bild
Arkiv

Rädda barnens riksförbund


Kort om Rädda Barnens historia och organisation

Rädda Barnen är en medlemsorganisation som startade 1919. Engagemanget var då och är alltjämt att hävda barnets rättigheter. De första åren präglades av stora insamlingskampanjer för hjälp till nödställda barn i efterkrigstidens Europa, så också åren under och efter andra världskriget. Katastrofer världen över har under organisationens historia varit anledningen till många av insatserna liksom sjukdomsepidemier som tuberkulos och lepra. Vid sidan om sjukvården har preventiv hälsovård och undervisning har två stora engagemang.

Sedan 1980-talet och framåt har Rädda Barnens verksamhet i högre grad inriktats mot påverkansarbete och opinionsbildning. Från de första årtiondenas välgörenhet har arbetet därför skiftat mot att påverka myndigheter, organisationer och allmänhetens attityd. Som exempel kan nämnas utarbetandet av FN:s barnkonvention där Rädda Barnen spelade en aktiv roll. I Sverige har arbetet utvecklats från den första tidens fadder- och annan hjälpverksamhet till att nu ägnas åt att bevaka barns rättigheter. Bland annat drev organisationen frågan om inrättandet av den statliga myndigheten "Barnombudsmannen".

Organisatoriskt är RB en riksorganisation med ett kansli i Stockholm med anställd personal under ledning av en generalsekreterare. Riksförbundets styrelse väljs på riksmöten av medlemsrepresentanter från lokalföreningar och distriktsförbund. Den huvudsakliga internationella verksamheten bedrivs av kansliet genom de utlandskontor som växte fram under mitten av 1980-talet. Sedan 2002 finns även ett antal regionkontor i Sverige med uppgiften att fungera som stöd och hjälp till lokalföreningar och distriksförbund.

Leveranser till Riksarkivet

Mellan åren 1976 och 1985 gjordes flera leveranser med handlingar till Riksarkivet. Dessa är förtecknade i en förteckning från 1976 respektive en från 1995. Den senare förteckningen av dessa omfattar arkivmaterial som levererades under 1980-talet. En del av dessa handlingar blev aldrig förtecknade varför kompletteringar av 1995 års förteckning gjordes i samband med 2005 års förteckningsarbete. Den senaste leveransen skedde 2005 och fick samma år en egen förteckning. De olika förteckningarna har följande namn:

1) Rädda Barnens Riksförbund, (1976 års förteckning)
2) Förteckning över Rädda Barnens riksförbunds arkiv, efterleverans 1985 (1995 års förteckning)
3) Förteckning över Rädda Barnens riksförbunds arkiv, efterleverans 2005

Av betydelse för den som vill forska i arkivet är att förteckningarna "glider in i varandra". Därför är det möjligt att hitta handlingar om samma projekt, en viss persons korrespondens eller dylikt i flera av förteckningarna.

2005 års förteckning

Den del av arkivet vilken är förtecknad i 2005 års förteckning består av handlingar från ca 1920 till mitten/slutet av 1990-talet med tyngdpunkt på åren från tidigt 1970-tal till 1990.
Handlingarna från åren 1920-60 utgörs av framför allt protokoll och verksamhetsberättelser. Från resterande år finns även ämnesordnade handlingar. A-, C-, E- och vissa B-serier (protokoll, diarier, korrespondens, stadgar och verksamhetsberättelser) är resultatet av årsmöten, styrelsens alternativt kansliledningens arbete, det senare under namnet Generalsekretariatet. Övriga handlingar (utom Ö-serien) är resultatet av kansliets olika avdelningar och är till största delen ämnesordnade handlingar.

1985 genomfördes på kansliet en reform rörande dokumenthantering, vilket innebar att handlingarna började diarieföras. Reformen har gjort sitt avtryck i arkivet endast under några år (1985- ca 1989) och gällde huvudsakligen Programavdelningens handlingar (utlands- och Sverigerelaterade dokument).

Under senare år, från 1990 och framåt, sorterades handlingarna i viss mån per projekt/insatsnummer (1988-96 ett 6-siffrigt nummer, byttes 1997- till ett 5-siffrigt nummer) alternativt enbart per land. Handlingarna gällande insatser i Sverige sorterades till största delen tematiskt under motsvarande period.

Observera: Skuggade gråmarkerade fält i förteckningen utgörs av handlingar som finns på Rädda Barnen (i deras arkivlokaler i Sundbyberg).

Luckor i arkivet

Från åren 1919-1938 är förekomsten av handlingar sporadiska, något som gäller även års- respektive styrelseprotokoll. Även förekomsten av verksamhetsberättelser är obefintlig och RB:s ursprungliga stadgar från 1919 har gått förlorade för eftervärlden, medan däremot nästa version (från 1925) finns kvar.

Ungefär från år 1990 och framåt har verksamhetsberättelser producerats och tryckts med olika namn och i olika versioner, versioner som varierat mellan åren. En del av dessa har troligtvis gått förlorade.

