Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tunabergs kyrkoarkiv


 Serier (69 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
BFlyttningslängder1811 – 1991Serien avslutad.
 
A IHusförhörslängder1688 – 1895
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie.1896 – 1968
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad1968 – 1991Serien är lagd i kartonger och omfattar perioden 1968-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. 
A IIIBöcker över obefintliga1896 – 1967Serien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregister1947 – 1991 
A IV cEmigrantregister1947 – 1991 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947 – 1991I personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister1973 – 1991 
A VI bAvgångslängder1948 – 1976 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämndes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister). ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
CFödelse- och dopböcker1680 – 1991
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1829 – 1999
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1746 – 1977
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker1680 – 1969Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböcker1969 – 1991 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker1680 – 1991Serien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 (1997:65) senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1749 – 1999 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671822 – 1975Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671825 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671876 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967
1856 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967 1843 – 1966Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.- Handlingar utfärdade i utlandet
- Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Tunabergs kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopböckerna: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial1627 – 1941
 
K ISockenstämmans och sockenämndens protokoll och handlingar1680 – 1862
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1870 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll1862 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1932 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1842 – 1944 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn1872 – 1930 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet (utom räkenskaper)1860 – 1940 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1962 – 1977 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1654 – 1999
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1843 – 1882Serien gallras fr o m 1933 med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skola1845 – 1941 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna1845 – 1846 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1746 – 1868 
L IV aKollektböcker1737 – 2000 
L IV bVerifikationer till kollektböckernaKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1781 – 1979 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman1877 – 1960 
MHandlingar angående prästval1740 – 1996 
N IVisitationsprotokoll1872 – 1997 
N IIÄmbetsberättelser1923 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1654 – 1999
 
O I aHandlingar angående kyrkan1627 – 1999
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdarna1899 – 1997 
O I cGravböcker1931 – 2000 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1627 – 1999Serien kan innehålla kartor och ritningar.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1817 – 1959 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1660 – 1999
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1627 – 1963
 
P IPålysningsböcker1864 – 1999 
P IIÖvriga handlingar och historiska anteckningar1587 – 1977
 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1921 – 2005 
RKartor och ritningar