bild
Arkiv

Tåsjö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ÖLA/11098
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zAcrl7kaQeZJTe018W43t3
Omfång
20 Hyllmeter 
586 Volymer 
Datering
17621999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning, 1995/3
ArkivinstitutionLandsarkivet i Östersund (depå: Landsarkivet, Skattehuset)
Arkivbildare/upphov
Tåsjö församling (1772 – 1999)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ÖLA/11098

Förteckning 3/1995

Lev. FB4/1995
FB6/1995
FB12/1995

Förteckning

över

TÅSJÖ KYRKOARKIV
Inledning (äldre form)TÅSJÖ KYRKOARKIV - HISTORIK

Tåsjö var en del av Fjällsjö (Ramsele pastorat) tills det genom kunglig förordning 1772-10-06 om en predikants-
befattnings inrättande blev kapellförsamling under Fjällsjö. När Ramsele pastorat genom k. resol. 1835-09-16 och 1837-12-30 delades, blev Tåsjö annex till Bodum. Jämlikt k. brev 1891-09-25 skulle Tåsjö avsöndras till eget pastorat, vilket ägde rum 1902, då församlingen erhöll sin förste kyrkoherde.

Genom k. brev 1859-07-22 avslogs byamännens i Bellviks by i Dorotea socken, Västerbottens län, underdåniga ansökan om åtnjutande av ständiga lappmarksprivilegier och fastställdes att byn fr.o.m. 1864 skulle överföras till Västernorrlands län, varest den förlades till Tåsjö socken. Hemmanen Bellvik nr 1 och 2 om tillsammans 2 mtl blev jämlikt nådigt brev 1889-03-01 i kommunalt hänseende och i jordeboken överflyttade från Tåsjö till Dorotea socken.

Genom k. brev 1863-12-04 överfördes byarna Granön och Rotnäset från Frostvikens socken, Jämtlands län, till Tåsjö socken, där de redan förut ägde kyrkorätt.

Hemmanet Norrby nr 1 om ½ mtl och nr 2 om 2/3 mtl krono, som i ecklesiastikt hänseende redan förut tillhört Tåsjö socken, blev jämlikt k. brev 1886-05-06 jämväl i kommunalt hänseende samt i jordeboken vid 1887 års början överflyttat från Dorotea socken tillTåsjö socken (jfr Bodums kyrkoarkivförteckn., inledning)

I Tåsjö A I:1 och D II:1 upptas bl.a. följande byar eller gårdar, som enl. Sv. ortförteckning 1935 inte ligger i Tåsjö.

Arksjö, Dorotea D II:1
Avaträsk Dorotea D II:1
Bellvik Dorotea D II:1, (jfr ovan)
Norsjö, Ramsele ? A I:1
Ormsjö, Dorotea D II:1
Stavsjö, Bodum D II:1

Församlingen överfördes till Jämtlands län 1974-01-01.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Tåsjö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-11-16 19:29:46