Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Högalids kyrkoarkiv


 Serier (77 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IIIBöcker över obefintligaSerien består av egentillverkade kortregister och avtryckskort.
Förteckningar från mantalsverket över obefintliga se serien H II i.

Serien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingregisterVolymerna 1-4 består av det 1925-05-01 aktuella församlingsregistret på egentillverkade kort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 5-17 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-277 består av egentillverkade registerkort och avtryckskort lagda i bokstavsordning gällande utflyttade personer.

Volymerna 278-315 består av egentillverkade registerkort och avtryckskort lagda i bokstavsordning gällande avlidna personer.

Volym 316 består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade. Se serie A VI b.

Volymerna 317-341 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångsregister 1967-1977Serien består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade.

 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B IInflyttningslängder, förteckningar och diarier över inkomna personakterVolymerna 1-43 och 46-65 består av inflyttningslängder.

Volymerna 44 och 45 består av förteckningar över inkomna personakter.

Volymerna 66-88 består av diarier över inkomna personakter.

Volymerna 1-65 är alfabetiskt ordnade.

Volymerna 66-88 med register.

Volymerna 1-45 innehåller även förteckningar över utländska undersåtar och främmande trosbekännare.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II aUtflyttningslängder till Stockholm, landsorten och utlandetVolymerna 1-23 består av utflyttningar till församlingar inom Stockholm.

Volymerna 24-68 består av utflyttningar till hela landet och utlandet.

Serien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II bUtflyttningslängder till landsorten och utlandetSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad. Se vidare serien B II a.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien med register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien avslutad 1991-06-30. Se vidare serien D X. 
D IILängder över nattvardsgäster (komunionlängder)Serien avslutad. 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFr.o.m. 1991-07-01. 
E ILysningsböckerSerien med register.

Serien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IIVigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IIILysnings- och vigselböckerSerien med register.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E IV.
 
E IVÄktenskapsböckerSerien lagd årsvis med alfabetiska register före varje år.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien med register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IKriminalregisterSerien avslutad. 
G IIFörteckningar över sinnessjuka och sinnesslöaSerien med register.

Serien avslutad.
 
G IIIFörteckningar över omyndigaSerien med register.

Serien avslutad.
 
G IVFörteckningar över främmande trosbekännareSerien med register.

Serien avslutad.
 
G VFörteckning över personer som icke tillhör svenska kyrkanSerien avslutad. 
G VIFörteckningar över blinda och dövstummaSerien med register.

Serien avslutad.
 
G VIIAllmänt diarium med handlingar 
G VIIIDiarier (med handligar) för kyrkobokföringsärendenVolym 1-4 är kronologiskt ordnade.

Volym 5-10 är ordnade i omvänd kronologisk ordning om inte annat anges.

Bilagorna till diariet kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2.
 
G IXStatistiska tabeller 
H I aÄktenskapsbetyg och äktenskapscertifikatSerien avslutad 1991-06-30. 
H I bFörnamn och efternamnSorterad efter ankomstdatum till Högalids församling.
Serien avslutad 1991-06-30
 
H I cAnmälan om inträde och utträde i svenska kyrkanSerien avslutad 1991-06-30. 
H I dFörteckning från mantalskontoret över obefintliga i Högalids församlingSerien avslutad 1991-06-30. 
H I eBilagor för anteckning på personaktenSerien avslutad 1991-06-30. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H III aaFaderskapserkännanden, adoptionshandlingar och utländska handlingarSorterad enligt den nummerordning som finns i födelse- och dopböckerna.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H III abAnmälan om vårdnadshavareSerien sorterad i alfabetisk ordning om inte annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H III acFaderskapsärenden och adoptionshandlingarSerien avslutad 1991-06-30. 
H III bÖvriga bilagor till födelse- och dopböckernaVolym nummer 1-68 är ej gallringsbara bilagor.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IV aaAvier för konfirmation i Högalid och betyg för konfirmationsförberedelserSerien avslutad 1991-06-30. 
H IV abEj utgallringsbara bilagor till konfirmationsböckernaSerien avslutad 1991-06-30. 
H V aLysningshandlingarVolym 1-108 handlingar till lysnings- och äktenskapsboken, fr.o.m. volym 109 handlingar till äktenskapsboken.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H V bHandlingar till äktenskapsbok 
H VI aAvier om dödsfallSerien avslutad. 
H VI bHandlingar angående dödsfall som meddelats från andra myndigheter, församlingar och från utlandetSerien avslutas 1991-06-30. 
H VIII aBilagor till in- och utflyttningsböckerna, äldre handlingarSorterade i alfabetisk ordning.

