bild
Arkiv

Lokala skattemyndighetens i Helsingborgs fögderi arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/11889
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eDnFRzBjDYNQLWxGicg4Z7
Omfång
126,1 Hyllmeter 
Datering
19671990(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, Förteckning upprättad vid Skatteverket.
Arkivförteckning (godkänd), Cecilia Lagesson
Sakregister: Gallringsbara serier (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Lokala skattemyndigheten i Helsingborgs fögderi (1967 – 1990)
Kategori: Statlig myndighet. Lokala skattemyndigheter 1967-1987
Kategori: Statlig myndighet. Lokala skattemyndigheter 1988-1990

Innehåll

Allmän anmärkningI samband med att Lokala Skattemyndigheten bildas överflyttas församlingarna Risekatslösa, Norra Vram, Bårslöv, Ottarp, Fjärestad och Kvistofta från Häradsskrivaren i Landskrona fögderi till Lokala Skattemyndigheten i Helsingborgs fögderi.
När Lokala Skattemyndigheten bildas utgörs Helsingborgs fögderi av kommunerna:
1207 Billesholm - tidigare tillhörigt Häradsskrivaren i Landskrona fögderi. Uppgick i Bjuv 1974.
1260 Bjuv

Innehållet i följande gallringsbara serier redovisas i bifogad PDF-fil; B 1 u, C 1 u, C 2 u, C 3 u, D 2 u, F 2 au, F 2 bu, F 2 cu, G 1 u, G 2 u, H 1 u, H 2 u, J 1 u, J 2 u, J 3 u, J 4 u, K 1 u, K 2 u och K 3 u.
1201 Brunnby - Uppgick i Höganäs 1971
1209 Ekeby - Uppgick i Bjuv 1974.
1283 Hälsingborg - Stavningen ändras till Helsingborg 1971.
1284 Höganäs
1203 Jonstorp - Uppgick i Höganäs 1971.
1204 Kattarp - Uppgick i Helsingborg 1971.
1206 Mörarp - Uppgick i Helsingborg 1971.
1210 Vallåkra - Uppgick i Helsingborg 1971.
1202 Väsby - Uppgick i Höganäs 1967.
1205 Ödåkra - Uppgick i Helsingborg 1971.

Nedan följer en lista på församlingarna som ingår i Helsingborgs fögderi samt deras kommuntillhörighet efter att kommunreformen 1971 genomförts.

Bjuvs kommun
126001 Bjuv
126002 Risekatslösa
126003 N Vram
126004 Ekeby

Helsingborgs kommun
128301 Maria
128302 Gustav Adolf
128303 Raus
128304 Välinge
128305 Kattarp
128306 Allerum
128307 Fleninge
128308 Kropp
128309 Välluv
128310 Frillestad
128311 Hässlunda
128312 Mörarp
128313 Bårslöv
128314 Ottarp
128315 Fjärestad
128316 Kvistofta
128317 Filborna, bildades 1977 och är en utbrytning ur Maria församling.

Höganäs kommun
128401 Höganäs
128402 Väsby
128403 Viken
128404 Brunnby
128405 Jonstorp
128406 Farhult
Inledning (äldre form)Organisation
Lokala skattemyndigheten (LSM) var lokal förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst och folkbokföring.
Verksamheten reglerades av instruktioner för skatteförvaltningen (SFS 1986:1346, 1988:832). Med skatteförvaltning avses Riksskatteverket, länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Riksskatteverket var chefsmyndighet inom skatteförvaltningen och i varje län fanns en länsskattemyndighet samt ett eller flera fögderier. I kungörelsen (1973:769) om rikets indelning finns föreskrifter om de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområden.

Ärendena fördelades inom myndigheten enligt diarieplan som beslutades av
Riksskatteverket.

