bild
Arkiv

KFUK:s Riksförbund

KFUK-KFUM

Historik
KFUK-rörelsen startade i England av två av varandra oberoende kvinnor. 1855 bildade Emma Roberts så kallade böneringar med bibelstudier och bön för unga kvinnor och Mary Jane Kinaird öppnade vid samma tid inackorderingshem för flickor. Då de båda kvinnorna träffades 1877 beslöt de att slå samman de båda verksamheterna till en organisation, YWCA, Young Womens Christian Association, på svenska Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor.

I Sverige startade KFUK också genom två kvinnors arbete. Natalie Andersson-Meijerholm hade vid ett besök i England 1885 lärt känna YWCAs verksamhet. Hon hade själv i Stockholm lett bibelstudier för flickor som flyttat in från landsorten och tyckte att verksamheten i England motsvarade de behov hon fann nödvändiga i Sverige. Hon presenterade idéerna i Missionsförbundets kyrka samma år och mötte stort gensvar. Ett 50-tal kvinnor tecknade sig som medlemmar och därmed var den första KFUK-föreningen bildad i Stockholm.

Även Beatrice Dickson i Göteborg hade lärt känna YWCA-rörelsen i England. 1883 startade hon Unga arbeterskors vänner, som 1891 omvandlades till Göteborgs KFUK. Då fanns redan ett landsförbund för KFUK-föreningar, bildat 1889.

Det sociala engagemanget har hela tiden varit mycket starkt inom KFUK-rörelsen. Redan 1907 anslöt sig KFUK till Förbundet för socialt arbete. 1915 krävde man alkoholförbud och man deltog tillsammans med andra kvinnoförbund i kampen för fred.

1966 gick KFUK samman med KFUM och bildade ett gemensamt riksförbund. Då hade ett samarbete sedan länge existerat på lokalplanet på grund av försämrade ekonomiska villkor.

KFUK-KFUM-rörelsen är en ideell organisation, som är beroende av stöd från privatpersoner, organisation och företag. Lokalt driver rörelsen idrottsföreningar, scoutkårer, lägergårdar, fritidsgårdar och körer. Internationellt är rörelsen en del av KFUKs världsförbund, World YWCA och KFUMs världsförbund World Alliance of YMCA.

Arkivet
Arkivet omspänner tiden 1882-1965 och omfattar 13 hyllmeter handlingar. Förbundsstyrelsens protokoll finns i en obruten svit från 1899 till 1966 med undantag för år 1954.

De enstaka dokument som finns före 1890 rör sig om stadgar, statistiska uppgifter över bildade lokalföreningar ute i landet och enstaka årsberättelser.

Förutom protokollsserierna, förtjänar serie E1, korrespondens, allmän serie med 25 volymer för tiden 1897-1966 samt E2 internationell korrespondens 1923-1966, att lyftas fram.

Serie F1 rörande konferenser, kurser och läger 1896-1966 omfattar 17 volymer och ger en god överblick över den omfattande konferensverksamhet som förbundet både arrangerat och deltagit i.

Handlingarna rörande missionen i Kina (F5) och återuppbyggnadsarbetet efter andra världskriget (F3, E3) är också serier som torde ha ett stort historiskt intresse.

I samband med ordnings- och förteckningsarbetet införlivades KFUK:s Triangelförbunds samt KFUK:s lokalföreningars arkiv i KFUK:s Riksförbunds arkiv, se serierna F16 (KFUK:s Triangelförbund) respektive Ö2 (KFUK:s lokalföreningar).

Arkivet ordnades och förtecknades av Urban Johansson 2011.


Stockholm den 26 april 2011

Urban Johansson


I juli 2012 flyttades en volym som kallades Ingeborg Wikanders brevsamling (SE/RA/730131/02/08/01) över till KFUK:s Riksförbunds arkiv, eftersom den visade sig innehålla liknande handlingar som serie F5 i Riksförbundets arkiv. Detta gjordes i samråd med Anita Andersson, KFUK-KFUM:s arkivarie. Volymbeteckningen ändrades till F5:7.


27 juli 2012 Mikaela Nybohm


En film från KFUK:s världsrådsmöte 1959 ingår i KFUM:s Riksförbunds arkiv, SE/RA/730131/01/01/K/K 17/10.

 Serier (11 st)