Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Volymförteckning

Avskrifts- och kopiesamlingen

 Volymer (276 st)

ReferenskodAnmärkning 
1a1. Anlända passagerare med briggen Carolina från Stockholm till New york 1843-08-28. (Lev 28/1947).
2. Pergamentbrev utfärdat i Brevik, Nordmalings socken, 1494-11-22 tillhörigt Vännes byamän. (ID 423/1946).
3. Salubrev utfärdat i Ragunda 1515. (HLA 1946).
4. K brev 1845 angånde bildandet av Los pastorat. (ID 34/1947).
5. Landshövdingeinstruktion 1723-10-16 med register. (Ur lev 31/1949).
6. Utdrag ur jordebok för Västerbottens södra fögderi, Umeå och Bygdeå socknar, 1681 samt utdrag ur jordebok för Västerbottens län 1691. (Lev 29/1950).
7. Jacob Marschells (1710-1782) självbiografi. Ur A Sturnegks papper, i RA.
8. K brev angående livstidsförläning å Berge och fäbodstället Gavik i Nora socken till kyrkoherden Ericus Olai Warg, 1649-06-12, salubrev till Kjerstin Warg å samma hemman 1664-01-20 samt anteckningar å samma handling angående släkten Warg. Avskriften gjord 1845-02-02. (HLA 1950).
9. Utdrag ur jordebok för Västerbottens län; Umeå och Bygdeå socknar, 1671. (Lev 92/1952).
10. Förteckning upprättad 1809 över Kengis bruks viktigare handlingar 1644-1803. (Lev 25/1956).
11. Pergamentsbrev angående Dingersjö, Njurunda socken, 1426-02-23. (Se A Hellbom Medelpads älde urkunder s 76-77). (Lev 22/1957).
12. Brev från Helena Maria Moritz 1809-12-06, till brodern, borgmästare i Umeå, angående ryssarnas härjningar invid Umeå. (Gåva 1961).
13. Byförening mellan Löfvikens byamän, Tåsjö socken, 1847-05-22. (Lev 42/1953).
14. Visitationsprotokoll 1692-02-10 (troligen ur Undersåkers kyrkoarkiv) innehållande regler för kyrkobokföringen. (HLA 1955).
15. Konung Karl (VIII) Knutssons Hamnskrå, stadgat 1449. (RA:s handlingar).
16. Utdrag ur Nederkalix tingslags häradsrätts dombok 1789, byordning för Näsbyn. (HLA BD 7/1957.
17. Utdrag ur Lycksele lappmarks tingslags urtima ting 1867-09-10, protokoll över Baggböleprocessen. (HLA 1958).
18. Dombrev 1451-03-15 Tuna socken, Medelpad. (Uppsala Universitets Biblioteks: handlingar).
19 Utdrag ur lagfartsprotokoll vid Ovansjö, Torsåkers och Årsunda socknars tingslag 1853-05-26, § 37, Westerhästbo N sub 3. (HLA BD 8/1961).
20. Köpebrev utfärdat 1485 vid ting med Selångers skeppslag och kopia av d:a faksimil i Sundsvalls-Posten 1906-04-14. Bifoga en utredning av Diplomatariekommittén (Jan Liedgren) och kopia ur "Det gamla Medelpad", nr 8, s 125-127. (HLA F 72/1964).
21. Byordning för Ovansjö, Borgsjö socken, 1817. (Lev 193/1964).
22. Fastebrev utfärdat av Piteå tingslags häradsrätt 1744-09-07 beträffande Långnäs, Piteå socken. Original hos Axel Jonsson i Roknäs. (HLA 1965).
23. Utdrag ur kyrkoherde Pehr Högströms (1714-1784) dagbok. Manus i Örnsköldsviks fornminnesmuseum. Avskrift av FD M Hofrén 1919. (HLA 1965).
24. Kort berättelse om Lappmarkens äldsta inbyggare av E Holmstrtöm med tabell över befolkning i Västerbottens lappmark 1700-1827. Original i Hushållningssällskapets i Umeå arkiv. Johan Zacharias Bångs (1782-1845), "Sven Dufva", levnadshistoria. (Gåva 1966).
 
