Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Katarina kyrkoarkiv


Katarina kyrkoarkiv 1654-1999


Organisation

Katarina församling var en lokal myndighet inom Södermalms kontrakt i Stockholms stift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Församlingen, som hette Sankta Katarina fram till 1907, bröts ur Maria Magdalena församling 1654. En delning av församlingen skedde 1917 då Sofia bildades som en egen församling.

Pastor ämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.

Kyrkofullmäktige har varit församlingens styrande organ och kyrkorådet dess verkställande organ som haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.
Kyrkofullmäktige har valts i samband med kyrkovalet på fyra år. Kyrkorådet har utsetts av det nyvalda kyrkofullmäktige.


HISTORIK

Den ständigt växande befolkningen på malmarna gjorde att innevånarna i Östra Södermalm ansågs sig behöva en egen församling. Karl X Gustav biföll deras begäran och församlingen bildades 1654. Katarina kyrka byggdes mellan 1656-1695, arkitekt var Jean de la Vallée. På grund av bristande ekonomi avbröts byggandet flera gånger. Kyrkan fick sitt namn, Katarina, efter Karl X Gustavs mor. På platsen för kyrkan fanns sedan tidigare ett litet kapell samt en kyrkogård. Bl.a. kapellens tegel återanvändes vid byggandet av Katarina kyrka. Även om det tog några år att färdigställa kyrkan började den användas redan under första byggnadsåret.

Kyrkan är byggd i barockstil med fasanden indelad i pilastrar och listverk. Ursprungligen var murarna röda, men 1784 blev de gulputsade. Tanken var att den skulle bli Sveriges första centralkyrka med predikstol och altare placerade vid sidan om varandra i mitten. Detta fick ändras till en placering av altaret i östra korsarmen efter ljudliga protester från församlingen. Kyrkan har blivit rejält eldhärjad vid två tillfällen. Den första stora branden var 1723, som också ödelade stora delar av församlingens bebyggelse. Göran Josuae Adelcrantz var den som ledde restaureringen, han försåg kyrkan med en ny kupol uppburenav en oktogon med en lanternin och fyra småtorn s.k. toureller. Adelcrantz son, Carl Fredrik, ansvarade för altaruppsatsen och predikstolen som tillkom mitten av 1700-talet. Den andra stora branden 1990 förstörde all fast inredning och kupolen. En del lösa inventarier lyckades man rädda bl.a. ett träkrucifix från 1400-talet och en originalritning av Jean de la Vallée. En stiftelse bildades för att samla in pengar till att återuppbygga kyrkan i ursprungligt skick. För återuppbygganden ansvarade Ove Hidemark och arbetet utfördes med traditionella material och metoder. Arbetsritningar och byggprojektets handlingar är, med få undantag, helt bevarat i ogallrat skick, se O I b och O III b. Katarina kyrka återinvigdes 1995 nu med ett altare flyttat närmare mitten i enlighet med Jean de la Vallées ursprungliga förslag.

Dagens kyrkogård anlades i samband med att kyrkan byggdes. Finska församlingen använde i början av 1600-talet det kapell och begravningsplats som fanns sedan tidigare på denna plats. Detta uppmärksammas i dag av minnessten på kyrkogården. Minneslunden invigdes 2 november 1991. På kyrkogården är bl.a. arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz begravd.

På initiativ av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård och prästen Viktor Södergren startades en insamling 1916 för att bygga en kyrka i Helgalunden. Invigningen av Allhelgonakyrkan skedde 1918-04-28 och arkitekt var Joel Norborg. Förhållandet mellan Sällskapet och Katarina församling var inte helt problemfritt och för att kunna driva kyrkan när församlingens bidrag minskade bildades Föreningen Allhelgonakyrkans vänner 1930. Föreningen skulle till en början endast stödja det kyrkliga arbetet, men från 1958 övertog föreningen hela ansvaret då Sällskapet för främjande av kyrklig själavård överlämnade kyrkan som gåva. Föreningen Allhelgonakyrkans vänner ansvarade för kyrkans skötsel sköttes fram till 1972 då den överlämnades helt till Katarina församling. Ritningar och handlingar rörande Allhelgonakyrkans vänner och Allhelgonakamraternas arkiv som är förtecknade som egna arkivbildare, se bilaga 2.

