Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Pergaments- och pappersbrevsamlingen


Samlingen utgörs av pergamentsbrev och i vissa fall pappersbrev eller andra unika handlingar.
Sammantaget omfattar samlingen drygt 760 handlingar från 1200-talet och framåt. Huvudsakligen har handlingarna sin proveniens i de äldre judiciella arkiv, arkiven efter kyrkan och domkapitlet samt godsarkiv.
Samlingen har byggt upp från Landsarkivets tillkomst 1903 och kompletterades med lite mer än hundra brev under början av 2000-talet i samband med en inventering av godsarkiv i Skåne, Halland och Blekinge.
Under årens lopp har flera insatser gjorts, inte minst av Allan Mohlin, som är den person som huvudsakligen ligger bakom de regester som finns över de äldre breven. Dessa förvaras dels i referensbiblioteket i läsesalen och dels i Landsarkivets i Lund ämbetsarkiv (1903-2009). Regestren pekar inte enbart på unika brev, utan även på handlingar där medeltida dokument omnämns och omfattar därför långt fler uppgifter än vad som återfinns i de äldre delarna av samlingen. Regestren har inte kompletterats under senare år.
Under årens lopp har inventeringar gjorts 1969 och i slutet av 1990-talet. Under 2016 genomförde arkivarie Annika Tergius en ny inventering med syfte att föra samman de nytillkomna breven med den äldre samlingen samt se till att breven registrerades i Riksarkivets arkivinformationssystem Arkis.
Under 2020 har arbetet slutförts. Samtliga objekt i samlingen har registrerats som unika volymer med en hänvisning till volymen från rätt plats i förteckningen över respektive arkivbestånd. Breven redovisas fortsatt kronologiskt men varje brev har fått en placering utifrån vilken låda de ligger i så samlingen ska kunna kompletteras utan att alla brev måste flyttas om.

 Volymer (765 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Kristianstad rådhusrätt och magistrat1241 – 1319(1241-1319). Konung Erik ger invånarna i Vä rätt att begagna handkvarnar i sina hus. 
2Kristianstad rådhusrätt och magistrat1293-05-17Kung Erik av Danmark utfärdar ett priviligiebrev för staden Vä i vilket han befriar borgarna från vissa tungor med samma innehåll som 1250 och 1253. 
3Halmstad rådhusrätt och magistrat1307-05-31Hertig Christophers privilegiebrev till Halmstad. 
4Halmstad rådhusrätt och magistrat1322-10-291322-10-29. Befrielsebrev från skatt, givet invånarna i Broktorp. 
5Kristianstad rådhusrätt och magistrat1338-12-261338-12-26. Kung Magnus bekräftar Väs privilegier. 
6Torekovs kyrkoarkiv1344-05-181344-05-18. Kung Magnus tar i sitt beskydd dem som bebo de gods som är tillagda Thorae Jomfrau kapell i Torekov. 
7Kristianstad rådhusrätt och magistrat1361-02-221361-02-22. Kung Valdemar bekräftar Väs privilegier. 
8Halmstad rådhusrätt och magistrat1390-12-091390-12-09. Drottning Margareta stadfäster Halmstads privilegier. 
9Karsholms godsarkiv1397-03-051397-03-05. Mageskifte mellan konventet i Bäckaskog och Paeter Melsson från Kälkestad (Kaeltestathae) rörande gods i Kälkestad, Österslövs socken. 
10Jonstorps kyrkoarkiv1300-talPergamentsfragment härrörande från två blad ur ett sequentionarium. 
11Dybecks godsarkiv1400 – 1500Fragment av förteckning över ärkesätets i Lund arkiv. 
12Dybecks godsarkiv1400-10-01Niels Iversen av Hervingsholm, upplåter till ärkebiskop Jakob i Lund den rätt som enligt brev av Tuve Galen tillkom honom på hans hustru Kristinas vägnar efter hennes bror, Jens Absalonssens, död. 
13Söderportskolan i Kristianstad1402-06-11Anders "Gunassen" i Nösdala i Brönnestads socken säljer på Göinge ting till "Ostrydh j söndragaardh" jord etc. 
14Vakant 
15Karsholms godsarkiv1408-10-091408-10-09. Skötebrev av Jngeburgh Kaethaelsdoter från Fjälkestad (Filkestathe) till riddaren Axel Paetherssön från Härlöv (Haerdlöff) å dennes sons vägnar på gods i Råby i Fjälkestads socken. 
16Halmstad rådhusrätt och magistrat1414-02-011414-02-01. Erik av Pommern stadfäster Halmstads privilegier. 
17Hviderups godsarkiv1416-XX-XXMagns Wärnekessöns pantebrev på gårdar i Hunneberga. 
18Halmstad rådhusrätt och magistrat1417-03-071417-03-07. Erik av Pommern tillåter borgarna att fiska i ån invid stranden. 
19Karsholms godsarkiv1422-04-291422-04-29. Intyg om att Jes Twaessön införts i sitt rätta fäderne i Fjälkinge (Fiaelkin) i Villands härad. 
20Lyngbybreven1422-06-09Arvskifte efter Öyar Jenson död 1418. 
21Lyngbybreven1422-09-23Jon Byng "unnar" Anders Öyarson den gåd han nu bor på. 
22Karsholms godsarkiv1428-12-211428-12-21. Skötebrev av väpnaren Knwth Niaelssön av Borssö till Thörkael Brathae på gårdar i Tofta socken i Rönnebergs härad. 
23Halmstad rådhusrätt och magistrat1430-12-101430-12-10. Väpnaren Broder By säljer till borgarmästare och råd gården Mannarp i Harplinge socken. 
24Halmstad rådhusrätt och magistrat1431-01-251431-01-25. Skiftebrev mellan Kalentegillet i Halmstad och ärkebiskop P.Lucke. 
25Halmstad rådhusrätt och magistrat1440-09-071440-09-07. Gunhild Mathissedotter pantsätter sin gård. 
26Kristianstad rådhusrätt och magistrat1441-03-031441-03-03. Kung Kristoffer bekantgör, att han gett svartbrödraorden en grund till klosterställe i Helsingör. 
27Kristianstad rådhusrätt och magistrat1441-04-021441-04-02. Brottmålsärende. 
28Halmstad rådhusrätt och magistrat1444-07-031444-07-03. Förlikning mellan Svartbrödraklostret och borgarna i Halmstad. 
29Halmstad rådhusrätt och magistrat1444-12-051444-12-05. Väpnarna J. Tordsson och A. Tordsson säljer sin moders gård till borgmästare och råd i Halmstad. 
30Halmstad rådhusrätt och magistrat1445-12-311445-12-31. Konung Christophers gåvobrev på två öde gårdar i Knävelstorp. 
31Kristianstad rådhusrätt och magistrat1450-04-081450-04-08. Kung Kristian stadfäster ovannämnda brev 1441-03-03. 
32Halmstad rådhusrätt och magistrat1452-10-151452-10-15. Konung Christian tillåter borgarna och menigheten i Halmstad att själva välja sin fogde. 
33Kristianstad rådhusrätt och magistrat1453-03-161453-03-16. Kung Kristian bekräftar Väs privilegier. 
34Halmstad rådhusrätt och magistrat1455-01-251455-01-25. Väpnaren A. Bodh skänker gårdar, som förpantats till honom, åt Kalentegillet i Halmstad. 
35Halmstad rådhusrätt och magistrat1455-01-251455-01-25. Väpnaren A. Bodh skänker pengar och ränta från gårdar och bodar, som förpantats till honom, åt S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
36Halmstad rådhusrätt och magistrat1455-02-031455-02-03. Borgare i Baghosund (Bogesund) vittnar om Peder Hinricsons arv efter modern. 
37Halmstad rådhusrätt och magistrat1459-05-181459-05-18. Konung Christian rannsakning ang. brobygget i Halmstad. 
38Kristianstad rådhusrätt och magistrat1464-07-021464-07-02. Rör. klostret tillhörig jord. 
39Halmstad rådhusrätt och magistrat1464-07-121464-07-12. Karine, S. Sturs dotters gåvobrev till Kalentealtaret i Halmstad. 
40Halmstad rådhusrätt och magistrat1464-10-271464-10-27. Konung Christian befaller ärkebiskopen i Lund att insätta G. Johannis till kapellan i Öffverby (Övraby) kyrka.
ad.
 
41Halmstad rådhusrätt och magistrat1464 s.d.S.d. 1464. T. Andersson försäljer sin hustrus andel i en gård i Halmstad. 
42Halmstad rådhusrätt och magistrat1465-08-231465-08-23. Cecilia Tygis gåvobrev till S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
43Halmstad rådhusrätt och magistrat1466-03-211466-03-21. Borgare T. Tykesons gåvobrev till S:ta Catharinas kloster. 
44Torekovs kyrkoarkiv1467 s.d. 
45Gryts kyrkoarkiv1467 – 1576Inbunden. Handlingar på pergament eller papper rörande smörräntor till Gryts kyrka och dess pastor från gårdar i Glimåkra, Gryts, Hästveda och Knislinge socknar. 
46Halmstad rådhusrätt och magistrat1469-01-221469-01-22. Botil M. Torssens änkas gåvobrev till S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
47Halmstad rådhusrätt och magistrat1474-04-251474-04-25. Pæther Wiigs, Martin Claussens och Bodhils, A. Wiigs änka, gåvobrev till S:t Nicolai kyrka. 
48Halmstad rådhusrätt och magistrat1475-02-031475-02-03. Ärkebiskop Johannes i Lund löfte om 40 dag avlat åt kyrkobesökare i Halmstads sockenkyrka. 
49Lyngbybreven1475-05-03Förlikning beträffande arv 
50Halmstad rådhusrätt och magistrat1476-01-091476-01-09. Konung Christian utfärdar skuldbrev till borgmästare och borgerskap i Halmstad på 750 mark. 
51Kristianstad rådhusrätt och magistrat1476-04-211476-04-21. Rör. stadskyrkan tillhörig jord. 
52Hviderups godsarkiv1477-XX-XXNiels Erlandssons skötebrev till Axel Brade på två gårdar i Harlösa 
53Halmstad rådhusrätt och magistrat1478-08-211478-08-21. J. Pædhersson säljer hälften av sin gård till S. Stensson. 
54Halmstad rådhusrätt och magistrat1478-12-261478-12-26. L. Brorsson säljer sin andel i gården till J. Staffynsson i Landskrona. 
55Karsholms godsarkiv1479-05-051479-05-05 eller 1479-09-22. Tingsvittne angående fisket i Kälkestads sjö, antalet "ijs wodher" där och äganderättsförhållanden. 
56Halmstad rådhusrätt och magistrat1480-02-251480-02-25. Cecilias, Tyges änka, gåvobrev. 
57Karsholms godsarkiv1480-04-241480-04-24. Konung Kristians fjärde dom på äar, näs och "ijs wodher" med förbud mot olagligt fiske och olagligt skogshygge. 
58Halmstad rådhusrätt och magistrat1480-05-011480-05-01. Niels Hansson säljer sin fädernesgård till borgmästaren i Landskrona. 
59Halmstad rådhusrätt och magistrat1481-01-161481-01-16. Borgare N. Mwrere (Murare) skänker sin gatubod till Halmstads sockenkyrka och S:t Barbaras altare. 
60Halmstad rådhusrätt och magistrat1481-05-301481-05-30. Rådman H. Skomagere skänker en källare till Halmstads sockenkyrka mot en mässa/vecka. 
61Karsholms godsarkiv1482-11-01Låsebrev på öar, Oppmannanäset och Kälkestad m.m. 
62Krageholms godsarkiv1482-XX-XX 
63Halmstad rådhusrätt och magistrat1483-02-071483-02-07. Rådstuguvittnen angående äganderätten till en lada. 
64Halmstad rådhusrätt och magistrat1483-08-111483-08-11. Priorn Bengt i Svartbrödraklostret kvitterar mursten och pengar, som han mottagit. 
