bild
Arkiv

Vansö kyrkoarkiv


VANSÖ FÖRSAMLING

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderÅren 1711-1738 och 1747-1756 saknas.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1969-1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. I varje volym finns register över år 1985 ändrade fastighetsbeteckningar. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda under perioden 1947--1991-06-30. Jämför serien A III.

Serien avslutad.
 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad. 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregister". ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien avslutad.
 
CFödelse- och dopböckerSerien avslutad.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad. Se vidare serien D X.
 
D IILängder över nattvardsgäster (komunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselbok 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.
 
GAndra befintliga längder
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671822 – 1926Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671856 – 1899Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671823 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671872 – 1900Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671748 – 1900Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671862 – 1900Bilagorna fr o m 1901 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1970 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraHandlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan

I Vansö kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år
Övriga bilagor: 5 år
 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl maj:t, länsstyrelse, domkapitel,
anda myndigheter och enskilda
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans och pastoratskyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets pch pastoratskyrkorådets protokoll
 
K III bKyrkorådets handlinagar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSkolstyrelse bildades 1940.

Förteckningar över skolpliktiga barn 1859-1939 se Vansö kommun, Folkskolestyrelsen, serie D 2 och H 1, vilken förvaras hos Strängnäs kommunarkiv.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. VerifikationerSerien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L II aRäkenskaper för skolanHuvudbok 1873-1939 och kassabok 1924-1939 se Vansö kommun, Folkskolestyrelsen, serie G 1 och G 2, vilken förvaras hos Strängnäs kommunarkiv.

Kommunalt skolväsen fr.o.m. 1932.
 
L II bSkolkassans verifikationerSerien gallras fr o m 1932 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdFattigvården övergick succesivt till borgerlig kommun fr o m 1863.
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll, visitationshandlingar 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker