bild
Arkiv

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll


Grunddata

ReferenskodSE/RA/1111
Omfång
20 Hyllmeter 
234 Volymer 
Datering
16211723(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmHuvudserien vol. 1-28 (1621-1656): tryckt utgåva, finns i referensbiblioteket i forskarsalen.
Huvudserien vol. 29-77 (1657-1683): skannade och tillgängliga digitalt.

Originalen för de volymer som är skannade eller ingår i den tryckta utgåvan tas endast fram efter särskilt tillstånd från Sektionen för arkiv och samlingar, Avdelning Marieberg.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Stenografiska rådsprotokoll
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Supplementförteckning
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Kunglig Majestäts kansli (1521 – 1974)
Alternativa namn: Kungliga kansliet
Alternativa namn: Kungl. Maj:ts kansli
Alternativa namn: Kunglig Majestäts kansli
Kategori: Statlig myndighet. Kungl. Maj:ts kansli / Regeringskansliet

Innehåll

Inledning (äldre form)RÅDSPROTOKOLL 1621-1723

Rådsprotokollen består av diskussionsprotokoll från riksrådets sammanträden, med eller utan kungens närvaro, från åren 1621-1723. Under perioden 1682-1718 ändrades benämningen riksråd till kungligt råd, samtidigt som vissa förändringar skedde av rådets sammansättning. Protokollserien fortsätter dock i obruten följd, trots denna förändring.

Rådsprotokollen fram till och med år 1658 finns tryckta i serien Svenska riksrådets protokoll 1621-1658, del I-XVIII, utg. av Riksarkivet genom N.A. Kullberg, S. Bergh, P. Sondén, W. Enblom och L. Thanner (1878-1959). Dessutom finns även de stenografiska rådsprotokollen från 1674-1675, 1678-1679 och 1682 utgivna: Stenografiska rådsprotokoll tolkade av Hilding Svensson, utg. av Riksarkivet genom L. Thanner och C. Danielsson, del I-II (1975 och 1983)

HUVUDSERIEN av rådsprotokoll löper från 1621-1723. Den är inte fullständig, utan av olika anledningar saknas protokoll från vissa sammanträden eller vissa perioder. Någorlunda kompletta blir protokollen först efter 1630, men uppenbara luckor finns även efter detta. Man vet till exempel att rådsmöten hållits vid flera tillfällen under åren 1653-1655, men protokoll saknas. Stora förluster orsakades av slottsbranden 1697, som medförde att det för åren 1689-1693 och januari-april 1697 endast finns fragment och utdrag kvar av rådsprotokollen. Från början togs alla möjliga ärenden upp vid rådssammanträdena, men med tiden infördes en viss specialisering. Från 1694 finns särskilda rådsprotokoll i justitieärenden, som ingår i Justitierevisionens arkiv under benämningen Justitierevisionens protokoll. Det bör dock observeras att justitieärenden kan förekomma i de vanliga rådsprotokollen även efter detta. Från 1723 finns särskilda protokoll i utrikesärenden, vilka finns i Utrikesexpeditionens arkiv. 1724 delades samtliga ärenden upp, vilket gör att det från och med det året inte längre finns någon huvudserie av rådsprotokoll. Istället finns rådsprotokollserier i var och en av de olika statsexpeditionerna.

I det kungliga kansliet arbetade ett antal sekreterare som hade till uppgift att föra protokoll vid rådssammanträdena. Det bör observeras att volymerna med rådsprotokoll till övervägande delen är uppdelade så att bara en sekreterares protokoll finns i varje volym. Protokollen ligger kronologiskt ordnade inom volymerna, men där ingår bara de datum då protokoll förts av respektive sekreterare. Om två sekreterare turades om att vara protokollförare vid vartannat sammanträde måste man byta volym för varje nytt protokoll om man vill läsa dem i rätt följd. Detta är anledningen till att det i arkivförteckningen finns många volymer med överlappande datum. Till exempel finns från år 1660 protokoll förda av Arvid Gustafsson (volym 32b-d) och Sven Franc (volym 33a-b). I anmärkningskolumnen finns angivet vilken sekreterare som fört protokoll i den aktuella volymen.

Något heltäckande REGISTER över samtliga rådsprotokoll finns inte. Register förekommer för vissa volymer från och med 1660, antingen i bandet eller i en separat volym. Många volymer saknar dock helt register. Detta gäller särskilt de äldre rådsprotokollen, vilket dock kompenseras av att register gjorts till de tryckta utgåvorna.

Huvudserien av rådsprotokoll består både av renskrifter och av protokoll som mest liknar koncept. Det finns dock också en separat serie för just koncept, benämnd RÅDSPROTOKOLL I KONCEPT. Många av konceptprotokollen finns i renskrift i huvudserien av rådsprotokoll, men inte alla. I konceptserien ingår också sekreteraren Johan Svanhielms stenografiska rådsprotokoll från 1670- och 1680-talet. Av dessa finns bara en liten del i renskrift i huvudserien. De finns dock uttolkade och utgivna i tryck (se ovan).

En tredje serie består av RÅDSPROTOKOLL I AVSKRIFT, UTDRAG ETC. Denna innehåller av 1700-talsavskrifter av rådsprotokoll samt utdrag av vissa protokoll från framför allt 1660-talet. Dessutom ingår förteckningar över rådsprotokoll som finns i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling (E 459 och 461), samt avskrifter av dessa.

Hänvisningar

ReproduceratDel
Repro. anm.Vol 1-28 (1621-1657) master

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2015-04-16 15:21:56