bild
Arkiv

Eslövs tingsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/11596
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/jlMfwFGU5a2iVosbYiypR4
Omfång
172,2 Hyllmeter  (Nya leveransen 2013.)
Datering
19712002(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (koncept): Arkivförteckning, Från myndigheten, hos KOP
Arkivförteckning (godkänd), Catharina Grönqvist
Arkivförteckning (godkänd), Mats Johansson
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Eslövs tingsrätt (upphörde 2002-04-15) (1971 – 2002)
Kategori: Statlig myndighet. Tingsrätter 1971-

Innehåll

Allmän anmärkningLeverans i oktober 2001 samt i december 2013.
Inledning (äldre form)Eslövs tingsrätt

Arkivbeskrivning

1. Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter
Eslövs tingsrätt bildades då tingsrättsreformen trädde i kraft den 1 januari 1971. Domsagan omfattade områdena för Eslövs, Hörby och Höörs kommuner, det vill säga följande församlingar:
Billinge
Borlunda (Borlunda-Skeglinge från och med 1992)
Bosarp
Bosjökloster
Eslöv (1971 uppgår Remmarlöv i församlingen)
Fulltofta
Gudmuntorp
Gårdstånga
Hallaröd
Hammarlunda
Harlösa
Holmby
Hurva
Högseröd
Hörby
Höör
Lyby
Långaröd
Munkarp
Norra Rörum
Näs
Remmarlöv
Reslöv
Skarhult
Skeglinge
Stehag
Svensköp
Södra Rörum
Trollenäs
Västerstad
Västra Strö
Äspinge
Örtofta
Östra Karaby
Östra Sallerup
Östra Strö
Östraby

Kansli och tingsställe var förlagda i Eslöv. Eslövs tingsrätts föregångare var Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt, vars domkrets utgjordes av Eslövs stad, Hörby och Höörs köpingar samt Löberöds och Skarhults landskommuner.

Grundläggande bestämmelser om tingsrättens uppgifter och organisation redovisas i rättegångsbalken och tingsrättsinstruktionen (1979:572) (TI).

Tingsrättens huvuduppgift var rättsskipning, vartill knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. För rättsskipningen och den del av rättsvården som handlades som domstolsärenden var tingsrätten indelad i rotlar, var och en med en domare som ansvarig. Övriga funktioner fördelades på skilda enheter, även dessa med en domare som ytterst ansvarig. Den närmare indelningen framgår av tingsrättens arbetsordning.

Rättsskipningen var inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten reglerades främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna. Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning).

Rättsvården avsåg ett stort antal ärenden av skiftande karaktär, nämligen
- domstolsärenden, se närmare lag (1946:807) om handläggning härav. Fråga är om till exempel adoption och dödande av förkomna handlingar.
- bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken; se även § 26 protokollkungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna beträffande de så kallade boupptecknings- och avhandlingsprotokollen.
- konkurs- och ackordsärenden, samt
- ärenden rörande borgerlig vigsel.

Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen; tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handlades därefter som domstolsärenden.

Bouppteckningsärenden handlades vid Eslövs tingsrätt fram till och med 2001-06-30 varefter handläggningen flyttades till Skattemyndigheten.

Handläggning av ärenden rörande fastighetsinskrivning flyttades 2001-06-01 från Eslöv till Hässleholm.

Verksamheten var uppdelad på en inskrivningsenhet, en målenhet samt en expedition. Vid målenheten fördelades domargöromålen under åren 1971-1978 på två rotlar. Rotel 1 som innehades av lagmannen, rotel 2 som innehades av rådmannen samt från och med 1979 en rotel 3 som innehades av tingsfiskalen.

Vid tingsrätten förekom därtill en administrativ enhet och ett kassakontor. Den administrativa verksamheten reglerades närmare i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

Den till tingsrätten knutna inskrivningsmyndigheten bildade ett eget arkiv, vilket dock förvaltades av tingsrätten, se nedan.

Den 15 april 2002 upphörde Eslöv tingsrätt, för att tillsammans med Landskrona tingsrätt, uppgå i Lunds tingsrätt med kansliorter i Lund och Landskrona. Eslövs tingsrätt blev därefter en del av Lunds domsaga som vid tidpunkten för sammanslagningen omfattade Eslövs, Hörby, Höörs, Landskrona, Svalövs, Kävlinge, Lunds och Staffanstorps kommuner.

2. Sambandet mellan tingsrättens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag
Handlingar i den rättsskipande verksamheten registrerades som brottmål eller tvistemål - B-mål, T-mål. Alla handlingar i ett mål fördes samman till en akt. En akt innehåller dels handlingar som inkommit till tingsrätten, dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är till exempel stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndigheter förekommer, till exempel i brottmålen förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Upprättade handlingar är till exempel protokoll, kallelser och förelägganden av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut.

För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska dagböcker respektive förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. Förmynderskapen registrerades härutöver i en särskild förmynderskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och särskilt uppsatta beslut (jämte utslag i lagsöknings- och handräckningsmål) inbands årligen i särskilda domböcker (eller motsvarande).

Inkomna bouppteckningar sammanfördes i en särskild serie i kronologisk ordning med utgångspunkt från dag för inregistrering.

