bild
Arkiv

Fogdö kyrkoarkiv


 Serier (69 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. I varje volym finns register över år 1985 ändrade fastighetsbeteckningar. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren, är lagd i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien avslutad. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB- baserat register upplagt 1991-07-01 sam del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast 3 månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder 
G XVerksamhetsregisterADB- baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast 3 månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671840 – 1944Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671783 – 1893Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671876 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671891 – 1903Bilagorna fr o m 1904 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Se vidare serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671772 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671892 – 1945Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1970 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraHandlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Fogdö kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag
 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratskyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratskyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets och skolstyrelsens protokoll1933-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), A I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn1868-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), D II:1-3, vilka förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K IV cSkolrådets handlingarUndervisningsstatistik 1915-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarProtokoll och handlingar 1958-1999 rörande Vårfrubergastiftelsen se Vårfrubergastiftelsens arkiv, vilket inte förvaras på Landsarkivet i Uppsala. 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien gallras fr o m 1933 med tio års gallringsfrist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende köp av inventarier m.m. 
L II aRäkenskaper för skolaHuvudräkenskaper 1917-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSkolkassan verifikationer 1913-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G V:1-3, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1802-1936 se Fogdö kommun, Fattigvårdsstyrelsen (1802 – 1936), G II:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L IVRäkenskaper för kollektKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L V bPastoratskassans räkenskaper för Fogdö-Helgarö pastorat 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingar och historiska anteckningar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar