. 1-9 lev. 76/1984.
 
E VIII gInkomstböckerSerien avser landskontorets inkomstböcker för åren 1909- 1917. Volymerna ämnesindelade. Efter år 1917 fortsätter serien under seriesignum EE II b. Serien inbunden. Vol. 1-9 lev. 76/1984. 
E VIII hUtgiftsböckerSerien avser landskontorets utgiftsböcker för åren 1909-1917. Volymerna är ämnesindelade. Efter år 1917 fortsätter serien under seriesignum EE III b.
Serien inbunden. Vol. 1-9 lev. 76/1984.
 
E XExtra utgiftsräkningarSerien avser de av landtränteriet till särskild redogörelse bestridda utgifter. Häri avses främst durchtågsräkningar, fång- skjutsräkningar, fångförtärings- medel samt fångförpassningsorder. Serien i arkivkartonger. Vol. 1-2 lev.???. 
E XIRoteringlindringarSerien avser längder över den ersättning för roteringsbesväret, som för året tillkommer effektiva
rotar vid Kungl. Hälsinge Rege- mente samt vid Kungl. Livregemen-
tets dragoner enligt Kungl. maj:ts förordning av den 29 nov- ember 1901. Häri även anmälningar
om vakanta rotar från regements-
chefer till Kungl. maj:ts befall-
ningshavande i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
E XIIKontrolljournaler över maltdrycksbryggeriernaSerien avser kontrolljournaler över maltdrycksbryggerier för åren 1903-1922. Enligt Kungl. Maj:ts förordning av den 17 juni 1903 skulle bryggerierna betala skatt efter maltåtgången under tillverkningsåret (1 okt.-30 sept.). Volymerna är indelade efter de olika skatteskyldiga bryggerierna i länet med uppgift om maltåtgången samt skatten på denna. Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984. 
EE IHuvudbok med smärre bilagorSerien avser länets huvudböcker med smärre bilagor för åren 1918- 1957/1958. Fram till år 1922 är huvudböckerna uppställda kalenderårsvis. Därefter budget- årsvis (1/7- 30/6). Efter budget- året 1957-1958 fortsätter serien i kameralsektionens arkiv, serie F I. Serien inbunden. Vol. 1-41 lev. 76/1984. 
EE II aInkomstjournalFöre år 1918 se seriesignum E VIII e. Serien avser journaler över landskontorets inkomster för åren 1918-1959/1960. Volymerna kronologiskt uppställda. Fram till år 1922 är volymerna upp- ställda kalenderårsvis. Därefter budgetårsvis (1/7-30/6). Efter budgetåret 1959/1960 fortsätter serien i kameralsektionens arkiv
under seriesignum F III c.
Serien inbunden. Vol. 1-44 lev. 76/1984.
 
EE II bInkomstbokFöre år 1918, se serie E VIII g. Serien avser landskontorets inkomstböcker för åren 1918- 1957/1958. Volymerna är ämnes- indelade. T o m år 1922 är volymerna uppställda kalenderårs-
vis. Därefter budgetårsvis (1/7- 30/6). Serien inbunden. Vol. 1- 41 a lev 76/1984.
 
EE III aUtgiftsjournalFöre år 1918, se serie E VIII f. Serien avser landskontorets utgiftsjournaler för perioden 1918-1959/1960. Volymerna krono-
logiskt uppställda. Fram till år
1922 är volymerna uppställda kalenderårsvis. Därefter budget-
årsvis (1/7-30/6). Efter budget- året 1959/1960 fortsätter serien i kameralsektionens arkiv under seriesignum F III d. Serien inbunden. Vol. 1-44 lev. 76/1984.
 
EE III bUtgiftsböckerFöre år 1918 se serie E VIII h. Serien avser landskontorets utgiftsböcker för åren 1918- 1957/1958. Volymerna är ämnesin- delade. Efter budgetåret 1957/ 1958 fortsätter serien i kameral- sektionens arkiv under serie- signum F III b. Serien inbunden. Vol. 1-41 b lev. 76/1984. 
EE III cKassajournalSerien avser kassajournaler för åren 1932-1938.
Serien i konvolut. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
EE IVDebiterings-, uppbörds- och bötesredogörelserSerien avser aggregerade debiter- ings-, uppbörds- samt bötesredo- görelser för åren 1918-1947. Intäkterna redovisas månadsvis i dels generalsammandrag för länet som helhet dels för respektive uppbördsdistrikt. Fr o m år 1948 är volymerna i serien utgallrade. Serien fortsätter i uppbördssek- tionens arkiv under seriesignum A III d. Serien inbunden.
Vol. 1-30 lev. 76/1984.
 