Förkortningar använda av tingsrätten för olika dom- och måltyper:
T – tvistemål
FT – förenklat tvistemål
MT – militärt tvistemål
B – brottmål
MB – militärt brottmål
Ä – domstolsärende
K – konkursärende
A – ackordsärende
U – utmätningsed
L – mål i lagsökning
J – ägodelningsmål, boskillnadsmål
FM – förmynderskapsärende
BF – mål i betalningsföreläggande
F – fastighetsdomstolsmål
HA – mål om handräckning

DT – dom i tvistemål
ST – slutligt beslut i tvistemål
DFT – dom i förenklat tvistemål
SFT – slutligt beslut i förenklat tvistemål
DMT – dom i militärt tvistemål
SMT – slutligt beslut i militärt tvistemål
DB – dom i brottmål
SB – slutligt beslut i brottmål
DMB – dom i militärt brottmål
SMB – slutligt beslut i militärt brottmål
SÄ – Slutligt beslut i domstolsärende
SFM – Beslut i förmynderskapsärende
UL – utslag i mål om lagsökning
DF – dom i fastighetsdomstolsmål
UF – utslag i fastighetsdomstolsmål
SF – slutligt beslut i fastighetsdomstolsmål
UH – utslag i handräckningsmål

3. Av tingsrätten förvarade arkiv
Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt, inskrivningsdomarens i Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt och inskrivningsdomarens i Eslövs domsaga.

4. Sökingångar i arkiven
De kronologiska dagböckerna är den primära sökingången i arkivet. Genom dessa identifieras det målnummer som sedan används för att lokalisera vilken volym i aktserierna som målets akt ligger i, samt vilket domnummer en eventuell dom fått för att kunna avgöra vilken dombok den tillhörande domen är inbunden i. För ärenden gällande tvistemål, domstolsärenden, lagsökningar, betalningsföreläggande och handräckningar förekommer också namnregister som alternativa sökingångar Ett gemensamt namnregister finns också upprättat över parterna i domar och beslut i tvistemål, domstolsärenden och konkursärenden som avgjorts efter 1999-01-01, D XI b. Det finns också register och förteckningar gällande förmynderskapsärenden, konkurs- och ackordsärenden, ärenden om utmätningsed och bouppteckningar.
Vid införandet av digital dagboksföring i målhanteringssystemet MÅHS skedde förändringar i rutinerna kring arkivering av dagboksbladen genom att de ursprungliga dagboksserierna avslutades och en gemensam kronologisk dagboksserie för tvistemål, brottmål, domstolsärenden och konkursärenden skapades, D XI a.

5. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess
Tingsrättens arkivhandlingar är, med ett fåtal undantag, offentliga. Men rätten att ta del av allmän handling begränsas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och en prövning av om uppgiften är sekretessbelagd måste göras i varje enskilt fall. Akter med sekretessbelagt material har efter införandet av MÅHS förvarats avskilt av tingsrätten, vilket resulterat i en aktserie för särskilda mål och ärenden. Det kan förekomma att akter är sekretessmärkta utanför denna serie. Uppgifter om av tingsrätten bedömd sekretess framgår av respektive dagbok och av notering på aktomslaget.

6. Gallring
Förekommande gallringsbeslut är antecknat i respektive serieanmärkning. Gallring i arkivet har skett med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RA-FS 1991:6 ändrad 1997:6 och allmänna gallringskungörelsen 1953:716 ändrad 1991:446.

I de flesta fall bygger gallringen mellan 1971-1999 på Riksarkivets gallringsbeslut nr 264 och ändring nr 346 samt nr 754 och ändring nr 935. Riksarkivets gallringsbeslut nr 785 har använts gällande System S-handlingar.

För arkivbildningen mellan 2000-2001 gäller i huvudsak RA-MS 1998:56 för tvistemål och domstolsärenden och 1999:56 för brottmål. Gallringsfristen är 10 år, men 5 år för brottmål.

7. Verksamhetsstöd
MÅHS: Mål- och ärendehanteringssystem har använts från och med 1999. De uppgifter som registrerats i verksamhetsstödet bevaras inte elektroniskt utan gallras i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:636). Uppgifterna har istället bevarats analogt genom att utdrag gjorts i form av dagboksblad och andra sammanställningar som bevaras i dagboksserien, respektive i akterna.


Ordnings- och förteckningsarbete
Vid Landsarkivets ordnings- och förteckningsarbete har serierna A III b, A VI och D XI b tillkommit.
Seriebeteckningarna för serierna D X a och b respektive D XI a och b har ändrats jämfört med tingsrättens förteckning.
Föremål som upptäckts i aktserierna har skilts ut och flyttats till serie J, det förekommer dock sannolikt fler föremål i arkivet som ej påträffats.

Arkivbeskrivningen bygger på den av tingsrätten upprättade arkivbeskrivningen för Eslövs tingsrätt och domstolsverkets arkivbildningsplan fastställd 1986-11-20.

Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen sammanställda och kompletterade vid årsskiftet 2016/2017 av arkivarie Catharina Grönqvist.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Skåne län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2001-10-23 00:00:00
Senast ändrad2017-03-07 11:00:43