bild
Arkiv

Julita kyrkoarkiv


 Serier (67 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1 a - 9 a är försedda med ortregister.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i alfabetisk ordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i alfabetisk ordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis inom varje dödsår.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister1947 – 1991 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1895 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1900 – 1981 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1742 – 1999 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Julita kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser från Kungl. Maj:t m fl1703 – 1958 
J II aFörteckningar över kungörelser1835 – 1893 
J IIIProstlådeexpeditioner1863 – 1883 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1702 – 1862 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, församlingsdelegerades och pastoratskyrkostämmans protokoll1863 – 1983 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, församlingsdelegerades och pastoratskyrkostämmans handlingar1866 – 1985 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll1786 – 1999 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingar1946 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar1850 – 1931Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1853 – 1995 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1750 – 1983 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskapernaSerien gallras fr o m 1933 med tio års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1852 – 1930Kommunalt skolväsen fr o m 1932.
Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1743 – 1898 
L IV aKollektböcker1791 – 1999 
L IV bVerifikationer till kollektböckerna1900 – 1916Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 skall gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1790 – 1968Verifikationer fr o m 1933 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman1874 – 1982 
MHandlingar angående prästval1931 
N IVisitationsprotokoll1740 – 1991Inventeringsintrument och inspektionsprotokoll m. m. avseende arkivet i N III. 
N IIÄmbetsberättelser1873 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1702 – 1999 
O I aHandlingar angående kyrka 1735 – 1974Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I bHandlingar angående kyrkogården1886 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1923 – 1941Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1603 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar samt handlingar rörande kyrkliga fastigheter i de angränsande församlingarna. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1834 – 1954 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1695 – 1974Lönehandlingar gallras med 50 års gallringsfrist, förtecknas ej. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1671 – 1982 
P IPålysningsböcker1866 – 1999 
P IIHistoriska anteckningarIngår i serie P IV. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1935 – 1999 
P IVÖvriga handlingar1779 – 1970 
RKartor och ritningar