Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Anna Sandströms skola


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0297A
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/W3hy7pQdLg3H77XM0dfsh5
ExtraID0297A
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)ANNA SANDSTRÖMS SKOLA (297 A)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A PROTOKOLL 1914-1939

B UTGÅENDE HANDLINGAR
B 1 Årsredogörelser 1886-1939
B 2 Tjänstgöringsbetyg och –intyg 1896-1939
B 3 Undervisningsstatistik 1910-1939

C DIARIER - finns ej

D REGISTER OCH LIGGARE
D 1 Elevförteckningar 1891-1942
D 2 Betygshandlingar
D 2 A Betygskataloger 1899-1941
D 2 B Omdömesböcker 1887-1940
D 2 C Anteckningar rörande elever 1893-1942
D 2 D Betygskataloger över inträdes- och
flyttningsprövningar 1934-1939
D 3 Skolans kataloger 1913-1942
D 4 Övriga register över elever 1889-1937
D 5 Register över lärare 1888-1936
D 6 Inventarieförteckningar 1883-1939
D 7 Liggare över bibliotek och arkiv 1912-1941

E INKOMNA HANDLINGAR
E 1 Korrespondens 1896-1940, odat
E 2 Försäkringsbrev 1932-1939

F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F 1 Arbetsordningar 1898-1940, odat
F 2 Dagböcker 1912-1939
F 3 Skrivningar 1899-1939
F 4 Arbetsböcker och enskilda arbeten 1919-1939
F 5 Handlingar rörande skolkökskurs
och praktiska linjen 1927-1939
F 6 Handlingar rörande
hälsoundersökningar 1890-1942
F 7 Handlingar rörande löner och pensioner 1905-1942
F 8 Handlingar rörande fastigheten 1892-1936
F 9 Handlingar rörande skolans historia 1896-1933
F 10 Teckningar och akvareller 1901-1931, odat
F 11 Fotografier ca 1890-1938, odat

G RÄKENSKAPER - se Anna Sandströms skola AB (fnr 297 C)Ö ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö 1 Skolans föreningars handlingar 1902-1941
Ö 2 Handlingar rörande böcker 1933
ANNA SANDSTRÖMS SKOLA

HISTORIK
Anna Sandström och Fredrique Runquist, lärarinna respektive föreståndarinna vid Södermalms högre läroanstalt för flickor, startade höstterminen 1883 en ny skola, Anna Sandströms skola. Avsikten med skolan var att tillämpa de pedagogiska idéer som Anna Sandström förespråkade i ”Realism i undervisningen” (Stockholm 1882) m fl skrifter. Dessa innebar bl a att pojkar och flickor undervisades tillsammans (samskola), ökad frihet i ämnesvalen och mer utrymme för praktiska ämnen. Elevernas egen lust att lära skulle stå i centrum genom att större vikt lades vid humanistiska ämnen som t ex litteratur och historia än grammatikstudier i latin och franska.

Det första läsåret hyrde skolan en liten våning på Sturegatan 8 i anslutning till Fredrique Runquists bostad. 17 elever i olika åldrar togs emot och en lärarinna anställdes. Redan till andra läsåret lämnade Fredrique Runquist sin tjänst p g a obotlig sjukdom och skolan tvingades flytta till en lokal på nedre botten i huset Engelbrektsgatan 19. 1892 flyttade skolan till Karlavägen 1 A, senare 25. Skolan expanderade kraftigt sedan den erhållit både statsbidrag och kommunbidrag år 1897. Efter att Anna Sandström inrättat ett seminarium (se fnr 297 B) i samma fastighet år 1900 blev lokalerna snart för trånga. Ett skolhusaktiebolag bildades och insamlingar startades som ledde till uppförandet av en ny skolbyggnad på samma tomt. Skolhuset, Karlavägen 25 (idag Tyska skolan), öppnades den 15/9 1907 och invigdes den 3/2 1908. Ett annex till skolan uppfördes intill skolgården mot Danderydsgatan 1923-1924.

Från början omfattade skolan en treårig förberedande avdelning (småskolan) och de två nedersta klasserna av den s k mellanskolan (elementarskolan). I samtliga klasser mottogs både pojkar och flickor. Av olika skäl fick försöket med samskola snart läggas ned och skolan omorganiserades till en renodlad åttaklassig flickskola. I småskolan undervisades även pojkar för att förberedas inträde till statens läroverk. Slöjdklassen, 1892/93-1907/08, var till för barn i sexårsåldern som önskade skjuta upp den egentliga skolstarten ett år. Långt senare, ht 1933, tillkom kindergarten (förskolan) för barn i motsvarande ålder. Den upphörde redan vt 1937.

Den 21/1 1910 beviljade Kungl. Maj:t skolan rätt att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens efter flickskolans åttonde klass. Den 5/5 1933 fastställdes även kompetensvärdet av godkänt avgångsbetyg från skolans praktiska linje, inrättad 1920 för elever med större fallenhet för praktiska än teoretiska studier och som hade genomgått sjätte klass. Avgångsbetygen berättigade till vissa statliga tjänster, kurser och högre utbildningar (se bilaga till historiken).

Ettåriga fortsättningskurser för flickor med normalskolekompetens förekom åren 1917-1922 och 1926-1931. Ändamålet med kurserna var att erbjuda unga flickor tillfälle att öka sina kunskaper utöver vad skolan kunnat ge. Alla ämnen var valfria med villkoret att varje elev valde minst två ämnen.

Fr o m läsåret 1928/29 anordnades kompletteringsundervisning för elever som önskade övergå till gymnasiet efter avgångsbetyg från klass VIII. Läsåret 1929/30 inrättades en försökslinje grundad på fyraårig folkskola eller motsvarande utbildning. Försökslinjen var inriktad på friare arbetsmetoder och ökat utrymme för självverksamhet och praktiska övningar och ledde till avgångsbetyg med normalskolekompetens.

I samband med att de statsunderstödda privata flickskolorna i Stockholm kommunaliserades den 1/7 1939 sammanslogs Anna Sandströms skola med Lyceums för flickor elementarskola, Oskars högre flickskola och Margaretaskolan till Östermalms kommunala flickskola (fnr
797 g). Den förberedande avdelningen, som inte omfattades av kommunaliseringen, avvecklades och upphörde helt efter vårterminen 1942.

Anna Sandströms skolas arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1943 (accession 16/1943) samt tilläggsleverans 1969 (26/1969). Arkivarie Folke Sleman upprättade 1943
en arkivförteckning (se D 7) vilken under augusti 2005 har omarbetats och moderniserats. Arkivet, omfattande 5 hm, är relativt välbevarat. I årsredogörelserna (serie B 1) återfinns information om skolans organisation, skolämnen, personal, avgångselever, föreningar, skolutflykter mm. En mycket vacker samling akvareller, utförda av elever, har bevarats
(se F 10:1). Räkenskaper ingår i Anna Sandströms skola aktiebolags arkiv (fnr 297 C).Stockholms stadsarkiv den 2 september 2005Christina Hellgren
Skolans adresser:
Sturegatan 8 1883/84
Engelbrektsgatan 19 1884/85-1891/92
Karlavägen 25 (f d 1A) 1892/93-1938/39

Skolans föreståndarinnor:
Anna Sandström/Fredrique Runquist 1883/84
Anna Sandström 1884/85-1925/26
Hillewi Gödecke 1926/27-1928/29
Agnes Ramstedt 1929/30-1938/39


Källor:
Årsredogörelser 1886-1939 (serie B 1)
Ullman, Annika, Stiftarinnegenerationen –Sofie Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström,
Stockholmsmonografi nr 167, Stockholm 2004

Kontroll

Skapad2005-09-15 00:00:00
Senast ändrad2007-11-27 00:00:00