1b25. Utdrag ur Medelpads domböcker 1582-1690 av Algot Hellbom. (KB, M 10:8). (HLA köp 1970).
26. Sedemera kollegan i Härnösand Michael Ottins brev till föräldrarna i Undersåker, Uppsala 1758-12-15, 1759-06-18. (HLA F 1/1973).
27. Förteckning över varulaster från Sundsvalls och underlydande hamnar till utrikes ort 1854. (Lev 9/1973.)
28. Förteckning å trävaruexporten från Umeå tullkammaredistrikt 1854. (Lev 9/1973).
29. Järnvägspastorn O Th Wermelins skrivelse till domkapitlet i Härnösand 1901-06-15 angående "rallarekyrkogården" i Torehamn. (HLA ID 2118/1972).
30. Skatteköpebrev utfärdat av Kammarkollegium 1762 å Mjösjö nr 2, Nordmalings socken. (Lev 106/1973).
31. Pergamentsbrev 1486 angående Gide by, Björna (Själevad) socken, i avskrift av Ernst Nygren (HLA 1951).
32. Handlingar i Kubbe byarkiv, Anundsjö socken, mikrofilmade i RA. (Bilaga till HLA fört II:1/1957). (år 1443-1766).
33. Xerokopior av skrivelser från Svea hovrätt 1671 17/11 och 1677 19/10 till länsstyrelsen i Gävleborgs län. Xerokopiorna (ID 819/1974) utförda i april 1974 i RA från original utbjudna vid auktion av förfilatelistiskt material. (ID 819/1974).
34. Avskrifter av Carl Eric Laestadius brev 1803-1816 till David von Schulzenheim. Häri även korrektur till Elisabeth Curtelius: Carl Eric Laestadius och hans broder Petrus. Uppsala 1909 (?). (HLA 1970). Jämför bilagor.
35. Ur Hülpherska samlingen. Stifts- och landsbiblioteket i Västerås (Hs Cd 4). Uppgifter lämnade av kyrkoherde Johannes Lochnaeus. ("Rättelse och tilläggning vid Herr Directeurens och Bruks Patrons Abraham Hülphers anmärkningar öfwer Siälewads Sokn.") Gåva av agronom Per Söderlind, Härnösand, 1974.
36. Stämningsansökan 1596-09-20 Jättendals socken, Hälsingland, avseende hemmanet Hällan. Avskrift av pappersbrev tillhörigt hemmansägare P O Johansson, Hällan, Jättendal. Tolkat 1962-05-05 av arkivarie S Stenström. (HLA ID 446/1975).
37. Ur Fällsviks byakista, Nordingrå socken. Köpebrev av 28 September 1776 avseende kronolänsman Carl Sondells köp av skog. Förvaras hos hemmansägare Gunnar Wiklund. (HLA 1968).
38. Bomärken i Nordingrå socken 1669. Xerokopia ur Västernorrlandskommissionens arkiv, volym 3 sid 789-790, RA. (ID 1193/1976).
39. Inbyggare i Nyböle, Bjärtrå socken 1543-1653. Kopior ur bland annat Norrlands handlingar. Samlingen belyser komminister Petrus Magni Nybeliu´s familjeförhållanden. Häri ingår även kopior ur Ramsele tingslags domböcker 1681-1690 avseende bland annat sonen Johan Nybom. Gåva av Rune Olsson, Härnösand.
40. Xerokopia av alfabetiska matrikel efter Barnhuset i Gävle protokollsbok 1785. Lev. 75/1976, ID 1346/1975.
41. Xerokopia: RA Genealogica volym. 240 (von der Hagen) Lev. 39/1976, ID 614/1976.
42. De Medelpadia av Matth. Nordal 1716. Kopia av avskrift. Lev 26/1977 (ID 742/77). Jämför lev 74/1977 (ID 2020/77). +översättning av FD Arvid Enqvist.
43. Momor på Berg (Anna Brita Berg, g. Wallensteen o Halenius). Kopia av tidningsartikel. Författare: Magnus Stattin, Hola. Maskinavskrift av fastebrev 1769-10-26 utfärdat vid Nora häradsrätt samt bouppteckning 1776-11-11 (d:o). Gåva av byggmästare Gunnar Bergqvist, Nyland.
44. S:t Petri-logens restaurant. Matsedlar 1898 mars-maj och odat. Xerokopior. Orginalen finns hos direktör Lars Helleberg, Härnösand. (Lev 91 /1977).
45. Minnesanteckningar med anledning av 70-årsdag, nedskrivna i januari 1929 av Petter Wikman, bonde i Ljustorp, Medelpad. Översänd av före detta kontraktsprosten Albert Wikman, Frösön, son till Petter W.
46. 4 kopior av uppgifter om födda och döda i Västerbotten år 1740, i Kuusamo och Sodankylä 1740, i Österbottens prosterier 1741 samt i Uleå prosteri 1741. Kopiorna erhållna genom SCB, lev 53/1978.
47. Förteckning över Graninge bruks arbetare i stångjärns- knip- och stålhammaren den 4 Augusti 1750.
48. Landshövdingeberättelser för Norrbottens län 1815.
49. Synebrev angående rågången mellan Fränsta bys ägor och kyrkans ägor 1615-10-06. Originalet finns i Fränsta byakista.
50. Xerokopia av brev juli 1855 till P D Hörnfeldt, Docksta, från Fredric Österman, Stockholm. Lev 85/1978 från GLA.
51. Dombrev vid ting i Kornsjö, Nätra skeppslag år 1494 avseende tvist mellan Hummelviks och Bredångers byamän (ID 2327/1979).
52. Dombrev vid ting i Anundsjö 1586-01-20 avseende tvist mellan Bredbyns och Fanbyns byamän (ID 2327/1979).
53. Avskrift av Sv författn. samling nr 43 1850 angående dispositionen av Krono-fiskena i riket. (Gåva av Sven Hartelius 1979-11-20.)
54. Avskrift av Beskrivning över Svabensverk med mera av Helena de Ron, odat. (Gåva av Kjell Söderlund, Bollnäs, ID 1182/80).
55. Avskrift av brev från före detta komministern i Burträsk Jonas Widestedt till brodern Georg dat 1831-02-26.
56. Byhandlingar från Magdbyn, Borgsjö socken (elstatkopior av original tillhörande dels Bertil Eriksson, Magdbyn nr 1, dels Georg Norrman, Magdbyn nr 2). ID 23/1981.

 
1c57. Filateli. Kopia av objekt 1209: tjänstebrev till kronojägare E Sahlin, Haverö, dat 27/8 1874.
58. Filateli. Kopia av objekt 1084: brev till brandstodsdirektionen i Härnösand, dat 24/8 1844.
59. Filateli. Kopia av objekt 1155: se nr 58, dat 1844 6/12.
60. Filateli. Kopia av objekt 1166: brev till bruksinspektor N N Helleberg, Söderhamn, dat 9/10 1854.
61. Dombrev vid ting i Kornsjö, Nätra år 1413 (1493?) avseende tvist mellan Sibjörn i Hummelvik och Ingield i Bredånger ( ID 2692/1979). Se volym. 1b-51.
62. Kopia av beslut om avskedande av soldaten vid Kungliga Hälsinge infanteri nr 139 Jon Ersson Sjöman.Dat 6 Sep 1774. Gåva från ÖLA 1982-04-23.
63. Bondedagbok av kyrkvärden Per Norén i Överbodvill, Resele åren 1783-1848.
64. Genealogiska uppgifter om Ludvig Aden, William Rudolph Lundin, Johan August Öberg, Joseph Nathaniel Öberg och Peter Wahlberg vilka emigrerat från Gävle till Australien.
65. Anteckningar från flottningsepoken på Indalsälven. 1902-1920.
66. Kopia av objekt 19205: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi, avkortningslängd 1723-1739.
67. Kopia av objekt 19209: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi, skjutsräkenskaper 1808-1810.
68. Kopia av objekt 19210: Kronofogden i Västerbottens läns tredje fögderi skrivelse 1809.
69. Skifteshandlingar från Högsta, Gudmundrå, 1799.
70. Handlingar rörande inventering av C G H Schermans räkenskaper och egendom 1869. Mikrokort S 5883, i exp. Lev 189/1988.
71. Nedre Justitierevisionen, Besvärs- och ansökningsmål, utslagshandling 11 aug 1876, C G H Scherman. Mikrokort S 5882, i expeditionen. Lev 189/1988.
72. Kopia av dokument angående Christine Planström, Torneå, från klostret Tresor, Normandie, 1785.
73. Kopia av dokument från ö byakista, Borgsjö, år 1490 och 1518.
74. Handlingar rörande två sänkstenar upphittade i Nolby, Njurunda.
75. Handlingar rörande glidflygplanet NFK 1, 1936. (Njurunda).
76. Avskrift av Borgsjö tingslag - häxprocess 1674 (Ur volym. A I:4).
77. Kopia av båtsmanskontrakt o. - rulla för nr 19 Östman vid Norrlands 3 roteringskompani (Huggning och Nässland, Säbrå).
78. Kopia av avskrift avseende Konventionen i Kalix 1890.
79. Kopior avseende Ångfartyget "Johan Nybergs" förolyckande 1915 utanför Nordmalingskusten. (Även volym. 135).
80. Kopior av Sockennämndens i Ed protokoll 1848-1862 (Lev 134/1993). Gåva av Sollefteå kommun.
81. Utdrag ur Tuna tingslags dombok 1884 25/9 med renskrift. (Lev 138/1993).
82. Artikel om majoren Blank på Lingarö (Lev 119/1993).
83. E.J. Björners Avskrifter av Brocmans excerpter: Underlagsmän i Medelpad med mera. Ur vol. M 10:8, inl.av
84. Kopior ur tidningen idun:s årgångar 1905 och 1906 angående författaren Olof Högberg. Inlämnat. av Thord Bylund 931008.
85. Kopia av fastebrev 1823 ur Selångers tingslag, Medelpads Domsaga.
Inlämnat. 931011 av Lorentz Hatt.
86. Förteckning över Finska flyktingar i Härnösands stift. Skriven 2/9 1715. Äldre kommitéarkiv i RA.
87. Släkthandlingar efter Erik Abraham Olofsson 1844-1920 Porjus, Jokkmokk, "Porjusgubben".
Inl. 5/2 1992 av Tage Nyström, Härnösand.
88. C.G Nordins förslag angående anläggande av kapell i Västerbottens län 1781. Kopia av Kammarkollegiums skrivelse till Kungl. Maj:t . 18 oktober 1781.
89. Gränsdragningsförrättning på Härnön 1574.
 
