Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Häradsskrivarens i Burträsks fögderi arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1100067
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GClP7LGI6KU9m958hO5hu1
ExtraID1100067
Omfång
19 Hyllmeter  (-)
Datering
19461966(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 25/2009,
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Häradsskrivaren i Burträsks fögderi (1946 – 1966)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)HÄRADSSKRIVAREN I BURTRÄSKS FÖGDERI (1946-1966)

Benämningen häradsskrivare kom i bruk på 1600-talet och avsåg då den tjänsteman som skrev mantalslängderna och jordeböckerna. Från slutet av 1700-talet tillkom inkomstlängder, eller taxeringslängder, över skattskyldiga inkomsttagare och från cirka 1870 fastighetstaxeringslängder. Från 1947 började debiteringslängder och förmögenhetslängder att föras (Losman).

Fögderierna som var de distrikt inom vilka häradsskrivarna verkade bestod ursprungligen av ett antal socknar och städer vilka sedermera bildade kommuner. I städer med magistrat ansvarade detta organ, dvs. stadens styrelse, för skattskrivningen. I sådana städer fanns t.o.m. 1966 uppbördsverk vars chef var kronokamreraren som skötte mantalsskrivning och debitering av kronoskatt. Häradsskrivare var således lokal skattemyndighet på landet medan magistratsstäder var sina egna lokala skattemyndigheter (Losman, SFS 1946:122).

Fögderierna var i stort sett oförändrade fram till 1917 då fögderiförvaltningen omorganiserades (Losman, SFS 1917:687). Den indelning av fögderierna som började gälla fr.o.m. 1918 ersattes den 1 juli 1946 av den indelning som med vissa mindre förändringar gällde fram till den 1 januari 1967 då de lokala skattemyndigheterna bildades (SFS 1946:18, 1966:246). Vid var och en av de här nämnda fögderireformerna bröts häradsskrivarnas arkivbildning varför det finns häradsskrivararkiv som omfattar tiden från 1600-talet fram till 1917, häradsskrivararkiv som omfattar tiden 1918---19460630 (huvudsaklig tid t.o.m. 1945) och häradsskrivararkiv som omfattar tiden 19460701--1966 (huvudsaklig tid fr.o.m. 1946).

I Kungl. Maj:ts instruktion för häradsskrivarna som trädde i kraft den 1 juli 1946 stadgades att det inom varje fögderi skulle finnas en häradsskrivare som i tjänsten löd under länsstyrelsen. Häradsskrivaren skulle i fråga om folkbokförings-, beskattnings- och uppbördsväsendet huvudsakligen förrätta mantalsskrivning samt verkställa preliminär taxering, jämkning av preliminär skatt och debitering av skatt. Häradsskrivaren skulle även upprätta röstlängd för val till riksdagens andra kammare och kommunal röstlängd samt vallängd för prästval (SFS 1946:121). Senare tillkom för häradsskrivaren att bestämma pensionsgrundande inkomst och utöva kontroll av att uppgiftsskyldigheten enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension m.m. fullgjordes (SFS 1965:684). Det ålåg också häradsskrivaren att föra dagbok eller diarer över alla inkommande ärenden och att föra koncept till utgående skrivelser (SFS 1946:121).

Enligt den förnyade instruktionen för häradsskrivare som trädde i kraft den 1 juli 1958 skulle häradsskrivarna föra fullständiga förteckningar över sina arkivhandlingar och ombesörja föreskriven gallring samt i övrigt vårda arkiven (SFS 1958:334).

Häradsskrivarnas arkiv 1946-1966 är förtecknade enligt skrivelse om förteckningsplan utfärdad den 30 december 1958 med kompletterande anvisningar utfärdade den 11 maj 1966. Gallring har företagits i dessa arkiv med stöd av SFS 1947:562 (register över fastigheter och fysiska personer), SFS 1953:716 (handlingar av tillfällig eller rutinmässig karaktär) och SFS 1954:115, ändrad 1963:236, (handlingar rörande folkbokföringen och den allmänna skatteuppbörden) samt enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 165 (handlingar rörande allmän tilläggspension).

Burträsks fögderi omfattade fr.o.m. 1946 Bygdeå, Nysätra, Lövånger, Burträsk och Bureå landskommuner (SFS 1946:18, 1951:408). Varje församling inom dessa landskommuner utgjorde ett eller flera taxeringsdistrikt.

Kontroll

Skapad2008-12-19 20:04:55
Senast ändrad2014-02-04 08:49:39