65Halmstad rådhusrätt och magistrat1483-10-041483-10-04. Rådman J. Nigelssons pantbrev. 
66Landskrona rådhusrätt och magistrat1484-09-201484-09-20 tvist mellan borgmästare och råd å ena sidan, en viss borgargrupp å andra sidan. 
67Kristianstad rådhusrätt och magistrat1486-01-071486-01-07. Kung Hans Bekräftar Väs privilegier. 
68Halmstad rådhusrätt och magistrat1486-04-131486-04-13. S. Laurensson redogör för sitt arvegods efter sin faster. 
69Halmstad rådhusrätt och magistrat1486-09-131486-09-13. Konung Hans stadfäster Svartabrödraklostrets privilegier. 
70Kristianstad rådhusrätt och magistrat1488-06-051488-06-05. Kung Hans ger order om handel och inhägnad av åker och äng. 
71Halmstad rådhusrätt och magistrat1488-07-311488-07-31. P. Jacobssons gåvobrev till Kalentealtaret i Halmstad. 
72Halmstad rådhusrätt och magistrat1488-12-011488-12-01. N. Olssens gåvobrev till Kalentealtaret i Halmstad. 
73Halmstad rådhusrätt och magistrat1489-01-191489-01-19. O. Mawenssons överlåtelse och fastebrev. 
74Torekovs kyrkoarkiv1489-01-291489-01-29. Kung Hans tar T:s kyrka i sitt beskydd. 
75Halmstad rådhusrätt och magistrat1489-02-031489-02-03. Elne Knudzdotters gåvobrev till Kalentealtaret i Halmstad. 
76Kristianstad rådhusrätt och magistrat1489-02-071489-02-07. Rör. försäljning av en gård i Egerödh. 
77Halmstad rådhusrätt och magistrat1489-12-051489-12-05. P. Jonssons gåvobrev till S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
78Halmstad rådhusrätt och magistrat1490-02-021490-02-02. Väpnare J. Olsson låter försälja en gård, som tillhörde E. Judas barn. 
79Halmstad rådhusrätt och magistrat1490-09-011490-09-01. Borgmästaren i Landskrona försäljer sin gård. 
80Karsholms godsarkiv1491-08-301491-08-30. Väpnaren Per Stigges pantsättning av en gård i Kjuge socken i Villands härad till riddaren Pouel Laxman. 
81Kristianstad rådhusrätt och magistrat1492-03-231492-03-23. Rör. en gård i Odense. 
82Halmstad rådhusrätt och magistrat1493-01-251493-01-25. G. Hansons gåvobrev till S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
83Halmstad rådhusrätt och magistrat1494-12-041494-12-04. Prästen H. Willes gåvobrev till S:ta Barbaras altare i Halmstads stadskyrka. 
84Halmstad rådhusrätt och magistrat1495-01-201495-01-20. L. Swensson försäljer sin hustrus andel i en gård. 
85Halmstad rådhusrätt och magistrat1495-05-031495-05-03. J. Mwreres (Murares) gåvobrev till jungfru Mariæ altare i Halmstads kyrka. 
86Okänd proveniens1495-XX-XXMissale ca 1495, okänd proveniens 
87Halmstad rådhusrätt och magistrat1497-03-031497-03-03. Väpnare P. Staffensson bevittnar och stadfäster försäljningen av sina anförvanters gård till borgmästare och råd i Halmstad. 
88Halmstad rådhusrätt och magistrat1499-04-081499-04-08. Borgmästare och råd i Halmstad intygar Karine Byrgis donationer. 
89Kristianstad rådhusrätt och magistrat1499-04-141499-04-14. Rör. gåvor till S:t Jörgens kapell. 
90Halmstad rådhusrätt och magistrat14XXS.l.et die 14... Endast ett fragment av brevet återstår. 
91Halmstad rådhusrätt och magistrat14XX-07-0214---07-02. Borgmästare, byfogade och borgare i Bowesundh (Bogesund) intygar att P.Hynriksons fader aldrig givit honom arvet efter modern. 
92Halmstad rådhusrätt och magistrat1500-08-071500-08-07. P. Kleynsmid i Halmstad säljer sin gårdsdel till S:ta Barbaras altare. 
93Halmstad rådhusrätt och magistrat1500-08-071500-08-07. Borgmästarna i Halmstad och en rådman uppläter med S:ta Barbara- gillets samtycke till P. Kleynsmith den gård, som han bebor, mot en hyra av 3 mark. 
94Halmstad rådhusrätt och magistrat1501-01-251501-01-25. Borgare M. Pætherssons gåvobrev till jungfru Mariæ altare i Halmstads kyrka. 
95Halmstad rådhusrätt och magistrat1501-11-111501-11-11. S. Erichsons gåvobrev till S:t Nicolai kyrka i Halmstad. 
96Holmby kyrkoarkiv1502-06-111502-11-06. Doktor Herman Anderssen, Johanniterordens Kommendator i Ribe och påvlig nuntie, lämnar intyg om till prästbordet i denna församling hörande jordagods. 
97Karsholms godsarkiv1502-12-221502-12-22. Konung Hans' låsebrev på Bollerups, Krapperups och Kälkestads huvudgårdar med underliggande gods. 
98Kristianstad rådhusrätt och magistrat1502-12-281502-12-28. Per Langhs i Vollsjö gåvobrev till sin tjänare på en gård i Åhus 
99Kristianstad rådhusrätt och magistrat1503-08-011503-08-01. Kung Hans om borgarnas handel samt utseende av byfogde. 
100Domkapitlet i Lund1504-06-111504-06-11. Ärkebiskop Birger förordnar, att prästerna i Lunds stift skall äga att tillsätta och avsätta bönderna på prästgårdarna m.m. 
101Halmstad rådhusrätt och magistrat1504-11-231504-11-23. Borgare O. Pætherssons gåvobrev till Halmstads kyrka. 
102Kristianstad rådhusrätt och magistrat1505-02-241505-02-24. Kung Hans förordnar, att Vä skall ligga under hans "fadebwr" och ej som tidigare under Arvid Trolle. 
103Landskrona rådhusrätt och magistrat1505-02-281505-02-28 Kung Hans om stadens gräns mot N Säby. 
104Kristianstad rådhusrätt och magistrat1505-03-05Saknar tidigare registrering i Arkis. 
105Svaneholms godsarkiv1505-04-151505-04-15. Process om Örsjö mosse. 
106Svaneholms godsarkiv1505-04-261505-04-26. Process om Örsjö mosse. 
107Svaneholms godsarkiv1505-08-091505-08-09. Process om Örsjö mosse. 
108Halmstad rådhusrätt och magistrat1506-03-171506-03-17. Konung Hans stadfästelse av Ture Benctssens testamente. 
109Halmstad rådhusrätt och magistrat1506-05-171506-05-17. Konung Hans privilegiebrev till Halmstad. 
110Kristianstad rådhusrätt och magistrat1507-04-171507-04-17. Landsdomaren Sthen Billes kvitto på uppburen mansbot 1507 17/4
rör. ett dråp utanför Malmö.
 
111Kristianstad rådhusrätt och magistrat1508-04-281508-04-28. Kung Hans ger staden vissa friheter. 
112Kristianstad rådhusrätt och magistrat1508-08-081508-08-08. Bartolomeus läkares salubrev till Hans Bartholomuessön på ett stenhus i Odense. 
113Kristianstad rådhusrätt och magistrat1509-03-121509-03-12. Hans Bartholomenssöns skötebrev till Hans Jacobssön och Mattis guldsmed på en gård i Odense. 
114Kristianstad rådhusrätt och magistrat1510-09-281510-09-28. Ärkebiskop Birgeri stiftelseurkund för ett altare i Mariakyrkan i Åhus. 
115Svaneholms godsarkiv1512-04-201512-04-20. Mageskifte emellan kaniken Atzer Pederssön och riddaren Oluff Jeibssön i Skurup av Ugglesjö i Skurups socken mot en gård Holmby i Frosta härad. 
116Halmstad rådhusrätt och magistrat1513-01-281513-01-28. Borgare A. Morthensson försäljer sin färdernes gård till B. Swensson i Halmstad. 
117Torekovs kyrkoarkiv1514-09-241514-09-24. Kung Kristian tar Torekovs kyrka i sitt beskydd 
118Kristianstad rådhusrätt och magistrat1515-06-091515-06-09. Landsdomare Sten Billes m.fl. intyg rör. ett mord. 
119Halmstad rådhusrätt och magistrat1516-03-061516-03-06. Konung Christopher II:s privilegiebrev till köpstäderna i Skåne och Halland, i synnerhet Halmstad. 
120Kristianstad rådhusrätt och magistrat1516-03-111516-03-11. Drottning Elisabeth förordar Drottning Elizabeths förord för Claus Daene för byggande av kapell och gästhus. 
121Kristianstad rådhusrätt och magistrat1519-12-211519-12-21. Kung Kristian medger borgarna i staden Vä ett ålfiske vid Vittskövle. 
122Kristianstad rådhusrätt och magistrat1520-04-12 
123Rosendals godsarkiv1520-XX-XXEtt brev daterat Vittskövle lördagen efter Vår Frus dag 1520. Nils Brade till Vittskövle erkänner, att han är skyldig sin kusin Axel Brade till Krogholm femhundra mark penningar, för vilken han pantsätter några gårdar i Vemmenhögs hd, Källstorp i Björka by. 
124Kristianstad rådhusrätt och magistrat1521-02-10Efter 1521-02-10. Vidimation av kung Kristians förordning 1521-02-10. 
125Landskrona rådhusrätt och magistrat1521-XX-XX1521 efter 10/2. Vidimation av Kung Kristians förordning 1521-02-10. 
126Domkapitlet i Lund1522-07-211522-07-21. Kontrakt mellan Malmö stad och domkapitlet. 
127Kristianstad rådhusrätt och magistrat1524-01-111524-01-11. Intyg om Claus Dennes förhållande under ofred. 
128Kristianstad rådhusrätt och magistrat1524-08-271524-08-27. Vidimation av kung Hans privilegiebrev för staden Vä av 1503-08-01 i vilket kung Fredrik I stadfäster detsamma. 
129Kristianstad rådhusrätt och magistrat1525-03-051525-03-05. Biskop Lagho i Roskilde vidimerar ärkebiskopens i Lund brev 1524-11-25. 
130Kristianstad rådhusrätt och magistrat1525-09-281525-09-28. Biskop Ingimars i Växjö vidimation av konung Fredrik I:s stadfästelse 1525-08-17 av ärkebiskop Anghe Jepssöns fundationsbrev för S:t Annas hospital i Åhus 1527-11-25. 
131Halmstad rådhusrätt och magistrat1526-08-181526-08-15. N. Jensons gåvobrev till Kalentealtaret i Halmstads kyrka. 
132Widtsköfle godsarkiv1526-XX-XXFredrik I:s sköte på Vittskövle till Axel Brahe 1526. 
133Kristianstad rådhusrätt och magistrat1527-10-031527-10-03. Borgmästare och råds avtal med Claus Denne angående insamlingar till hospitalet. 
134Kristianstad rådhusrätt och magistrat1527-11-101527-11-12. Biskop Ingimar i Växjö vidimerar kung Gustav Vasas brev 1523-09-20. 
135Kristianstad rådhusrätt och magistrat1528-06-231528-06-23. Ärkebiskop Aage Jepsen i Lund vidimation av konung Fredrik I:s privilegiebrev för svartbrödraklostrens i Danmark 1527-08-28. 
136Kristianstad rådhusrätt och magistrat1528-11-221528-11-22. Trettiotvå borgares i Köpenhamn vittnesbörd om S:t Annas hospitals tillstånd. 
137Domkapitlet i Lund1529-04-111529-04-11. Vidimation av kontrakt om kyrkogods i Malmö 1522-07-21. 
138Torekovs kyrkoarkiv1529-07-241529-07-24. Kung Fredrik tar Torekovs kyrka i sitt beskydd. 
139Domkapitlet i Lund1529-09-17Brev angående markaskäl mellan Nedraby och Forarp. Alternativ, men mindre trolig datering 1534-09-17. 
140Halmstad rådhusrätt och magistrat1530-02-051530-02-05. Konung Fredriks stadfästelse av P. Erichssons val till kyrko- herde i Halmstads kyrka. 
141Örtofta godsarkiv1530-XX-XX 
142Domkapitlet i Lund1531-01-211531-01-21. Angående S:t Botulfs kyrka. 
143Halmstad rådhusrätt och magistrat1531-02-231531-02-23. Borgmästare G. Olssons över- låtelsebrev av två ängar i Kellstorp till H. Wiffstrand. 
144Domkapitlet i Lund1531-07-151531-07-15. Kung Fredrik vidimerar sin faders dom 1466-03-11. 
145Domkapitlet i Lund1531-07-241531-07-24. Hans Skovgaards köpebrev på gård i Landskrona. 
146Biskopsarkivet i Lund1531-08-31Johannes Bing collatz på Araslöv. 
147Hofmeisterska samlingen1532-02-19Greve Otthos av Retberg förläningsbrev för Joest och Frantz van Horde tho Boyck på ett ärftligt borglän i Retberg 1532-02-19. 
148Ystad rådhusrätt och magistrat1532-03-161532-03-16. Kung Fredrik I medger borgarna att använda gråbrödraklostret till hospital och sockenkyrka. 
149Domkapitlet i Lund1532-07-121532-07-12. Genbrev. 
150Halmstad rådhusrätt och magistrat1532-07-161532-07-16. Konung Fredrik ger staden rätt att inrätta ett hospital samt förfoga över klostrens hus och egendomar. 
151Domkapitlet i Lund1532-10-121532-10-12. Med vidimation av brev från 1409 rörande vägarna i Åkarp, Hjärup och Tågarp. 
152Lyngbybreven1532-12-26Angående en halvgård i Lyngby, Everöds sn. 
153Domkapitlet i Lund1533-01-241533-01-24. Genbrev å gård i Landskrona, tillhörig Altare b. virginis i S:t Georgs kapell. 
154Halmstad rådhusrätt och magistrat1533-03-161533-03-16. Rådman J. Bossons köpebrev. 
155Domkapitlet i Lund1533-04-251533-04-25. Herr Adrer Pedersen Lund. 
156Halmstad rådhusrätt och magistrat1533-06-111533-06-11. Borgare H. Bagge stadfäster sina donationer till Vårfru altaret i Halmstads kyrka. 
157Knud Sparres till Klågerup arkiv1533-07-03Knud Sparres skötebrev för Anders Bilde på gods i Albo härad. 
158Biskopsarkivet i Lund1533-08-26Ang. Heligkorskapell i Lilla Jordberga. 
159Halmstad rådhusrätt och magistrat1533-11-171533-11-17. Borgmästaren och rådmän i Halmstad utfärdar skiftesbrev mellan A. Giördesson och P. Andersson angående en gård. 
160Kristianstad rådhusrätt och magistrat1533-11-181533-11-18. Henrick Hackellsnydhere ger sig som en broder med all sin egendom in i S:ta Annas hospital. 
161Sten Munck af Rosenschölds gåva1533-XX-XXKöpebrev utfärdat av tingsfogden Niels Bengtsson vid Norra Åsbo häradsting, dagen näst före S:t Johannes döparens dag 1533 på en egendom i Håkanstorp försåld av Nils Jespersson/Jeppsson i ---torp till --- Torstensson i Kaderup (Kattarp). 
162Sten Munck af Rosenschölds gåva1533-XX-XXRör samma köp som brev nr 161. 
163Sten Munck af Rosenschölds gåva1533-XX-XXRör samma köp som brev 161 och 162. 
164Halmstad rådhusrätt och magistrat1534-01-201534-01-20. Riddare H. Wuffztandts jordebyte med borgmästare och råd samtidigt som han donerar till Vårfru altaret i Halmstads kyrka. 
165Grönsöbrevens arkiv1534-01-201534-01-20. Riddare H. Wuffztandts jordebyte med borgmästare och råd samtidigt som han donerar till Vårfru altaret i Halmstads kyrka. 
166Kristianstad rådhusrätt och magistrat1534-05-071534-05-07. Åhus dominikanerklosters skötning till helgeandshuset i Åhus stad. 
167Halmstad rådhusrätt och magistrat1534-08-121534-08-12. Konung Christopher bekräftar stadens privilegier samt dess rätt att utse byfogde. 
168Halmstad rådhusrätt och magistrat1534-11-011534-11-01. En försäkran från innevånarna i Halmstad att lyda konung Gustaf under hertig Christians frånvaro. 
169Halmstad rådhusrätt och magistrat1535-04-051535-04-05. Borgmästarna och några rådmän i Halmstad utfärdar ett fastebrev på en försåld gård. 
170Landskrona rådhusrätt och magistrat1535-04-051535-04-10. Från kejsar Karl till borgmästare och råd i Landskrona rörande äktenskap mellan hertig Fredrik av Bayern och Kung Kristians dotter Dorothea samt om val av Fredrik till Danmarks kung. 
171Krageholms godsarkiv1535-XX-XX 
172Halmstad rådhusrätt och magistrat1536-01-061536-01-06. Elene, P. Sverdfägers hustru, lovar att avstå från arv efter sin måg. 
173Kristianstad rådhusrätt och magistrat1536-11-061536-11-06. Kung Kristian III tar borgarna i Åhus i sitt beskydd. 
174Karsholms godsarkiv1536-12-031536-12-03. Mageskifte mellan riddaren Chlaues Podbusk till Vosborg (Osbur) rörande gårdar i Villands och Skytts härader. 
175Karsholms godsarkiv1537-08-231537-08-23. Mageskifte mellan riddaren Maurittz Ollssen till Bollerup och riddaren Perbertt Pottebusk till Vosborg (Ossborgge) rörande gods i Villands, Ingelstads, Albo, Färs, Herrestads och Harjagers härader. 
176Biskopsarkivet i Lund1538-05-14Skytts häradsting. 
177Halmstad rådhusrätt och magistrat1538-07-221538-07-22. Borgmästarna och några rådmän utfärdar ett fastebrev på en försåld gård. 
178Halmstad rådhusrätt och magistrat1538-07-221538-07-22. Borgmästarna och några rådmän utfärdar ett fastebrev på en försåld gård. 
179Biskopsarkivet i Lund1538-09-24Harjagers häradsting. 
180Halmstad rådhusrätt och magistrat1538-10-191538-10-19. Konung Christian III stadfäster sina företrädares privilegier för borgerskapet i Halmstad. 
181Torekovs kyrkoarkiv1539-01-091539-01-09. Kung Kristian tar Torekovs kyrka i sitt beskydd. 
182Halmstad rådhusrätt och magistrat1539-08-091539-09-10. Konung Christian III ger borgerskapet i Halmstad full rättighet till laxfisket i ån invid staden. 
183Halmstad rådhusrätt och magistrat1539-09-101539-09-10. Kung Kristian stadfäster Halmstads egendom av S:t Jörgens jord 
184Okänd proveniens1539-XX-XXBrev med okänd proveniens. 
185Domkapitlet i Lund1540-01-301540-01-30. Mäster Jørgens prebendegård vid Adelgatan i Lund. 
186Domkapitlet i Lund1540-01-301540-01-30. Mäster Jørgens prebendegård vid Adelgatan i Lund. 
187Domkapitlet i Lund1540-01-301540-01-30. Mäster Jørgens prebendegård vid Adelgatan i Lund. 
188Domkapitlet i Lund1540-03-171540-03-17. Genbrev. 
189Domkapitlet i Lund1540-06-181540-06-18. Genbrev. 
190Domkapitlet i Lund1540-08-111540-08-11. Genbrev å gods i Errarp i Rönnebergs härad och i Goentorp i Kvidinge socken tillhörigt Altare b. virginis sub organo. 
191Kristianstad rådhusrätt och magistrat1540-08-111540-08-11. Söffryn Pedhersens arrendeavtal med Hans Nielssen rörande en gård tillhörig hospitalet. 
192Kristianstad rådhusrätt och magistrat1541-03-091541-03-09. Kung Kristian III tar borgarna i staden Vä isitt beskydd och bekräftar privilegierna. 
193Domkapitlet i Lund1541-03-111541-03-04. Om en gård i Aagorp (Åkarp) i Rederslövs (Reslövs) socken i Onsjö härad. 
194Domkapitlet i Lund1541-03-181541-03-18. Om en gård vid Östergatan i Malmö. 
195Domkapitlet i Lund1541-03-181541-03-18. Om en gård vid Östergatan i Malmö. 
196Domkapitlet i Lund1541-03-181541-03-18. Genbrev. 
197Domkapitlet i Lund1541-03-271541-03-27. Om en prebendegård i Lund. 
198Domkapitlet i Lund1541-03-271541-03-27. Om en prebendegård i Lund. 
199Domkapitlet i Lund1541-06-281541-06-28. Om en gård tillhörig Altare b. virginis in capella S:ti Georgii. 
200Domkapitlet i Lund1541-07-011541-07-01. Om en gård i Trelleborg. 
201Domkapitlet i Lund1541-07-081541-07-08. Genbrev. 
202Domkapitlet i Lund1541-07-181541-07-18. Kvittens för domkyrkan i Lund. 
203Simrishamn rådhusrätt och magistrat1541-08-211541-08-21. Förlikning mellan Knut Bille och borgarna i Simrishamn. 
204Domkapitlet i Lund1541-09-231541-09-23. Genbrev. 
205Domkapitlet i Lund1541-10-151541-10-15. Rörande jord i Herrestads by. 
206Domkapitlet i Lund1542-03-171542-03-17. Genbrev å gård i Lund tillhörig Mariae Magdalenae altare. 
207Domkapitlet i Lund1542-03-171542-03-17. Genbrev. 
208Domkapitlet i Lund1542-03-171542-03-17. Genbrev. 
209Domkapitlet i Lund1542-06-281542-06-28. Genbrev å gård i Malmö tillhörig S:t Stephani altare. 
210Domkapitlet i Lund1542-06-301542-06-30. Genbrev å domkyrkans gods. 
211Domkapitlet i Lund1542-07-051542-07-05. "827.A." Lund. 
212Domkapitlet i Lund1542-07-171542-07-17. Kvittens för domkyrkan i Lund. 
213Domkapitlet i Lund1542-07-261542-07-26. Genbrev å domkyrkans gods. 
214Domkapitlet i Lund1542-07-281542-07-28. Rörande domkyrkans gods vid Östergatan i Malmö. 
215Domkapitlet i Lund1542-07-281542-07-28. Rörande domkyrkans gods vid Östergatan i Malmö. 
216Domkapitlet i Lund1542-07-281542-07-28. Rörande domkyrkans gods vid Adelgatan i Malmö. 
217Domkapitlet i Lund1542-07-281542-10-27. Genbrev å gård i Malmö tillhörig S:tae Trinitatis altare. 
218Domkapitlet i Lund1543-06-011543-06-01. Rörande Burlövs kyrkas gård vid Adelgatan i Malmö. 
219Kristianstad rådhusrätt och magistrat1543-07-171543-07-17. Kung Kristian tillerkänner Åhus fiskeläget Skillinge. 
220Domkapitlet i Lund1543-08-201543-08-20. Arrendekontrakt å Helligandshusets gods (Malmö). 
221Biskopsarkivet i Lund1543-11-03Degeberga prästgård 
222Biskopsarkivet i Lund1543-11-03Degeberga prästgård. 
223Domkapitlet i Lund1544-08-011544-08-01. Borgmästare och råd i Lund vidimerar ett kontrakt som de ingått om domkyrkans, kapitlets och vanliga andligas gods i Lund. 
224Kristianstad rådhusrätt och magistrat1544-11-091544-11-09. Rörande gård tillhörig hospitalet som överlåtes på enskild. 
225Widtsköfle godsarkiv1544-XX-XXMageskifte mellan Domkapitlet i Lund och Lage Brahe på gårdar i Vittskövle. Upprättat 1544 av Peder Seber, kantor i Lunds Domkyrka. 
226Domkapitlet i Lund1545-07-291545-07-29. Arrendekontrakt å Helligandshusets gods (Malmö). 
227Näsbyholms godsarkiv1545-XX-XXErnst Ludvig av Stettins förläningsbrev till Christopher Blixen. 
228Domkapitlet i Lund1546-02-051546-02-05. Arrendekontrakt å gård i Lund tillhörig S:t Jacobs altare. 
229Domkapitlet i Lund1546-02-051546-02-05. Genbrev å gård i Lund tillhörig S:t Jacobs altare. 
230Domkapitlet i Lund1546-04-021546-04-02. Genbrev å jord i Lund tillhörig Helligandshuset. 
231Domkapitlet i Lund1546-04-021546-04-02. Mensa Kromhult (Malmö). 
232Domkapitlet i Lund1546-04-251546-04-25. Genbrev å gods tillhörig S:t Jörgens hospital (Eggeäng). 
233Domkapitlet i Lund1546-05-211546-05-21. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
234Biskopsarkivet i Lund1546-06-01S:t Mikaels i Lund residens. 
235Trollenäs godsarkiv1546-06-29Christian I:s bytesbrev med Mogens Gyldenstierna varvid den sistnämnde erhåller Fulltofta. 
236Domkapitlet i Lund1546-07-161546-07-16. Hyra av kaniken i Lund Jon Thursens prebendegård i Lund. 
237Domkapitlet i Lund1546-07-301546-07-30. Utarrendering av domkyrkans gård vid Adelgatan i Landskrona. 
238Domkapitlet i Lund1546-08-061546-08-06. Utarrendering av Niels Skriffuers gård vid torget i Landskrona. 
239Domkapitlet i Lund1546-08-061546-08-06. Utarrendering av Niels Skriffuers gård vid torget i Landskrona. 
240Domkapitlet i Lund1546-08-061546-08-06. Utarrendering av domkyrkans gård i Malmö. 
241Domkapitlet i Lund1546-11-121546-11-12. Utarrendering av domkyrkans gård vid Kirckestraedet i Lund. 
242Domkapitlet i Lund1546-11-121546-11-12. Utarrendering av domkyrkans gård vid Kirckestraedet i Lund. 
243Domkapitlet i Lund1546-11-121546-11-12. Utarrendering av domkyrkans gård i Landskrona. 
244Domkapitlet i Lund1547-01-071547-01-07. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
245Domkapitlet i Lund1547-01-071547-01-07. Genbrev å domkyrkans gods. 
246Domkapitlet i Lund1547-04-291547-04-29. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
247Domkapitlet i Lund1547-04-291547-04-29. Genbrev å domkyrkans gods. 
248Domkapitlet i Lund1547-04-291547-04-29. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
249Domkapitlet i Lund1547-05-061547-05-06. Genbrev å domkyrkans gods. 
250Domkapitlet i Lund1547-05-061547-05-06. Genbrev å domkyrkans gods. 
251Domkapitlet i Lund1547-05-061547-05-06. Genbrev å domkapitlets gods som utarrenderats i Trelleborg. 
252Domkapitlet i Lund1547-05-251547-05-25. Rörande en gård i Lund norr om S:t Petri kyrka tillhörig helgeandshuset. 
253Domkapitlet i Lund1547-07-151547-07-15. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
254Domkapitlet i Lund1547-07-261547-07-26. Kvittens för domkyrkan. 
255Domkapitlet i Lund1547-08-051547-08-05. Utarrendering av Niels Skriffuers gård vid torget i Landskrona. 
256Domkapitlet i Lund1547-08-051547-08-05. Utarrendering av Niels Skriffuers gård vid torget i Landskrona. 
257Domkapitlet i Lund1547-08-261547-08-26. Genbrev å gård i Landskrona tillhörig Altare b. virginis i S:t Georgs kapell. 
258Domkapitlet i Lund1547-08-261547-08-26. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
259Domkapitlet i Lund1547-08-261547-08-26. Genbrev å domkyrkans gods. 
260Domkapitlet i Lund1547-09-141547-09-14. Kung Kristian bekräftar kapitlets och domkyrkans privilegier. 
261Halmstad rådhusrätt och magistrat1547-12-071547-12-07. Konung Christian beviljar ansökan om att hålla årlig marknad i Halmstad. 
262Domkapitlet i Lund1548-0-03Knud Sparre till Klågerup mageskiftar gårdar i Vadensjö, Folkestorp till jungfru Mariae altare 
263Domkapitlet i Lund1548-02-101548-02-10. Genbrev å gård som utarrenderats av kapitlet. 
264Domkapitlet i Lund1548-03-161548-03-16. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
265Domkapitlet i Lund1548-04-161548-04-16. Kaniken i Lund Anders Mattssøn mageskiftar till Matts Stenssen till Rönneholm en gård i Munkarps socken och en kvarn mot en gård i Hårderup i Fränninge socken. 
266Domkapitlet i Lund1548-05-041548-05-04. Mageskifte av gårdar i Toarp i Källstorps socken, Sandåkra i Skurups sn, Stora Beddinge, Norra Åby och Bösarp mot gårdar i Öremölla i Skivarps sn. 
267Domkapitlet i Lund1548-06-011548-06-01. Mageskifte av gårdar i Stävie och Stångby, Fuglie, Bjärshög, Ö. Gårdstånga och Kärrstorp mot gårdar och "fester" i Nosaby sn. 
268Halmstad rådhusrätt och magistrat1548-07-161548-07-16. Borgmästare N. Hansson gives rätt att sköta försäljningen av ett hus i Halmstad. 
269Domkapitlet i Lund1548-07-171548-07-17. Kvittens för domkyrkan. 
270Domkapitlet i Lund1548-08-171548-08-17. Mageskifte av gårdar i Lommarp i Vinslövs sn och Sandåkra i Skurups sn mot en obebyggd mark i Nöbbelövs sn i Vemmenhögs härad. 
271Domkapitlet i Lund1548-09-281548-09-28. Genbrev å gård som utarrenderats av kapitlet. 
272Domkapitlet i Lund1548-11-111548-11-11. Kvittens för domkyrkan i Lund. 
273Domkapitlet i Lund1548-11-161548-11-16. Genbrev å gård i Landskrona tillhörig Altare b. virginis in capella S:ti Georgii. 
274Domkapitlet i Lund1549-02-221549-02-22. Utarrendering av kaniken Jon Tursens gård vid Adelgatan i Lund. 
275Domkapitlet i Lund1549-03-011549-02-22. Utarrendering av kaniken Jon Tursens gård vid Adelgatan i Lund. 
276Domkapitlet i Lund1549-04-05"Capitulum Lundense". 
277Domkapitlet i Lund1549-04-051549-04-05. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
278Halmstad rådhusrätt och magistrat1549-04-151549-04-15. Ett arrendekontrakt upprättat av borgmästare och rådmän i Halmstad. 
279Domkapitlet i Lund1549-07-15Kvittens för domkyrkan i Lund 
280Domkapitlet i Lund1549-07-161549-07-16. Kvittens för domkyrkan. 
281Domkapitlet i Lund1549-07-191549-07-19. Genbrev å gård som utarrenderats av kapitlet. 
282Biskopsarkivet i Lund1549-XX-XXVästra Karaby kyrka. 
283Länsmannens i Landskrona arkiv1550-12-29Saknar tidigare registrering i Arkis. 
284Svaneholms godsarkiv1551-06-111551-06-11. Kung Kristian avdömer om "Haffbierg skoff oc fang" i Skåne. 
285Kristianstad rådhusrätt och magistrat1552-07-071552-07-07. Kung Kristian bekräftar stadens rätt att i Landön ha sin hamn. 
286Karsholms godsarkiv1552-07-27 
287Länsmannens i Landskrona arkiv1553-06-19 
288Karsholms godsarkiv1553-06-231553-06-23. Konung Kristians brev, att riddaren Clautz Podebusks änka Anne skall njuta och behålla Oppmannanäset och Björnön, med referat av låsebrev 1482-11-01 och dombrev 1552. 
289Länsmannens i Landskrona arkiv1553-08-25 
290Länsmannens i Landskrona arkiv1553-08-25 
291Länsmannens i Landskrona arkiv1553-08-25 
292Länsmannens i Landskrona arkiv1554-04-09 
293Domkapitlet i Lund1554-06-301554-06-30. "No 1019". Lund. 
294Länsmannens i Landskrona arkiv1554-08-13 
295Länsmannens i Landskrona arkiv1554-09-10 
296Biskopsarkivet i Lund1555-05-091555-05-09. Kristian III:s brev om förbättring av prästernas i Lunds stifts inkomster. 
297Domkapitlet i Lund1555-05-091555-06-30. "No 1034 Privat". Rörande gård i Lund. 
298Biskopsarkivet i Lund1555-08-20 
299Halmstad rådhusrätt och magistrat1556-02-171556-02-17. Fastebrev på försåld gård utfärdat av borgmästare och rådmän i Halmstad. 
300Knud Sparres till Klågerups arkiv1556-03-11"Om den skouff skick (?) paa Möjn (Möen?)" 
301Länsmannens i Landskrona arkiv1556-05-04 
302Länsmannens i Landskrona arkiv1556-06-08 
303Länsmannens i Landskrona arkiv1556-07-06 
304Domkapitlet i Lund1556-09-081556-09-08. Mageskifte för föreståndaren av S:t Jörgens hospital i Lund två bostäder i västra Malmö mot en gård i södra Malmö. 
305Domkapitlet i Lund1556-10-121556-10-12. "No 1053 Privat". Dirich Mortensens skötebrev till Niels Palladius på gård i Malmö. 
306Länsmannens i Landskrona arkiv1557-03-15 
307Karsholms godsarkiv1558-05-211558-05-21. En landstingsdom mellan fru Annae till Krapperup och riddaren Claus Billdis arvingar rörande Ekeliderna med omnämnanden av flera brev. 
308Halmstad rådhusrätt och magistrat1559-03-291559-03-29. Ett arrendekontrakt för Hans Tott och fru Anna. 
309Halmstad rådhusrätt och magistrat1559-05-221559-05-22. Fastebrev på försåld gård utfärdat av borgmästare och rådmän i Halmstad. 
310Hviderups godsarkiv1560-02-031560-02-03. Domprosten Claus Urne och kantorn Peder Jaessen i Lunds domkyrka tillkännager, att de på Kungl. Maj:ts och Lunds domkapitels vägnar har gjort mageskifte med Jens Brade till Vittskövle. Jens Brade skall få två av domkyrkans gårdar, den ena i Kyletorp, Äspinge sn, Frosta hd, och den andra i Tängelsås, Hammarlunda sn, samma hd. Som vederlag skall domkyrkan få två gårdar, den ena i Baderöd, Hörröds sn, Gärds hd, och den andra i Steffui, Skytts hd. Det anges, vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Till bekräftelse hänger de de närvarande sina sigill under. 
311Karsholms godsarkiv1560-07-241560-07-24, 1514-07-23. Konung Fredrik II:s vidimation av ett sockenvittne, utfärdat av sockenprästen till Österslövs kyrka Peder Iennssenn, att Hynneberg och Egelederne i mer än 60 år lytt under Karsholm. 
312Halmstad rådhusrätt och magistrat1560-07-251560-07-25. Arrendekontrakt upprättat av borgmästare och rådmän i Halmstad. 
