bild
Arkiv

Svenska turistföreningen


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730309
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zyLuZw9cyg8qu200I810yx
Omfång
174,5 Hyllmeter  (-)
Datering
1885 – 2005  (Tidsomfång)
VillkorDelvis
TillståndsgivareDeponenten
VillkorsanmRegister och liggare för vandrarhemmen är endast tillgängliga efter tillstånd av deponenten (serie D1). Firmatecknare för Svenska Turistföreningen beviljar tillstånd.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
Reversal, E-avdelningen
Reversal, E-avdelningen
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Svenska turistföreningen (1885)
Alternativa namn: STF
Kategori: Förening
 
Föreningen Blåhammarstugan (Ö 4)
Alternativa namn: STF
Kategori: Förening
 
Petrén, Sture (Ö 2)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)INLEDNING

Under senare delen av 1800-talet genomgick det svenska samhället en radikal förändring, ekonomiskt, socialt och politiskt, i riktning mot ett industrisamhälle. Med en stark förankring i det uppstigande borgerskapet framstod vid denna tid turisten och turismen som ett allt vanligare inslag i samhällsbilden. "Turist" var den som färdades med avseende på nöje, rekreation eller studier av mer allmänbildande karaktär och "turismen" blev den organiserade reserörelsen. De tidigaste sammanslutningarna för turism fanns i Storbritannien och på kontinenten och hade mer begränsade syften såsom fjäll- och alpföreningar, t ex The Alpine Club i London av år 1857.

En organisation med målet att "utveckla och underlätta turistlivet i Sverige", Svenska Turistföreningen (STF), bildades den 27 februari 1885 på Stadshotellet i Uppsala. Initiativtagarna, varav många var verksamma vid universitetet i Uppsala, hade bl a funnit inspiration i tidens bergs- och fjällromantik samt ett närbeläget föredöme i Norge och Den Norske Turistforening, som hade bildats redan 1868. En bidragande orsak var också att fjällvärlden med ens blivit mer åtkomlig genom öppnandet av järnväg till Storlien år 1882.
År 1887 flyttade STF sitt högkvarter till Stockholm. Redan under de första åren hade några av dragen blivit synliga i det som skulle bli en föreningens huvudangelägenhet: att främja turismen i de svenska fjällen. Det gällde ordnade av leder, kartor och logimöjligheter.

Om den största uppmärksamheten från början var inriktad på en naturturism med strapatser och med naturvetenskapliga förtecken, blev bygderomantiska och hembygdsvårdande inslag allt tydligare under de kraftiga nationalromantiska strömningarna på 1890-talet. Folkkulturen och de historiska minnesmärken kom i ropet. Förändringen kom också till uttryck i föreningens stadgar, då man år 1891 tillfogade uppgiften att sprida kännedom om land och folk och att föreningens verksamhet skulle ske i "fosterlandets intresse".

En stor del av STF:s aktiviteter utgjordes av upplysning och information. Man deltog i utställningar, arrangerade fotopristävlingar och inledde en omfattande publicistisk verksamhet av resehandböcker, kartor o dyl samt fr o m 1886 en årsbok - med den uppmärksammade landskapsserien första gången mellan 1915 och 1940. Föreningen verkade också genom att ge stipendier till skolresor och vetenskapliga forskningsfärder. Man uppförde utsiktstorn och på en mängd orter i landet antogs för föreningen särskilda ombud.

Under 1900-talets inledande decennier befästes STF:s starka engagemang i fjällvärlden genom anläggandet av ett flertal fjällstationer. Föreningen påbörjade också en resebyråverksamhet. Däremot avtynade en tidig inledd kretsföreningsverksamhet.

Turismen som aktivitet började få en allt större spridning över flera samhällsskikt och kom under de följande decennierna att starkt förändras till karaktären, inte minst genom bilismen, som fick sitt stora genombrott efter andra världskriget. Semesterlagen 1938 kom också att befrämja föreningens verksamhet.

År 1933 öppnade STF det första vandrarhemmet och år 1962 blev föreningen huvudman för gästhamnsverksamheten i Sverige. År 1972 avslutades utan resultat en lång period av förhandlingar med Friluftsfrämjandet om ett eventuellt samgående.

Genom den position STF erhöll kom man tidigt att få medverka i internationella och nationella allianser för turistiska organisationer. Sålunda var STF en av de drivande krafterna bakom ett internationellt turistförbund, Ligue Internationale des Associations Touristes ( 1899 - 1914) och i dess efterträdare, Alliance de Tourisme (AIT) , inträdde STF år 1931. I syfte att kunna samordna och verka med utlandsreklam medverkade STF år 1902 i bildandet av Svenska Turisttrafikförbundet , och i dess efterträdare år 1976, Sveriges Turistråd, var föreningen från början representerad i styrelsen.

