bild
Arkiv

Biskopskulla kyrkoarkiv


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderÅren 1791-1799 saknas.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda fanns under perioden 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterInga emigranter registrerade under perioden 1947-1991. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
GÖvriga längder
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivtes gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och brgravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar av icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01.
Ej gallringsbara
Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och
handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kung Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, övriga myndigheter och enskilda
 
K ISockenstämmans protokoll 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll  
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll Kommunalt skolväsen fr o m 1953. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn och barn inksrivna i små- och folkskolan 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1740 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L II aRäkenskaper för skolaKommunalt skolväsen fr o m 1953. 
L II bVerifikationer till skolräkenskapernaVerifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1953.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdRäkenskaper för fattigmagasinet redovisas under serie L V.
 
L IVKollektböckerKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 har gallrats med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalFinns inga handlingar. 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrka
 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerSerien kan innehålla kartor och ritningar.
Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar, överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker1842 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar 
RKartor och ritningar