EE VI aTaxeringslängder över inkomst och förmögenhetFöre år 1918 se serie E IV b. Serien avser taxeringslängder över inkomst och förmögenhet för åren 1918-1957. Häri även fastig- hetstaxeringar för Söderhamns och Hudiksvalls stad för åren 1918- 1920, 1922-1927. Efter år 1957 fortsätter serien i Prövnings- nämdens kanslis arkiv under seriesignum F I b. Serien inbunden. Vol. 1-337 c lev. 76/1984. 
EE VI bTaxeringslängder FastighetstaxeringarFöre år 1918 se serie E IV b. Serien avser taxeringslängder över fastigheter för åren 1918- 1957. För taxeringslängder över fastigheter för Söderhamns och Hudiksvalls stad för åren 1918- 1920, 1922-1927, se serie E VI a. Serien inbunden. Vol. 1-323b lev. 76/1984. 
EE VI cTaxeringslängder. Förmögenhetstaxeringar.Serien avser förmögenhetslängder för åren 1934-1957 över de som enligt Kungl. Maj:ts förordning 1934:290 är taxerade till statlig förmögenhetsskatt. Volymerna är uppställda efter taxeringsdi- trikt. Efter år 1957 fortsätter serien i prövningsnämdens kanslis
arkiv under seriesignum F I c.
Serien inbunden. Vol. 1-24 lev. 76/1984.
 
EE VI dTaxeringslängder Upprättade längder för markuppskattning i och för jordevärderingsbeskedSerien avser längder över mark-
uppskattning för jordvärderings- besked för fastigheter i Gävle- borgs län. Med uppgifter om ägareförhållanden, fastighetsbe- teckning, taxeringsvärde, upp- skattade värden samt medelvärde per hektar på fastighetens skogs- mark, betesmark, övrig mark m.m. Serien fortsätter i Prövningsnäm- dens kanslis arkiv under serie- signum F IV. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-7 lev. 76/1996.
 
EE VI eTaxeringslängder SkogsvårdsavgiftslängderSerien avser längder över de som enligt Kungl. Maj:ts förordningar 1912:274 samt 1946:324 är skyldiga att erlägga skogsvårds- avgift. Med uppgifter om den skattskyldiges namn, fastighetens beteckning, samt det av taxer- ingsnämden taxerade accispliktiga rotvärdet. Häri även länspröv- ningsnämdens ändringslängder.
Serien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984.
 
EE VII aDebiteringslängder KrigskonjukturskattSerien avser debiterings-, summ-
erings- samt restlängder rörande krigskonjukturskatt för åren 1917-1921; krigskonjukturskatte- längder för åren 1940-1946. Krigskonjukturskattelängderna för åren 1940-1946 är upprättade enligt Kungl. Maj:ts förordning 1940:764 rörande krigskonjuktur- skatt. Volymerna fögderiindelade. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. 76/1984.
 
EE VII bDebiteringslängder Arrendemedel å egnahemslånSerien avser debiteringslängder över arrendemedel, räntor, avbetalningar å egnahemslån samt för arrendemedel å utarrenderade ecklesiastika löneboställen för åren 1917-1932 i Gävleborgs län.
Volymerna är fögderivis upp- ställda.
Serien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984.
 
EE VII cDebiteringslängder Längder över skatt för inkomstökningSerien avser längder över skatt för inkomstökningar enligt över- gångsbestämmelserna till upp- bördsförordningen för åren 1946- 1947. Med uppgifter om netto- inkomst för de tre föregående åren, inkomstökning för taxer- ingsåret, taxering enligt kommunalskattelagen m m.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
EE VIIIAutomobilskattelängderSerien avser debiteringslängder å
automobilskatt för åren 1923- 1924. Debiteringslängden är upp- ställd efter ordningsnumret i automobilregistret. Efter år 1924
fortsätter serien i Landskansli- ets arkiv (automobilavdelningen).
Serien inbunden. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
EE X dRestlängder över kaffeskattSerien avser debiterings- och restlängder över kaffeskatt. Volymen är utgallrad år 1959. 
EE X eRestlängder å egnahemslån och ecklesiastika arrendemedelVolymen är utgallrad år 1959. 
EE XIAvlöningsliggare m.mSerien avser avlöningsliggare för landsstatens personal åren 1918- 1952. För löneliggare över de Allmänna Läroverken före år 1917, se serie E IX. Fram till år 1924 är volymerna uppställda kalenderårsvis. Därefter budget- årsvis (1/7-30/6). Volymerna med alfabetiskt register över de anställda. Avlöningsliggarna innehåller uppgifter om lön, lönegrad, skatt, avdrag för tjän- stepension och bostad, med upp- gifter om ålder på den anställdes minderåriga barn fr o m budget- året 1927-1928, m.m.
Efter år 1952 fortsätter serien i kameralsektionens arkiv under seriesignum F V a.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-67 lev. 76/1984.
 
EE XIII aFastighetsdeklarationerSerien avser fastighetsdeklara- tioner för jordbruksfastighet samt för annan fastighet än jordbruksfastighet. Handlingarna i denna serie är utgallrade med stöd av SFS:1928:382. Undantagna från gallring är handlingarna för åren 1928, 1938, 1952 samt 1957 med stöd av SFS 1937:977, 1948:385, 1962:52 samt 1967:704.
Deklarationerna är numrerade i överenstämmelse med numreringen i taxeringslängderna för fast egendom (serie EE VI b). Fastig- hetsdeklarationerna innehåller uppgifter om taxeringsvärde, areal, byggnader, djur, frukt- träd, buskar av olika slag m m.
Efter år 1957 fortsätter serien i
Prövningsnämdens kanslis arkiv under seriesignum F II a. Serien i arkivkartonger. Vol. 1-418 lev. 76/1984.Undantagna från gallring enl. SFS 1937:977, SFS 1948:385, SFS 1962:59, resp. SFS 1967:704.
 
EE XIII bDeklarationer för aktiebolagSerien avser deklarationer med bilagor för aktiebolag och eko- nomiska föreningar. Deklaration-
erna är numrerade i enlighet med inkomsttaxeringslängderna
(EE VI a) t o m år 1950. Därefter kan dessa ej användas till sökning.
Serien i arkivkartong. Vol. 1-285
lev. 76/1984.
 
EE XIII cÖvriga deklarationerSerien omfattar handlingar som inkom med leverans 2012:211 från Skatteverket i Gävle. 
EE XX aKronouppbördsböckerSerien avser kronouppbördsböcker för åren 1918-1946. Före år 1918, se serierna G IV ea-G IV ej. Vol. 1 a t.o.m 156 e är utgallrade enligt kungligt cirkulär 1934-12-07, 9-10 VI A samt landsarkivets PM av den 17 maj 1994 (dnr 1809/94-71).
Serien inbunden. Vol.157a-177b lev. 76/1984.
 
EE XXIIFörskottsredogörelserSerien avser landsfiskalers,
magistraters, folkskolors, yrkes- skolors, länbokhållares, skolråds med fleras förskottsredovisningar och förskottshandlingar för åren 1916-1952.
Serien i kapsel. Vol. 1-4 lev. 76/1984.
 
EE XXVIAnordningar och dagböckerSerien avser för volymerna 1-3 anordningar å: hästförsäkrings-
avgifter, kreatursförsäkrings- avgifter, bidrag till skjuts- entreprenaderna, sjukvårdsav- gifter, landstingsmedel, brand- stödsmedel, annuiteter å egna- hemslån, tingshusmedel, årsav-
gifter till hushållningssäll- skapet, skolavgifter, debetsedel-
lösen, lassarettsmedel, bidrag till dövstumundervisning samt vägskatt.
Vol. 5 avser dagbok över influtna och återbetalade depositionsmedel för besiktningsskyltars anord- nande.
Vol. 6 avser anordningar å landstingsmedel.
Serien i kapslar. Vol. 1-3, 5-6 lev. 76/1984.
 
EE XXVII aBibok till inkomstjournal och inkomstbok för DomänverketSerien avser bibok till Gävle- borgs läns landskontors inkomst- journal och inkomstbok avseende Domänverkets (Domänstyrelsens) inkomster för åren 1916-1945. Volymerna kronologiskt uppställda med uppgift om inbetalare samt inkomstens art.
Serien inbunden. Vol. 1-9 lev. 76/1984.
 
EE XXVII bBibok till utgiftsjournal och utgiftsbok för DomänverketSerien avser bibok till Gävle-
borgs läns landskontors utgifts-
journal och utgiftsbok avseende Domänverkets (Domänstyrelsens) utgifter för åren 1916-1945.
Volymerna kronologiskt uppställda med uppgift om mottagaren samt utbetalningens art.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-9 lev. 76/1984.
 
EE XXVII cRedovisning med Kungl. ByggnadsstyrelsenSerien avser Länsstyrelsen i Gävleborgs läns redogörelser till Kungl. Byggnadsstyrelsen för reparationer och underhåll åren 1933-1952. Häri även besiktningsutlåtanden samt inkomna anbud för efterfrågade reparationer och underhåll.
Serien i kapslar. Vol. 1-2 lev. 76/1984.
 
FLantränteriräkenskaper.Handlingar kunna även återfinnas under ett flertal serier under avdelning G. 
F I aKassajournaler och övriga kassaräkenskaperSerien avser Landtränteriets kassajournaler (kassaböcker) för åren 1702-1713, 1720-1726, 1734- 1735, 1816-1826 samt för åren 1867-1908. För åren 1782-1810 finns dagjournaler med anteck- ningar över det kamerala året. Med uppgift om tidpunkt och plats för ting, uppbördsstämmor, auktioner m.m.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-8 lev. 1913, vol. 9-49 lev. 102a/1974.
 
F I bKassajournalerSerien avser kassajournaler för åren 1898-1908 samt kassakladd för år 1784. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1 lev. ????,
vol. 2-11 lev. 102a/1974.
 
F I cLantränteriräkning med Kungl. utredningskommissionenSerien avser redovisning av Lantränteriets utbetalningar för avlöningar, frakter, resor, inköp av livsmedel, kläder, vagnar, avlöningar, resor m.m för åren 1789-1790. Verifikationerna till dessa återfinns i volym 2.
Serien inbunden. Vol. 1-2 lev. 1913.
 
F IIHuvudräkningarSerien avser Gävleborgs läns Lantränteris uppbörds- och utgiftsböcker (huvudräkningar) för åren 1764-1767 samt 1831- 1908. För åren 1764-1767 är volymen kronologiskt uppställd. Åren 1831-1881 är volymerna gruppindelade. För åren 1852- 1881 finns även register. Åren 1882-1908 är volymerna krono- logiskt uppställda. Serien inbunden där annat ej anges.
Vol. 1-4 lev. ????, vol. 5-42 lev. 102a/1974.
 
F III aSpecialräkningar över uppbördSerien avser specialräkningar över Landtränteriets uppbörd för åren 1703-1902. Volymernas upp- ställning: 1703-1716 med namn på uppbördsmannen för respektive fögderi eller stad, levererat belopp samt skattetyp. 1731-1847 indelad i skatterubriker. Med respektive fögderis eller stads influtna skattemedel från denna skatt samt uppbördsmännens namn.
För åren 1785-1817 finns hänvis- ningar till landsboksverifika- tionerna (E I b). Åren 1848-1902
är volymerna uppställda efter numrerade huvudtitlar med under- avdelningar.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-14 lev. ????.
 
F III bLandtränteriets redovisningar över diverse medel m.mSerien innehåller Landtränteriets handlingar av varierande innehåll för perioden 1714-1906.
Största delen av serien upptas av räkenskaper. I serien finns dock även andra handlingar såsom brevavskrifter och likbesikt- ningar.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol.1-24 lev. 1913, vol. 25-32 lev. 102a/1974.
 
F III cSpecialräkningar över statsmedlenSerien avser Landtränteriets specialräkningar över statsmedlen
för åren 1885-1908. Volymerna är uppdelade i olika inkomst- respektive utgiftsgrupper.
Serien inbunden. Vol. 1-24 lev. 102a/1974.
 
F III dSpecialräkning över förskott samt balansextraktSerien avser för åren 1885-1908 Gävleborgs läns Landtränteris specialräkningar över förskott samt månadsvisa balansextrakt. Volymerna är uppdelade efter vilka som förskotten skall ersättas av. Inom varje sådan grupp är anteckningarna förda kronologiskt. Längst bak i volym- erna återfinns de månadsvisa balansextrakten. Serien inbunden.
Vol. 1-24 lev. 102a/1974.
 
F IV aLandtränteriets balansextrakt och förslagsräkningarSerien innehåller Landtränteriets räkenskaper av varierande inne- håll för perioden 1737-1851 såsom assignationer, balansextrakt, specialräkningar, halvårs-, månads-, och halvmånadsförslag.
Serien i arkivkartong. Vol. 1a-6 lev. ????.
 
F IV bKassainventarierSerien avser Landtränteriets Kassainventarium (benämns "Mån- adsinventarium t o m år 1826) för åren 1785-1884. Häri även månads- förslag över Landtränteriets influtna och remitterade Riks- gäldskontorsmedel för åren 1793- 1823.
Kassainventariet (Månadsinven- tariet) är upprättat månadsvis. Med inkomsterna och utgifterna uppdelade på de olika inkomst- respektive utgiftsgrupperna.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-4 lev. ????
 
F V aRäkningar för särskild redovisning. Räkningar för durchmarscher, fångtransporter m.mSerien avser räkenskapshandlingar
för Krigskollegiemedel av vari- erande slag för åren 1753-1773; Landtränteriets redogörelse för Kungliga Krigskommissionens medel
1808-1815; durchmarschräkningar 1811-1852; kronoskjutsräkningar 1824-1852; fångskjutsräkningar och fångskjutslängder 1824-1852. I serien finns även andra räkningar såsom räkningar för fångförtäringsmedel, häktes- räkningar m.m.
Serien består av lösa blad eller häften i arkivkartonger där
annat ej anges. Vol. 1-13 lev. 1913.
 
F V bDiverse ränteriets räkenskaper och handlingarSerien avser Landtränteriets räkningar och övriga handlingar av varierande slag såsom avlön- ingsböcker, reversaler, anord- ningar, avlöningsrullor, missiv, vedräkningar m.m.
Serien i arkivkartong där annnat ej anges. Vol. 1-15 lev. ????
 
G I aRullorSerien avser handlingar rörande rekrytering, indelning, rustning och rotering. För båtsmansrullor, se serie G I ba. Ordningsarbetet i denna serie har främst avsett att i görligaste mån skilja ut och förteckna de egentliga rullorna. De övriga handlingarna är ej fullständigt redovisade.
Rullor, för vilka ej annat angives inklusive de som finns på mikrokort avser Hälsinge regemente. Serien inbunden där annat ej anges.
 
G I baBåtsmansrullorI och med att serien finns på mikrokort lånas originalhandling- arna ut endast i undantagsfall. Register finns för åren 1745- 1816 i forskarexpeditionen.
Under beteckningen båtsmansrullor är sedan gammalt sammanförda såväl olika slag av mönsterrullor som rekryteringsrullor och andra handlingar. I volymer, där ingen anmärkning om innehållet gjorts påträffas ovannämda slags hand- lingar. Generalmönsterrullorna har placerats för sig. För handlingar rörande rotering, rustning m.m, se serie G I a.
För generalmönsterrullorna användes följande beteckningar för första, respektive andra Västernorrlands kompanis första, respektive andra del: 1:1, 1:2, 2:1, 2:2. Serien i arkivkartong där annat ej anges.
Vol. 1a-31 lev. 1913, vol. 32-33 lev. ????.
 
