Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv


Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

HISTORIK

Genom Kungl. brev 1679-12-05 bestämdes att örlogsflottan skulle förläggas till Trossö i Augerums socken. Bonden Vitus Andersson ägde bl.a. denna ö och blev av kung Karl XI tvingad att sälja både Trossö och ett antal mindre öar, där Karlskrona grundades. 1680-08-10 erhöll den nya staden privilegier och staden expanderade kraftigt. Redan två decennier efter dess grundläggning var den landets näst störst stad. Det var inte förrän omkring 1760, som den passerades av Göteborg i storlek. Från början bestod staden av tre huvudförsamlingar, nämligen amiralitetsförsamlingen som huvudsakligen omfattade flottans i Karlskrona fast anställda personal med familjer, tyska församlingen som omfattade stadens tyska borgare delvis inflyttade från Ronneby och Kristianopel, samt Karlskrona stads svenska församling eller storkyrkoförsamlingen som omfattade stadens övriga invånare.

Kyrkoherden i storkyrkoförsamlingen utnämdes 1682 till amiralitetssuperintendent i Karlskrona, och ett amiralitetskonsistorium upprättades. Ända till 1826 var samtliga kyrkoherdar i storkyrkoförsamlingen tillika amiralitetssuperintendenter. Amiralitetskonsistoriets åliggande överflyttades 1826 till Lunds domkapitel.

1685-11-22 invigdes storkyrkoförsamlingens kyrka, en träkyrka kallad Hedvig Eleonora. 1744 stod en ny kyrka färdig, Fredrikskyrkan, och den gamla kyrkan revs. Storkyrkoförsamlingen och tyska församlingen förenades genom kungliga beslut 1838-07-13 och 1839-06-21 till en församling. För att vidta de åtgärder som krävdes för tillsättande av kyrkoherde i de förenade församlingarna utsågs 1846 ett interimskyrkoråd. De ordinarie kyrkoråden inom respektive församling fortsatte under tiden sitt arbete. Först sedan Kungl. Maj:t utnämt kyrkoherde i den nya församlingen, som benämdes stadsförsamlingen, skedde sammanläggningen 1848-01-01. Härmed fick stadsförsamlingen två kyrkor, dels storkyrkoförsamlingens Fredrikskyrkan, dels tyska församlingens Trefaldighetskyrkan.

Begravningsplatsen på Vämö användes av både stads- och amiralitetsförsamlingen och man måste därför finna former för samarbete. På uppmaning av drätselkomissionen utsåg stadtsförsamlingens sockenstämma 1852-06-11§ 2 tre sakkunninga som jämte lika många från amiralitetsförsamlingen skulle utse en sjunde person till ordförande och sedan samråda i dessa frågor. Frågan om en särskild kyrkogårdsstyrelse gemensam för stads- och amiralitetsförsamlingarna diskuterades vid flera tillfällen, t.ex. i gemensam kyrkostämma 1871-01-09, i kyrkorådet 1881-10-16 och 1882-12-19, men en sådan styrelse dröjde. Enligt ordningsstadga för begravningar på allmänna kyrkogården på Vämö tillkom tillsynen stadsförsamlingens kyrkoråd. Då särskilda insatser krävdes tillsattes kommittéer. På gemensam kyrkostämma i stads- och amiralitetsförsamlingen 1875-05-08 tillsattes en kommitté för avgivande av förslag till ny gemensam begravningsplats på Vämö. Dess förslag antogs 1879-01-09 av gemensam kyrkostämma, vilken samma dag utsåg sex personer, "Komitterade för nya begravningsplatsen på Vämö", för att verkställa beslutet. Sedan den nya begravningsplatsen besiktigats (jmf. protokoll vid gemensam kyrkostämma 1881-09-05), var komittéens uppdrag slutfört. Dess sista protokoll är daterat 1882-02-08. Vid gemensam kyrkostämma 1889-05-09 utsågs på nytt en komitté för begravningsplatsen "för verkställande av beslutad utvidgning". Denna komitté sammanträdde för första gången 1898-05-12.

Församlingens skolråd, vilket 1863 avlöst skolstyrelsen, utsåg 1883 en särskild fruntimmersstyrelse för slöjdundervisningen vid stadsförsamlingens flickskola (Se serie K5) . I Karlskrona fanns även skolor som inte var knutna till församlingarna. 1840-1894 ledde en särskild nämnd, utsedd av fattigvårdsdirektionen respektive fattigvårdsstyrelsen, samt hantverksföreningen den så kallade söndagsskolan, vilken var föranledd av en donation. 1856 stiftades en lärlings- och yrkesskola, kallad slöjdskolan, av borgerskapets äldste. Denna leddes av en styrelse och 1890 ändrades dess namn till slöjd- och tekniska skolan. I stadsförsamlingens arkiv har påträffats ett par orginalhandlingar tillhörande styrelsen för slöjdskolan respektive nämnden för söndagsskolan. De har placerats i serie Ö, eftersom styrelsens och nämndens handlingar i övrigt inte återfunnits.

Under seriesignum Ö förvaras även ett fåtal handlingar rörande det första länslasarettet i Blekinge, beläget i Karlskrona. Det rör sig enbart om handlingar rörande de tomter som lasarettet förfogade över, främst åtkomsthandlingar. Det första lasarettet inrättades 1797 av Serafimerordensgillet. Från 1841 drevs det av en särskild lasarettsdirektion. I slutet av 1800- talet byggdes ett nytt större lasarett i Karlskrona på en annan plats och det gamla lasarettet såldes därvid 1893 till stadsförsamlingen för att användas till skola. I samband härmed kom dessa handlingar jämte en del kartor över de tomter det gällde i stadsförsamlingens förvar. Kartorna förvaras i landsarkivets kart- och ritsamling. Serafimerordensgillet och lasarettsdirektionens arkiv har inte påträffats. Karlskrona Frivilliga Fattigvårdsförening (serie P4) bildades 1895 som ett församlingens komplement till den legala fattigvården.

1862-12-13 utsåg kyrkostämman med stadens hus- och tomtägare en kyrkobyggnadsstyrelse (se serie K 5) att handha kyrkoreparations-, pastorboställs- och folkskolehusangelägenheterna. Bestyrelsen skulle bestå av fem av stadens hus- och tomtägare. Denna bestyrelse upplöstes i och med utgången av år 1872, varvid kyrkorådet övertog ärendena rörande kyrka och pastorsboställe och skolrådet ärende rörande folkskolebyggnaden ( kyrkorådets protokoll 1872-12-20 paragraf 6). 1876-10-06 beslöt kyrkostämman med stadsförsamlingens röstägande medlemmar och stadens hus- och tomtägare att sammanslå enskilda kyrkokassan, kyrkoreparations- och pastorsboställskassorna till en gemensam kassa under namn av stadsförsamlingens kyrkokassa samt sammanslå folkskolebyggnadskassan och folkskolekassan till en kassa, vilka kassor av var sin kassör skulle bokföras.


Området Gullberna överfördes 1904 från Lösen till Karlskrona stadsförsamling och Karlskrona amiralitetsförsamling. Området Ekholmen överfördes 1906 och Saltö och Dragsö överfördes 1915 från Nättraby till Karlskrona stadsförsamling och Karlskrona amiralitetsförsamling. Långö municipalsamhälle och Hästö överfördes från Augerum till Karlskrona stadsförsamling och Karlskrona amiralitetsförsamling 1934-01-02.

Vid den stora eldsvådan i Karlskrona 1790 förstördes många av församlingens handlingar.

Litteratur: J . Bromé, Karlskrona stads historia 1-3.

 Serier (96 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II cFastighetsförteckningarSerien i arkivboxar.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning familjevis. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254, med undantag för avtryckskort 1961-1966 sorterade alfabetiskt N-O. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1972, 1973-1977, 1978-1982, 1983-1988 och 1989-1991 sorterade efter personnummer inom respektive avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängder 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker. HuvudserienSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IIFödelse- och dopböcker. DuplettserienSerien inbunden om inget annat anges. 
C IIIFödelse- och dopböcker för Karlskrona läns-/centrallasarettSerien inbunden.
 
C IVFödelse- och dopböcker för Karlskrona förlossningshemSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. Förd med ADB. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker. HuvudserienSerien inbunden.
 
F IIDöd- och begravningsböcker. DuplettserienSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien i inbunden. Förd med ADB. 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien i arkivboxar. 
H II aInflyttningsattesterSerien inbunden om inget annat anges. Med alfabetiska register fr.o.m. 1847.
 