313Domkapitlet i Lund1560-12-131560-12-13. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
314Hviderups godsarkiv1561-06-231561-06-23. Jörgen Tideman till Hagelöge tillkännager, att han säljer till sin morbror Knut Sparre till Klågerup två gårdar i Oxie hd, den ena i Tygelsjö socken och by, den andra i Hököpinge socken och by med allt som hör till. Det anges, vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Han bekräftar att han fått full betalning. Om någon av gårdarna blir Knut Sparre avvunnen skall denne hållas skadeslös. Till bekräftelse skriver Jörgen Tideman under med egen hand och hänger sitt sigill under. 
315Kristianstad rådhusrätt och magistrat1561-05-251561-05-25. Rör. trägårdar och åkerlotter i Vä. 
316Lyngbybreven1562-05-01Angående gård i Lyngby med fästa i Everöds mark 
317Domkapitlet i Lund1563-03-261563-03-26. Genbrev. 
318Domkapitlet i Lund1563-03-261563-03-26. Genbrev. 
319Kyrko-, skole- och hospitalskommissionen1563-05-26Bunt. D:o akter nr 25-38. Ur fasc. nr 29 "Acta angående sal. Jöran Mynters testamente" urtogs år 1713-09-03 av bokhållaren Petter Falkman ett på pergament skrivet originalbrev med Borgmästare och råds i Malmö obligation år 1563 onsdagen före pingst, å 4469 mk av Jörgen Mynters fundats.Brevet har dock senare återförenats med kommissionens arkiv och förvaras numera i landsarkivets pergamentsbrevsamling. 
320Kristianstad rådhusrätt och magistrat1563-07-101563-07-10. Kung Fredrik II vidimerar sitt eget privilegiebrev för Åhus stad den 3 juli 1560. 
321Karsholms godsarkiv1563-08-02Vidimation av arvsskifte 3/6 1491 i Lund 
322Domkapitlet i Lund1563-08-041563-08-04. Kung Fredrik II tillåter, att Bjällerups socken må vara annex till S:t Laurentii kyrka i Lund. 
323Halmstad rådhusrätt och magistrat1563-11-271563-11-27. Konung Fredrik II påbjuder att Öffrebys (Övraby) sockenbor skall fira sin gudstjänst i Halmstads stadskyrka. 
324Halmstad rådhusrätt och magistrat1563-11-271563-11-27. Konung Fredrik II påbjuder att sockenborna i Öffreby (Övraby) skall betala tionde till prästen i Halmstads stadskyrka samt överlämna bly, klockor, sten m.m. som eventuellt finns kvar i Öffrebys (Övraby) kyrka. 
325Dybecks godsarkiv1565-03-101565-03-10. Mageskifte mellan konung Fredrik II och J¢rgenn Marsuinn till Dybeck rörande ängar i Skivarps socken i Vemmenhögs härad. 
326Domkapitlet i Lund1566-06-131566-06-13. Arrendekontrakt. 
327Domkapitlet i Lund1566-07-201566-07-20. Försäljning av en byggnad i Malmö som tillhört framlidne superintendenten Niels Palladius. 
328Domkapitlet i Lund1567-03-061567-03-06. Utarrendering av domprostens i Lund prelaturgård vid Östergatan i Malmö. 
329Domkapitlet i Lund1567-05-011567-05-01. Arrendekontrakt. 
330Domkapitlet i Lund1568-03-051568-03-05. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
331Domkapitlet i Lund1568-03-051568-03-05. Genbrev å gods tillhörigt domkyrkan. 
332Domkapitlet i Lund1568-04-231568-04-23. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
333Domkapitlet i Lund1568-04-231568-04-23. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
334Domkapitlet i Lund1568-04-301568-04-30. Genbrev å gods tillhörigt domkyrkan. 
335Simrishamn rådhusrätt och magistrat1568-05-16Kung Fredriks återgivande av manhelgd åt Niles Ipssen. 
336Domkapitlet i Lund1568-12-161568-12-16. Genbrev å gård i Lund tillhörig Axel Nielsens vikariedöme. 
337Domkapitlet i Lund1568-12-21 
338Edith och Herta Lundins gåva1569-02-28Skötebrev på gård i Sandby 
339Falkenberg rådhusrätt och magistrat1570-07-031570-07-03. Rörande olaga landsköp. 
340Domkapitlet i Lund1570-09-011570-09-01. Arrendekontrakt å gård i Malmö tillhörig S:tae Trinitatis altare. 
341Laholm rådhusrätt och magistrat1571-01-141571-01-14. Kung Fredrik II bekräftar stadens privilegier. 
342Grönsöbrevens arkiv1571-02-101571 i februari. Medgivande av borgmästare m.fl. i Trelleborg för mjölnaren Oluff Hanssön att mot jordskyld till staden inneha en grund. 
343Leif Ljungbergs gåva1571-05-081571-05-08. Köpebrev. Bytesbrev på en halv gård i Röke socken mot en halv gård i L ???. 
344Domkapitlet i Lund1572-03-211572-03-21. Genbrev. 
345Domkapitlet i Lund1572-03-211572-03-21. Genbrev. 
346Ystad rådhusrätt och magistrat1572-06-121572-06-12. Kung Fredrik II bekräftar stadens privilegier. 
347Kristianstad rådhusrätt och magistrat1573-03-211573-03-21. Utarrendering av en hospitalet tillhörig gård i staden. 
348Svaneholms godsarkiv1574-04-281571-04-28. Mageskiften. 
349Näsbyholms godsarkiv1574-05-181574-05-18. Konung Fredrik II skiftar egendom men Sten Clausen Bille till Vanås. Kungen erhåller Sten Billes arvegods eller delar därav på Jylland mot "wor och kronens gaard Nesbyholm wdj wortt Land Skaane". I dokumentet, som egenhändigt underskrivits av konungen, anges varje huvudgård och underliggande gårdar, som redovisas med landböndernas namn och arrendeavgifter. 
350Domkapitlet i Lund1574-06-181574-06-18. Genbrev å gård i Lund tillhörig prebende Lund. 
351Domkapitlet i Lund1574-06-181574-06-18. Genbrev å gård i Lund tillhörig prebende Lund. 
352Domkapitlet i Lund1574-06-251574-06-25. Genbrev å gård i Malmö tillhörig S:t Stephani altare. 
353Domkapitlet i Lund1574-06-251574-06-25. Utarrendering av en kaniken Thyge Perssøn tillhörig gård i Lund. 
354Domkapitlet i Lund1574-06-251574-06-25. Arrendekontrakt å gård i Lund tillhörig S:t Johannis Baptiste altare. 
355Höks häradsrätt1574-07-251574-07-25. Kopia. Handlingen exhiberad vid häradsting 1686-06-21. 
356Domkapitlet i Lund1574-09-031574-09-03. Utarrendering av en domprosten i Lund tillhörig hög (till kvarnställe) i Glostorps socken. 
357Domkapitlet i Lund1574-12-101574-12-10. Genbrev. 
358Domkapitlet i Lund1575-02-251575-02-25. Utarrendering av kaniken Christian Machabeus prebendegård vid Adelgatan i Lund. 
359Domkapitlet i Lund1575-07-291575-07-29. Genbrev å Helligandshusets gård. 
360Domkapitlet i Lund1575-12-161575-12-16. Utarrendering av kaniken Christian Machabeus gård vid Adelgatan i Lund. 
361Domkapitlet i Lund1575-12-161575-12-16. Utarrendering av en kaniken Otthe Paarss tillhörig gård vid torget i Landskrona. 
362Domkapitlet i Lund1576-03-091576-03-09. Arrendekontrakt å gård i Malmö tillhörig S:t Johannis Evangelistae altare. 
363Kristianstad rådhusrätt och magistrat1576-04-181576-04-18. Kung Fredrik II ger hospitalet samma privilegier som hospitalet i Lund. 
364Domkapitlet i Lund1576-12-141576-12-14. Genbrev å gård i Lund tillhörig S:t Thomas Cantuarensis altare. 
365Akademikamrerare N. P. Hintzes gåva1576Bytesbrev å Esperöd. 
366Domkapitlet i Lund1577-05-171577-05-17. Genbrev. 
367Karsholms godsarkiv1577-07-241577-07-24. Magskifte emellan Mette Roesenkrantz till Vallö och hövitsmannen på Tranekaer Mouridz Podbusk till Körup rörande gods i Skåne. 
368Karsholms godsarkiv1577-09-021577-09-02, 1576-08-12. Konung Fredrik II:s vidimation av mageskifte rörande gods i Skytts och Villands härader mellan Eggertt Biilde till Markie och hövitsmannen på Tranekaer Mouritzs Paadebusk till Körup. 
369Domkapitlet i Lund1577-09-271577-09-27. Utarrendering av kaniken i Lund Jørgen Michelsens gård i Lund. 
370Domkapitlet i Lund1577-11-291577-11-29. Genbrev å gård i Lund tillhörig Altare b. virginis in medio pavimenti. 
371Domkapitlet i Lund1578-06-261578-06-26. Försäljning till kapitlet av en gård i Malmö söder om Adelgatan. 
372Domkapitlet i Lund1578-06-271578-06-27. Mageskiften. 
373Domkapitlet i Lund1578-10-101578-10-10. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
374Domkapitlet i Lund1579-02-241579-02-24. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
375Ystad rådhusrätt och magistrat1579-02-241579-02-24. Eyller Grubbe och Hans Broleggers bortarrenderande av rådhusgrunden i Ystad 
376Domkapitlet i Lund1579-03-271579-03-27. Utarrendering av en kaniken i Lund Otthe Paarss tillhörig gård i Landskrona. 
377Falkenberg rådhusrätt och magistrat1579-05-071579-05-07. Papper. Fredrik II bekräftar sogneprästens i Falkenberg rätt att sätta garn i Falkenbergs å Exh. vid rådhusrätten 1630-09-06, 1677-04-23 och 1720-09-14, vid bytinget 1678-04-20. 
378Domkapitlet i Lund1579-07-171579-07-17. Utarrendering av en kantorn i Lunds domkyrka Wessel Pallesøns prelatur tillhörig gård i Malmö. 
379Domkapitlet i Lund1580-03-251580-03-25. Arrendekontrakt å Myntaregården i Lund tillhörig Altare b. virginis i S:t Georgs kapell. 
380Domkapitlet i Lund1581-06-231581-06-23. Mageskiften. 
381Sannarps godsarkiv1581-07-20Tidigare signum -:1 
382Domkapitlet i Lund1581-10-271581-10-27. Arrendekontrakt å gods tillhörigt domkyrkan. 
383Domkapitlet i Lund1581-11-101581-11-10. Genbrev å gård i Lund tillhörig Mensa Väsum. 
384Domkapitlet i Lund1581-11-171581-11-17. Genbrev å domkyrkans gods. 
385Domkapitlet i Lund1581-12-081581-12-08. Arrendekontrakt. 
386Domkapitlet i Lund1581-12-081581-12-08. Genbrev. 
387Domkapitlet i Lund1582-03-021582-03-02. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
388Domkapitlet i Lund1582-03-231582-03-23. Genbrev å gård i Lund tillhörig S:t Jacobs altare. 
389Lyngbybreven1582-09-19Angående en sjättedels fästejord i en gård i Lyngby. 
390Grönsöbrevens arkiv1583-04-151583-04-15. Ett tingsvittne om att borgaren i Lund Hans Andersöhn till kaniken i Lunds domkyrka mäster Christian Machabeus Alpinas skött en gård i S:t Ibs socken i Lund västan näst upptill den gata, som går från Bredgatan (Brede gadde) till nunneklostret. 
391Halmstad rådhusrätt och magistrat1583-05-281583-05-28. Fastebrev på försåld gård utfärdat av borgmästare och rådmän i Halmstad. 
392Domkapitlet i Lund1583-10-041583-10-04. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
393Domkapitlet i Lund1583-10-111583-10-11. Arrendekontrakt å domkyrkans gods. 
394Domkapitlet i Lund1583-12-101583-12-10. Genbrev å gård i Lund tillhörig S:t Johannis Evangelistae altare. 
395Domkapitlet i Lund1583-12-201583-12-20. Genbrev år gård i Lund tillhörig Mensa Väsum. 
396Domkapitlet i Lund1583-12-201583-12-20. Utarrendering av en kaniker Jörgen Michelsön tillhörig prebendegård i Lund. 
397Domkapitlet i Lund1584-03-101584-03-10. Genbrev å gård i Lund tillhörig Vår Fru altare som kallas "Peblingealtaret". 
398Kristianstad rådhusrätt och magistrat1584-04-15Don Pedro Giron till Johan III. 
399Svaneholms godsarkiv1584-07-271584-07-27. Fredrik II beviljar Gabriel Sparre och dennes arvingar patronatsrätt till Skurup. 
400Höks häradsrätt1584-10-08Finns 1584-10-08. Exhiberad vid häradsting 1630-11-30, 1641-08-17, 1642-03-16, 1675-12-06. 
401Domkapitlet i Lund1584-12-171584-12-17. Arvsfråga rörande gårdar i Helsingborg och Ängelholm mm. "1181 privat". 
402Widtsköfle godsarkiv1587-XX-XXFredrik II:s sköte på "Borgested" (Borrestad) by 1587 
403Kristianstad rådhusrätt och magistrat1585-01-101585-01-10. Henric Brahes gåvor till hospitalet i Vä. 
404Domkapitlet i Lund1586-05-271586-05-27. Köpenhamns universitets stadfästelsebrev å överenskommelse med kapitlet angående de från kapitlet till universitetet jämlikt universitetsfundatsen utgående 100 daler. 
405Halmstad rådhusrätt och magistrat1586-06-081586-06-08. Konung Fredrik II befaller att Holms socken skall vara annex till Halmstads stadskyrka. 
406Okänd proveniens1586-06-28Okänd proveniens. "Borgholm". 
407Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1587-01-201587-01-20. Peder Julls till Alsted försäljning av gårdar i Bjäre härad till Byrgi Rossinkrandz till Örup. 
408Svaneholms godsarkiv1587-08-161587-08-16. Kung Fredrik II avhänder till Gabriel Sparre till Svaneholm kronans rätt till Skivarps bro. 
409Svaneholms godsarkiv1587-09-041587-09-04. Vemmenhögs härads män lovar underhåll till Skivarps bro. 
410Sannarps godsarkiv1588-12-011588-12-01. Chorffuitz Thotts överlåtelse åt sin trolovade brud jungfru Anne Basse av 2000 gamla daler i morgongåva, varvid Sannarp och hans gods bli pant för summan. 
411Domkapitlet i Lund1589-04-121589-04-12. Genbrev å Helligandshusets gods. 
412Borgeby gårdsarkiv1589-06-17Köpebrev rör. Borgeby gård och gods 1589-06-12, utfärdat av Hans Spegel till Hans Johansson (Lindenow). Fyra sigillremsor,nr 3 med oskadat sigill i vaxkapsel (Hack Ulfstand, som var vittne). På baksidan har en senare ägare 
413Domkapitlet i Lund1589-11-161589-11-16. Genbrev å Helligandshusets gods. 
414Domkapitlet i Lund1590-12-111590-12-11. Genbrev å Helligandshusets gods. 
415Domkapitlet i Lund1590-12-181590-12-18. Genbrev å Helligandshusets gods. 
416Näsbyholms godsarkiv1591-01-27Kerstin Billes tillkänna givande om maken Claus Billes skifte med Konung Fredrik II. 
417Kristianstad rådhusrätt och magistrat1591-06-101591-06-10. Tvist mellan Ingelstads gård och Vä om rätt skogsgräns "Emellom Schiberssl¢ff fangh, och Vhaboe fangh". 
418Näsbyholms godsarkiv1591-07-161591-07-16. Konung Kristian IV kallar Corffuitz Wistertt till Ness, Jörgen Bilde till Ellinge, Lauge Wrnne till Beeltesberg(a), Bröstrup Giedde till Thommerup, Melchior Ulfstand till Axeluold och Jacob Krabbe till Rysseholm till första allmänna herredag för att yttra sig i en tvist mellan Chresten Gyldenstierne till Stierholm och fru Ke (r) stinne Lindenow till Näsbyholm rörande markskäl mellan dessa respektive egendomar. 
419Grönsöbrevens arkiv1591-08-271591-08-27. Kapitlets i Lund medgivande för rådmannen i Trelleborg Michel Christennsenn att ha Nöbbelövs (Nybylle) prebendes gård sunnan upptill Allgaden i Trelleborg mot jordskyld till prebendets innehavare och mot upförande av ett oklanderligt hus. 
420Domkapitlet i Lund1592-03-301592-03-30. Genbrev å Helligandshusets gods. 
421Hviderups godsarkiv1592-06-261592-06-26. Anne Mogensdotter till Beilinge gård, änka efter Axel Nielssen, tillkännager, att hon har sålt till Peter Redtz till Hörbygård två av sina gårdar i Höltgebierg i Skurups sn, Vemmenhögs hd, Skåne, med allt vad de presterar och allt som hör till. Hon bekräftar att hon har fått full betaötning och förpliktar sig att hålla Peter Redtz skadeslös om något av egendomen blir honom avvunnet. Till bekräftelse har hon och hennes son underskrivit och hängt sina sigill under. 
422Kristianstad rådhusrätt och magistrat1593-05-121593-06-12. Konung Kristian IV:s vidimation av brev 1561 9/10 angående gränsen mellan Nosaby och Näsby. 
423Näsbyholms godsarkiv1593-07-161593-07-16. Fru Kirsten Lindenov till Näsbyholm "Salige Stehnn Bildis Eptherleffuerscha" och Christian Gyldenstierna till Stierholm förlikas i en tvist om markeskäl, skogsskäl, överdrev och om en väg och en "gröfft". 
424Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1593-08-101593-08-10. Mogenns Julls till Pallesbjerg försäljning av gårdar i Vemmenhögs härad till Börge Rossenkranndtz. 
425Domkapitlet i Lund1595-03-281595-03-28. Genbrev å Helligandshusets gods. 
426Kristianstad rådhusrätt och magistrat1596-07-29 
427Skabersjö kyrkoarkiv1596-07-291596-07-29. Thaale Wlffstandt till Skabersjö sköter till Jacob Michelsenn sognepräst i Skabersjö och Törringe gårdar i Skabersjö. 
428Falkenberg rådhusrätt och magistrat1596-12-101596-12-10. Papper. Kristian IV föreskriver att inga andra än de som kan uppvisa kungligt pass skall behöva skjutsas av borgarna mm, rör. skjutsningen. 
429Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1596-12-121596-12-12. Henndrich Aagessenns till Dömestorp försäljning av gårdar i Vemmenhögs härad till Börge Rossennckranndtz. 
430Halmstad rådhusrätt och magistrat1597-10-111597-10-11. Fastebrev på försåld egendom utfärdat av M. Dünne och M.Hansen. 
431Ystad rådhusrätt och magistrat1597-12-151597-12-15. Konung Kristian IV:s privilegier för Ystad. 
432Okänd proveniens1599-01-25Brev med okänd proveniens. 
433Kristianstad rådhusrätt och magistrat1599-11-051599-11-05. Mickell Kieldssenns och Jurgen Hannssenns brev om försäljning av en gård i Vä. 
434Karsholms godsarkiv1599-12-111599-12-11. Knudtt Brades skötebrev till Klaus Podbusk på en gård i Allarp i Oppmanna socken i Villands härad. 
435Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1600-09-231600-09-29. Niels Pedersens till Wderup försäljning av gårdar och gods i Albo och Järrestads härader till Börge Rossenkrandtz. 
436Karsholms godsarkiv1600-11-131600-11-13. Axill Brahes skötebrev till Clauss Podebusch på en gård i Österslöv i Villands härad. 
437Tosterups godsarkiv1600-talOkänd proveniens. Pappersvepa med ägarelängd för Tosterups gods. 
438Ystad rådhusrätt och magistrat1601-02-061601-02-06. Erich Mormandts mageskifte med Holger Ulfstand. 
439Edith och Herta Lundins gåva1601-02-09Skötebrev på den gård i Sandby som Tue Olssen bebor. 
440Lyngbybreven1601-07-08Angående en jordeigen gård i Lyngby. 
441Okänd proveniens1601-09-12Brev med okänd proveniens. Jordöverlåtelse av jon Lassesen i Sellsböge till Lass Perssen på Herings Bygge. 
442Ystad rådhusrätt och magistrat1601-10-021601-10-02. Mogens Anderssens skötning av en gård i staden till Christoffer Jörgenssen. 
443Halmstad rådhusrätt och magistrat1603-06-261603-06-26. Konung Christian IV tilldömer staden Halmstad laxfisket i Nissan. 
444Halmstad rådhusrätt och magistrat1603-09-271603-09-27. Fastebrev på försåld egendom utfärdat av M. Dünne och J. Jensenn. 
445Ystad rådhusrätt och magistrat1603-12-281603-12-28. Jörgen Brahes legat till de fattiga husarma i staden. 
446Hviderups godsarkiv1604-04-101604-04-10. Holger Ulfstand till Häckeberga tillkännager, att han har skrivit ett kontrakt med Sten Maltesson till Holmgård om gården Hviderup i Frosta härad och tillhörande gårdar. En ligger i Gårdstänga socken och by. Där ligger också två fästor, en vid namn Lödemölle. En ligger i Stora Skeglinge socken och by. En gård ligger i Hurva socken i by, en i Harlösa socken, Hjälmaröd. En gård heter Hulsberg. En gård ligger i Oderslöv, en i Kävlinge, en i Reslövs socken och by, två i Sibberup. Det anges också vad varje gård presterar. Allt detta och det som hör till säljer han till Sten Maltesson och hans arvingar. Han erkänner, att han fått full betalning. Om något av allt detta blir Sten Maltesson avvunnet, skall denne få full ersättning. Till bekräftelse hänger han och två hans kusiner sina signeter under. 
447Hviderups godsarkiv1604-04-101604-04-10. Holger Ulfstand till Häckeberga tillkännager, att han har slutit ett kontrakt med Sten Maltesen till Holmgård angående gården Hvierup i Frosta härad och tillhörande gårdar. En ligger i Gårdstänga socken och by och där finns även två fästor, den ena vid namn Lödemölle. En gård ligger i Stora Skeglinge socken och by, en i Hurva socken och by, två i Harlösa socken och by, Hjälmaröd och Hulsberg, och en i Odarslöv. Det anges vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Allt detta har han sålt till Sten Maltesen och hans arvingar. Om det blir någon rättegång på grund av hans vanhemul skalla han hålla Sten Maltesen skadeslös. Till bekräftelse hänger han sitt och två andra mäns sigill under. 
448Karsholms godsarkiv1604-05-231604-05-23. Knud Gylldenstiernns skötebrev till Klaus Podbusk på två gårdar i Villands härad, den ena i Råby i Fjälkestads socken, den andra i Gualöv. 
449Hviderups godsarkiv1605-09-091605-09-09. Sten Maltesen till Holmgard tillkännager, att eftersom han och hans hustru Anne Brahe Henriksdotter gemensamt har köpt Hviderups gård, tillåter han henne, att för den kärlek hon dagligen bevisar honom, behålla Hviderups gård med allt som hör till för den händelse hon överlever honom. Som gengäld skall Sten Maltesens arvingar få annat av hans köpegods. Om detta inte räcker till, skall Anne Brahe ge hans arvingar av sitt eget arvegods. Till bekräftelse har Sten Maltesen och hans syskon underskrivit och hängt sina sigill under. 
450Edith och Herta Lundins gåva1606-02-03Skötebrev på den gård i Sandby som Bend Nilssen bebor. 
451Halmstad rådhusrätt och magistrat1606-03-241606-03-24. Konung Christian IV stadfäster de privilegier som hans fader avgivit. 
452Trollenäs godsarkiv1606-05-24Christian IV.s bytesbrev med Hans Lindenow på gårdar i Reslöv m fl. 
453Lyngbybreven1607-03-11Angående en jordeigen gård i Lyngby. 
454Ystad rådhusrätt och magistrat1607-06-291607-06-29. Bykämnärernas skötning av en jord i staden till Thomas Jenssön. 
455Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1607-11-041607-11-04. Mageskifte mellan konung Kristian IV och Börge Rossennkrands rörande gårdar och gods i Ingelstads, Oxie och Vemmenhögs härader. 
456Widtsköfle godsarkiv1607-XX-XXChristian IV:s gåvobrev på "Vittskiöfle Saand", jordtransaktion med Christian Barnekow 1607. 
457Halmstad rådhusrätt och magistrat1608-05-051608-05-25. Konung Christian IV lovar borgerskapet i de danska köpstäderna att hertig Christian ej skall få tillträda regeringen förrän han bekräftat tidigare avgivna privilegier. 
458Kristianstad rådhusrätt och magistrat1608-05-251608-05-25. Kung Kristian IV bekräftar köpstädernas privilegier. 
459Kristianstad rådhusrätt och magistrat1608-05-251608-05-25. Kung Kristian IV bekräftar köpstädernas privilegier. 
460Hviderups godsarkiv1608-05-281608-05-28. Klaus Podebusk till Krapperup tillkännager, att han har gjort mageskifte med Sten Maltesen till Holmgård. Sten Maltesön skall få en gård i Tågerup, Torna hd, Skåne, med allt som hör till. Det anges vem som bor på gården och hur mycket den presterar. Klaus Podebusk har fått full betalning. Om gården blir Sten Maltesön avvunnen i någon rättegång på grund av Klaus Podebusks vanhemul skall Sten Maltesön hållas skadeslös. Till bekräftelse underskriver Klaus Podebusk och två andra män och hänger sina sigill under. 
461Kristianstad rådhusrätt och magistrat1608-11-141608-11-14. Försäljning av jord i kierregåården. 
462Råbelöfs godsarkiv1609-08-311609-08-31. Fredrik II:s brev angående Jus Patronatus till Råbelöfs kyrka. 
463Trollenäs godsarkiv1609-11-17Hans Lindenows alubrev till Tage Tott på Ulstrups huvudgård. 
464Ystad rådhusrätt och magistrat1610-02-271610-02-27. Christer Anderssöns skötning till Hanss Pouellssön rörande en gård i Ystad, i vilken staden har en del. 
465Näsbyholms godsarkiv1610-07-231610-07-23. Handling rörande förlikning mellan Sivert Beck till Förslöf och Christian Gyllenstierna till Sthiernholmb rörande ett sjöskäl, som den senare "för någon tid sedan" låtit uppsätta i Näsbyholmssjön mellan Stiernholmb och Näsbyholm. 
466Hviderups godsarkiv1610-08-011610-08-01. Mette Höig till Sönnerup tillkännager att hon gjort mageskifte med sin morbro Sten Maltessön till Holmgaard. Han skall få fyra gårdar, tre i Harlösa sn, Frosta hd, i Hunneberga och en i Gudmuntorps sn, Langerödtt, med allt som gårdarna presterar. Häremot har Steen Maltisönn givit Mette Höig fyra gårdar i Göinge hd, en vid namn Ferebor, Birckebiergh i Lande sn, två gårdar på samma ställe, en vid namn Nyemölle. De har båda tryckt sina signeter under. 
467Kristianstad rådhusrätt och magistrat1610-10-011610-10-01. Rådman Rasmes Schuendss¢nn donerar till skolan i Vä. 
468Råbelöfs godsarkiv1610-XX-XX1610-10-15. Mageskifte mellan Erick Mohrmand till Efveröd och Jens Bonde till Piilegaardt på egendom i Göinge härad, Nävlinge socken och by. 
469Halmstad rådhusrätt och magistrat1611-01-281611-01-28. Borgmästare och rådmän intygar att H. Persson Bödker har försålt sin gård. 
470Sannarps godsarkiv1611-10-131610-03-20 och 1610-07-14, 1611-10-13. Konung Kristian IV:s fjärde dom rörande Sönderschoffuenn, Sannarps mölla och "hestehaffuenn" med ett referat av tingsvittnen. 
471Rosendals godsarkiv1612-05-011612-05-01. Mageskifte mellan Anders Bille till Råbelöv och brodern Claus Bille till Vanås. Anders Bille skall få en gård i Hyllinge, Brony sn, Luggude hd. Som vederlag ger han en gård i Ågård, Munka Ljungby sn, Norra Åsbo hd, en i lilla Kampholm, Västra Torups sn, Västra Göinge hd, en i Arkelstorp, Stoby sn och två i Lundum, Broby sn. 
472Rosendals godsarkiv1612-05-011612-05-01. Mageskifte mellan Claus Bille och brodern Anders Bille på flera gårdar 
473Sannarps godsarkiv1613-04-051610-03-20 och 1610-07-14, 1613-04-05. Konung Kristian IV:s låsebrev på Sönderskoffuenn, Sannarps mölla och hästhagen med ett referat av tingsvittnen. 
474Svaneholms godsarkiv1613-07-091613-07-09. Kristian IV avhänder rätten till Skivarps bro till riksrådet Prebiörn Gyldenstiern till Vosborg. 
475Svaneholms godsarkiv1613-07-271613-07-27. Christiann Gylldennstiernns till Hellestrups gårds skötebrev för Predbiörn Gyldennstiern till Vosborg på gods i Skåne. 
476Hviderups godsarkiv1613-08-231613-08-23. Eske Bille till Ellinge tillkännager, att hon har sålt till fru Anne Brahe, änka efter Sten Maltesson till Löberöd, en gård i Skåne, Torna hd, Igelösa sn, som kallas Thoggerup. Hon har fått god och tillräcklig betalning. Om gården blir Anne Brahe avvunnen skall Eske Bille hålla henne skadeslös. Till bekräftelse har hon hängt sitt sigill under och bett tre män underskriva skötet. 
477Rosendals godsarkiv1614-01-251614-01-25. Skötebrev på tre gårdar i Kropps sn. Melchior Ulfstand till Axelvål säljer till Anders Bille till Råbelöf tre gårdar i Kropps sn i Luggude hd. 
478Rosendals godsarkiv1614-03-121614-03-12. Skötebrev. Knud Grubbe till Rögla säljer till Anders Bille till Råbelöv en gård i Väla, Kropps sn, Luggude hd. 
479Ystad rådhusrätt och magistrat1614-07-051614-07-05. Hanns Poffuellssönns skötning till Niels Sierssönn på en gård i Ystad, i vilken staden har en del. 
480Biskopsarkivet i Lund1614-09-291614-09-29. Sten Brahes till Knutstorp donationsbrev å hospitalet i Kågeröds socken. 
481Knutstorps godsarkiv1614-09-291614-09-29. Sten Brahe till Knutstorp tillkännager, att eftersom hans fader Otto Brahe till Knutstorp i sitt testamente har inrättat ett hospital för fyra fattiga och till dess underhåll anslagit några gårdar i Kågeröds sn, har han och hans hustru givit till hospitalet en summa pengar som skall räcka till underhåll för fyra kvinnor och två män. Det uppräknas exakt vilka förnödenheter de sex fattiga skall få. Sten Brahes arvingar skall på samma sätt underhålla hospitalet. Om de underlåter detta blir straffet böter. Biskopen i Skåne skall ha tillsyn över att testamentesförordnandet efterföljs. Sten Brahe har underskrivit och tryckt sitt signet under. 
482Skabersjö godsarkiv1614-10-281614-10-28. Christian IV, konung av Danmark, tillkännager, att fru Margrethe Brahe till Vittskövle, Christian Barnekows änka, har gjort räkenskap över och lämnat ifrån sig den kronans ränta och inkomst av Landskrona slott och län, som hennes man hade fått i förläning. Hon är således ingenting mera skyldig. 
483Rosendals godsarkiv1615-03-161615-03-16. Skötebrev. Sivert Beck till Förslöv överlåter till Anders Bille till Råbelöv en gård i Björka, Kropps sn, Luggude hd. 
484Kristianstad rådhusrätt och magistrat1615-06-051615-06-05. Papper. Vä ej längre stad. Dess borgare skall, om de ej vill bli bönder, flytta till Kristianstad. 
485Rosendals godsarkiv1615-09-221615-09-22. Skötebrev. Gunde Lang till Söffude säljer till Anders Bille till Råbelöv en gård i Väla by, Kropps sn, Luggude hd. 
486Hviderups godsarkiv1616-03-301616-03-30. Anna Bille, änka efter Johan Barnekow till Lellinge, tillkännager att hon sålt till Anna Brahe, änka efter Sten Maltesen till Löberöd och hans arvingar några gårdar i Jylland och Skåne. En ligger i Galten hd, Haslums socken och by, en i Nim hd, Hvornborg sn, en i Hamrum hd, en i Skåne, Frosta hd, Harlösa socken och by, en i Hunneberga. Det anges vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Anna Bille bekräftar, att hon har fått full betalning. Om något av det sålda blir Anna Brahe avvunnet, skall hon hållas skadeslös. Till bekräftelse undertecknar hon och två män med sina sigill under. 
487Rosendals godsarkiv1616-03-301616-03-30. Otte Brahe Pedersen till Krogholm säljer till Anders Bille till Råbelöv en gård i Fleninge sn och by, Luggude hd. 
488Rosendals godsarkiv1616-06-021616-06-02. Skötebrev på fyra gårdar. Jens Bille till Vrejlev säljer till Anders Bille till Råbelöv en gård i Björka, Kropps sn, Luggud hd, en i Fjälastorp, Brunnby sn, Luggude hd, en i Bräcke by, Väsby sn, Luggude sn och en i Mardal, Höja sn, Södra Åsbo hd. 
489Rosendals godsarkiv1616-06-05 
490Rosendals godsarkiv1616-06-101616-06-10. Skötebrev på tre gårdar. Anna Bille säljer till Anders Bille till Råbelöv en gård i Broby sn, Södra Åsbo hd, en i Fleninge by, Luggude hd och en i Brogårda, Bjuvs sn, Luggude hd. 
491Råbelöfs godsarkiv1616-09-221616-09-22. Anders Bille till Rosendal avhänder sig och sköter egendomar i Villands härad till Christoffer Ulfeldt till Snärstrup. 
492Rosendals godsarkiv1617-03-121617-03-12. Skötebrev. Sofia Ulftsand till Krapperup, änka efter Claus Podebusk säljer till Anders Bille till Rosendal en gård i Lydestads by, Kropps sn, Luggude hd. 
493Rosendals godsarkiv1617-05-171617-05-17. Magelagsbrev utfärdat av Christian IV. Anders Bille till Rosendal har givit kungen ett bol i Björka, Kropps sn, Luggude hd. Som vederlag har Anders Bille fått ett kronobol i Kropps sn. 
494Trollenäs godsarkiv1617-07-101617-07-10. Peder och Frantz Dues salubrev till Breide Rantau på en gård i Hästveda. 
495Rosendals godsarkiv1617-08-201617-08-20. Thage Thott Andersen säljer till Anders Bille till Rosendal en gård i Björka by, Kropps sn, Luggude hd. 
496Rosendals godsarkiv1618-01-301618-01-30. Magelagsbrev. Anders Bille till Rosendal ger till kungen två gårdar i Örby, Raus (Råå) sn, Luggude hd, två gårdar i Faxeröd, Hjäarnarps sn, Bjäre hd, en gård i Barkåkra sn, rn gård i Karups sn, en gård i Oderljunga sn, Norra Åsbo hd, en gård i Össjö sn, en gård i Ljungby och en gård i Kvidinge. Som vederlag ger kungen Anders Bille fem gårdar i Lydestad, Kropps sn, Luggude hd, en gård i Giorshöi, Kropps sn, en går Lilla Källstorp i Herrevadsklosters sn, två gårdar i Luggestrup och en gård i Fleninge sn. 
497Rosendals godsarkiv1618-03-291618-03-29. Sophia Ulfstand salubrev till Anders Bille på gård i Kropps sn. 
498Simrishamn rådhusrätt och magistrat1618-05-011618-05-01. Kristian IV om accisen 
499Kristianstad rådhusrätt och magistrat1618-11-081618-11-08. Papper. Kristian IV stadgar om kreaturshållning. 
500Simrishamn rådhusrätt och magistrat1619-01-081619-01-08. Kristian IV om arv. 
501Rosendals godsarkiv1619-02-141619-02-14. Skötebrev på en gård i Lydestad. Gunde Lange säljer till Anders Bille till Rosendal gården med alla dess tillgågngar och förmögenheter. 
502Biskopsarkivet i Lund1619-09-291619-09-29. Anne Brahes till Löberöd och Hviderup donationsbrev å hospitalet i Gårdstånga socken 
503Hviderups godsarkiv1620-02-271620-02-27. Tage Tott Andersönn tillkännager på sin systers, Mergrette Thott, vägnar, att han har gjort mageskifte med fru Anna Brahe, änka efter Steen Maltessön till Löberöd. Anne Brahe skall få en av Mergrette Thotts gårdar som ligger i Skåne, Frosta hd, Holmby socken och by, med allt som hör till. Häremot har Anne Braje givit en gård i Lorup, Skåne, Luggude hd. Om gården blir Anne Brahe avvunnen på grund av vanhemul skall hon hållas skadeslös. Till bekräftelse har Tage Thott Anderssön hängt sitt sigill under och med egen hand underskrivit. Han har även bett Tage Tott Ollessenn att försegla och underteckna brevet. 
504Rosendals godsarkiv1620-10-201620-10-20. Skötebrev på en kvarm och en gård. Alexander Raabe von Paapenheim till Svedinge säljer till Anders Bilel till Rosendal en kvarn i Helsingborg och en gård i Lydestad, Kropps sn, Luggude hd. 
505Hviderups godsarkiv1621-04-141621-04-14. Skötebrev. Fredrik Passberg till Harrestedgård tillkännager, att han sålt till Henrik Ramel till Bäckaskog och hans arvingar fyra gårdar i Holmby sn, Frosta hd, Skåne. Två ligger i Östra Gårdstånga och två i Holmby. Det anges, vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Om någon av gårdarna blir Henrik Ramel avvunnen, skall han hållas skadeslös. Till bekräftelse har han och Sivert Grubbe till Hofdal underkskrivit och hängt sina sigill under. 
506Rosendals godsarkiv1621-06-11Markus Billes skötebrev till Anders Bille på gård i Fjärestad sn, Luggude hd. 
507Rosendals godsarkiv1622-03-021622-03-02. Mageskifte mellan kung Christian IV och Anders Bille till Rosendal. Anders Bille ger kungen en vattenmölla i Helsingborgs sn, två gårdar i Filborna by, en gård i Fjärrestads sn och by, en gård i Välluvs sn, en gård i Hässlunda sn, en gård i Broby sn och by. Som vederlag får han följande kronogårdar i Skåne: två gårdar i Björka by, Kropps sn, Luggude hd, två kyrkefästor på samma ställe, ett gatehus på samma ställe, en gård i Källstorp, en gård i Görshög, en gård i Fleninge sn och tre gårdar i Herrevadsklosters län i Björka by i Kropps sn. 
508Kristianstad rådhusrätt och magistrat1622-03-151622-03-15. Pergament. Kristian IV:s privilegiebrev för Kristianstad. Originalbrevet och en replik förvaras separat i var sin låda. 
509Edith och Herta Lundins gåva1622-05-20Försäljning av arvslott i gård i Sandby. 
510Näsbyholms godsarkiv1623-08-301623-08-30. Ellenne Hiindermarck och Anders Schramdss till Gierdrup utställer skötebrev till Lisbet Bilde "salig Giuerdt Beckis till Förszlöff" (änka) på gods i Skåne i Bara härad och Vemmenhögs härad. 
511Okänd proveniens1623-XX-XXJordebok 1623 
512Simrishamn rådhusrätt och magistrat1624-08-081624-08-08. Kristian IV om skatten 
513Kristianstad rådhusrätt och magistrat1624-09-201624-09-20. Rådman Thyge Pederssens skötebrev för Jens Rasmussen och hans hustru på en gård vid torget. 
514Professor O. Rydbecks gåva1624-10-251624-10-25. Skötebrev på gård i Lund. 
515Simrishamn rådhusrätt och magistrat1625-02-281625-02-28. Kristian IV om skatten. 
516Simrishamn rådhusrätt och magistrat1626-03-141626-03-14. Kristian IV om skatten. 
517Simrishamn rådhusrätt och magistrat1626-09-281626-09-28. Kristian IV om skatten. 
518Råbelöfs godsarkiv1610-02-101610-02-10. Fredrik II:s sköte på gårdar i Göinge härad försålda av Jörgen Daae. 
519Hviderups godsarkiv1627-01-231627-01-23. Christian IV tillkännager, att han har gjort mageskifte med fru Anna Brahe till Löberöd, änka efter Sten Maltessen. Hon har fått ett stycke mark på Hviderups mark, som annars tillhör prästgården i Gårdstånga. Med detta brev bekräftar han mageskiftet. 
520Karsholms godsarkiv1627-09-101627-09-10. Borgaren i Köpenhamn Staffen Rodes skötebrev till landsdomaren och befallningsmannen Henrich Gyldenstiern till Svaneholm på gods i Österlövs och Oppmanna socknar i Villands härad samt andel i Barsebäcks gårds byggnad. 
521Simrishamn rådhusrätt och magistrat1627-11-241627-11-24. Kristian IV om skatten. 
522Karsholms godsarkiv1627-12-211627-12-21. Mouritz Podebusks skötebrev till Henrich Gyldenstiern på en gård i Kälkestad i Österslövs socken. 
523Okänd proveniens1628-01-20Brev med okänd proveniens. "Kristian IV". 
524Rosendals godsarkiv1628-04-28Markeskälsbrev mellan Fleninge, Ödåkra och Björka bönder. Anders Bille till Rosendal begär av kungen att få någon kronojord i Helsingborgs län. Som vederlag ger han jordar i Helsingborgs län. Hendrich Huitfelt till Lillrör, Fredrich Urne till Alslev, lottägarna och tolv oväldiga dannemän från Luggude häradsting har varit på jordegendomarna och granskat och mätt. 
525Svaneholms godsarkiv1628-12-161628-12-16. Kristian IV gör jordabyte med Svaneholm. 
526Karsholms godsarkiv1628-12-171628-12-17. Mageskifte mellan konung Kristian IV å domkapitlets i Lund vägnar och Hendrich Gylldenstiern till Svaneholm rörande gods i Skytts, Vemmenhögs och Villands härader. 
527Karsholms godsarkiv1628-12-241628-12-24. Falck Lyckes skötebrev till Hendrich Gyldenstiern på gods i Österslövs socken, Allarp (Allerup) och Åraslöv (Aaridzlöff) i Villands härad. 
528Kågeröds kyrkoarkiv1629-01-01Angående prästgården i Stenestads socken och by. 
529Kristianstad rådhusrätt och magistrat1629-01-21 
530Karsholms godsarkiv1629-05-011629-05-10. Fredrich Rantzows skötebrev till Henrich Gyldenstiern på gods i Västra Vram och Everöd (Eftteröd) i Gärds härad. 
531Simrishamn rådhusrätt och magistrat1629-10-011629-10-01. Kristian IV om skatten. 
532Lyngbybreven1630-03-30Angående den gård i Lyngby som Jon Nelson påbor. 
533Karsholms godsarkiv1630-06-231630-06-23. Ridefogden till Halmstads slott Hanns Andersens skötebrev till Hendrich Gyldennstiernn på gods i Alfshögs (Alslöff) och Svartå socknar i Faurås härad, Köpinge (Könnge) socken i Himle härad och Eftra socken i Årstads härad. 
534Karsholms godsarkiv1630-07-31Omkr. 1630. Erick Rosenkrandtz' till Tunbyholm försäljning till Henndrich Gylldenstiernn av gårdar i Fjälkinge socken i Villands härad. 
535Örtofta godsarkiv1632-02-05 
536Simrishamn rådhusrätt och magistrat1632-06-271632-06-27. Kristian IV om skatten. 
537Grönsöbrevens arkiv1632-09-271632-09-27. Rådmannen i Lund Jörgen Pederssens skötebrev till borgaren i Lund Jens Michelsen på en gård, "liggendis her paa brede gaden wed Nörre port". 
538Hviderups godsarkiv1633-09-141633-09-12. Mouritz Podebusk till Skedal tilkännager, att han har sålt sin syster Viveke Podebusk, änka efter Otte Lindenow till Borgeby, två gårdar i Norra Rörums sn, Frosta hd. Den ena heter Sirkull, den andra Österup. Det anges, vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Han bekräftar att han fått full betalning. Om något av det försålda blir Vivele Podebusk avvunnet skall hon hållas skadeslös. Till bekräftelse har han och två andra män underskrivit och hängt sina sigill under. 
539Halmstads kyrkoarkiv1633-10-241633-10-24. Skötebrev till Halmstads stadskyrka på Öringe gård i Veinge socken 
540Holmby kyrkoarkiv1633-12-181633-12-18. Anne Brahe till Löberöd lämnar intyg om gårdar i Vesterby och Gummerup (Bollerups socken), vilka ligger till Holmby predikstol. 
541Lund kämnärsrättens arkiv1634-07-141634-07-14. Skötebrev på en gård i Lund. Exh. vid byting 1673-12-08. 
542Rosencrantzka samlingen. Örups godsarkiv1635-03-091635-03-09. Konungens befallningsman på Augdesiden Palle Rossenkrandtz till Örup försäljning av Örups huvudgård med underlydande gårdar och gods i Albo härad, under vilket även ett Snerpe och ett Rogerödtt nämnas, Färs härad, under vilket även "Wandsted sogen Birche herritt (o: Bircheröd?)" omtalas, Ingelstads härad samt i Borrby socken i Järrestads härad och i Svenstorp i Köpinge socken till sin broder konungens befallnings-man på Visborgs slott och över Gotland Holger Rossennkrandtzt 
543Hviderups godsarkiv1635-12-051635-12-05. Mette Barnekow till Ellinge tillkännager, att hon har sålt till Henrik Ramel till Bäckaskog några gårdar och gods. Detta skedde med hennes svågers, Tönne Friis och med Henning Walkendorfs samtycke. Gårdarna ligger i Frosta hd, Högseröds socken och by, Västraby, Kyrkhult, Skäpperöd, Attarp, Långaröd, Sibbarp, i Färs hd, Västerstad, i Gudmundtorp Västra Vedåkra, Harlösa socken och by, Hunneberga, Käringhuset, I Aasted herrit, Aschemöe sogen, Schierneröd, Halmstad herrit, Quidbölle sogen, Gubolt, i Aasted herrit Drenseröd sogen Bringsgaard, i Faurits herrit Biskopsgården. Det anges, vilka som bor på gårdarna och hur mycket de presterar. Mette Barnekow erkänner, att hon fått full betalning. Till bekräftelse har hon och hennes svågrar underskrivit med egen hand och hängt sina sigill under. 
544Karsholms godsarkiv1636-10-281636-10-28. Mogens Hög till Kiergaardsholm skötebrev till Hendrick Gyldenstiern på gods i Göinge och Villands härader. 
545Rosendals godsarkiv1636-12-041636-12-04. Skötebrev. Claus Bille till Rosendal säljer till Staller Kaass sin huvudgård Rosendal med tillhörande gårdar, vilka räknas upp. Claus Bille erkänner sig ha fått full betalning. 
<