G I bbBåtsmanskontraktSerien avser båtsmanskontrakt för åren 1829-1887 i Gävleborgs län. Häri även namnrulla för åren 1829-1836 samt avräknings- och rekryteringsrulla för år 1836.
Båtsmanskontrakten är årsvis buntade. I och med att serien är mikrofilmad lånas originalhand-
lingarna ut endast i undantags- fall. Serien inbunden. Vol. 1-2 lev. ????.
 
G I cUddamantalskasseräkenskaperSerien avser uddemantalskassornas räkenskaper för Hälsinglands fögderier åren 1749-1909 samt
Gästrikslands fögderi för åren 1782-1909.
Uddemantalskassorna var en för varje socken. Medlen i dessa kassor användes till att ge penningunderstöd till de rotar som höll sig med indelt soldat eller båtsman. Det fanns även möjlighet för invånarna i socknen att få låna pengar från uddeman- talskassan. Medel till kassan betalades in av de som ej höll sig med indelt soldat eller båtsman.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-50 lev. 1913, vol. 51-73 lev. ????, vol. 74-124 lev. 102a/1974.
 
G I dHandlingar rörande durchmarscher, kronoskjutsar m.mSerien avser durchmarschhand- lingar samt militära handlingar av varierande slag för åren 1696- 1857; kronoskjutsräkningar för åren 1817-1857.
Seriens handlingar är till stor del buntade årsvis eller efter fögderitillhörighet. Handlingarna
i serien är dock även till viss del oordnade. Samtliga seriens volymer avser durchmarschräk- ningar vilket ej anges särskilt i
förteckningen.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-39 lev. 1913.
 
G I eÖvriga handlingar rörande försvaret och krigsmaktenSerien avser handlingar av vari-
erande innehåll rörande försvaret och krigsmakten för åren 1638-1849.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-25 lev. ????
 
G I fMönstrings- och vapenövningsförsummelserSerien avser handlingar rörande försummad närvaro vid inskriv- ningsförrättningar, mönstringar och vapenövningar.
Handlingarna i serien består främst av brev till respektive myndighet från den försumlige, intyg om laga förfall samt resolutioner. Handlingarna i serien är årsvis buntade i arkivkartonger.
Vol. 1-14 lev. 102a/1974.
 
G I gDiverse handlingar angående försvarsverket och krigsmaktenSerien avser handlingar av vari- erande slag rörande Gävleborgs läns försvarsverksamhet. Serien består till största del av hand- lingar insända från Hälsinge regementes chefsexpedition till konungens befallningshavande i Gävleborgs län. Dessa handlingar består främst av marschruttsför-
slag samt förteckningar över vakanta rusthåll med bilagor till ovanstående.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-6 lev. ????, vol.7-10 lev. 102a/1974.
 
G IILots- och båkinrättningarSerien avser handlingar rörande lotsinrättningar och postväsendet
i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 102a/1974.
 
G III aJordeböcker och jordeboksförändringsextraktSlaktning av jordeboksvolymer har i stor utsträckning skett, varvid i de nybildade länen (Västernorr- lands län 1763, Jämtlands län 1810) uppgående områdens jorde- böcker har uttagits. Sålunda har Härjedalen uttagits ur volymerna 55-66, 69-77, 79-81, 83-95, 97-105, 107-113; Jämtland har uttagits ur volymerna 22, 30, 48, 55, 58, 66, 69-77; Ångermanland har uttagits ur volymerna 34, 48, 55, 58, 67, 77. Södra Ångerman- land ur nr 30, Norra Ångermanland ur nr 35 samt Medelpad ur 30, 34, 35, 48, 58, 67. Nedan anges omfattningen av varje volym utan att för varje särskilt fall anges orsaken till att något område fattas. Det kan då bero på slaktning av volymen eller att jordebok ej upprättats, varvid i senare fall ofta förekommer ett förändringsextrakt eller uppgift att ingen förändring skett i förhållande till föregående jordbok. När ingenting särskilt anges, omfattar volymen hela länet. Special- (persedel) jorde- böcker har särskilt anmärkts; de övriga är extraktjordeböcker. I och med kunglig maj:ts förord-
ning av den 20/3 1931 upphör serien.

Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-116 lev. 1913, vol.
117-122 lev. ????, vol. 123-135 lev. 102a/1974, vol. 136-138 lev. 76/1984, vol. 139 lev. ????.
 
G III bRusttjänstlängderSerien avser för åren 1684-1748 årliga rusttjänstlängder med tillhörande jordebokshandlingar, extrakt och övriga handlingar.
Efter år 1748 finns enbart 1789 års jordebokshandlingar för rusttjänstens beräknande i serien.
Serien i kapsel där annat ej anges. Vol. 1-3 lev. ????
 
G III cSkatteläggningshandlingarSerien avser handlingar rörande skatteläggningen och jordeboks- väsendet såsom skattevärderingar, skatteläggningsinstrument, för- teckningar, nybyggessyner m.m. I serien finns även ett tiotal kartor från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.
Seriens handlingar är till stor del sockenvis inordnade. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 102a/1974.
 
G III dTiondelängderSerien avser tiondelängder för åren 1695-1860 samt därtill hörande handlingar såsom skatte- beräkningstabeller, anordningar och tiondesättningsprotokoll. Tiondelängderna är sockenindelade
samt årsvis buntade. Till vissa av årgångarna finns tillhörande tiondeextrakt. Dessa finns ej särskilt angivna i förteckningen. Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-17 lev. ????
 
G III eMarkegångstaxor med markegångshandlingarSerien avser markegångstaxor samt underlag till dessa för åren 1697-1954. Underlaget till markegångstaxorna består främst av inkomna markegångsattester med uppgifter om priser på olika varor i länets större orter samt protokoll från sammanträden hållna för upprättande av respek- tive års markegångstaxa.
I serien förekommer även spora- diskt markegångstaxor från övriga län i Sverige samt den svenska delen av Finland.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-10 lev. ??, vol.
11-12 lev. 1943-03-10, vol. 13-
16 lev. 102a/1974, vol. 17-19 lev. 76/1984.
 
G III fHandlingar rörande förpantade hemman och hemmansräntorSerien avser dokument rörande
förpantade hemman och hemmans-
räntor i Västernorrlands län under 1600-talets senare hälft.
Seriens handlingar består av förpantningsdokument med till-
hörande extrakt. Längst fram i volymen finns ett alfabetiskt register över förpantningarna. Volymen i arkivkartong.
Vol. 1 lev. ??
 
G III gKopieböckerSerien avser kopiebok för år 1696
med avskrifter av handlingar rörande donationer, städers privilegier, förpantningar, anordningar samt andra handlingar som har något med statens inkom- ster att göra. Seriens avskrifter består av handlingar från 1600- talets början fram till år 1696.
I början av volymen finns ett alfabetiskt register över avskrifterna. Registret är även
indelat efter respektive hand-
lings kontraktstillhörighet.
Serien inbunden. Vol. 1 lev. ??.
 
G IV aUppbörds- och restantieförteckningarSerien avser handlingar rörande
skatteuppbörden i Gävleborgs län
för åren 1704-1838. Seriens hand- lingar består till största delen av restlängder samt förteckningar över skatteuppbörden.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-17 lev. ????.
 
G IV bUppbördsextraktSerien avser spridda års upp- bördsextrakt för länets fögderier under åren 1704-1790. Dessa extrakt är sockenvis indelade.
I serien finns även ett mindre antal handlingar av annat slag såsom utdrag ur häradsrättsproto- koll.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-2
lev. 1913.
 
G IV cHandlingar rörande bevillningenSerien avser årsvisa förslag över Riksens Ständers bevillningar i Gävleborgs län för åren 1683-1809 samt sammandrag och förslag över respektive års bevillning för åren 1810-1920.
Varje fögderis respektive stads handlingar är separat uppställda årsvis. Fögderiernas handlingar är i sin tur sockenindelade.
Bevillningsslagen som förekommer
varierar genom åren. Förekommande
bevillningsslag är exempelvis: brännvinsacciser, inkomstskatter,
fastighetsskatter, förmögenhets-
skatter och personalavgifter.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-13 lev. 1913, vol. 14-21 lev. 10/3 1943, vol. 22-24 lev. 18/8 1955, vol. 25-28 lev. ??.
 
G IV dCharta sigillataräkningarSerien avser handlingar rörande
charta sigillatamedlen (stämpel- pappersmedlen) såsom: rapporter över influtna charta sigillata medel; sammandrag över charta sigillatauppbörden från respek- tive härad; förteckningar över charta sigillataförsäljare. För åren 1733-1747 finns sockenvisa förteckningar över de som betalat charta sigillataavgifter i samband med lysningar.
Serien i arkivkartonger där annat
ej anges. Vol. 1-27 lev. 1913, vol. 28-40 lev. 102 a/1974.
 
G IV eaKronouppbördsböcker för Gästriklands fögderiSerien avser kronouppbördsböcker för Gästriklands fögderi åren 1726-1917. Uppbördsböckerna är sockenvis uppställda med namn på
skattebetalaren samt mantals- skrivningsort. För varje slags skatteavgift finns en kolumn med det inbetalda beloppet från respektive skattebetalare.
Efter år 1917 fortsätter serien under seriesignum EE XX a.
Serien inbunden där ej annat anges. Vol. 1-116 lev. ????, vol.
117-157 lev. 102a/1974, vol. 158-
244 lev. ????.
 
G IV ebKronouppbördsböcker för Södra Hälsinglands fögderiSerien avser kronouppbördsböcker för Södra Hälsinglands fögderi åren 1689-1917. Uppbördsböckerna
är sockenvis uppställda med namn på skattebetalaren samt mantals- skrivningsort. För varje slags skatteavgift finns en kolumn med det inbetalda beloppet från respektive skattebetalare.
Efter år 1917 fortsätter serien
under seriesignum EE XX a. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-51 lev. ??, vol. 52-66 lev. 10/31953, vol. 67-76 lev. 18/8 1955, vol. 77-86 lev. 102 a/1974 vol. 87-91 lev. ????.
 
G IV ecKronouppbördsböcker för Norra Hälsinglands fögderiSerien avser kronouppbördsböcker för Norra Hälsinglands fögderi åren 1784-1917. Uppbördsböckerna
är sockenvis uppställda med namn på skattebetalaren samt mantalsskrivningsort. För varje
slags skatteavgift finns en kolumn med det inbetalda beloppet från respektive skattebetalare.
Efter år 1917 fortsätter serien under seriesignum EE XX a.
Vol. 1-88 i arkivkartong, vol. 89-208 inbunden.
Vol 81-92 lev. 102 a/1974.
 
G IV edKronouppbördsböcker för Västra Hälsinglands fögderiSerien avser kronouppbördsböcker för Västra Hälsinglands fögderi
åren 1864-1917. Uppbördsböckerna
är sockenvis uppställda med namn på skattebetalaren samt mantals-
skrivningsort. För varje slags skatteavgift finns en kolumn med det inbetalda beloppet från respektive skattebetalare.
Efter år 1917 fortsätter serien under seriesignum EE XX a.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-11 lev. 102 a/1974,
vol. 12-95 lev. ??.
 
G IV eeKronouppbördsböcker för HärjedalenSerien avser kronouppbördsböcker
för Härjedalens fögderi åren 1784-1800. Uppbördsböckerna är sockenvis uppställda med namn på skattebetalaren samt mantals-
skrivningsort. För varje slags skatteavgift finns en kolumn med
det inbetalda beloppet.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-3 lev. ????.
 
G IV efKronouppbördsböcker för MedelpadSerien avser kronouppbördsböcker för Medelpad under åren 1690- 1697. Uppbördsböckerna är socken-
vis uppställda med namn på skattebetalaren samt mantals- skrivningsort.
Serien i arkivkartong. Vol. 1-2 lev. ???.
 
G IV egKronouppbördsböcker för Gävle stadSerien avser kronouppbördsböcker
för Gävle stad åren 1784-1837.
Uppbördsböckerna är kvartersvis
uppställda med namn och titel på
skattebetalaren. För varje slags skatteavgift finns en kolumn med
det inbetalda beloppet angivet. Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-17 lev. ??.
 
G IV ehKronouppbördsböcker för Hudiksvalls stadSerien avser kronouppbördsböcker för Hudiksvalls stad åren 1784- 1883. Uppbördsböckerna är rotevis uppställda med gårdsnummer samt skattebetalarens namn och titel. För varje slags skatt finns en särskild kolumn. Efter år 1880 är uppbördsböckerna kvartersin- delade.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-14 lev. ??, vol. 15-30 lev. 102a/1974.
 
G IV ejKronouppbördsböcker för Söderhamns stadSerien avser kronouppbördsböcker för Söderhamns stad åren 1768- 1856. Uppbördsböckerna är
kvartersvis uppställda med gårds nummer samt skattebetalarens namn och titel. De olika skatte- typerna redovisas på särskilda rader för respektive skattetyp eller i kolumner.
I kronouppbördsböckerna för åren 1768-1776 ingår även stadens kassaräkenskaper. Räkenskaperna är kontindelade med uppgift om vad varje utbetalning respektive inbetalning avser.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-15 lev. ???.
 
G IV fRestlängder över kronoutskulderSerien avser restlängder över avflyttade personers kronout-
skylder för vilka handräckning har begärts för åren 1885-1896
avseende städerna Gävle, Söder- hamn och Hudiksvall.
Restlängderna är årsvis buntade stadsvis med namn på den skatte- skyldige, dess skatteskuld samt upplysningar från pastorsämbete respektive exekutionsverk rörande den skatteskyldiges vistelseort. Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-2 lev. 102a/1974.
 
G IV gRapporter över kronouppbördenSerien avser rapporter från kronouppbördsstämmorna i Gävle-
borgs län för åren 1896-1904. Med uppgifter om det totala influtna respektive utbetalade beloppet vid respektive uppbörds- stämma.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 102a/1974.
 
G IV hHandlingar rörande bevillningenSerien avser handlingar av vari- erande slag rörande bevillningen
i Gävleborgs län under åren 1858-1917 såsom: förslag över fördelningen av bevillningspro-
centen för åren 1858-1883; sammandrag över bevillningen i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartonger. Vol. 1-3 lev. 102a/1974.
 
G IV jUppbörden av statens från länet utgående utskylder och inkomster. Restlängder över kronoutskylder.Serien upphör, fortsättning under seriesignum EE X b Restlängder å kronoutskylder. 
G IV qHandlingar rörande den kommunala progressivskattens utjämningsandelSerien avser handlingar av varierande slag rörande den kommmunala progressivskattens
utjämningsandel i Gävleborgs län.
Seriens handlingar avser perioden 1921-1934.
Serien i kapsel. Vol. 1 lev. 76/1984.
 
G IV rUppbörden av statens från länet utgående utskylder och inkomster. Prövningsnämndens ändringslängder. 
G IX aHandlingar rörande kvarnar och sågar.Serien i arkivkartonger. 
G IX bHandlingar rörande fiske och jakt.Serien i arkivkartonger. 
G V aRiksens ständers kontors samt riksgäldskontorets räkenskaperSerien avser kontributionsböcker för åren 1713-1718; riksens ständers kontors böcker för åren 1719-1765; landskontorets förslag
över riksgäldsfonden för åren 1782-1788; förslag över restanti- erna för de under riksgäldskon- torets disposition hörande medel under åren 1789-1823; summariska räkningar för de under riksgälds- kontorets disposition hörande medel för åren 1789-1870.
Kontributionsböckernas samt riksens ständers kontors böckers uppställning, innehåll och omfång uppvisar vissa olikheter för de olika årgångarna. Samtliga volymer innehåller specialräk-
ningar över uppbörden för länets fögderier och städer med veri-
fikationer till dessa. Vissa volymer innehåller även andra handlingar såsom: landskontorets observationer och förklaringar;
landtränteriets räkningar; kapitalräkningar m.m.
I och med riksens ständers kontors upphörande år 1765 upphör
dessa volymer i serien.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-49 lev. 1913, vol. 50-55 lev. ????.
 