H II bBilagor till utflyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien inbunden om inget annat anges. 
J IIKungörelserSerien i arkivboxar. 
J IIIDiarier 
K I aSockenstämmans protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K I bRegister till sockenstämmans protokoll 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K II bRegister till kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K III cRegister till kyrkorådets protokoll 
K IV aSkolstyrelsens och skolrådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. Skolan överfördes till kommunen 1916-01-01. 
K IV bSkolrådets inskrivningsmatriklarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IV cSkolrådets anteckningsböckerSerien i arkivboxar. "Anteckningsböcker i Stadens Folkskola för Skolstyrelsens och andra Besökande, som anmodas anteckna närvarande Barnens antal och andra anmärkningar ländande till Skolans gagn och nytta". 
K IV dSkolrådets övriga handlingarSerien inbunden om inget annat anges. Skolverksamheten överfördes till kommunen 1916-01-01. 
K IV eRegister till skolrådets protokoll 
K V aÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. Fr.o.m. 1951 ingår Kyrkogårdsstyrelsens protokoll och handlingar i Karlskrona kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
K V bRegister till kyrkogårdsnämndens protokoll. 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. HuvudräkenskaperSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. SpecialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1. 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien inbunden om inget annat anges. Serien gallras fr.o.m. 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Verifikationer bevaras 1952-1961 då kassabok saknas för kyrkokassan 1952-1959 och för pastoratskassan 1952-1961.
 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. Budget och bokslutSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1. 
L II aRäkenskaper för skola. HuvudräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. Skolan överfördes till kommunen 1916-01-01. 
L II bRäkenskaper för skola. SpecialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. Skolan överfördes till kommunen 1916-01-01. 
L II cRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien inbunden om inget annat anges. Skolan överfördes till kommunen 1916-01-01. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdInga handlingar. 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för kyrkogården. HuvudserieSerien inbunden om inget annat anges. Lönehandlingar har utgallrats enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Fr.o.m. 1951 se Karlskrona kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
L V aaRäkenskaper för kyrkogården. VerifikationerSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1951 se Karlskrona kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
L V abJournaler över begravningarSerien inbunden om inget annat anges. Lucka 1865-1866. Fr.o.m. 1951 se Karlskrona kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
L V acBegravningskassans inkomster och utgifter 
L V bKyrkoreparationskassans räkenskaper. HuvudserieSerien inbunden. Kassan är tidvis förd tillsammans med pastorsboställs- och folkskolebyggnadskassorna. Fr.o.m. 1877 uppgick den i kyrkokassan, serierna L I a och L I b. 
L V baKyrkoreparationskassans räkenskaper. VerifikationerSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1877 uppgår serien i L I c. 
L V cPastorsboställets räkenskaper. HuvudserieSerien inbunden. Kassan är tidvis förd tillsammans med folkskolebyggnadskassan,
tidvis tillsammans med denna och kyrkoreparationskassan. Fr.o.m. 1877 uppgår serien i L I a och L I b.
 
L V caPastorsboställets räkenskaper. Verifikationer 
L V dFolkskolebyggnadskassans räkenskaper. HuvudserieSerien inbunden. Kassan tidvis förd tillsammans med pastorsboställskassan,
tidvis tillsammmans med denna och kyrkoreparationskassan. Fr.o.m. 1877 uppgår serien i L II a och L II b.
 
L V daFolkskolebyggnadskassans räkenskaper. Verifikationer 
L V eBarnavårdsnämndens räkenskaperSerien i arkivboxar. 
L V fRåbergska fondens räkenskaper8 volymer 1980-1999 har ej levererats till landsarkivet. Serien har möjligen utgallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V gRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål.Serien i arkivboxar. Pastoratets räkenskaper ingår även delvis och spritt i kyrkokassans räkenskaper, serierna L I a och L I b. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivboxar. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 1 A-F 1 C. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1951-01-01 utgör kyrkogårdsförvaltningen en samfällighet mellan Karlskrona stadsförsamling och Karlskrona Amiralitetsförsamling. Handlingar från begravningsverksamheten redovisas därefter i Kyrkogårdsförvaltningen i Karlskronas arkiv. 
O I cGravböckerFr.o.m. 1951-01-01 utgör kyrkogårdsförvaltningen en samfällighet mellan Karlskrona stadsförsamling och Karlskrona Amiralitetsförsamling. Handlingar från begravningsverksamheten redovisas därefter i Kyrkogårdsförvaltningen i Karlskronas arkiv. 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 1 D. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 2 A. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorFr.o.m. 1986 se Karlskrona kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 3. 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar om inget annat anges. Pålysningsböcker för åren 1966-1972 har gallrats av församlingen. 
P IIITidningsurklippSerien i arkivboxar. 
P IVKarlskrona frivilliga fattigvårdsförenings arkivSerien i arkivboxar. Föreningen bildades 1895. 
P V aKarlskrona stadsförsamlings kyrkliga ungdomskrets handlingarSerien i arkivboxar. 
P V bÖvriga handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. 
P VIFotografierSerien i arkivboxar. 
ÖHandlingar av främmande proveniens