Arkiveringen av trycksaker har skett med olika "frekvens", i olika perioder. Förekomsten av i synnerhet de små trycksakerna, broschyrer och annat, är därför bristfällig. När det gäller publikationer av annat format, fotografier och AV-material, pågår för närvarande (hösten 2005) en utredning. Troligtvis finns det luckor även bland detta material.

När det gäller de ämnesordnade handlingarna, så har arkiveringen av dessa varit ojämn under åren. Medan det finns många handlingar arkiverade kring vissa projekt, finns det få om andra.

Ojämnheten bland arkivhandlingarna har förmodligen främst följande orsaker:

- Ansvaret för arkivet har genom åren växlat mellan kansliets olika enheter och sektioner
- Rädda Barnen har enbart under några kortare perioder haft en anställd arkivarie.
- Ända sedan organisationens start 1919 har verksamheten i hög grad drivits på grund av och tack vare olika individers initiativ och skaparkraft, vilket ger sitt utslag i arkivet. Individens eget sätt att organisera sig och bristen på centralstyrning har satt sina spår i form av luckor och ojämnheter i bevarandet. Även det mer eller mindre improvisatoriska urvalet av arkivhandlingar som i olika omgångar levererats till Riksarkivet (RA) är förmodligen ett resultat av ovan.

Sekretessbelagda handlingar

Vissa handlingar i Rädda Barnens arkiv har sekretesskydd. (Se vidare § 3 i avtalet mellan RA och Rädda Barnen). En del av handlingarna är skyddade p.g.a. känsliga personuppgifter och är tillståndsbelagda i 70 år. Andra är skyddade då de är hemligstämplade eller konfidentiella handlingar från Utrikesdepartementet (UD) som av någon anledning kommit till Rädda Barnen. Dessa är tillståndsbelagda under 40 år.

Följande serier/volymer innehåller akter, korrespondens o dyl gällande adoption, fadderbarnsärenden eller andra ämnen med känsligt innehåll för enskilda individer:

- Serie D, E II, F II, F III, F IV (1976 års leverans och förteckning).
- Serie F 1d vol. 13, 14 samt serie F 1b vol. 536 (Förteckning över Rädda Barnens arkiv, efterleverans 1985, 1995 års förteckning).
- Serie F 1c vol. 2, 9 (2005 års förteckning).

I följande volymer ingår konfidentiella eller hemligstämplade handlingar från Utrikesdepartementet. De UD-handlingarna, är tillståndsbelagda:

- Serie F 1c vol. 1, 17 (2005 års förteckning).

De ovan angivna serierna och volymerna är endast tillgängliga för forskning med vissa förbehåll (för närmare information, kontakta avdelningen för Enskilda arkiv).

Handlingar på annan plats än Riksarkivet

Rädda Barnen kommer under hösten 2005 att göra en mindre utredning kring på vilka arkiv det finns handlingar utöver RA, handlingar som är oförtecknade. Detta gäller barnteckningar, fotografier, samt AV-material som p.g.a. att det inte gäller pappershandlingar hamnat utanför Riksarkivet. Följande har vi kännedom om:

- Fotografier finns på Crimson AB.
- Livets Träd-utställningen finns på Svenskt Barnbildarkiv men även på Riksarkivet.
- Filmer på Statens ljud och bildarkiv, Sveriges Television samt Svenska Filminstitutet.

Rädda Barnes arkivgrupp,

Marlene Arnell, Eva Carlsson Werle samt Ann Sundell.

Tillägg 2018: En ny leverans gjordes till Riksarkivet. De flesta av de handlingar som tidigare har funnits med i förteckningen men som varit kvar hos Rädda barnen har levererats. /Jessica Andersson

 Arkiv (5 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se även: SE/RA/721190Marianne Hofsten/Greta Agestam: Minnen från sommarkolonin i Tyskland 1951 
01Rädda barnens riksförbund Leverans 19761920 – 1976 
02Rädda barnens riksförbund Leverans 1985 och 20181900 – 1980 
03Rädda barnens riksförbund Leverans 2005 och 20181920 – 2018Förklaring till projektkoder: Per from - startdatum av projektet, per to - slutdatum av projektet, S - status. Status N - aktivt (vid leverans 2018). P - Parked (går ej att använda men är inte helt stängt) och C - stängt.

Filmer och ljudinspelningar förvaras i på sektion för audiovisuella handlingar i Marieberg.
 
04Rädda barnens riksförbund Utlandskontoren1984 – 2012 

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningarAffischerna och teckningarna finns även förtecknade under Rädda barnens riksförbund delarkiv 2-Leverans 1985 och 2018, serie F1i samt serie F6b i delarkiv 3-Leverans 2005 och 2018.

Omslag 10 finns hos Svenskt barnbildarkiv och 24 inte levererat.