Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Fogdö kyrkoarkiv


 Serier (69 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. I varje volym finns register över år 1985 ändrade fastighetsbeteckningar. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren, är lagd i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför serien A III.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien avslutad. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB- baserat register upplagt 1991-07-01 sam del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast 3 månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.
Papperslistor förtillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder 
G XVerksamhetsregisterADB- baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast 3 månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671840 – 1944Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671783 – 1893Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671876 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671891 – 1903Bilagorna fr o m 1904 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Se vidare serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671772 – 1915Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671892 – 1945Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1970 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraHandlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Fogdö kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag
 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratskyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och pastoratskyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets och skolstyrelsens protokoll1933-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), A I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn1868-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), D II:1-3, vilka förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K IV cSkolrådets handlingarUndervisningsstatistik 1915-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarProtokoll och handlingar 1958-1999 rörande Vårfrubergastiftelsen se Vårfrubergastiftelsens arkiv, vilket inte förvaras på Landsarkivet i Uppsala. 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien gallras fr o m 1933 med tio års gallringsfrist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende köp av inventarier m.m. 
L II aRäkenskaper för skolaHuvudräkenskaper 1917-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G I:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSkolkassan verifikationer 1913-1939 se Fogdö kommun, Skolstyrelsen (1863 – 1951), G V:1-3, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1802-1936 se Fogdö kommun, Fattigvårdsstyrelsen (1802 – 1936), G II:1, vilken förvaras på Strängnäs kommunarkiv. 
L IVRäkenskaper för kollektKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L V bPastoratskassans räkenskaper för Fogdö-Helgarö pastorat 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet
 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingar och historiska anteckningar
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar