Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Biskopskulla kyrkoarkiv


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderÅren 1791-1799 saknas.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda fanns under perioden 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterInga emigranter registrerade under perioden 1947-1991. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
GÖvriga längder
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivtes gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och brgravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar av icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01.
Ej gallringsbara
Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och
handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kung Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, övriga myndigheter och enskilda
 
K ISockenstämmans protokoll 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll  
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll Kommunalt skolväsen fr o m 1953. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn och barn inksrivna i små- och folkskolan 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1740 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L II aRäkenskaper för skolaKommunalt skolväsen fr o m 1953. 
L II bVerifikationer till skolräkenskapernaVerifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1953.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdRäkenskaper för fattigmagasinet redovisas under serie L V.
 
L IVKollektböckerKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 har gallrats med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalFinns inga handlingar. 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerSerien kan innehålla kartor och ritningar.
Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar, överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker1842 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar 
RKartor och ritningar