Förutom dessa två kyrkor har församlingen även haft hand om sjukhuskyrkan vid Rosenlunds sjukhus. Övriga fastigheter är församlingshuset på Högbergsgatan 15-17 som byggdes på 1930-talet. Bebyggelsen som fanns innan församlingshuset byggdes revs, men ett litet lusthus bevarades och är nu placerat på Skansen. De äldsta delarna av Högbergsgatan 13 byggdes 1657 och var då Södermalms första skola, i dag är det bostadshus. Församlingen har även haft en rad andra fastigheter som nu är sålda, senast 1982 då Ritaren nr 6 och Vattenborgen nr 2 såldes.


BESKRIVNING AV ARKIVET (VIKTIGA HANDLINGAR, SÖKINGÅNGAR, SEKRETESS)

I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
- Husförhörslängder fr.o.m. 1707
- Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
- Dopböcker fr.o.m. 1654
- Konfirmationsböcker fr.o.m. 1783
- Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1654
- Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1665
- Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1655
- Gravböcker fr.o.m. 1696
- Kartor och ritningar

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarium för allmänna handlingar finns fr.o.m. 1974 och för folkbokföringshandlingar fr.o.m. 1969. Gallring har utförts enligt Riksarkivets föreskrifter. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen.

Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning.
I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leverensen. Arkivförteckningen har genomgått en modernisering, där tidigare filmningar inte hindrat detta, vilket inneburit vissa förändringar, se konkordans bilaga1.


ÖVRIGA ARKIVBILDARE

Runt Katarina församling har det funnits en rad olika frivilliga församlingsorgan knutna. En del av dessa har levererats förtecknade som egna arkivbildare några har levererats oförtecknade. De sistnämnda har förtecknats in under serie P IV i Katarina kyrkoarkiv. I Stockholm stad bröts tidigt Fattigvårdsstyrelserna ut ur församlingsarkiven och blev egna arkivbildare. För vissa skolråd i Stockholm har även detta skett, så också med Katarina skolråd. Även runt Allhelgonakyrkan fanns det, förutom föreningen som ansvarade för kyrkan, frivilliga församlingsorgan. En del av dessa är förtecknade som egna arkivbildare övriga återfinns under serie P IV. Förteckningsnummer till samtliga arkivbildare med anknytning till Katarina kyrkoarkiv och Allhelgonakyrkan, se bilaga 2.

Katarina sjukvårdsförening har levererat vissa delar av sitt arkiv till Stadsarkivet, men större delen av arkivet är kvar i Katarina församling.


Stockholms stadsarkiv 2010-03-19
Solveig LarssonKällor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Uppgifter från församlingen och handlingar i arkivet

 Serier (119 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien avslutad.
 
A IIIBok över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-27 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort (delvis även på egentillverkade kort) lagda i bokstavsordning. Korten har kompletterats med inflyttningsdatum.

Volymerna 28-42 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-55 består av egentillverkade kort över utflyttade personer lagda i bokstavsordning.

Volymerna 56-94 består av egentillverkade kort över utflyttade kvinnor.

Volymerna 95-107 består av egentillverkade kort över gifta kvinnor.

Volymerna 108-113 består av egentillverkade kort över döda män.

Volymerna 114-119 består av egentillverkade kort över döda kvinnor.

Volymerna 120-196 består av avtryckskort och egentillverkade kort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 197-247 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Volym 248 består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfatta tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängder (tillflyttningslängder) och diarier över inkomna personakterVolymerna 1-129 består av inflyttningslängder (tillflyttningslängder).

Volymerna 130-153 består av diarier över inkomna personakter.