Serien avslutad.
 
H VIII bÖvriga handlingar till inflyttningslängdenAlfabetisk sorteringsordning på både för- och efternamn. Vid enskilda tillfällen har sortering skett efter uttal på namn inte stavning.

Handlingar för 1973-1991 saknas.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
J SkrivelserSerien består av utgående och inkomna skrivelser. 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarVolym 1-4 består av kyrkostämmans protokoll och handlingar. För handlingar se även K II b.

Volym 5-15 består av kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar. För handlingar se även K II b.
 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarHandlingar till protokollen finns även inbundna med protokollen, se K II a. 
K III aKyrkoråds protokoll och handlingarRegister till protokollen finns fr.o.m. 1926-1984.

Fr.o.m. 1979 finns handlingar till protokollen i K III b.
 
K III bKyrkorådets handlingarT.o.m. 1978 är bilagorna inbundna med protokollen, se K III a.

Volym 1-11 är sorterade efter paragrafnummer övriga handlingar efter sammanträdesdatum.

Bland kyrkorådets handlingar finns även Arbetsutskottets, AU, delgivna beslut, kopior av handlingar från AU och delgivningar. För Arbetesutskottets protokoll se K III c.
 
K III cArbetsutskottets protokoll och handlingarFör att snabbt kunna fatta beslut i vissa ärenden inrättade kyrkorådet ett särskilt beslutande organ, Arbetsutskottet, 1983.

Se även kyrkorådets protokoll K III a och kyrkorådets handlingar K III b för handlingar till Arbetsutskottets delgivna beslut.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien avslutad. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkoräkenskaper (utom verifikationer)Volym 5-29 består av en kombinerad huvudbok och dagbok.

Räkenskaper saknas för 1972-1973.
 
L I bKyrkoräkenskaper. VerifikationerVerifikationer fr.o.m. 1933 är gallrade enligt Riksarkivets föreskrifter.

Verifikationer för 1925 saknas.
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien består av huvudböcker, dagböcker och verifikationer bundna tillsammans.

Serien avslutad.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för fonder 
L V bÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
N IÄmbetsberättelser och visitationsprotokoll 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka och församlingshus 
O I bGravbok samt handlingar angående urnlundenGravboken är inte avslutad 1999 utan går till mars 2005. Församlingen har fortsatt att föra gravboken manuellt även sedan det digitala systemet infördes. Inför leveransen till Stadsarkivet avslutades den manuellt förda gravboken, den digitalt förda gravboken är kvar i församlingen.

I de äldre gravböckerna är urnnischerna indelade alfabetiskt (volym 3-5). Detta system ändrades på 1980-talet och urnnischerna fick ett nytt nummersystem. För omvandlingstabell se volym 6.
 
O IIHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSe även kyrkorådsprotokollen K III a, handlingar till protokollen K III b och fondräkenskaper L V a. 
O III aKartor och ritningar angående kyrkanSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland handlingar rörande kyrkan, jämför med K III a, K III b, K V, O I a.
 
O III bKartor och ritningar angående urnlundenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland handlingar rörande urnlunden, jämför med K III a, K III b, O I b.
 
O III cKartor och ritningar angående övriga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland handlingar rörande församlingshus och övriga fastigheter, jämför med K III a, K III b, K V, O I a.
 
O IVHandlingar angående personalFörsamlingen har inte haft personaldosséer utan merparten av handlingar rörande personal finns bland handlingar till kyrkorådsprotokollen, se K III a, K III b. 
P ITrycksaker, fotografier och övriga handlingar angående församlingenVolym nr 9-12, 14 förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P IIHandlingar angående frivilliga församlingsorgan 
P IIIHandlingar angående Stiftelsen Högalidsgården och Föreningen Högalids Hemgård