bild
Arkiv

KFUK-KFUM


KFUK-KFUM är en internationell ungdomsrörelse, som vilar på kristen grund. Rörelsen kom till Sverige i slutet av 1800-talet som KFUK - Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor respektive KFUM - Kristliga föreningen av Unge Män. 1966 slogs de båda organisationerna samman på riksnivå till KFUK-KFUM - Kristliga föreningen av Unga Kvinnor och Unga Män. Från 2011 är organisationens svenska varumärke KFUM med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor. Övergripande riksorganisation är KFUM Sverige, tidigare KFUK-KFUM Sverige och dessförinnan från 1966 KFUK-KFUMs riksförbund. Förbundet är anslutet till World YWCA och World Alliance of YMCAs. YWCA - Young Women´s Christian Association - motsvarar KFUK och YMCA Young Men´s Christian Association motsvarar KFUM. KFUK-KFUM-scouterna tillhör dessutom genom Svenska Scoutrådet WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts samt WOSM - World Organisation of the Scout Movement.

I arkivet används begreppen KFUK respektive KFUM för riksförbundens del för tiden före 1966. För tiden efter sammanslagningen är arkivets namn KFUK-KFUMs riksförbund även om där ingår handlingar som härrör sig från KFUK-KFUM Sverige eller KFUM Sverige.

Som medlemsförbund i KFUK-KFUMs riksförbund (KFUM Sverige) finns KFUK-KFUMs scoutförbund bildat av KFUKs scoutförbund och KFUMs scoutförbund som slogs samman 1960. Vidare KFUK-KFUMs idrottsförbund bildat som KFUM:s Gymnastik- och Idrottsförbund 1931 och från 1960 KFUK-KFUMs idrottsförbund, KFUK-KFUMs triangelförbund med start 1939 som KFUMs Triangelpojkförbund samt KFUK-KFUMs sångarförbund med start som KFUMs Sångarförbund 1942. Triangelförbundet upphörde som förbund 2014, varvid verksamheten fortsätter direkt inom ramen för KFUM Sverige. Genom sammanslagningar inom scoutrörelsen är scoutförbundet en del av organisationen Scouterna och upphör under 2015 som eget förbund. Flertalet kårer har helt gått över till Scouterna. En del kårer som är starkt anslutna till en KFUM-förening på orten fortsätter vara direktanslutna inom ramen för KFUM Sverige och har genom avtal anslutning till Scouterna.

KFUK-KFUMs studieförbund bildades 1929. Från 1978 var studieförbundets medlemsorganisationer KFUK-KFUM och EFS - Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. År 2002 gick förbundet samman med studieförbundet Sensus (tidigare Sveriges Kyrkliga Studieförbund) under namnet Sensus studieförbund. Därmed har KFUK-KFUMs studieförbund upphört.

Ett delarkiv under KFUM är Hjälp Krigets Offer - HKO, se nedan. Under KFUM finns också delarkivet Y´Men International. Under KFUK finns delarkivet KFUKs Vaksamhetsbyrå.

Delarkiven för triangelförbund och idrottsförbund är inte förtecknade. För KFUK-KFUMs sångarförbund, som organiserar körsång för vuxna, saknas delarkiv. Under delarkivet KFUMs riksförbund, F13 b ”Övriga övriga verksamhetsområden”, finns specialförbundshandlingar som inlämnats inom ramen för riksförbundet och i delarkivet KFUK-KFUMs riksförbund finns under F14 ”Samverkan med specialförbund, KAG och Y´s Men” även handlingar från Sång- och musikförbundet 1964 - 1998. 1942 - 1955 fanns KFUK:s Triangelflickförbund vars handlingar är förtecknade under KFUKs riksförbund F 16 i sex volymer.

Över hela världen är den röda triangeln KFUMs symbol, medan den blå triangeln traditionellt har varit KFUKs symbol. I Sverige används numera enbart den röda liksidiga triangeln som rörelsens märke och symboliserar önskan att utveckla hela människan - kropp, själ, ande, Body, Mind & Spirit.

