bild
Arkiv

1940 års folkräkning

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

Folkräkningen 1940.

Inledning.

Tryck: Folkräkningen den 31 december 1940: 1-3 i S.O.S.


Primärmaterialet utgjordes av "Utdrag ur församlingsböckerna resp. för Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1940 och mantalsuppgift för år 1941", varvid uppgifterna i formulärets kol. 1-7 hämtats ur församlingsboken och i kol. 8-11 ur mantalsuppgifterna, för vilka denna gång särskilda formulär fastställts. Även utdrag ur obefintlighetsboken samt sammandrag av summorna i församlingsboken insändes till statistiska centralbyrån. Däremot införskaffades inte mantalsuppgifterna och ej heller självdeklarationer eller annat taxeringsmaterial.
Bearbetningen av materialet skedde maskinellt utom i fråga om de uppgifter, som ingå i del 1 av berättelsen. Materialet till 1940 års folkräkning har även varit föremål för bearbetning av 1941 års befolkningsutredning, 1941 års familjebeskattningssakkunniga och 1943 års dyrortskommitté.
I samarbete med 1942 års jordbrukskommitté bearbetade statistiska centralbyrån hollerithkorten för landsbygden i syfte att få fram åldersfördelningen av jordbruksbefolkningen inom mindre områden än riksområden samt inom skilda detaljyrkes- och socialklasser.
Efter framställning till Konungen den 14 januari 1944 av aktuarien E. von Hofsten, Prof. S. Wahlund, doc. W William-Olsson m.fl. bemyndigade Kungl. Maj:t den 19 maj 1944 centralbyrån att urföra en kompletterande bearbetning av materialet från 1940 års folkräkning. I skrivelse till Konungen den 5 maj 1945 anmälde statistiska centralbyrån att denna komplettering slutförts. Kompletteringen gällde i första hand framställandet av detaljerade uppgifter ang. befolkningens näringsgrensfördelning inom städer med mindre än 10.000 invånare, köpingar och municipalsamhälen samt inom tätorter av icke-administrativ karaktär. Denna tabell har betecknats "råtabell 15". Vidare har utarbetats tabeller utvisande dels hur den yrkesverksamma befolkningen tillhörande vissa yrkeskategorier, för vilka grunderna för näringsgrensfördelningen varit skiljaktiga vid 1930 och 1940 års folkräkningar, fördelar sig inom städer med mindre än 30.000 invånare, dels hur den yrkesverksamma befolkningen, absolut och relativt, inom varje enskild stad fördelar sig efter huvudgrupper av yrke vid slutet av åren 1920, 1930 och 1940, om yrkesnomenklaturen för år 1930 tillämpas. Tabellerna har ej tryckts.
Material till översikter utarbetade i samband med folkräkningen.
Tryck: Dödlighets- och livslängdstabeller 1931-1940 och Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1931-1940. S.O.S.

 Serier (31 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
BKONCEPT TILL AVGÅNGNA SKRIVELSER 
CDIARIER 
DLIGGARE 
D 1Lokaliseringslista 
D 2Liggare 
EINKOMNA SKRIVELSER 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F 1Koder, instruktioner m.m. 
F 2Arbetsrapporter 
GRÄKENSKAPER (finns ej) 
HSTATISTIK 
H 1Material tillhörande den egentliga folkräkningen 
H 1 APrimärmaterial 
H 1 AAUtdrag ur församlingsböckernaUtdrag ur Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1940 och mantalsuppgift för år 1941. Härav 7 buntar obefintliga.
Utdrag ur församlingsbok den 31 december 1940 och mantalsuppgifter för år 1941. Hela landet utom Stockholms stad. (Härav 17 buntar obefintliga).
 
H 1 ABUtdrag ur folkregistret över obefintliga
 
H 1 ACUtdrag ur församlingsböcker och mantalsuppgifter: Befintliga personer över 95 år 
H 1 ADSammandrag av sidorna i församlingsboksutdragen
 
H 1 BArbetstabeller 
H 1 BARåtabellerAvser tabellerna 1-10 och 12-15 (tabell 11 har ej utarbetats) innehåller följande.
Serien inbunden.
 
H 1 BBArbetstabeller till råtabell 11Blyertsskrivna arbetstabeller. Arbetstabeller till råtabell 1-10, 12-15 har ej arkiverats enligt den tidigare arkivförteckningen. De har dock påträffats och utgallrats enligt SFS 716/53 år 1968 då uppgifterna i sin helhet ingår i råtabellerna.
Tab. 11 avser yrkesutövare efter yrke i detalj, socialklass, kön, civilstånd och ålder, riksområdesvis (landsbygd, städer med minst 30.000 innevånare och städer med 30.000 innevånare).
Arbetstabeller till råtabell 11.
 
H 1 BCPrimärtabellerPrimärtabell 1 och 2 erhållna vid särskild bearbetning för jordbruksutredningens räkning av korten rörande jordbruksbefolkningen (se inledningen till utredningens berättelse). 
H 2Statistiska översikter utförda i samband med folkräkning 
H 2 ADödlighets- och livslängdstabeller 
H 2 AAPrimärmaterialÄldre seriebeteckning H II aa.

Primärmaterialet har utgjorts av dödboksutdrag m.m. vilka ingår i byrån för befolkningsstatistik huvudarkiv.
 
H 2 ABArbetstabellerÄldre seriebeteckning H II ab. 
H 2 ACManuskript och korrektur 
H 2 BTioårssammandrag till befolkningsrörelsen 
H 2 BAPrimärmaterialÄldre seriebeteckning H II ba. 
H 2 BBArbetstabellerSerien i buntar. 
H 2 BCManuskript och korrekturÄldre seriebeteckning H II bc.