bild
Arkiv

Hjälpkommittén för Finlands barn


RIKSARKIVET . De svenska humanitära hjälpinsatserna tog redan under vinterkriget 1939-1940 sikte på evakuering av vissa kategorier av barn från Finland. Vid Centrala Finlandshjälpen, som bildades den 5 december 1939 på privat basis och förstatligades den 22 december samma år, inrättades tidigt en evakueringsavdelning vilken tog emot ca 7000 finska barn, mödrar och åldringar. . Tanken på barntransporter togs upp på nytt i maj 1941, då en privat sammanslutning, Kommittén för Finska Sommarbarn, tog till sin uppgift att bereda några hundra sjuka och undernärda finska barn tillfälle till rekreationsvistelse över sommaren i Sverige. Krigsutbrottet sommaren 1941 gav planerna en annan dimension, och då "Finska Sommarbarn" inte längre var en adekvat beteckning på verksamheten, döptes kommittén på senhösten 1941 om till "Hjälpkommittén för Finlands barn". Verksamheten bedrevs helt på privat initiativ. Som motpart på finländsk sida fungerade fr o m samma höst Finska Socialministeriets Barnförflyttningskommitté, som hade att svara för urvalet av barn. . Under åren 1941 och 1942 evakuerades sammanlagt ca 23000 barn tillhörande vissa utsatta kategorier. . Totalt evakuerades i samband med andra världskriget ca 70000 finska barn till Sverige. De flesta återvände till Finland, men många blev kvar som fosterbarn eller adopterades av de svenska värdfamiljerna.

 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
DIIaAlfabetiskt register IAlfabetiskt ordnade registerkort i kort- lådor.Korten innehåller de väsentligaste uppgifterna om barnet: nummer, namn, födelsedatum, föräldrars namn, hemort, ankomst till Sverige, hänvisningar till syskon, adress i Sverige samt datum för hemresa, adoption eller fosterbarns- överenskommelse.I regel finns hänvisning till färdsedlar. . Av detta kort finns två exemplar. Det andra exemplaret ordnades efter det nummer barnet åsattes av Finska Social- ministeriets barnförflyttningskommitté. Dessa kort finns i serie DIIc "Kartotek efter sifferbeteckning". I regel finns samma uppgifter på båda korten, men i enstaka fall kan en uppgift ha anteck- nats enbart på det ena kortet. 
DIIbAlfabetiskt register IIAlfabetiska register i små kortlådor. Innehåller i stort sett samma uppgifter som Alfabetiskt register I. Uppgifter om föräldrar och syskon saknas dock. Här finns t ex noteringar om vistelser i Sverige efter andra världskriget. 
DVaFärdsedlar till FinlandSerien består av färdsedlar för åter- resorna till Finland, men färdsedlarna användes för alla typer av avregistre- ring, dvs även fosterbarnsöverenskomm- elser och adoptioner. Som bilagor till de sistnämnda ligger i regel kopia av resp rådhus- eller häradsrätts beslut om adoption. . Färdsedlarna är sorterade i nummerordn. och består av listor över de barn som omfattas av varje transport med uppgift om den adress dit barnen ska i Finland. Denna adress är inte nödvändigtvis densamma som den adress som antecknats på registerkorten som hemadress. . Färdsedlarna omfattar nr 1-6713, med en lucka för nr 3050-4100, som förkommit innan leverans till Riksarkivet. 
DVcKartotek över återresorDenna serie kallas "Kartotek över åter- resor", men borde egentligen tillhöra serie DIIa "Alfabetiskt register I". När Hjälpkommitten påbörjade sin verksamhet 1941 övertog man upptryckta registerkort från Centrala Finlandshjälpen. Dessa användes till i januari 1942, då man övergick till att använda särskilt upp- tryckta kort. De kort som ingår i denna serie är tryckta på blå och rosa kartong där man varit tvungen att använda såväl framsida som baksida. På de kort som fördes från 1942 fick man plats med all information på kortens framsida. . Denna serie innehåller alltså alfabet- iskt ordnade kort över barn som kom till Sverige 1941 och början av januari 1942. De motsvaras av de kort som i den nummerordnade serien har nr 1-4840, volymerna DIIc:1-3.