1970 - och 80-talen karaktäriserades av framväxten av den nyvaknade kretsföreningsverksamheten , och år 1981 ändrades STF:s stadgar, varvid en beslutande riksstämma inrättades, till vilken ombud väljes genom kretsföreningarna. I slutet av 1970-talet hade Svenska Turistföreningen fler än 250 000 medlemmar - tio gånger så många som vid sekelskiftet.

Årsmötes - och styrelseprotokoll ( A 1 A ) föreligger inbundna från bildandet 1885 till 1980 ( med lakun för 1909 ) och för det första decenniet ofta med protokoll från diverse kommittéer. En särskild cykelsektion ( A 4 ) bildades genom att Svenska Hjulförbundet år 1899 uppgick i föreningen. I serien A 5 finns handlingar från ett flertal nämnder och byråer. En gedigen och innehållsrik mängd eget tryck finns samlat i serien B6, årsberättelser, årsskrifter, särtryck, Svensk Turisttidning och Årets bilder i B 6 A och det stora publikationsarkivet under B 6 B i 171 volymer från 1894 - 1995. En omfattande serie utgörs av namn - och intrycksböcker från turistanläggningar ( D 1 ), från tiden kring sekelsskiftet fram till 1997. Generalsekreterares/VD:s korrespondens ( E 1 ) finns bevarad fr o m 1954.

De många ämnesordnade handlingarna kan vittna om STF:s breda verksamhetsområde. Serierna F 1 rör fjällverksamheten, där handlingarna från fjällanläggningarna ( F 1 A ) finns bevarade i större eller mindre utsträckning. Serie F 2 A innehåller bl a en fin samling från Frösötornet 1887 - 1982. En stor serie är Handlingar rörande vandrarhem ( F 3 ). Organisationsutredningar, främst från 1970- och 80-talen, finns i serie F 12. I serie F 14 finns handlingar och rapporter från konferenser och kongresser med lokala turistorganisationer, Svenska Turisttrafikförbundet m fl. Serie F 17 berör förhållandet till Friluftsfrämjandet och F 18 de olika externa utredningar som berört STF. F - serien har dessutom kompletterats med handlingar rörande samer och kåtor, kurser och temaveckor och lägerskolor.

Huvudböcker ( G 1 A ) finns bevarade för åren 1887 - 1890 och 1916 - 1971. L-serien utgörs av en fin samling pressklipp från 1891 till 1992 (spridda år). Den består av både turistnotiser, ort- och resebeskrivningar, artiklar om folksemestern och semesterlagen. Från 1978 handlar pressklippen huvudsakligen om vandrarhemmen. Mer om dem finns naturligtvis också i vandrarhemsserien F3B.

Arkivet har hela 6 ö-serier som också speglar bredden inom STF. Serien Ö 2 innehåller handlingar från Föreningen Blåhammarstugan från 1911 ( med protokoll 1912 - 1940 ) till dess den år 1940 uppgick i Svenska Turistföreningen. Ö 4 innehåller handlingar som rör Vålådalsstiftelsen och arkivet, för det mesta huvudböcker och personal och löner. Ö 5 består av STF:s boksamling från deras eget bibliotek. Det är 2, 5 hyllmeter egna årsböcker, landskapsböcker, handböcker, hotell och kurorter, Känn ditt land och fotoböckerna Svenskar i dagens gärning och Sweden bland flera andra böcker. En del affischer och kartor finns också. Ö 6 är en ca. 2 hyllmeter stor fotosamling med bl a svart/vita foton från olika vandrarhem och ett par kartonger som innehåller porträtt av STF:s ombud alfabetiskt indelade på efternamn.

Svenska Turistföreningens arkiv deponerades i Riksarkivet i oktober 1991 ( Dnr L 275/91 ) och ordnades och förtecknades vintern 1991-92 av Lars Jönses. Efterleveranser har därefter skett 1998 då 50 hyllmeter
(Dnr 54-1449-98 ) lämnades som deposition och 1999 levererades 114 hyllmeter. 2005 mottogs ytterligare en leverans vandrarhemsmaterial , ca. 5 hyllmeter, ( Dnr 256 -2005/ 551 ) som nu också är inordnat i arkivet. Dessa senaste leveranser ordnades och förtecknades under 2004 - 2006 av Nina Linder. Efterleveranser mottagna 2009 inordnades 2024.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Lindhagen, Artur. Ö 2

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad2000-11-15 00:00:00
Senast ändrad2024-06-10 07:53:15