Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Andra avdelningen efter 1901


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12101
Omfång
52,5 Hyllmeter 
Datering
18991970(Tidsomfång)
VillkorNej
TillståndsgivareGLA
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Göteborgs rådhusrätt och magistrat (– 1970)
Alternativa namn: Rådhusrätten och magistraten i Göteborg: 1:sta avdelningen  ( )
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning nr 62:2/1972.

Förteckning 62:2/1972

Förteckning

över

Göteborgs Rådhusrätts arkiv 2:dra avdelningen 1901-
Allmän anmärkningAvdelningen inrättad 1850. Handlingar för åren 1948 - 1970 har levererats och förvaras på Polstjärnegatan 6.
Inledning (äldre form)Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.

Andra avdelningen handlade, t.o.m. 1904 och efter lottning med tredje avdelningen, alla brott - och tvistemål som inte hänfördes till första avdelningen eller samfälld rådhusrätt. Därefter, växel- och checkmål, sjörättsmål och sjöförklaringar. Mål som avgjordes enligt tull- och lotsförfattningar, tryckfrihetsmål. Vittnesförhör i mål anhängiga vid annan domstol där dessa mål ej förut handlagts av någon av rådhusrättens avdelningar samt 1/3 av de tvistemål, efter lottning med tredje och fjärde avdelningarna, som ej tillhörde särskild avdelning. [ SFS 1904. Bihang 30 ]

Som ovan men ej tryckfrihetsmål som överfördes till första avdelningen och vittnesförhör som lottades emellan tredje och fjärde avdelningarna [ SFS 1918:1097]

Som ovan men endast 1/5 av de tvistemål som ej tillhörde särskild avdelning [KK 1929]

Förordningen om straff för olovlig varuutförsel. Efter lottning med första och sjunde avdelningarna 1/3 av trafikmålen såvida de ej handlades av polisdomaren. Efter lottning med tredje och fjärde avdelningarna 1/3 av de tvistemål - sjörättsmål, vilka städse tilldelades andra avdelningen, inbegripna - och ärenden som inte tillhörde särskild avdelning [Göteborgs kommunalkalender 1951]

Sjörättsmål och sjöförklaringar. Mål om äktenskaplig börd och fastställande av faderskap. Efter lottning med tredje och fjärde avdelningarna 1/3 av övriga familjerättsmål och ärenden angående vårdnaden om barn och efter lottning med första, tredje och fjärde avdelningarna 1/4 av de tvistemål - sjörättsmål som tilldelats andra avdelningen inbegripna - som inte tillhört särskild avdelning [Göteborgs kommunalkalender 1962]

Tvistemål om tillämpning av giftermålsbalken och föräldrabalken med tillhörande författningar (familjerättsmål) med undantag av de mål som ankom på första avdelningen. Därjämte mål och ärenden om tillämpning av sjölagen med tillhörande författningar (sjörättsmål och sjörättsärenden) [Arbetsordning 1964. SFS 1964:884]

Ämnesord

Ämnesord, ort
Göteborgs och Bohus län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2017-09-07 11:20:16