bild
Arkiv

By kyrkoarkiv, Dalarnas län


 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. I volym 1 finns korslista 1 och 2 som hänvisar från gammal till ny fastighetsbeteckning och vice versa. 
A IV bObefintligregisterInga personer obefintligförda t o m 1991-06-30. Personakter för obefintligförda utländska medborgare är överförda till emigrantregistret enligt besked om emigration från Lokala skattemyndigheten 1990-07-20. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Åren 1718-1762 och 1775-1787 saknas.
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IAndra längder
 
G IIÅkningsjournalerSerien gallras med 10 års frist med stöd av RA-MS 1997:65. 
G XVerksamhersregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30.
Ej gallringsbara.
Handlingar angående erkännande av faderskap, handlingar angående erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade bilagor. 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30.
Gallringsbara
Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65 och beträffande gallringsfrist för vissa handlingar , enligt lokalt gallringsbeslut. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och
handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
J IIHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollKyrkofullmäktige fr o m 1932. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarKyrkofullmäktige fr o m 1932. 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingarInnehåller förutom bilagor till protokollen även ekonomiska och personaladministrativa handlingar. 
K IV aSkolrådets protokollKommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Huvudböcker 
L I bFörsamlingsräkenskaper med ADB: Maskinläsbara handlingar 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Specialer och lånelängder
 
L I dRäkenskaper för kyrka. Kassaböcker och dagböcker 
L I eRäkenskaper för kyrka. Fördelningsböcker 
L I fRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.

Åren 1934-1953 utgallrade.
 
L II aRäkenskaper för skolaKommunalt skolväsen fr o m 1932. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerKommunalt skolväsen fr o m 1932. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aKollektböcker
 
L IV bVerifikationer till kollektböckernaKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekter fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L V bRäkenskapsböcker för fonder (donationsfonder)Verifikationer fr o m 1933 har gallrats med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokollI serien ingår även kyrkobokföringsinspektörens inspektionsprotokoll.

Inventeringsinstrument och inspektionsprotokoll avseende arkivet i serie N III.
 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar
 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdarnaSerien kan innehålla kartor och ritningar. Se även serie K V och kart- och ritningsregistret i landsarkivets forskarsal. 
O I cGravböcker1999-12-31 aktuella gravböcker överförda til begravningsverksamhetens arkiv fr o m 2000-01-01. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien kan innehålla kartor och ritningar. 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar och handskrifter
 
RKartor och ritningar