Volymerna 6-153 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B IIUtflyttningslängder (avflyttningslängder)Volymerna 6-31 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad. Se vidare serierna B III och B IV a.
 
B IIIUtflyttningslängder till Stockholm, landsorten och utlandetVolymerna 1-32 består av utflyttningar till församlingar inom Stockholm.

Volymerna 33-76 består av utflyttningar till hela landet och utlandet.

Serien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B IV aUtflyttningslängder till landsorten och utlandetSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad. Se vidare serien B III.
 
B IV bFörteckningar över ankomna aviserSerien avslutad. 
C IFödelse- och dopböckerVolymerna 14-124 innehåller alfabetiska register.

För äkta barn fortsätter serien i C II under tiden 1724-10-18 - 1862 och för oäkta barn i serien C III under tiden 1731 - 1863-01-02.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IIFödelse- och dopböcker över äkta barnVolymerna 6 och 8-12 innehåller alfabetiska register.

Serien avslutad. Se vidare serien C I.
 
C IIIFödelse- och dopböcker över oäkta barnSerien avslutad. Se vidare serien C I.
 
C IVKonceptböcker, dopkladdarSerien avslutad. 
C VDopböcker för AllhelgonakyrkanSerien avslutad. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Volymerna 2-3 och 5-23 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30. Se vidare serien D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01. 
E ILysnings- och vigselböckerI början endast lysningsböcker. Fr.o.m. 1685 även en del vigslar, och senare övergår det till en serie där vigslarna är huvudsaken.

Volymerna 6-8 innehåller register.

Volymerna 8 och 10-28 är uppställda efter vigseldatum.

Serien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IILysningsböckerDessa böcker är upplagda som lysningsböcker enligt tryckta formulär. Dock har även vigslar införts, stundom där personer, för vilka lysning skett i annan församling.

Volymerna 2-46 och 49-77 innehåller register.

Serien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IIILysnings- och vigselböckerMed alfabetiska register.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E IV.
 
E IVÄktenskapsböckerMed alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerVolymerna 17-119 innehåller alfabetiska register i varje volym.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F IIDöd- och begravningsböcker, dubblettserienSerien är förd av klockaren.

Serien avslutad.
 
F IIIBegravningsjournalerSerien avslutad. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IStraffjournalerSerien i alfabetisk sorteringsordning.

Serien avslutad.
 
G II aKungörelserSerien avslutad. 
G II bKungörelseböcker1881-1885 saknas.

Serien avslutad.
 
G IIIAllmänt diarium med handlingarVolym 1-12 diarium. Diarielistor 1971-1978, 1985-1991, se serien K III c.

Diarium 1994-1999 saknas.

Volym 13-73 handlingar till diariet. Handlingar finns även i serien K III c 1971-1991.

Handlingar till diariet är sorterat efter år och diarieplan. Där samma diarieplansnummer förekommer i två olika volymer anges även det kronologiska sorteringsnumret.
.
 
G IVDiverse specialförteckningarSerien avslutad.
 
G V aFörteckningar över främmande trosbekännareSerien avslutad.
 
G V bFörteckningar över personer som anmält sig vilja övergå till främmande trossamfundSerien avslutad.
 
G V cFörteckningar över personer, som icke tillhöra svenska kyrkanSerien avslutad. 
G VIStatistiska tabeller 
G VIIFörteckningar över oeniga makarMakar, som varnats för oenighet inom äktenskapet eller där medling inför pastor ägt rum.

Alfabetisk sorteringsordning.

Serien avslutad.
 
G VIIIFörteckningar över personer, som undervisats om edens vikt och betydelse
 
G IXDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenVolym 2-8 handlingar till diariet.

Diarium och handlingar för 1996 saknas.
 
