bild
Arkiv

Malmö Tingsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/01463
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/bukJ4tKQxKoHaM3UrIKUs0
ExtraIDJUD
Omfång
918 Hyllmeter  (Text)
Datering
19711990 (2001)(Tidsomfång)
VillkorJa
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Malmö Tingsrätt
Kategori: Statlig myndighet. Tingsrätter 1971-

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/01463


Förteckning

över

Malmö tingsrätt

Bouppteckningsenheten
Inledning (äldre form)TINGSRÄTTENS ARBETSORDNING 1971-1990

Under den 20-årsperiod, som omfattas av denna ingress till stadsarkivet, har arbetet på Malmö tingsrätt varit uppdelat på sex avdelningar. Till detta kommer den administrativa avdelningen, bibliotek, aktuariekontor o.d. Arbetsordningen har sedan 1971 ändrats vid ett stort antal tillfällen, varför beskrivningen av den endast kan bli kortfattad och övergripande och förhoppningsvis inte förlora sig i alltför många detaljer. Besluten rörande arbetsordningen har också, från att ha varit en direkt regeringsangelägenhet, genom delegation blivit något som lagmannen har haft att förordna om.

Avdelningarna 3, 4 och 5 har handlagt brottmål samt vissa ärenden enligt ärendelagen och avdelningarna 1, 2 och 6 har i huvudsak handlagt tvistemål. Mellan de olika tvistemålsavdelningarna har i arbetsordningen reglerats vilka avdelningar som skall och skulle handlägga de olika typerna av mål och ärenden som finns. Första avdelningen skulle, enligt den första arbetsordningen, vilken trädde i kraft den 1 januari 1971 på fastighetsenheten handlägga lagfartsärenden, mål och ärenden som ankom på fastighetsdomstolen samt mål och ärenden som ankom på ägodelningsrätten eller ägodelningsdomaren (sammanläggning av fastigheter). Första avdelningens två andra enheter benämndes bouppteckningsenheten och konkurs- och lagsökningsenheten. På andra och sjätte avdelningarna skulle övriga tvistemål och ärenden handläggas samt, vilket kanske är ägnat att förvåna, brottmål i vilka sjöåklagare förde talan. Andra avdelningen tilldelades dessutom särskilt bl a sjörättsmålen samt mål och ärenden om arrende eller hyra av fast egendom. På dessa båda avdelningar har också - sedan möjligheten infördes - samtliga gemensamma ansökningar om äktenskapsskillnad handlagts.

Handläggningen av olika typer av mål och ärenden har i vissa fall under perioden flyttas från en avdelning till en annan. De största förändringarna härvidlag har första avdelningen fått erfara. Från avdelningen har bl a till sjätte avdelningen bouppteckningsenheten och konkursenheten överförts. Emellertid låg handläggningen av mål enligt lagsöknings- och handräckningslagen kvar på första avdelningen. Vidare har första avdelningen från andra avdelningen fått ta över samtliga mål och ärenden om hyra och arrende av fast egendom. Handläggningen enligt ägodelningsrätten upphörde helt 1972. Även de andra tvistemålsavdelningarna har fått vidkännas förändringar. Förutom de ovan nämnda, har arbetet på andra avdelningen renodlats i så måtto att sjöbrottmål har överförts till några av brottmålsavdelningarna. Andra avdelningen handlägger sedan 1972, vad gäller mål och ärenden med marin anknytning, endast sjöförklaringarna. Brottmålsavdelningarna har handlagt i stort sett samma typer av mål under 20-årsperioden. Avdelningarna har huvudsakligen handlagt samma slags brottmål, men specialisering har också förekommit. Ungdomsmål, varusmugglingsmål och brott mot narkotikastrafflagen har handlagts av fjärde avdelningen, brott mot rikets säkerhet - i mån de har förekommit - av femte avdelningen och tryckfrihetsmål av tredje avdelningen. Sedan några år tillbaka har några rotlar på brottmålsavdelningarna handläggningsansvar för s k eko-mål. Vad gäller arbetsuppgifterna på tingsrättens olika avdelningar kan slutligen nämnas att mål om förseelse mot vägtrafikkungörelsen och mål enligt felparkeringslagen o d handläggs av tingsnotarier på rotel 5:4. (Roteln benämndes tidigare 5:5, vilket kan tyckas märkligt, eftersom femte avdelningen endast bestod av fyra rotlar).

Beträffande domarpersonalen på tingsrätten skall nämnas följande. Lagmannen var fram till 1982 ordförande och chef för första avdelningen. Sedan dess tjänstgör lagmannen "på avdelning när det är lämpligt med hänsyn till hans övriga arbetsuppgifter". Lagmannens huvudsakliga arbetsuppgifter är idag de administrativa göromålen. På varje avdelning är en chefsrådman chef och ett olika antal rådmän och tingsfiskaler har, beroende på avdelningens arbetsuppgifter, varit placerade på de sex avdelningarna. Dessutom har lagmannen haft rätt av vid extra hård arbetsbelastning göra de dispositioner i fråga om personal som krävts. När lagmanenn var chef/ordförande på första avdelningen fanns på avdelningen även en vice ordförande. Slutligen skall, beträffande domarpersonalen, tilläggas att fastighetsrådet under hela perioden varit knuten till första avdelningen.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Skåne län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2001-10-04 00:00:00
Senast ändrad2016-08-29 13:27:01