Historik KFUM

Internationellt
1844 bildade 12 unga män som hade träffats i London till gemensamma bibelstudier Manufakturhandlarnas kristliga förening som senare samma år bytte namn till Kristliga Föreningen av Unge Män - KFUM. George Williams var initiativtagare till denna förening.
Rörelsen spred sig och KFUM växte fram i övriga Europa och i USA. I Europa, särskilt den tyskspråkiga delen, fanns sedan tidigare 1800-tal kristliga ynglingaföreningar. Dessa samlade särskilt vandrande hantverksgesäller och flyttande arbetare till bibelstudier och andakter och kunde erbjuda enklare härbärge.

Sekreteraren i KFUM-föreningen i Geneve var sedan 1852 Henri Dunant. Hans yrkesarbete innebar en del resor i Europa. Han tänkte internationellt och lade ner stor energi på att spåra upp KFUM-grupper och ynglingaföreningar och hålla kontakt med dem. KFUM i Paris ville arrangera en konferens för de franskspråkiga KFUM i samband med världsutställningen 1855 i Paris. Genom Henri Dunants påverkan och kontaktnät blev det en större konferens med representanter för ynglingaföreningar och KFUM från många länder. Det sägs att George Williams, som då var 34 år, var äldst av de unga männen. Man beslutade gemensamt att bilda KFUMs världsförbund med det som kom att kallas ”Pariserbasis” som grund.

Henri Dunant blev senare Röda Korsets grundare och blev i den egenskapen 1901 den förste som tilldelades Nobels fredspris. 1946 tilldelades YMCA fredspriset tillsammans med Women´s International League for Peace and Freedom. KFUMs dåvarande internationelle ordförande John R. Mott representerade då KFUM.

Sverige

1855 bildades i Jönköping den första kristliga ynglingaföreningen och i mitten av 1870-talet fanns ett sextiotal ynglingaföreningar i hela landet. 1884 besökte generalsekreteraren i KFUMs världsförbund Charles Fermaud Stockholm och på hösten bildades den första KFUM-föreningen. Den fick många medlemmar från de gamla ynglingaföreningarna, men innehöll även ett starkt inslag av militärer.

1887 hålls Allmänna ynglingamötet i Stockholm. 55 ombud från 28 kristliga ynglingaförening samt 150 andra män samlas och beslutar att tillsätta en stadgekommitté för att bilda ett förbund mellan Sveriges kristliga ynglingaföreningar. Grunden ska vara Pariserbasis som hade antagits då KFUMs världsförbund bildades i Paris 1855. Interimstyrelsen kommer fram till att namnet på den nya organisationen ska vara Förbundet mellan kristliga föreningar av unge män. Man beslutar att sammankalla en KFUMs världskonferens i Stockholm 1888 för att verka för förbundets utveckling. Världskonferensen är det dittills största internationella mötet i Stockholm och får stor uppmärksamhet av allmänhet och kyrkor/frikyrkor. Idén att bilda föreningar av kristna unga män sprids.

Karl Fries var en huvudperson i sammankallandet av både ynglingamötet och världskonferensen och den som ledde organiserandet av båda. Han blev sedan KFUM-förbundets generalsekreterare och en internationell ledare. Beslutet att anställa honom och ge honom verktyg och inflytande innebar inte enbart att KFUM utvecklades till en kraft i samhället utan bidrog också till skapandet av den kristna studentrörelsen i världen. Karl Fries var KFUMs generalsekreterare till 1921 då han istället blev världsförbundets sekreterare.

Det nybildade KFUM-förbundet var socialt en ganska oenhetlig rörelse, allmänt sett fick KFUM i Sverige, liksom i England tidigt en karaktär av medelklassrörelse men stöddes även av många förmögna personer. Verksamheten fick snabbt en stor omfattning och bredd, bibliotek och läsrum öppnades, kurser i stenografi, tyska och engelska arrangerades och gymnastik stod från början på programmet.

