Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Knutby kyrkoarkiv


PM

rörande Knutby kyrkoarkivKnutby kyrkoarkivs handlingar från omkring år 1860 har ordnats och förtecknats i samarbete mellan pastors- ämbetet och landsarkivet i Uppsala under tiden dec. 1962 till juli 1964. Utkast till förteckning av serierna A-G har upprättats i pastorsämbetet, medan de lösa handlingarna ur övriga serier inlånats till lands- arkivet, där de ordnats och förtecknats av underteck- nad, delvis med utgångspunkt från äldre förtecknings- arbete av kyrkoherdarna W. Brusewitz och E. Söderlund. Det har ansetts lämpligt att låta serierna börja med volymnummer 1 utan hänsyn till de äldre, i landsarkivet förvarade delarna av arkivet.

I samband med ordningsarbetet har två paket med inflyttningsavier från tiden 1921-1947 samt ungefär
1 hylldecimeter andra handlingar från tiden före 1952 utgallrats i enlighet med gällande föreskrifter. För underlättande av kommande gallring har i flera fall upplagts en huvudserie, som skall bevaras, och en efter viss frist gallringsbar serie, vilka vanligen beteck- nats med a respektive b.

Handlingar härrörande från Knutby folk- och fort- sättningsskolor före år 1932, då särskild skolstyrelse inrättades, har inordnats i arkivet som en särskild avdelning, K IV c.

I landsarkivets bokbinderi har utförts renovering av tre kartor samt vissa smärre lagningar av skadade handlingar. Kartprotfölj och kapslar har tillverkats, buntning och signering har utförts. Etiketter har utskrivits även för de delar av arkivbeståndet, som ej inlånats till landsarkivet.

Uppsala i landsarkivet i juli 1964.

Clara Nevéus
fil.lic.

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSerien avslutad. Se vidare serien A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1971 - 1991-06-30 är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A II cFörteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som omfattar de 1991-06-30 aktuella personakterna för församlingens samtliga invånare, är lagd i bokstavsordning på efternamn. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartonger. Serien avslutad. 
A VI aAvgångsregister1963 – 1991 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1766 – 1999
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1741 – 1968
 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011992 – 1999 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
Serien avslutad.
Se vidare serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1741 – 1995
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Vissa bilagor fr om 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

Fortsättning i serierna i H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien består av:
-Faderskapserkännanden
-Erkännanden att barn är trolovningsbarn
-Arvsrättsförklaringar
-Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
-I utlandet utfärdade bilagor
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1991 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser från Kungl. Maj:t m.fl.1736 – 1962
 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1674 – 1881
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar1863 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll1889 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1926 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll m.fl. handlingar rörande skolväsendet1847 – 1937 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1854 – 1993 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1631 – 1999
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1756 – 1932Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIRäkenskaper för skola1846 – 1934 
L III aRäkenskaper för fattigvård1735 – 1857
 
L III bVerifikationer till fattigvårdsräkenskaperna1803 – 1843 
L IVRäkenskaper för kollekt1750 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1735 – 1968
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1874 – 1979 
MHandlingar angående prästval1690 – 1958 
N IVisitationsprotokoll1789 – 1952 
N IIÄmbetsberättelser1881 – 1985 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1636 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrka 1638 – 1974
 
O I bHandlingar angående kyrkogård1888 – 1990 
O I cGravböcker1858 – 1969 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1762 – 1981
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1839 – 1985 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1799 – 1982 
P IPålysningsböcker1812 – 1992 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1920 – 1990 
P IVÖvriga handlingar1753 – 2000 
RKartor och ritningar