Flygstaben  (1936 – 1994)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
HistorikNär befattningen chefen för flygvapnet tillsattes 1925 fick denne till sitt förfogande ett antal officerare. Chefen för flygvapnets stab organiserades 1933 på tre avdelningar: I (organisation, flygstridskrafternas användning), II (utbildnings- och personalärenden) och III (underrättelser om utländska flygvapnen m. m.). Flygstaben (FS) organiserades 1/7 1936 (SFS 1936:482, 1938:302) med följande organisation: expedition (1936-1964), organisationsavdelning (1936-), utbildningsavdelning (1936-), operationsavdelning (1936-), operationsavdelning (1936-1964), flygavdelning (1936-1938) och underrättelseavdelning (1936-1937, då dess uppgifter överfördes till försvarsstaben). År 1937 tillkom en pressofficer, från 1942 pressektion, från 1957 pressdetalj och från 1964 pressavdelning. År 1942 tillkom en flygsäkerhets- och haveriavdelning (1942-1964), därefter överförd till Inspektören för flygsäkerhetstjänsten, och en signal- och väderleksavdelning (1942-1944). Den senare delades 1944 upp i en signalavdelning (1944-1957) och en väderleksavdelning (1944-) med för krigsmakten gemensam väderlekscentral. År 1945 tillkom en personalavdelning (1945), och 1948 en kassaavdelning (1948-1957). Signalavdelningen döptes 1957 om till teleavdelningen (1957-1964). Samma år tillkom en planeringavdelning (1957-) och en underrättelseavdelning.
I juli 1964 omorganiserades FS och sektioner infördes. Direkt under chefen lydde därefter chefsexpeditionen (1964-1975), planeringsavdelningen och väderleksavdelningen (1968 överförd till Inspektören för vädertjänsten). Sektion 1 bestod av centralavdelningen, signaltjänstavdelningen, trafikavdelningen och underrättelseavdelningen (från ca 1975 underrättelseavdelningen (från ca 1975 underrättelse och säkerhetsavdelning). Sektion II bestod av organisationsavdelningen, utbildningsavdelningen, personalavdelningen och pressavdelningen (från 1973 informationsavd.) samt från 1968 av en ADB-avdelning och från 1976 av mark(strids)inspektionen (1976-).
Nästa stora omorganisation var i juli 1981. FS benämndes fr. o. m. nu Chefen för Flygvapnet (CFV). Efter denna omorganisation består FS av chef, planeringsektion FS1, systemsektion FS2, personalsektion FS3 och utbildningssektion FS4, förbandsinspektion, flygsäkerhetssektion, vädertjänstledning och administrativ avdelning.
I FS har även ingått ett antal andra enheter: flygöverläkaren med föregångare (1931-1969), inspektör för flygsäkerhetstjänsten (flygsäkerhetsinspektören) (1949-), inspektionen för luftbevakningen (1948-1964), inspektionen för tekniska tjänsten (1948-1960), markstridsinspektionen (1956-1964), inspektionen för bastjänsten (1960-1964), inspektionen för flygvapnets frivilligverksamhet (1961-1964), flygvapnets personaldelegation (1959-1964), systeminspektören (1964-1981), inspektören för vädertjänsten (1968-1981), förbandinspektionen (1981-).

uppgick i samband med Försvarsmaktens omstrukturering den 1 juli 1994 i Högkvarteret (HKV) som Flygvapenledningen.
Se-hänvisning frånFlygöverläkaren
ReferenskodSE/KrA/2739