G V bRäkningar rörande Vadstena krigsmanshuskassaSerien avser Vadstena krigsmans-
huskassas räkningar för Väster-
norrlands län med tillhörande handlingar för åren 1719-1722 samt 1738-1820. Häri även Väster-
norrlands läns summariska kontributionsräkningar för åren 1716-1717.
Huvuddelen av seriens handlingar består av räkningar över uppbör- den med tillhörande verifika- tioner. Räkningarna är indelade efter länets fögderier respektive städer. I serien finnes även andra handlingar såsom PM och anmärkningar över respektive års krigsmanshusräkningar.
För åren 1738-1830 är handling- arna lagda årsvis i buntar eller häften. Fr o m år 1813 är årgång- arna till övervägande del pagi- nerade med tillhörande register.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-15 lev. 1913.
 
G V cRäkenskaper och andra handlingar rörande kronomagasinenSerien avser räkenskaper samt andra handlingstyper rörande: spannmålsmagasinen i länet för åren 1702-1840; länets krono- magasin för åren 1748-1840; Gävleborgs läns kronobränneri för åren 1779-1790. Eftersom seriens volymer innehåller åtskilliga sorters handlingar, i innehåll ofta varierande från volym till volym skulle en allt för detalj- erad beskrivning av innehållet bli för omfattande. Av denna anledning har därför oftast endast en begränsad del av volymernas omfattande räkenskaps- material redovisats i anmärk- ningskolumnen.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-25 lev. ??
 
G V dHandlingar rörande hospital, lasarett och kurhusSerien avser till övervägande del handlingar rörande Gävle stads hospital och lasarett för åren 1594-1867 såsom: lasaretts-
och hospitalsräkenskaper; rullor över intagna patienter och hospi- talshjon; hospitalsrådsprotokoll; avskrifter av betyg i stöd av vilka sjuklingarna respektive hospitalshjonen blivit intagna;
besiktningsprotokoll; inven-
tarium m.m.
Häri även Härnösands hospitals- räkningar för åren 1757-1761; räkningar över Gävleborgs läns lasaretts- och kurhusmedel för åren 1817-1867; namnlistor med tillhörande handlingar rörande barnhusbarn som från Stockholms barnhus blivit sända till foster- föräldrar i Gävleborgs län under åren 1786-1803.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-23 lev. ??.
 
G V eRäkenskaper och andra handlingar rörande brännvinsbränning.Serien i arkivkartonger. 
G V fKyrko- och skolmedelsräkningar.Serien i arkivkartonger. 
G V gBrandstodsräkningar.Serien i arkivkartonger där ej annat angives. 
G V hSpinnhusräkningar.Serien i arkivkartonger där ej annat angives. 
G V jSalpetersuppbörd.Serien i arkivkartonger. 
G V kHandlingar rörande avgifter till andra inrättningar och ändamål, smärre ämnesgrupper.Serien i arkivkartong. 
G V lRapporter rörande årsväxten.Serien i arkivkartonger. 
G VIObservationer och balanser.Serien i arkivkartonger.
 
G VII aHandlingar angående slott och kungsladugårdar samt statens fasta egendom, syner och besiktningar.Serien i arkivkartonger. 
G VII bSyneinstrument, (flertalet sockenvis ordnade) och andra handlingar rörande boställen. 
G VII cHandlingar rörande kronoallmänningar, samt avvittrings- och utflyttnings handlingar.Serien i arkivkartonger. 
G VIIIHandlingar rörande fångvården.Serien i arkivkartonger. 
G XISyneprotokoll, sockenvis ordnade.Serien i arkivkartong. Genomgående med vissa skador. 
G XIIDiverse ämnesordnade handlingar samt "oplacerade" handlingar.Serien i arkivkartonger där ej annat angives.
 
G XIIISvårt fuktskadade handlingar i lådor. 
H IHälsinge regementes boställsdirektionens arkiv.Serien inbunden där ej annat angives. 
H IIKronoarbetskårens i Gävle handlingar.Serien i arkivkartong. 
H IIIProviansialschäfer Pehr Schislers resediarium och konceptbok 
H IVDiverse handlingar rörande Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.Serien i arkivkartonger. 
H VHandlingar angående södra Hälsinglands fögderi.Arkivkartong. 
H VIRedogörarens för civilstatens pensionsinrättnings arkiv.Serien i arkivkartonger. 
H VIIHandlingar rörande nödhjälpskommittén.Serien inbunden där ej annat angives. Ny lev. 102a/74. 
JKartor och ritningarI kart- och ritningsarkiv