G XFörteckningar över inkomna personakterSerien avslutad. 
H I aBilagor till församlingsböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H I bFörteckningar över utfärdade betyg om äktenskapsledighetSerien avslutad. Serien inbunden.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H I cKungörelse angående utfärdade äktenskapsbetygSerien avslutad. 
H I dHandlingar till äktenskapsbetygsbokenSerien avslutad. 
H I eAnhållan om äktenskapsbetygSerien avslutad 1991-06-30. 
H I fÄktenskapscertifikatSerien avslutad. 
H I gHandlingar angående ändrad födelsetid och födelsenummerSerien avslutad. 
H I hMeddelande angående upplösta äktenskapSerien avslutad 1991-06-30. 
H I iHandlingar angående medborgarskapSerien avslutad 1991-06-30. 
H I jHandlingar angående dop - och släktnamnSerien avslutad. 
H I kInträde i och utträde ur Svenska kyrkanSerien avslutad 1991-06-30. 
H I lAnmälan om vigsel enligt §49Serien avslutad 1991-06-30. 
H I mRetroaktiva faderskaserkännande (mest från åren 1969-70)Serien avslutad. 
H I nÖvriga bilagor till församlingsliggarenSerien avslutad 1991-06-30. 
H I oFaderskap till församlingsliggarenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i kartong.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H III aBilagor till födelse- och dopböckerna, attesterSerien avslutad 1991-06-30.
Födelse- och dopattester
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
Se även H III:d
 
H III bBarnmorskeattesterSerien avslutad 1991-06-30.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H III cErkännanden av barn mmSerien avslutad 1991-06-30.
Handlingar angående faderskap, adoption mm.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H III dÖvriga bilagor till födelse- och dopböckernaSerien avslutad 1991-06-30.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
Se även H III a.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaSerien avslutad 1991-06-30.
Handlingar fr.om. 1865 är gallrade.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V aLysningshandlingarSerien avslutad 1991-06-30.
Merparten av volymerna inbundna, några exemplar i kartong.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V bVigselattester och attester om lysning i annan församlingSerien avslutad 19191-06-30.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V cBilagor till lysnings- och vigselbokUtplock för mikrofilmning 1990, i kartong.
Handlingar som funnits i kyrkliga huvudböckerna men som plockats ur inför skanning.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V dErkännanden av vigselattester och fattigmedelSerien avslutad.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V eDiverse handlingar till lysningarSerien avslutad.
Serien i kartong.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H V fKungjorda lysningarSerien avslutad.
Upplästa från predikstolen. Inbundna.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H VI aDödsattesterSerien avslutad.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H VI bBegravningsräkningarSerien avslutad.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H VI cDiverse handlingar till död- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H VI dTacksägelserSerien avslutad.
Serien inbunden.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.
 
H VIIDiverse prästbetyg och andra bevis och handlingarSerien avslutad.
Serien innehåller diverse prästbetyg och andra bevis som ligger blandat, sorterade efter år och inte typ av handling.
 
H VIIIÖvriga bilagor till kyrkobokföringen t.o.m. 1991-06-30Serien består av handlingar som hittats i böcker som skannats. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
J IKursböckerSerien avslutad. 
J IISkrivelser 
K I aSockenstämmans renskrivna protokoll och handlingar 
K I bSockenstämmoprotokoll i koncept eller avskrift 
K II aKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K II bRöstlängderVarje längd utgör utdrag ur taxeringslängden för nästföregående år.

Serien avslutad.
 
K III aKyrkorådets och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarKyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1655 och kyrkofullmäktige fr.o.m. 1945.

Handlingar är inbundna med protokollen om inte annat anges. Handlingar finns även i serierna K III c, G III.

Med register om inte annat anges.

Protokoll för 1769-06-01 - 1770-05-03, 1771-1779, 1784-1788 saknas.
. 
K III bKyrkorådsprotokoll i koncept eller avskriftSerien avslutad. 
K III cKyrkorådets och kyrkofullmäktiges handlingarFr.o.m. volym 20 är handlingar sorterade enligt diarieplanen. Från 1973 finns även handlingar i G III fr.o.m. 1992 är alla handlingar i G III. 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper med verifikationerSerien har i äldre tider bestått av de reviderade räkenskaperna med verifikationer. Det som i anmärkningskolumnen nedan är noterat som kyrkoräkenskaper består av en blandning av huvudbok, kassabok och verifikationer.