1892 väljs prins Oscar Bernadotte till förbundets ordförande och på den posten stannar han fram till 1943. En kunglighet ökade KFUMs status och anslutningen från den akademiska världen, näringslivet och officerskåren ökade.

Perioden mellan sekelskiftet och 1920-talet kännetecknas av ett flitigt byggande av KFUM-fastigheter i flera städer. Dessa fastigheter var ofta välbelägna med inte bara lokaler för KFUM verksamheten utan även butiker, kontor och hotell, där uthyrningen av dessa var ett sätt att finansiera verksamheten.

Idrotten var länge omstridd inom KFUM och starka opinioner ville begränsa denna aktivitet, framförallt var det idrottsutövande på söndagar man vände sig mot. Första gången KFUM agerar politiskt är när man 1914 yrkar på förkortad arbetstid på lördagar, för att bereda tid för t.ex. idrottsevenemang som annars kunde inkräkta på söndagens helgd. 1931 bildas KFUM:s Gymnastik- och Idrottsförbund.

Under första världskriget hade KFUM, delvis i samarbete med KFUK, krigsfångehjälp. Svenska krigsfångesekreterare var verksamma i fångläger i Tyskland, Österrike och Ryssland. Detta engagemang återkom under andra världskriget genom H.K.O. Hjälp Krigets Offer, som har ett eget delarkiv.

1919 bildas i KFUMs regi Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF, som försett många svenska hotellrum med biblar. Föreningen blev Gideoniterna efter den amerikanska bibelspridarorganisationen. I arkivet finns under Ö 6 en volym med handlingar från RKKF.

Historik KFUK

Internationellt

KFUK-rörelsen startade i England av två av varandra oberoende kvinnor. För unga flickor hade det blivit en ökad rörlighet i mitten av 1800-talet. I städerna kunde man få arbete som butiksbiträden. Unga flickor hade börjat utbilda sig till sjuksköterskor och lärarinnor. Men det var inte alltid lätt att klara sig utanför hemmets skydd. Emma Roberts startade 1855 så kallade böneringar med bibelstudier, då man bad för unga kvinnor i olika situationer. Mary Jane Kinnaird öppnade vid samma tid inackorderingshem för flickor. Hon organiserade också att unga flickor som skulle ut till Indien som barnflickor eller guvernanter i brittiska familjer fick kontaktpersoner som kunde fungera som ”förkläden” på den långa och besvärliga båtresan. Då de båda kvinnorna träffades 1877 beslöt de att slå samman de båda verksamheterna till en organisation, YWCA, Young Womens Christian Association, på svenska Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor. Organisationen hade från början ett evangeliserande drag och särskilt Lady Kinnaird hade internationella perspektiv. Genom det brittiska imperiets ställning spreds rörelsen i kolonierna men också i Europa och till USA.

1892 inbjöd YWCAs londonkrets utländska KFUK-föreningar till ett möte för att diskutera mission och utveckling. Deltagare kom från Amerika, Australien, Frankrike, Norge, Schweiz, Spanien och Sverige. En kommitté tillsattes för att dra upp riktlinjer för ett KFUKs världsförbund, vilket bildades vid ett nytt möte i London 1894 med Storbritannien, Norge, Sverige och USA som medlemsförbund.

Sverige

I Sverige startade KFUK också genom två kvinnors arbete. Natalie Andersson-Meijerholm hade vid ett besök i England 1885 lärt känna YWCAs verksamhet. Hon hade själv i Stockholm lett bibelstudier för flickor som flyttat in från landsorten och såg där ett behov av en bredare verksamhet med social inriktning. Hon presenterade idéerna i Missionsförbundets kyrka samma år och mötte stort gensvar. Ett 50-tal kvinnor tecknade sig som medlemmar och därmed var den första KFUK-föreningen bildad i Stockholm. Verksamheten bestod av bibelstudier, körsång, symöten och kurser i engelska. Tjänste- och fabriksflickorna var en utsatt grupp och medelklasskvinnorna i KFUK ville hjälpa dem och startade en industrimission på Söder, vilket blev början till Södra KFUK och dess sociala arbete.

