Akademiska sjukhuset i Uppsala  (1983 – )

Myndighet

KategoriÖvriga
HistorikAkademiska sjukhuset grundades år 1708 av medicine professorn Lars Roberg och är därmed landets äldsta undervisningssjukhus. Sjukhuset som då hette "Nosocomium Academicum" var inrymt i en byggnad vid Riddartorget strax intill domkyrkan. Dess främsta uppgift var att tjäna som utbildningsanstalt för blivande läkare.

En kort tid var universitetets och länets kronohospital förenade. Kungl. Maj:t stadfäste föreningen av Nosocomium och hospitalet år 1767, men redan 1778 ansågs den sjukvård som Akademin åtagit sig för länspatienterna vara alltför kostsam för universitetet och en skilsmässa kom snabbt till stånd. 1857 förenades åter de båda sjukvårdsinrättningarna.

I och med att landstingen inrättades 1862 och ålades ansvar för organisationen av sjukvården inom länen erhölls en fastare grund för samarbete mellan länet och universitetet. Det första synliga resultatet blev uppförandet av det på sin tid synnerligen moderna sjukhuset på den vid Slottstullen belägna ängen, kallad Bleket. Det nya Akademiska sjukhuset invigdes år 1867. Sjukhusbyggnaden innehåll bland annat fem vårdavdelningar, barnbördsanstalt och en kurhusavdelning (för patienter med veneriska sjukdomar). Sjukhuset hade sammanlagt 171 vårdplatser av vilka 100 skulle stå till landstingets förfogande. I det nya sjukhuset kunde man även starta utbildning av sjuksköterskor.

1867 var Akademiska sjukhuset uppdelat i två kliniker, medicinska och kirurgiska. Efter en rad tillbyggnader och omorganisationer bestod sjukhuset 1926 av sju kliniker och antalet vårdplatser hade ökat till 577. På 1950-talet steg antalet vårdplatser till över 1000.

Landsarkivet i Uppsala var arkivmyndighet för Akademiska sjukhuset fram till 1983-01-01 då huvudmannaskapet övergick från staten till landstinget.
ReferenskodSE/ULA/4314
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/bpIQDE8UrX61j03Gjpu0Y3
ExtraID4314