Länsskattemyndigheten var under Riksskatteverket chefsmyndighet för de
lokala skattemyndigheterna i länet och meddelade de beslut som behövdes i
fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om detta inte ankom på annan. Länsskattemyndigheten var även regional förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter och folkbokföring. Myndigheten bistod Riksskatteverket med vissa administrativa arbetsuppgifter som rörde exekutionsväsendet i länet.

Organisationens förändringar
De lokala skattemyndigheterna bildades 1967 genom ett förstatligande av de
kommunala uppbördsverken och samtidigt tillkom nya fögderiorganisationer i landet. Regional chefsmyndighet var länsstyrelsens landskontor i länet. Länsstyrelsens landskontor, avdelningen Kameralsektion, ansvarade för administrering av bl. a. personal och löner i de lokala skattemyndigheterna under perioden 1958—1971-06-30.

1971 skedde en omorganisation av länsstyrelserna och landskontorens uppgifter övertogs av skatteavdelningen. Kameralsektionen upphörde och ansvaret för bland annat personal och löner överfördes till landskontorets Administrativa enhet under perioden 1971-07-01 – 1988. Detta innebär att handlingar rörande personal och löner endast sporadiskt påträffas i LSM och eftersökning i detta arkivmaterial sker då i länsstyrelsens arkiv.

1987 bryts skatteavdelningen ut ur länsstyrelsen och länsskattemyndigheten bildas. Länsskattemyndigheten var indelad i sju enheter; taxeringsenheten, revisionsenheten, besvärsenheten, uppbördsenheten, dataenheten, mervärdesskatteenheten och administrativa enheten. Riksskatteverket, länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna utgör nu tillsammans landets skatteförvaltning.

IT-stöd
Inom folkbokföringen och skatteadministrationen har ADB använts som hjälpmedel sedan 1960-talets senare del. Datorbearbetningen har skett hos länsstyrelsen/länsskattemyndighetens dataenhet och LSM:s medverkan har bestått i insändande av underlag och mottagande av utdata. Ett nytt ADB-system för folkbokföring och beskattning togs successivt i bruk från och med. 1978. Systemet innebar ökat datorstöd och LSM fick möjlighet att kommunicera direkt med berörda delar av ADB-systemet.

I fråga om LSM:s kort- och aviregister har därigenom följande förändringar skett:
- Arbetsgivarregistret, tidigare på kort, för LSM från och med 1979 genom direktregistrering via terminal.
- Personaviregistret (register över befolkning) upphörde våren 1981. LSM
har därefter terminalåtkomst till motsvarande personuppgifter.
- J-aviregistret (register över skatteskyldiga som inte är mantalsskrivna fysiska personer) ersattes hösten 1981 av direktregistrering via terminal.

Aviregistret över fastigheter finns kvar hos LSM som hjälp vid aktualisering av ADB-registret över fastigheter.

I systemdokumentationen för ADB-system för folkbokföring och beskattning anges vilka uppgifter LSM har tillgång till och vilka uppgifter LSM kan påverka.
Den bevaras på Riksskatteverket. Den aktuella finns därjämte hos Dataenheten.

Aktuella upptagningar i systemen finns fysiskt hos länsstyrelsen/ länsskattemyndigheten och riksskatteverket. Filer som ska bevaras överlämnas till Riksarkivet (ADB-band). Filerna redovisas i förteckningen över Dataenhetens arkiv.

Ur ADB-systemen för folkbokföring och beskattning uttas skattelängd, fastighetslängd och mantalslängd. LSM är ensam längdförande i fråga om skattelängd och fastighetslängd. Mantalslängden förs av både LSM och länsstyrelsen/länsskattemyndigheten.

Skatteregisterlagen (1980:343) reglerar skatteregistrens innehåll och ändamål
samt längsta bevarandetid för i registren ingående uppgifter.
GallringsbarNej

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeArkivförteckningen upprättad vid myndigheten och kompletterad i september 2022 av Cecilia Lagesson.
Skapad2013-10-22 16:28:04
Senast ändrad2022-09-29 13:55:44