Även Beatrice Dickson i Göteborg hade lärt känna YWCA-rörelsen i England. 1883 startade hon Unga arbeterskors vänner, som 1891 omvandlades till Göteborgs KFUK. Då fanns redan ett landsförbund för KFUK-föreningar, bildat 1889.

Det sociala engagemanget var redan från början tydligt markerat inom KFUK.1907 ansluter sig KFUK till Förbundet för socialt arbete. KFUK deltog vid flera tillfällen i fredsaktioner med andra kvinnoförbund.1915 kräver KFUK alkoholförbud. Däremot görs inga direkta engagemang i rösträttskampen.

Liksom YWCA i England hade KFUK i Sverige inackorderingshem för fabriksarbeterskor och studerande. Barnträdgårdar startades. Vid Södra KFUK i Stockholms utbildades barnsköterskor och förskollärare.

Historik KFUK-KFUM

1925 blir prins Oscar Bernadottes dotter, Elsa ordförande i KFUK och 1929 även deras scoutchef. Prins Oscar är ordförande i KFUM i över 50 år. Elsa Bernadotte gifte sig med KFUMs förbundssekreterare Hugo Cedergren. Det öppnar upp för en del samarbete mellan KFUM och KFUK. Även i det lokala KFUK- och KFUM-arbetet är det inte ovanligt att i samma familj pojkarna och männen går till KFUM och flickorna och kvinnorna går till KFUK.

Från början av 1930-talet hölls regelbundet gemensamma styrelsesammanträden. Under världskrigsåren skedde samarbete kring flyktingar och krigsfångar. Sekreterarutbildning som hade startats av KFUM blev snart gemensam för båda förbunden och är den första yrkesutbildningen av ungdomsledare och föreningssekreterare i Sverige.

Arkiv för sekreterarutbildningen genom Sekreterarinstitutet/Sekreterarskolan och från 1954 till in på 1990-talet Ungdomsledarinstitutet - ULI, har samlats under delarkivet KFUMs riksförbund för att arkivmässigt inte splittra handlingarna på olika delarkiv.

Med tiden höjs rösterna för ett samgående mellan KFUK och KFUM. En del ungdomsarbete var gemensamt. Uppdelningen pojkar till KFUM och flickor till KFUK höll inte längre. Främst KFUM hade såväl pojkar som flickor i verksamheten. Ekonomin var ansträngd och upplevdes kunna bli effektivare om resurserna kunde samordnas. Även ”kvinnosakskvinnor” menade att ökad jämställdhet kunde uppnås bättre om kvinnor och män samarbetade och om männen kunde dras in i kampen för jämställdhet. Från slutet av 1950-talet arbetade på riksnivå KMU - ett permanent utskott mellan KFUK och KFUM - för att utreda förutsättningarna för ett samgående. KMU:s arkivhandlingar återfinns under delarkiv KFUK-KFUMs riksförbund ämnesordnade handlingar F 1.

1966 gick de båda förbunden samman. Dess första ordförande blev Åke Andrén och vice ordförande blev Maja Redell. Maja Redell var tidigare ordförande i KFUKs riksförbund.

Under ämnesordnade handlingar finns för KFUK-KFUMs riksförbund F 15 Handlingar rörande arkivfrågor och historik, däribland förteckning över ordförande, vice ordförande, generalsekreterare för förbundet sedan 1966. För KFUKs riksförbund samlar F 13 och för KFUMs riksförbund F 15 handlingar kring Historiker och manuskript.

Historiken kompletterad våren 2015 av Anita Andersson

 Arkiv (4 st)