Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Buttle kyrkoarkiv


Buttle kyrkoarkiv

Ända sedan reformationen, har Buttle varit annexförsamling i Vänge pastorat. Detta pastorat bestod fram till 1942 av Vänge, Buttle och Guldrupe församlingar. 1943 införlivades före detta Sjonhem och Viklau pastorat och dessa två församlingar blev annexförsamlingar. 1962 tillkom Halla församling i Vänge pastorat. Halla hade innan dess tillhört Dalhem pastorat.

Liksom moderförsamlingen Vänge börjar den äldsta folkbokföringslängden för Buttle, födelse- och dopboken, år 1710. Det är en renskrift, som sannolikt är upprättad av kyrkoherde Nils Sepelius i början av 1740-talet. Förlagan är inte bevarad. Denna födelse- och dopbok är dock förtecknad i Vänge kyrkoarkiv.

Den äldsta volymen i Buttle kyrkoarkiv är L I a:1, kyrkokassans huvudräkenskap. Den påbörjades år 1716.

Volym G I:1, befolkningsstatistiska tabeller 1749-1775, är fuktskadad. Den har därför stängts av för användning i forskarsalen. Volymen har tydligen skadats redan under 1700-talet. Detta framgår av en äldre lagning, som troligen gjorts under första delen av 1800-talet. Vid lagning har blad ur Guldrupe A I:1, husförhörslängd 1785-1799, använts. Bl a har första bladet, med anteckningar om gården Krasses första matlag, skurits ur husförhörslängden. Detta blad finns nu fastklistrat i Buttle G I:1. Angående uppgifterna på detta blad, se inledningen i förteckningen över Guldrupe kyrkoarkiv.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckningen

Som grund för förteckningen ligger en förteckning upprättad i november 1978 av arkivarie Tommy Sundberg. Förteckningen utökades i augusti 2001 av arkivhandläggare Tomas Larsson efter leverans av allt folkbokföringsmaterial. I samband med leverans av allt kyrkokommunalt material till och med 1999 färdigställdes förteckningen 2003 och 2018 av Kjell Swebilius.

 Serier (53 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderNyupprättade gårds- och yrkesregister i början av volymerna.
Serien avslutad 1896. Fortsätter i form av församlingsböcker bunden serie, A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad. Fortsätter i form av församlingsböcker lösblad, serie A II b.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladSerien, som omfattar perioden 1985--1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen. Aktuella och avställda personakter är delvis samsorterade.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda blad 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Förteckningar till och med år 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som består av personakter över församlingens invånare 1991-06-30, omfattar tiden 1947--1991-06-30 och är lagd alfabetiskt efter fastighet. Därunder sorterade i personnummerordning efter huvudmännens efternamn.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterInga akter påträffade vid inventering 2001-08-03. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är sorterad efter dödsår och därunder i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterSerien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A VI bAvgångslängderAvgångslängder ej påträffade vid inventering 2001-08-03. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSeroien avslutad 1991-06-03.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01
 
G IAndra längder
 
G VIIDiarium för kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängdernaFlyttningsbetyg. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna1861-1877 saknas.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 
K ISockenstämmans protokoll
 
K IIKyrkostämmans protokollSerien inbunden om inget annat anges.
 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden.
 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivbox. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarButtle skoldistrikt bildades år 1862. Tidigare tillhörde Buttle församlingar Vänge skoldistrikt. År 1952 övertogs huvudmannaskapet för Buttle skola av den borgerliga kommunen.
Serien i arkivbox.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Fr.o.m. 1992-01-01, se Vänge kyrkoarkiv, serie L V a.
Serien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Fr.o.m. 1992-01-01, se Vänge kyrkoarkiv, serie L V a.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVerifikationer 1963-1976 saknas. Verifikationer för 1948-1963 och 1977-1979 ej plockgallrade p.g.a. avsaknad av huvudräkenskaper.
Serien avslutad 1991-12-31. Fr.o.m. 1992-01-01, se Vänge kyrkoarkiv, serie L V c.
Serien i arkivbox.
 
L IIRäkenskaper för skolanAngående administrativ indelning se inledningen till serie K IV.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox.
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål.Se även Vänge kyrkoarkiv, serie L V c, rörande löneboställskassan.
Serien i arkivbox.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval
 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventerings- och arkivförteckningar
 
OHandlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrklig jord och kyrkobetjäningSerien i arkivbox.
 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox.
 
RKartor och ritningar