bild
Arkiv

Husie kyrkoarkiv


Husie kyrkoarkiv

Husie och Västra Skrävlinge församling tycks redan i slutet av 1500-talet ha varit förenade med varandra under samma kyrkoherde. Husie har åtminstone alltsedan 1600-talet betraktats som moderförsamlingen. Genom ett k. brev 1764 anslogs de båda församlingarna såsom prebende åt vissa befattningshavare vid Lunds Universitet. Husie blev ensamt prebende genom ett K. brev 1913-08-29, medan Västra Skrävlinge befriades från sin prebendenatur och skildes helt från Husie genom en k. resolution 1919-10-01. Husie församling förenades jämlikt k. brev 1923-12-31 fr.o.m. 1924-05-01 med Södra Sallerups, Bjärshögs och Oxie församlingar till ett pastorat med Sallerup såsom moderförsamling. Genom k. brev 1934-03-16 och 08-24 inkorporerades Husie i såväl ecklesiastikt som kommunalt hänseende med Malmö fr.o.m. 1935 171, dock utan att pastoratsgemenskapen bröts. Det var först 1949 som Husie blev eget pastorat. Vid pastorats- reformen 1962 förenades församlingen åter med Södra Sallerup till ett pastorat inom Malmö kontrakt. Församlingarna hade tidigare tillhört Oxie kontrakt. Västra Skrävlinge hade redan tidigare införlivats med Malmö i kommunalt och 1925-01-01 även i ecklesiastiskt avseende.

I samband med inventering av arkivet upprättades en detaljerad förteckning 1858-05-01. Den finns införd i visitationsprotokollsboken 1843-1918. De flesta av litteraturbeteckningarna på i synnerhet "lösa handlingar" korresponderar med denna 1858 års förteckning och de kompletteringar som senare gjorts till denna. Den äldre ordningen och littereringen hade brutits före leveransen till stadsarkivet och sedan inte rekonstruerats.

Förteckningen upprättades i januari 1963 av Lennart Tomner och reviderades i maj 1986 av Anna Svensson. I och med att folkbokföringen fördes över från Svenska kyrkan till Lokala skattemyndigheten den 1 juli 1991 kompletterades förteckningen av Cecilia Jansson och Jan Östergren hösten 1992. Granskad 1993-04-29 av Birgit Arfvidsson Bäck. I samband med skilsmässan kyrka/stat år 2000 avslutades arkivförteckningen av Cecilia Jansson och Barbro Möller vintern 1999. From hösten 2003 förvarar Malmö stadsarkiv hela Husie församlings arkiv.

 Serier (79 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden. Volymerna 8-16 är kombinerade husförhörs- och kommunionlängder.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i arkivkartong. Församlingsböcker på lösblad fördes under tiden 1971--1991-06-30. Ordnade efter personnummer inom fastighetsbeteckningen. 
A IIIBöcker över obefintliga samt På församlingens skrivna m m 
A IVPERSONAKTER ÖVER AVLIDNA OCH DÖDFÖRKLARADE 
A IV aFörsamlingsliggare (personakter)Serien i arkivkartong. Ordnade alfabetiskt inom fastigheten. Personakter upprättades för alla medborgare under åren 1947--1991-06-30. 
A IV bObefintlighetsregisterOrdnade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong. Ordnade efter personnummer. 
A IV daPersonakter över avlidna och dödförklarade 1947-1967Serien i arkivkartong. Förda mellan åren 1947-1967. Dessa akter har sänts från församlingen till Statistiska centralbyrån varefter de har levererats till Malmö stadsarkiv 1986. Ordnat årsvis efter personnummer. 
A IV dbPersonakter över avlidna och dödförklarade 1968-1991Serien i arkivkartong. Ordnade efter personnummer för varje dödsår. Förda åren 1967--1991-06-30. 
A VFörsamlingsregisterSerien utgallrad på pastorsexpeditionen år 2002. 
A VI aAvgångsregisterPersonavierna utgallrade 1988 enligt RA:s gallringsbeslut nr 585. Sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderSamtliga avtryckskort utgallrade 1988 enligt SFS 1957:277. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse och dopböckerSerien inbunden.
 
C IIFödelse- och dopböcker. Dublettserie 
C X aDopbok (fr o m 1991-07-01)Serien i kartong. 
C X bMinisterialbok (fr o m 1991-07-01), dublettserie 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr o m 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböcker 
E IIÄktenskapsböckerÄktenskapsböcker ersatte lysnings- och vigselböcker fr o m 1969-07-01. 
E XVigselbok (fr o m 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok (fr o m 1991-07-01) 
G IAbsolutionslängder 
G IIIRedogörelser för folkmängden 
G VIGudtjänststatistikI kartong. 
HBILAGOR TILL KYRKOBOKFÖRINGEN 
H I aBilagor till husförhörslängden och församlingsboken t o m 1967Serien avslutad. Viss gallring utfördes 1988 med stöd i SFS 1946:48. 
H I bIcke gallringsbara bilagor till församlingsboken fr o m 1968Serien i kartong. Handlingar utgallras from 1968 med en frist av 20 år med undantag av handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65. 
H I cGallringsbara bilagor till församlingsboken fr o m 1968Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65. 
H II aBilagor till flyttningslängden, ej gallringsbaraSerien i kartong utom vol. 10-45 som är inbundna. Även Västra Skrävlinge 1769-1844. Serien innehåller bilagor till inflyttningslängden om ej annat anges.
 
H II bGallringsbara bilagor till flyttningslängden fr o m 1968Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65. 
H III aBilagor till födelse- och dopboken t o m 1967Serien inbunden. 
H III bIcke gallringsbara bilagor till födelse- och dopboken fr o m 1968Serien i kartong. Handlingarna utgallras med en frist av 20 år from 1968 med undantag av handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65. 
H III cGallringsbara bilagor till födelse- och dopboken fr o m 1968Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallrings- beslut 1997:65. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenGallring av bilagor t o m 1967 utfördes 1988 med stöd i SFS 1946:48. Handlingarna utgallras med 20 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65 med undantag av handlingar utfärdade i utlandet. 
H V aBilagor till lysnings-, vigsel samt äktenskapsboken, ej gallringsbara
 
H V bGallringsbara bilagor till lysning-, vigsel- samt äktenskapsbok fr o m 1968Bilagor from 1968 utgallras med 20 års frist enligt RA:s beslut 1997:65. 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken, ej gallringsbaraHandlingarna utgallras med en frist av 20 år from 1968 med undantag av handlingar utfärdade i utlandet, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65. 
H VI bGallringsbara bilagor till död- och begravningsboken fr o m 1968Bilagor fr o m 1968 utgallras med 20 års frist enligt RA:s beslut 1997:65. 
H X aBilagor till ministerialböckerna (fr o m 1991-07-01), ej gallringsbaraSerien innehåller: Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan. 
H X bBilagor till ministerialböckerna (fr o m 1991-07-01), gallringsbaraSerien gallringsbar med stöd av RA-MS 1997:65. Gallringsfrister: Bilagor till dopboken: 20 år. Övriga bilagor: 5 år. 
J ISkrivelser och resolutioner 
J IIDiarium i kyrkobokföringsärenden med bilagor 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bBilagor till kyrkorådets protokollSerien i kartong om ej annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K V aÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
K V bSammanträden, gemensamma för båda församlingarnas kyrkoråd och tillsättningsnämnden, protokoll och bilagor 
L I aRäkenskaper för kyrka. HuvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper 
L I cRäkenskaper för kyrka VerifikationerSerien inbunden. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien avslutad. 
L IVKollekträkenskaperKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt utgallras med en frist av 10 år enligt RA:s beslut 1988:19. 
L V aPrästlönekassans räkenskaper 
L V bDonationsräkenskaper 
L V cRäkenskaper för diakoniarbetet 
L V dRäkenskaper för det frivilliga församlingsarbetetSerien i kartong, om ej annat anges. 
L VIKyrkostämmans räkenskaper, sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokollSerien i kartong. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningen 
P I aPålysningsböckerSerien i arkivkartongen. Avser även Västra Skrävlinge. 1847-1862 ingår förteckningar över utdelningar till de fattiga, även för Västra Skrävlinge. 
P I bFörrättningsböckerSerien i kartong. 
P IIÖvriga handlingar 
R IKartor och ritningar 
R IIKartor och ritningar från Kartia