Från 1815 övergår serien att innehålla kassabok och verifikationer. Verifikationer är gallrade fr.o.m. 1921.

För huvudböcker fr.o.m. 1815 se serien L I b.

Räkenskaper för 1999 saknas.
 
L I bKyrkoräkenskaper. HuvudböckerFram till 1820 består serien av räkenskaper i avskrift som ej lämnats in för revision.

Huvudbok för 1999 saknas.
 
L I cKassakladdar och koncepträkenskaperKassakladdar 1730-04-24 - 1745-09-25, 1760-1762, 1803-1814 saknas.

Serien avslutad.

 
L I dRäkenskaper angående kyrkans reparationerÄldre byggnadsräkenskaper, se serien L I a. Räkenskaper för 1858-1861 saknas.

Fr.o.m. volym 19 huvudbok med verifikationer.

Serien avslutad.
 
L I eÖvriga kyrkoräkenskaperSe även serien L V c, samt för liksedlar L I a. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektKollektbok för 1997 saknas. 
L V aRäkenskaper för fonderFr.o.m. 1984 sköts räkenskaperna externt och endast boksluten finns i församlingens arkiv. För boksluten se även serierna K III a och K III c. 
L V bRäkenskaper för prästlönekassanFr.o.m. volym 25 prästlönekassans huvudböcker med verifikationer.

Serien avslutad.
 
L V cÖvriga räkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästvalSerien avslutad. 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogårdKatarina kyrka 1990-1996, se serien O I b. 
O I bÅteruppbyggnaden av Katarina kyrka efter branden 1990Serien består, med några få undantag, av återuppbyggnadsprojektets handlingar. För ritningar, se serien O III b.

Volym 9, 16 och 26 förvaras i klimatarkivet och måste beställas minst ett dygn innan framtagning.
 
O I cBänkböckerBänkböcker för 1770-1775, 1777-1779, 1800-1801, 1824-1828 saknas.

Serien avslutad.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter 
O III aKartor och ritningar angående kyrka och kyrkogårdSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar rörande kyrka menas Katarina kyrka om inte annat anges.
 
O III bRitningar angående återuppbyggnaden av Katarina efter branden 1990Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien är ej färdigförtecknad.
 
O III cRitningar angående övriga kyrkliga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Serien är ej färdigförtecknad.
 
O IVPersonalhandlingarSe även serierna G III och K III d. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P I aPålysningsböckerSerien består även av programblad för olika evenemang. Se även serierna P I b-c.

Fr.o.m. 1975 även Allhelgonakyrkan.

Pålysningsböcker 1951-1959, 1997-1999 saknas.
 
P I bDagbok över gudstjänster och evenemang i Katarina kyrkaSerien är en komplettering till P I a.

Kyrkan var stängd för reparation juni 1952 - november 1954, återuppbyggnad efter branden maj 1990 - maj 1995. Dagbok 1997-1999 saknas.
 
P I cDagbok över gudstjänster och evenemang i AllhelgonakyrkanSerien är en komplettering till P I a.

Dagbok 1997-1999 saknas.
 
P IIHandlingar angående jubileer, kyrkoherdar och historiska anteckningar 
P IIIFotografier, tidningsartiklar, församlingsblad och övriga tryckVolym 4-5, 9 består av tidningsurklippssamlingar som levererats av Katarina församling, men där det är oklart vem som har sammanställt samlingen. 
P IVHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
ZTilläggsleveransSerie Z (Tilläggsleverans) är förtecknad enligt förenklad metod, eventuella dateringar och anmärkningar är preliminära. Observera att sekretess kan förekomma. Serien i arkivbox.