2Självbiografiska anteckningar av Catharina Berlin (1775-1869). (Lev 72/1952). 
3Karl XIV Johans resa i Norrland 1835 (ID 5/1956, ID 86/1956). 
4Länsmannen Lorenz Buchts brev till hustrun 1836-1852. (Lev 9/1957). Jämför enskilda arkiv. C76. Avskrifterna gjorda av fru Ingrid Svenomius. 
5Svante Lundells avskriftsamling 1700-1864: gårdsarkiv i Lövånger, Norsjö och Skellefteå socknar. Ur Västerbottens renov dombok 1703 volym 11: 493 beträffande Kräkånger i Lövångers socken. Förteckning över gårdsarkiven i volym. (Lev 36/1961). 
6Curt Assarssons avskriftsamling om Sundsvall: utdrag ur Sundsvalls renov domböcker 1656-1730, Städers acter, Städernas besvär, Westinska, Nordinska och Palmsköldska samlingarna samt Gävleborgs läns landskanslis arkiv.
(Lev 41a-b/ 1961, 64/ 1961.
Utdrag ur Sundsvalls hantverkaresocietets protokoll 1764-1847 samt karduansmakare- och logarvare ämbetets protokoll 1806.
 
7Hudiksvalls borgarbok 1681-1864. Manuskript hos G Ahl, Hudiksvall. Korresp i doss Hudiksvalls stad. (HLA 1965). Kopia förvaras i expeditionen. 
8Utdrag ur Ångermanlands dombok 1628-1643: Boteå, Nora, Torsåkers samt Gudmundrå tingslag. Utdrag ur S:a Ångermanlands domsaga 1685-1687: Boteå samt Nora tingslag.
Utdrag ur protokoll vid Härnösands rådstuvurätt 1659, 1666, 1667, 1693. Utdrag ur Säbrå tingslags protokoll 1680. Utdrag ur protokoll vid laga ting med allmogen i Nora och Gudmundrå pastorat 1709. Gåva av Nils H Qvist 1966.
 
9Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638-1727. Excerpter ur material i RA, utförda av dansk flykting 1940-talet. 
10Hantverkaresocietetens i Härnösand protokollsbok 1768-1788. Original i Nordiska Museets arkiv. Räkenskapsanteckningar ej medtagna. (HLA ID 679/1968). 
11Vice häradshövding C M D Stiernströms anteckningar från tingsresor i Gällivare, Jukkasjärvi, Karesuando och Pite lappmark 1887-1890. Original hos fru Kerstin Wahlman, Skellefteå. (Lev 57 /1968). 
12Franz Berwalds brev rörande Sandö glasbruk 1853-1857. Gåva av Berwaldkommittén genom arkivarie Kjell Olsson. (Lev 58/1968). 
13Byordning för Narkens by, Överkalix socken, och skrivelser från 1600-talets slut till mitten av 1800-talet. Original i Narkens byarkiv, hemäg Ove Nilsson, Jokkfall. Förteckning II: 111/1968 bilagor (HLA 1968).
 
14Gästgivare Christoffer Hansson Zynt (Bure), Helgum, Säbrå socken. Räkenskaper och släktanteckningar, 1600-talet. Uppsala Universitets Biblioteks handskrift X 255 K. (HLA 1970). 
15Medelpadsbrev 1541-1600. Kungabrev och andra handlingar rör landskapet Medelpad förtecknade i tidsföljd med kortfattad innehållsbeskrivning och hänvisning till källorna. Algot Hellbom 1971. (HLA 1973). 
16Stöde kyrkoräkenskaper 1666-1718, L I: 2. Avskrift utförd av FD Arvid Enqvist. Dep av Margareta Grafström, Härnösand. (Lev 15/1973). 
17Landshövding Johan Grans beskrivning till karta över Umeå lappmark 1671+karta. Original Topographica, Lappmarken I, i RA. (Lev 107/1973). 
18Partiet beträffande Norrland ur "Anteckningar giorda under en resa genom Svea rike, Norrland och Finland år 1806 af Knut Strokirk och J Bodin". KBs handskrift M 214. (HLA 1973). 
19Topografiskt upprättad förteckning över uppkomst och avvittring av jordbruksfastigheter beträffande Ovanåkers (Gb), Anundsjö, Björna, Junsele och Ramsele (Vn) socknar från 1700-talets mitt till 1800-talets slut. Norrlandskommitténs av år 1901 arkiv, volym 34, i RA. (HLA 1971). Förvaras i expedition. 
20Topografiskt upprättad förteckning över uppkomst och avvittring av jordbruksfastigheter inom Norrbottens län från 1700-talets mitt till 1800-talets slut. Norrlandskommitténs av år 1901 arkiv, volym 35, i RA. (HLA 1970). Förvaras i expedition. 
21Carl Gustaf Cronhjorts dagbok 1755 vid resa i Västernorrlands län. KBs handskrift M 130. (HLA 1973). 
22Sylwanska samlingen: brev från Bertil Malmberg under år 1903-1906. Original i Härnösands stadsbibliotek. (HLA 1973). Jämför enskilt arkiv C: 256. 
23Pastorsadjunkten i Nedertorneå förs Axel Johan Burmans almanacka år 1814 med handskrivna anteckningar. (ID 865/1974). 
24Xerokopia av Hudiksvalls stads privilegiebok 1580-1816. Originalet i Hudiksvalls kommuns arkiv. Duplett finnes i Hudiksvalls stadsarkiv. (signum E II: 1). Häft. 
25Gammelväla. Uppteckningar från Njurunda och Graninge av Emil Löfgrén. Uppsala Landsmålsarkiv acc 26 302. (HLA 1974). 
26Johan Nordlanders samling, volym 1.
Utdrag ur Stockholms stads tänkeböcker 1479-1529 (Lev 54/1954).
Utdrag ur O.Waldes register, se bilaga 1.
 
