Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Julita kyrkoarkiv


 Serier (67 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieVolymerna 1 a - 9 a är försedda med ortregister.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i alfabetisk ordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i alfabetisk ordning. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis inom varje dödsår.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister1947 – 1991 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1895 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1900 – 1981 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (RA-MS 1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GÖvriga längder1742 – 1999 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Serien i kartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Julita kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser från Kungl. Maj:t m fl1703 – 1958 
J II aFörteckningar över kungörelser1835 – 1893 
J IIIProstlådeexpeditioner1863 – 1883 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1702 – 1862 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, församlingsdelegerades och pastoratskyrkostämmans protokoll1863 – 1983 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, församlingsdelegerades och pastoratskyrkostämmans handlingar1866 – 1985 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokoll1786 – 1999 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingar1946 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar1850 – 1931Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1853 – 1995 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1750 – 1983 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskapernaSerien gallras fr o m 1933 med tio års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1852 – 1930Kommunalt skolväsen fr o m 1932.
Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1743 – 1898 
L IV aKollektböcker1791 – 1999 
L IV bVerifikationer till kollektböckerna1900 – 1916Kvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 skall gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1790 – 1968Verifikationer fr o m 1933 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman1874 – 1982 
MHandlingar angående prästval1931 
N IVisitationsprotokoll1740 – 1991Inventeringsintrument och inspektionsprotokoll m. m. avseende arkivet i N III. 
N IIÄmbetsberättelser1873 – 1992 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1702 – 1999 
O I aHandlingar angående kyrka 1735 – 1974Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I bHandlingar angående kyrkogården1886 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1923 – 1941Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1603 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar samt handlingar rörande kyrkliga fastigheter i de angränsande församlingarna. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1834 – 1954 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1695 – 1974Lönehandlingar gallras med 50 års gallringsfrist, förtecknas ej. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1671 – 1982 
P IPålysningsböcker1866 – 1999 
P IIHistoriska anteckningarIngår i serie P IV. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1935 – 1999 
P IVÖvriga handlingar1779 – 1970 
RKartor och ritningar