Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Täby kyrkoarkiv


 Serier (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 1-12 och 14-24 med ortregister.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden seriePersonregister och förteckningar, se serierna A II b och A II d.

Volymerna 1-3, 6-9 och 12 med ortregister.

Volymen 5 med personregister.

Volymerna 4 och 10-11 med ort- och personregister.

Volymerna 13-24 är indelade i blad med bokstavs- och nummerindelningar till vilka det hänvisas till från personregister, flyttningslängder och ministerialböcker. Avslutades under perioden 1969-1975, då församlingsboken på lösblad (serien A II c) skapades.

Serien avslutad. Se vidare serien A II c.
 
A II bPersonregister till församlingsböckernaSe även volymerna A II d: 13-14.

Volymerna 1-11 består av personregister på kort lagda i bokstavsordning till A II a: 8-12 och delvis till A II a: 13-24.

Volymerna 12-45 består av personregister på kort lagda i bokstavsordning delvis till A II a: 13-24.

Båda sviterna innehåller uppgifter om personernas födelsedatum och födelseort samt om utflyttningar och dödsdatum t.o.m. 1950-talet, respektive slutet av 1960-talet.

Serien avslutad.
 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1969(1975) - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastighetsnamn och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn i två sviter.

Volymerna 1-204 består av den 1991-06-30 aktuella församlingsboken samsorterad med de under perioden 1978 - 1991-06-30 avställda församlingsboksbladen.

Volymerna 205-302 består av under perioden 1969(1975)-1977 avställda församlingsboksblad.

Register, se serien A II d.

Serien avslutad.
 
A II dRegister och förteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare med ledkortVolymerna 1-160 består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Volymerna 161-191 består av ledkort, som användes 1947 - 1970-talet, då personakterna var lagda i bokstavsordning efter fastighetsnamn. De är lagda i bokstavsordning efter fastighetsnamn och innehåller uppgifter om adress, huvudpersonernas efter- och förnamn samt yrke, in- och utflyttning, död och uppslag i församlingsbok.

Serien avslutad.
 
A IV bObefintligregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning över obefintliga 1991-06-30.

Serien avslutad. Se även serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien består av personakter lagda i personnummerordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterSerien består av paviler lagda i personnummerordning.

Volymerna 1 och 16-17 avser avlidna personer.

Volymerna 2-15 och 18-35 avser utflyttade personer.

Volym 36 består av mikrofilmade paviler.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien är sorterad efter dopdatum. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991. Se vidare serien D X.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01.

Serien är sorterad efter konfirmations- och födelsedatum.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerMed alfabetiska personregister.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01Serien är sorterad efter vigseldatum. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Serien sorterad efter datum för dödsfallet. 
G IAndra befintliga längder 
G IIAllmänt diarium med handlingarDiarium saknas 1955-1979.

Volym 8-61, handlingar till diariet.
 
G III aDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenVolymerna 1-51 består av diarier med handlingar för kyrkobokföringsärenden.

Volymerna 52-60 består av "avställningar".

Serien avslutad 1991-06-30.
 
G III bDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärenden fr.o.m. 1991-07-01Diarium med handlingar före 1991-07-01, se serien G III a. 
H IBilagor till husförhörslängder 
H II aBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker 
H V aBilagor till lysnings- och vigselböckerna samt äktenskapsböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H V bÄktenskapsbetygSerien avslutad 1991-06-30. 
H V cÄktenskapslysningar och äktenskapscertifikat 
H VI aBilagor till död- och begravningsböcker 
H VI bTacksägelseböcker 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
JKyrkoherdens skrivelser 
K ISockenstämmas och sockennämnds protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarKyrkostämma t.o.m. 1948, kyrkofullmäktige fr.o.m. 1932.

Handlingar till kyrkostämma och kyrkofullmäktige, se även serierna G II och K II b.
 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarFr.o.m. volym 2 endast kyrkofullmäktiges handlingar.

Handlingar, se även serierna G II och K II a.
 
K II cValberedningens protokoll 
K III aKyrkorådets protokollHandlingar till protokollen, se serierna G II och K III b. 
K III bKyrkorådets handlingarHandlingar se även serien G II. 
K III cArbetsutskottets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K V aPersonalnämndens protokoll och handlingarPersonalutskottet t.o.m. 1991, fr.o.m. 1992 personalnämnd. 
K V bKyrkogårdsnämndens protokoll och handlingarSerien avslutad. Se vidare serien K V c. 
K V cKyrkogårds- och fastighetsnämndens protokoll och handlingarTidigare namn: Byggnadskommittén 1960-1982, Fastighetsutskottet 1983-1991, Fastighetsnämnden 1992-1995. 
K V dÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper. Äldre odelad serie
 
L I bKyrkoräkenskaper. HuvudböckerSerien består även av bokslut om inte annat anges.

Fr.o.m. volym 20 består huvudboken av datautskrifter.
 
L I cKyrkoräkenskaper. FördelningsböckerSerien avslutad. Se vidare serien L I b. 
L I dKyrkoräkenskaper. KassaböckerFr.o.m. volym 17 ersätter verifikationslistor från datoriserat ekonomisystem kassaböckerna.

Kassaräkenskaper saknas för 1955-07-01 - 1958, 1971-1979, 1989.
 
L I eKyrkoräkenskaper. VerifikationerSerien avslutad. 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien avslutad. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien avslutad. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser
 
N IIInventarie- och arkivförteckningarFörsamlingen har inte avslutat serien 1999-12-31 utan vissa inventarieböcker går till 2005.
 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O I bGravböcker 
O I cRegister till gravböckerna 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIKartor och ritningarSerien förvaras i kart och ritningsarkivet.

Kartor och ritningar finns även i andra serier, se noteringar i anmärkningskolumnen.
 
O IVHandlingar angående prästerskapet och övrig personalPersonalhandlingarna i volym 2-5 gäller personal anställda t.o.m. 1999-12-31. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar, församlingsblad samt frivilliga församlingsorgan
 
P IIIHandlingar angående stiftelser 
ZTilläggsleveransSerie Z (Tilläggsleverans) är förtecknad enligt förenklad metod, eventuella dateringar och anmärkningar är preliminära. Observera att sekretess kan förekomma. Serien i arkivbox.