27Johan Nordlanders samling, volym 2. Gästrikland:
Mantalet beskrivit av Gävle av deris skattelängder 1559.
Skatteboken av Gästrikland pro anno 1543.
Excerpter ur 1641 års jordebok.
D:o ur Gästriklands domböcker 1581-1645.
Avskrifter rör Gävle trivialskola 1600-talet. (Lev 54/1954).
 
28Johan Nordlanders samling, volym 3. Hälsingland
Hjälpskattelängd 1535.
Peder Larssons räkenskap 1542.
Jordebok 1543
Södra Hälsinglands jordebok 1557.
Tiondespannmålen av norra Hälsingland anno 1557 årsväxt och anno 1558 års räkenskap.
Excerpter ur Hälsinglands domböcker 1614-1628 angående finnar.
Saköreslängd 1540 (Lev 54/1954).
 
29Johan Nordlanders samling, volym 4.
Medelpad:
Hjälpskattelängd 1535
Skattebok 1543
Skattebok 1547
Tionderegister 1557
Domboksutdrag 1609-1655 (Lev 54/1954).
 
30Johan Nordlanders samling, volym 5.
Ångermanland:
Jordeböcker, 1542, 1547.
Namnlängder (1557?, ur jordeboken?).
Jacob Holsts räkenskap 1541 jämte avskrifter och excerpter rörande fisken 1543-1553 (delvis för Västerbotten).
Skattebok å kyrkojord 1556 (3 blad).
Hans Anderssons uppbörd och utgift av Ångermanland 1569.
Domboksutdrag för Södra Ångermanland, 1612-1648 (pag 133-208).
Domboksutdrag för Norra Ångermanland och Åsele 1671-1679 (pag 1-28).
Rannsakningsprotokoll rör finnar 1617, 1620, odat (3 prot) (Lev 54/1954).
 
31Johan Nordlander samling, volym 6.
Jämtland:
Mantalsregister över Jämtland 1568.
Jordebok 1568 (med tillskrivna ortnamnsbelägg från skilda tider).
Tiondelängd 1568.
Ortnamnsformer för Jämtland från skilda tider (1560-t.alet., 1611).
Utdrag ur B E Hildebrands samlingar till Sv diplomatarium 1426-1487. (Lev 54/1954).
 
32Johan Nordlanders samling, volym 7.
Excerpter ur Diplomatarium norvegicum 1300-1500-talen. (Lev 54/1954).
 
33Johan Nordlanders samling, volym 8.
Västerbotten:
Mickel Ålännings räkenskap 1539.
Jöns Håkanssons räkenskap 1553 (Lappmarken).
Domboksutdrag 1612-1623.
dito för Bygdeå samt Lövångers och Burträsks tingslag 1681-1695.
Excerpter ur Danica, Gränshandlingar 1595, 1607.
Berättelse om alle lägenheter udi Finland och Bottnen, 1562.
Ur Topographica. Norrbotten, Torneå fögderi. Över- o. Nedertorneå socknar. (Klagomål mot Mäster Didrich, 1537) (Lev 54/1954).
 
34Ångermanländska nationens matrikel 1646-1800.
Bottniska nationens matrikel 1800-1822.
Originalet i Uppsala Universitets Bibliotek (HLA 1974).
 
35J F Biberg: Härnösands stifts historia och herdaminne. Ur domkapitlets i Härnösand arkiv J III: 2, band 1-8. (HLA 1974). Förvaras i biblioteket (Matriklar). 
36Handlingar rörande Förnätra kopparverk, Nätra socken 1849-1863. Förvaras hos hemmansägare Martin Jonsson i Skrike. (Lev 14/1971). 
37Gävle barnhusdirektions arkiv: Matrikel över utackorderade barn 1830-1938. Originalet i Gävle kommuns centralarkiv.
Vid utlån skall hänvisning ske till gällande sekretess- bestämmelser. för 1785 se samlings volym 1b nr 40.
 
38Medelpads saköreslängder.
I 1541-1573
II 1574-1621
 
39Härnösands Hantverkaresocietets protokoll.
I 1768-1788 Xerokopia av original i Nordiska Muséet. (Jämför volym 10) (HLA 1976).
II 1788-1852 (HLA 1976).
 
40Viksjösläkter 1500-tal- ca 1820. Tyko Lundkvist 
41Dagverksjournal för Holms säteri 1756. Original i Björkå bruks arkiv (Merlo). Gåva av agronom Per Söderlind 1975-11-21. (Lev 122/1975). UD 1830/75. 
42Gårdsarkiv i Myckelgensjö, Anundsjö socken. Xerokopior av handlingar hos hemmansägare Gunnar Genberg. Innehåller bland annat: bouppteckningar efter dannemannen Kristoffer Kristoffersson i Myckelgensjö 1782 och änkan Karin Jonsdotter (ej Kristoffers) i Skalmsjö 1802. 
43Präster i Uppsala ärkestift 1593-1975. Alfabetiskt namnregister. Xerokopia av original tillhörande Uppsala Ärkestifts Herdaminnes kommitté. Förvaras i referens- biblioteket. 
44Hemsösläkter. Koncept till några släktregister uppgjorda av assuransdirektör Daniel Ferdinand Lundgren, Karby, Täby socken (1920). Xerokopia av original i Hemsö kyrkoarkiv (sign. P II: 7). Personregister i expedition. 
45Avskrift av födelsebok för Skellefteå församling, utförd av Bertil Lindqvist, Umeå omfattar åren 1699-1750 I (expedition). 
46Avskrift av födelsebok för Skellefteå församling omfattar åren 1751-1775 II. (expedition). 
47Avskrift av födelsebok för Skellefteå församling omfattar åren 1776-1800 III (expedition). 
48Avskrift av födelsebok för Skellefteå församling omfattar åren 1801-1825 IV (expedition). 
49Nyproducerad grammofonskiva med anknytning till Ådalsliden. Gåva från Ådalslidens hembygds- och turistförening, Näsåker. (Lev 49/1977). 
50Rannsakningar angående trolldomsväsendet. Teo Sundins avskrift gällande Torsåker, Dal och Ytterlännes. (Se även volym 105) 
51Hans Jonsson Tunaeus, Hernösand Stifts Herdaminne eller Praeste-Krönika, Copyflow-kopia av original i Härnösands Högre Allmänna Läroverks handskriftsamling (Volym 95). 
52Avskrift av födelsebok för Skellefteå 1826-1842 V (expedition). 
53Avskrift av födelsebok för Skellefteå 1843-1850 VI (expedition). 
54Avskrift av födelsebok för Skellefteå 1851-1859 VII (expedition). 
55Volymen överförd 2016-08-29 till Landsarkivets i Härnösand arkiv (ämbetsarkivet), volym F 6 A:7.
Ljudband från intervju med Jöran Wibling i juni 1977 angående LAN-produkters i Härnösand kopieringsverksamhet beträffande kyrkoskrivningsmaterial. (Lev 124/77).
 
56Förteckningar över in- och utvandrare 1864-1894. Utdrag ur Ockelbo församlings in- och utflyttningslängd årligen insända till SCB. (ID 208/1978). Personregister i expeditionen. 
571841-1843 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
581844-1845 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
591846-1847 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
601848-1849 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
611850-1851 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
621852-1853 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
631854-1855 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
641856-1857 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
651858-1859 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
661860-1861 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
671862 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
681863-1864 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
691865-1867 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
701868-1870 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
711871-1872 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
721873-1874 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
731875 Fotokopior av renovationsexemplaren av lagfartsprotokoll för Sköns, Ljustorps, Indals och Njurunda tingslag. (Lev 37/1978). 
74Maskinutskrift av dombok för Gudmundrå och Nora tingslag avseende Hemsön.
1629-1852,
se avskriftssamlingen volym 116-117.Personregister i expedition. Avskriften utförd av förskollärare P E (Manne) Svanberg 1978. (i expedition).
 
75Avskrift av fattigräkenskaper för Skellefteå landsförsamling 1729-1773 (signum L III: 2), utförd av Bertil Lindqvist, Umeå. 
76Avskrift av lysnings- och vigselbok 1800-1859 (sign E: 1-2) för Skellefteå landsförsamling, utförd av Bertil Lindqvist, Umeå. Innehåller även kolpletterande vigseluppgifter hämtade ur husförhörslängden. (expedition). 
77Björn-Orre. Släktbok. Copyflowkopia av film 1/1972. 
78Stöde församlings födelse- och dopbok 1688-1720 juli. Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av hemmansägare Jonas Källström, Stöde. (Lev 29/1978). (expedition). 
79Stöde församlings födelse- och dopbok 1780 sept - 1833. Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av Hemmansägare Jonas Källström, Stöde (Lev 29/1978). (expedition). 
80Stöde församlings födelse- och dopbok 1834-1861. Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av Hemmansägare Jonas Källström, Stöde (Lev 29/1978). (expedition). 
81Stöde församlings lysnings- och vigselbok 1688-1861. Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av Hemmansägare Jonas Källström, Stöde (Lev 29/1978). (expedition). 
82Stöde församlings död- och begravningsbok 1688-1861.Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av Hemmansägare Jonas Källström, Stöde (Lev 29/1978). (expedition). 
83Avskrift av "Stöde Kyrkas Inventarium åren 1748-1813. Maskinutskrift av FD Arvid Enqvist. Gåva av Hemmansägare Jonas Källström, Stöde (Lev 29/1978). 
84Avskrift av inkomstsidorna till Skellefteå landsförsamlings fattigvårdsräkenskaper 1774-1805 (signum L III: 3), utförd av ing Bertil Lindqvist, Umeå. 
85Avskrift av död- och begravningsbok 1815-1865 (sign F: 1) för Skellefteå landsförsamling, utförd av ing Bertil Lindqvist, Umeå. (expedition). 
86Avskrift av Medelpads dombok 1609-1625, utförd av fil dr Arvid Enqvist. Personregister i expedition. Avskriften på mikrokort. 
87Avskrifter efter fotostatkopior av handlingar ur Västernorrländska kommissionens dokumentbok pro anno 1670 (1669). 
88"Gefle och dess slägter" under 16- och 1700-talen. Kopia av avskrift i Gävle stadsbibliotek utförd 1933 av stadsbibliotekarien Wilhelm Lindeberg efter en handskrift av hemmans ägaren Erik Sehlberg, Sätra från början av 1800-talet, tillhörig Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling. I: 1. Förvaras i expedition. 
89"Gefle och dess slägter" under 16- och 1700-talen. Kopia av avskrift i Gävle stadsbibliotek utförd 1933 av stadsbibliotekarien Wilhelm Lindeberg efter en handskrift av hemmans ägaren Erik Sehlberg, Sätra från början av 1800-talet, tillhörig Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling I: 2 
90"Gefle och dess slägter" under 16- och 1700-talen. Kopia av avskrift i Gävle stadsbibliotek utförd 1933 av stadsbibliotekarien Wilhelm Lindeberg efter en handskrift av hemmans ägaren Erik Sehlberg, Sätra från början av 1800-talet, tillhörig Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling I: 3 
91"Gefle och dess slägter" under 16- och 1700-talen. Kopia av avskrift i Gävle stadsbibliotek utförd 1933 av stadsbibliotekarien Wilhelm Lindeberg efter en handskrift av hemmans ägaren Erik Sehlberg, Sätra från början av 1800-talet, tillhörig Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling II: 1 
92"Gefle och dess slägter" under 16- och 1700-talen. Kopia av avskrift i Gävle stadsbibliotek utförd 1933 av stadsbibliotekarien Wilhelm Lindeberg efter en handskrift av hemmans ägaren Erik Sehlberg, Sätra från början av 1800-talet, tillhörig Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling II: 2 
93Bouppteckningar, arvskiften, torparkontrakt, auktionslängder med mera 1758-1862 spr år. Xerokopior av originalhandlingar förvarade av Borgsjö hembygdsförening (Med innehållsförteckning). Se bilaga. 
94Xerokopior av handlingar rörande fiske och fiskerätt i Torroms by, Häggdånger samt renskrift av 2 båtsmansböcker. Gåva av Sven Hartelius, Sundsvall, 1979-02-08. 
95Avskrift av födelseboken för Styrnäs församling 1795-1895 med kompletterande uppgifter rörande vigsel- och dödsdatum, utförd av Magnus Stattin, Prästmon. (expedition). 
96Avskrift av dödboken för Styrnäs församling 1756-1869, utförd av Magnus Stattin, Prästmon. (expedition).
 
97Xerokopia av mantalslängderna för Ockelbo socken 1850, 1855 och 1865. Förvaras i expeditionen. Anm: Jämför alfabetiskt personregister. (Förteckning I: 66/1979). 
98Xerokopiaav volym P I: 7 Offerdals kyrkoarkiv, innehållande huvudsakligen personalier för Stöde församling 1752-1775. (Lev 104/75). Med person register i volymen. 
99Xerokopia av häftet: "Historiska anteckningar angående Hudiksvalls Trävaru AB. " Ur Olof Högmans samling tillhörande Heimbygdas deposition. 
100Maskinavskrift av Skellefteå församlings sockenstämmoprotokoll 1861-1863 (signum K I: 8) utförd vid AMS excerperingscentral i Jörn 1979. 
101Avskrift av Kyrkioboken för Högsiö församling 1689-1767, innehållande uppgifter rörande födelse och dop, vigsel samt död och begravningar. Avskriften utförd av Sigurd Sjödin, Härnösand. (expedition). 
102Hemsösläkter I. Släktregister upprättat av assuransdirektör Daniel Ferdinand Lundgren, Karby, Täby socken (1918). Xerokopia av original hos länsveterinär Bengt Lundgren, Kalmar. (expedition). 
103Hemsösläkter II. Släktregister upprättat av assuransdirektör Daniel Ferdinand Lundgren, Karby Täby socken (1925). Xerokopia av original hos länsveterinär Bengt Lundgren, Kalmar. (expedition). 
104Utdrag ur Ramsele tingslags häradsrätts domböcker 1628-1790. Avskrift av sammanställning utförd av ingenjör Kjell Vadfors (avskrift 22/1981).

Se även person- och ortsregister till tingsprotokoll från Södra Ångermanlands domsaga; Ramsele, Fjällsjö, Edsele och Helgums tingslag 1628-1790 (register 169/1980, förteckning I:81/1980). Registret förvaras vid Landsarkivet i Härnösand i anslutning till forskarexpeditionen.

Kjell Vadfors lämnade den 22 september 2017, i egenskap av upphovsrättsinnehavare till avskriften, sitt muntliga tillstånd att Riksarkivet får publicera handlingarna på ett sådant sätt att materialet blir tillgängligt digitalt. Det muntliga medgivandet togs emot av arkivarie Niklas Wiberg (se dnr HLA 53-2017/30137).
 
105Protokoll vid Trolldomskommissionens rannsakningar i Boteå pastorat. Avskrift av 187/ och / eller 186. Se även volym 50, samt volym 187. 
106O.C Ahlström, Biografiska anteckningar om norrländska släkter A-D. (expedition). 
107O.C Ahlström, Biografiska anteckningar om norrländska släkter E-K. (expedition). 
108Gårds- och byhandlingar från Sillre by, Borgsjö socken, Originalen förvaras hos Ivan Johansson, byåldermannen, Sillre, Borgsjö. Tolkningar är bilagda. 
109Bouppteckning efter biskopen i Härnösand, ledamoten av Svenska Akademien C.G Nordin (1749-1812). Fotokopia ur Svea hovrätt, huvudarkivet, E IX b: 191, bouppteckningar 1812, i riksarkivet. (Jämför HLA, enskilda arkiv C: 365). 
110Avskrift av Kiörkioboken för Stigsjö församling 1684-1739. Avskriften utförd av Sigurd Sjödin, Härnösand 1980. 
111"Släktkrönikebok" för Skogs församling. (Gävleborgs län). 
112"Släktkrönikebok" för Skogs församling, supplement. 
113Xerokopior av mantalsuppgifter avseende Svartviks lastageplats 1852-1860 samt Galtströms bruk 1846-1860. Förvaras i expeditionen. 
114Avskrift av "Torps prästegårds husesyn år 1758. Do prästegårds byggnad", utförd av hemmans ägare Jan Abrahamsson i Borgsjö, inkom till HLA 1982. 
115Xerokopia av Pehr Högströms minnesbok, inbunden. Originalet finns i Örnsköldsviks museum. (1981). 
116Maskinutskrift av dombok för Gudmundrå och Nora tingslag avseende Hemsön.
Del V 1825-1836,
del VI 1837-1845,
del VII 1846-1848,
del VIII 1849-1852,
del IX 1853-1859.
Avskriften utförd av folkskollärare P E Svanberg, Härnösand 1979-1980.
 
117Maskinutskrift av dombok för Gudmundrå och Nora tingslag avseende Hemsön.
Del X 1860-1865,
del XI 1866-1871,
del XII 1872-1874,
del XIII 1875
(P E Svanberg) 1980-1981
 
118Kopia av tingsprotokoll för Tuna och Attmar 15-16/11 1688, kopia av renovationer i RA (av fil dr Algot Hellbom). (1982). 
119Kopia av dokument rörande Lambertska milliarden. (1982). 
120Avskrift av Borgsjö församlings sockenstämmoprotokoll, samt personregister. 1747-1802. 
121Kopior av diverse handskrivna anteckningar rörande Härnösands satd och Västernorrlands län av framlidne Landshövdingen S.W Gynther. Originalet finns på Länsmuseet Murberget. 
122Avskrift av Ramsele församlings sockenstämmoprotokoll 1766-1863 
123Avskrift av Tuna församlings sockenstämmoprotokoll 1765-1860. 
124Avskrift av Härnösands domkapitels protokoll jämte inledning, personregister och ordförklaringar av Arvid G:son Elg. 1660-1664. 
125Classificationslängd till bröllopsgärden åhr 1798. Västerbottens läns andra fögderi. (Från Skellefteå museum genom Thord Bylund). Enligt meddelande från museet förvaras originalet hos Karl-Gustaf Hedman, Skellefteå. 
126Fotostatkopior av handlingar i riksregistraturet rörande städer och stadsväsende norr om Gävle före år 1600, vilka ej utgivits i "Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer" (Lev 25/1983, gåva från riksarkivet). 
127Utdrag från husförhörsböckerna i Skellefteå landsförsamling 1802-1814 över där antecknade avlidna personer 1801-1814. Utfört av Bertil Lindqvist. (expedition). Register finns. 
128Biografiska anteckningar om norrländska slägter av O.C. Ahlström L-R. 
129Biografiska anteckningar om norrländska slägter av O.C. Ahlström S-Ö 
130Ovanåker 1689-1690, kopior ur Uppsala domkapitel Handlingar ordnade efter pastorat, volym E V: 104: 1b. Gåva från landsarkivet i Uppsala (Lev 30/1983). 
131Sköns församlings kyrkorådsprotokoll 1864-1918 samt skolrådsprotokoll 1859-1898 (ur volym K III a: 1 och 2). 
132Sköns församlings kyrkorådsprotokoll 1898-1918 samt protokoll vid Sköns kyrkas restaurering 1898-1904 (ur volym K III a: 3-5). 
133Prosten K.A. Fällströms anteckningar om Skellefteåbygden. Avskrift av original i Skellefteå museum PASSM (Personhistoriska Arkivet, Stiftelsen Skellefteå Museum). Med släktnamnsregister. (expedition) 
134Tidningsurklipp med mera, material rörande sjökaptenen Johan Nyberg, Bollstabruk. (Jämför enskilda arkiv A: 97). 
135Tidningsurklipp med mera, handlingar rörande Ångfartyget Johan Nybergs förlisning den 20 Maj 1915. (Även 1c-74). 
136Filateli, fotokopior av brev till kronobefallningsman Elias Malmstedt, Pärnå samt kronojägare E Sahlin, Torp. 
137Njurunda församlings sockenstämmo- och kyrkostämmo protokoll 1778-1874 (volym K I: 1-3 
138Nora tingslags domböcker 1629-1699 i sammanfattade utdrag, med person- och ortregister. Av Britta Ulander, Hägersten 
139Släkregister över släkten Fredriksson från Bjärtrå. 
140Renskrift av länstyrelsens i Härnösands län registratur för 1646. 
141Avskrift av visitationsprotokoll för Tuna församling 1723-1837. 
142Avskrift med person- och ortregister till Skellefteå sockens dombok 1637-1696 (av Knut Lundberg) 
143Kompletteringar till Arnäs kyrkoböcker. Rekonstruktioner och avskrifter utförda av Erik A Nylander, Själevad 1984. (expedition). 
144Avskrift av Skellefteå landsförsamlings vigselbok 1860-1894, utförd av Bertil Lindqvist, Umeå. (Obs att avskriften har vissa brister). 
145Handlingar rörande släkterna (Flodström), Viehweg och Reissmann. 
146Handlingar från Borsjö- bouppteckning 1839-12-23 efter Brita Stina Jönsdotter i Östby samt 1840-02-08 efter Brita Pärsdotter i Östby, längd över brudgåvor 1852-05-31, med fler. 
147Släktregister upprättat av Jonas Åkerlund i Åkrarne år 1910. (Ockelbo Församling). 
148Avskrifter av brev 1762-1851 funna i fastigheten Östanbäcksgatan 3, Härnösand. 
149Renskrift av länstyrelsens i Härnösands läns diarium 1646. 
150Kopior av handlingar i bykista från Lunne by, Arnäs socken. (i expedition). 
151Kopior av handlingar rörande den franska vetenskapliga expeditionen i Västerbotten år 1736. 
152En lagsamlingshandskrift från 1500-talet i Härnösands Stadsbibliotek. Utskrift jämte inledning och ordförklaringar av Arvid G:son Elg 1985. 
153Förteckning över husägare i Härnösand 1788. 
154Genealogiska sammanställningar avseende Bureätten (Mikrokort).
1. N Burman Bureätten s. 1- 441 (original i KB).
2. Bure genealogica (original i Uppsala Universitets Bibliotek volym X 36).
3. Jonas Bures släktbok (original i Uppsala Universitets Bibliotek, genealogica volym X 2).
 
155Härnösands församlings kyrkorådsprotokoll, utdrag 1682-1850, spridda år. Landshövding V Gynthers excerpter (original i KB). (Mikrokort). 
156Kopia av arbets- och löneavtal vid Fjäls glasbruk 1913. 
157Kopior av karta över hertig Adolphs grufwa på Åreskutan i Jemtland, afmätt år 1752. 
158Långsele i Örträsk socken- avskrifter av Västerbottens läns landskontors resolutioner 1809-1860, av Per-Erik Eriksson. 
159Kopior av mantalsuppgifter för Lagfors bruk 1801-1859. 
160Avskrift av domboksnotiser för Skellefteå socken 1637-1820, av Knut Lundberg 
161Bonden Anders Ericssons släktkrönika från Flurkmark, Umeå landförsamling. 
162Fotografier av diverse brev med fler handlingar i landsarkivet (skiftande proveniens) 1560, 1600, 1621, 1623, 1630, 1637, 1642, 1645, 1701. 
163Kopia och avskrift av dombrev från laga ting 1615 i Säbrå, från Ivar Nordin, Härnösand. 
164Skrivelse 1710 till K M:jt angående försäljning av kyrkornas inventarier från konsistoriet i Härnösands stift. 
165Antavla över Joel Gabrielssons släkt i Arnäs 
166Antavla över släkten Pierre i Graninge 
167Landsfängelset i Ullånger 1740-1813. 
168Avskrift av Bygdeå församlings vigselbok 1745-1860, excerpering av Kurt Andersson, Holmsund (Mikrokort S 5796). 
169Krammättlingar 1987, släktsammanställning av Henning Eriksson, Kramfors. 
170Objekt nr 6383- Nasafjälls silvergruva 1773-1907.(expedition). 
171Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
172Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
173Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
174Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
175Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
176Familjeregister med personregister för Torsåkers församling (Västerbotten) 1571-1895 (Magnus Stattin). 
177Skagshamns capellbok 1770-1881, Grundsunda socken, från Gunnar Erkner, Arnäsvall.
Originalvolymen se Skagshamns kapellags arkiv, SE/HLA/3012544
 
178Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
179Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
180Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
181Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
182Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
183Arvidsjaurs byar och nybyggare 1757-1897 (av Elsy Nyman och Ruth Nyman, Serrejaur). Se även mikrokort. 
184Handlingar rörande Anders Buraeus född 14 Aug 1571. 
185Handlingar rörande Anders Buraeus född 14 Aug 1571. 
186Konceptprotokoll avseende Trolldomskommissionen i Ångermanland 1674 (Uppsala Universitets Bibliotek K 83).
(i expedition).
 
187Trolldomskommisionen: Protokoll från Ångermanland 1674 (RA ÄK 183). 
188Georg Wallin, Itinerarium, dagboksanteckningar 1707-1722 volym G 14a: 1-3 (Biblioteket, Linköping). 
189Georg Wallin, Itinerarium, dagboksanteckningar 1707-1722 volym G 14a: 1-3 (Biblioteket, Linköping). 
190Georg Wallin, Itinerarium, dagboksanteckningar 1707-1722 volym G 14a: 1-3 (Biblioteket, Linköping). 
191Pro fide 18:3 - Berättelser om trolldomsväsendet i norra Sverige 1674, Jöns Hornaeus (KB Sth). 
192Kopior av brev från Umeå landskansli till stiftamtmannen i Trondheim 1733-1783. 
193Konceptprotokoll avseende trolldomskommissionen i Ångermanland 1674 (Uppsala Universitets Bibliotek K 82). 
194Tallsjö by från forntid till 1940-talet av Kjell Lindberg. 
195Rektor S Hjeltströms samling om Stigsjö. 
196Rektor S Hjeltströms samling om Stigsjö. 
197John Sjöstedts levnadsskildring från Byske: Kläppen till Lund. 
198Westinska samlingen volym 1176: Handlingar rörande Sundsvalls kyrkobygge 1745-1756. 
199Riksregistraturet 1634: Fullmakt för Stellan Mörner att vara landshövding; Regeringsformen 1634; Riksregistraturet 1635- Landshövdingeinstruktion. 
200Fale Burmans dagbok från Jämtland 1793-1802 med person-, orts- och sakregister. Original se A: 30 volym 14 (Jämtlands läns Bibliotek fol 25+27). 
201Laga ting i Ångermanland och Västerbotten 1612-1624 (RA - Strödda domböcker och rättegångshandlingar, volym 19). 
202Teo Sundin: Trolldomsprocesser 1674-1675 (från Forskningsarkivet Umeå) 
203Tärna församlings sockenstämmoprotokoll 1854-1878. 
204Lycksele husförhörslängd 1742-1769 mm. 
205Västernorrlands läns sista avrättning vid Kallbäcken i Hässjö socken 1866, även utslag från Högsta Domstolen + Lennart Sellings artikel i "Nordisk Kriminalkrönika 1991". 
206Provinsialläkarens i Norsjö sjukjournaler (från ÖLA). 
2071. Resor med barken R V Almqvist 1887-1893.
2. Loggbok förd av P A Nilsson.
 
208Svea Hovrätts domböcker 1641-1643 (Södermanland 5 B). 
209Svea Hovrätts domböcker 1642-1644 (Södermanland 6 B). 
210Svea Hovrätts domböcker 1671-1672 (Gävleborg 191/2). 
211Stensele kyrkoarkiv, Utslag och skrivelser 1760-1862, volym J: 1. 
212Gårdsregister för Borgsjö socken 1600-1850 av K-I Ångström. 
213Utdrag ur domböcker med mera rörande byarna Gräta, Skärsätter och Svartnora i Nora socken (Rigmor Owens samling, Enskilt arkiv A: 190). 
214Viktor Sundqvists anteckningar ur Njutångers församlings kyrkoarkiv. 
215Tärna kommunstämmoprotokoll 1893-1903. 
216Rekonstruktion av Ockelbo kyrkböcker (Ockelbo släktforskarförening) (5 volymer). 
217Dagbok 1777-1812 av torparen Daniel Larsson i Norrisen, Bergsjö. 
218Avskrifter av handlingar tillhörande Svanabyns byakista. Erold Sandqvist 1996. (Dorotea socken). 
219Färila Husförhörsbok 1847-1851 (Färila kyrka, serie X A I, nummer 16a). 
220Färila Husförhörsbok 1847-1851 (Färila kyrka, serie X A I, nummer 16b). 
221Färila husförhörsbok 1852-1856 (Färila kyrka, serie X A I, nummer 18). 
222Färila Husförhörsbok 1857-1865 (Färila kyrka, serie X A I, nummer 19a). 
223Färila Husförhörsbok 1856-1860 (Färila kyrka, serie X A I, nummer 19b). 
224Färila Födelse- och dopbok 1862-1867 (Färila kyrka, serie X C, nummer 5a). 
225Färila Födelse- och dopbok 1867-1876 (Färila kyrka, serie X C, nummer 5b). 
226Färila Födelse- och dopbok 1876-1879 (Färila kyrka, serie X C, nummer 5c-6a). 
227Färila sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1729-1816 (serie K I, nummer 1). 
228Färila sockenstämmo- och vissa kyrkorådsprotokoll 1816-1834 (serie K I, nummer 2). 
229Färila sockenstämmo- och vissa kyrkorådsprotokoll 1834-1855 (serie K I, nummer 3). 
330Protokoll för Färila sockenstämmor 1855-1863. 
331Protokoll för Färila kyrkostämmor 1863-1870. Innehåller även kyrkorådsprotokoll 1863-1870 och skolrådsprotokoll 1863. (K.I.5). 
332Protokoll för Färila kyrkostämmor 1871-1888. Innehåller även kyrkorådsprotokoll 1871-1877 och protokoll från Kårböle Kapellag 1874 (serie K II, nummer 1). 
333Protokoll för Färila kyrkostämmor 1889-1909. (serie K II, nummer 2). 
334Protokoll för Färila Kyrkoråd 1878-1913 (serie K III, nummer 1). 
335Kautokeino kyrkbok 1750-1754. Avskrift från Statsarkivet i Tromsö. 
336"Antavla för sjökapten Johan Lundström i Härnösand och hans hustru Olivia Melander". 
337Handlingar om etablerande av landsarkiv i Norrland avskrifter av protokoll med mera (Lev 69/1952). 
338Nedtecknade drömmar av Per Stenberg. 
339Carl Eric Stenbergs brevsamling. 
340Kort anvisning till Länskammarverket 1802. 
341Mo sockens äldsta förhörsbok 1692. 
342Utdrag ur fiskaren Kempe Nordlöfs dagbok 1909. 
343Årsberättelse för Härnösands provincialläkare 1861. 
344Lars Olof Boströms självbiografiska anteckningar 1870. 
345Ulla M. Amnéus brevsamling. 
346Johan Leonard Nelsons dagbok. 
347Protokoll från rättegång mot häxa 1675 i Skog. 
348Protokoll från rättegång mot häxa 1675 i Ullånger. 
349Protokoll från rättegång mot häxa 1675 i Vibyggerå. 
350Häggbom och Hägboms släkter. 
351Brev från Wilhelm Kempe. 
352Utdrag ur domböcker kring Härnösand 1796. 
353Handlingar till Bergö kapell (Rogsta församling). 
354Handlingar angående förskollärare Oscar Lundin. 
355Dikten "Timmermännen". 
356Handlingar angående Anna Brita Berg. 
357Avskrifter av Borgsjö sockenstämmoprotokoll 1806-1862, gjorda av Ivan Johnson (leverans 2017:065) 
358Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:1
Boteå socken 1749 – 1750


Volym 358-373 finns endast digitalt, oklart vem som gjort avskriften.
 
359Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:1
Dals socken 1753
 
360Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:1
Eds socken 1752
 
361Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:1
Edsele socken 1753
 
362Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:1
Graninge socken 1754
 
363Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:2
Helgums socken 1753
 
364Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:2
Junsele socken 1752
 
365Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:2
Långsele socken 1753
 
366Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:3
Multrå socken 1752-1756
 
367Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:3
Ramsele socken 1753
 
368Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:3
Resele socken 1752
 
369Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:3
Sollefteå och Multrå socknar 1752-1753
 
370Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:4
Styrnäs socken 1748-1757
 
371Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:4
Sånga och Överlännäs socknar 1755
 
372Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:2
Ådals-Lidens socken
 
373Avskrifter av protokoll om skogsavvittring - Västernorrlands läns landskontors arkiv G VII ca:3
Överlännäs socken
 
374Kuvert med frimärken från skilda arkiv