bild
Arkiv

Norbergs kyrkoarkiv


Ehuru 2 mtl Bjurfors eller Håkansbenning med sågtorp och Bjurfors bruk, ½ mtl Fröbenning och skattetorpet Myrsjö i allo tillhört Norbergs socken i Västmanlands län, hava de därå boende åtnjutit s k kyrkorätt i Avesta församling av Kopparbergs län, varest de även av ålder kyrkoskrivits, i följd varav den i Avesta kyrkoskrivna folkmängden varit fördelad på nämnda båda län. I kommunalt hänseende var den till Västmanlands län hörande delen av Avesta församling att räkna till Norbergs kommun. Prästerskapets i Norberg verksamhet i avseende å denna del var inskränkt till husförhörs hållande vartannat år. Förslag att överflytta sockendelen av Norbergs socken till Avesta socken blev av K. Maj:t den 7 mars 1890 ej bifallet. Den 30 aug. 1907 förklarade K. Maj:t, att egendomen Bjurfors (innefattande samtliga ovannämnda hemman och lägenheter) i kyrkligt avseende tillhör endast Norbergs församling.
(Ur Statistiska Centralbyråns berättelse 1890:II och Folkräkningen den 31 december 1910, I.)

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderEn särskild reproduktionsvolym angående anteckningar om byar i Norberg (ur volym Orsa A I:5) förvaras tillsammans med husförhörslängderna.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieRegister och förteckningar, se serien A II b.
 
A II bRegister och förteckningar till församlingsböckerna 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning efter fastigheter och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännen. Före varje fastighet finns ledkort med uppgifter om huvudmännens namn, inflyttningsdatum- och ort, utflyttningsdatum och ort eller uppgift om dödsfall samt hänvisning till uppslag i församlingsboken (serie A II a).
I volymerna 17-19 finns avställda ledkort.
 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-5 innehåller det vid årsskiftet 1967/1968 aktuella församlingsregistret på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 6-8 innehåller det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängder
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbokFörs från och med 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsböcker fr o m 1991-07-011991 – 2006 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselbokFörs från och med 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
F IDöd- och begravningsböcker
 
F IIPersonalieböcker
 
F XBegravningsbokFörs från och med 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder 
H IBilagor till husförhörslängdernaObs! Denna serie, och även andra serier av de s.k. "H-Bilagorna", är ännu ej ordnad och förtecknad. Det finns ytterligare volymer som ej är inskrivna på arkivförteckningen. Fråga personalen. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaObs! Denna serie, och även andra serier av de s.k. "H-Bilagorna", är ännu ej ordnad och förtecknad. Det finns ytterligare volymer som ej är inskrivna på arkivförteckningen. Fråga personalen. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen
Ej gallringsbara
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år
Övriga bilagor: 5 år
 
J ISkrivelser från myndigheter 
J IISkrivelser till diarierna i kyrkobokföringsärenden 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K II cKyrkofullmäktiges protokoll 
K II dKyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cKyrkorådets arbetsutskotts protokoll 
K III dKyrkorådets arbetsutskotts handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskap för kyrka. Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböckerVolymerna 7-9 består av äldre gravregisterkort för östra kyrkogården i bokstavsordning på namn, använda till och med 1970-talet.

Volymerna 10-16 består av äldre avställda gravregisterkort för östra kyrkogården i två sviter i bokstavsordning på namn.

Volymerna 17-22 består av gravregisterkort för östra kyrkogården upplagt 1969 och använt till och med början av 1990-talet, då gravboken datoriserades.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordHandlingarna om gruvor i vilka församlingen äger del, se P II:8. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenHandlingar angående klockareval återfinns i serien M. Under serien O IV finns även lönelistor 1983-1999, ej alla år, som utgallras under perioden 2039-2055. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IPålysningsböcker 
P IIHistoriska anteckningar
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar