bild
Arkiv

1812 års Uppfostringskommitté


Grunddata

ReferenskodSE/RA/310851
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vYcNeBUQrH6d0002H087k3
ExtraIDÄK851
Omfång
24 Volymer 
Datering
18121830(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmE II b:1-6 mikrokort
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
1812 års Uppfostringskommitté (1812)
Kategori: . Kommittéer (tillsatta av Kungl. Maj:t / Regeringen)

Innehåll

Ordning & struktur310851
1812 ÅRS UPPFOSTRINGSKOMMITTÉ
Regeringens bemyndigande: 29 januari 1812

Allmän anmärkningSärskild förteckning
Inledning (äldre form)1812 års Uppfostringskommitté

ÄK-nr: 851

Tillsatt: 29 januari 1815.

Undervisning

Inledning

År 1801 tillsattes en styrelse för rikets undervisningsväsen, kallad "Kanslersgillet", som utarbetade ett förslag till ny skolordning. Denna infördes i december 1807 för att prövas under fem år. Mot slutet av provtiden (hösten 1812) skulle konsistorierna avge anmärkningar och förslag till ändringar. Skolfrågorna diskuterades livligt, bl.a. ingav rektorn, magister Silverstolpe vid riksdagen 1809 "förslag till förbättring av Uppfostrings- och undervisningsanstalterna i Riket" och 29 januari 1812 tillsattes Uppfostringskommittén med uppgift att granska detta förslag och "allt vad med förbättring av rikets läroverk samt uppfostrings- och undervisningsanstalter i allmänhet kunde äga sammanhang". Kommitterade var: ärkebiskop J A Lindblom, statssekreterare N von Rosenstein, hovkanslern friherre G af Wetterstedt, statsrådet greve A G Mörner, biskop C von Rosenstein, kammarherre C G von Brinckman, kanslirådet N M Tannström, överhovpredikant C C Lilljewalldh, lektor N J Bergsten, lektor Axel Fryxell, konrektor P Alm. Sekreterare: J Adlerbeth, protokollsekreterare i ecklesiastikexpeditionen. Utförligare uppgifter finns i "Berättelse af Kungliga Uppfostrings Comitén" häft. 1, Stockholm 1813.

De från konsistorierna infordrade anmärkningarna och ändringsförslagen finns i uppfostringskommitténs arkiv. På kommitténs begäran förlängdes provtiden för 1807 års skolordning att gälla tills en ny utarbetats. 1813 fick uppfostringskommittén Kungl Maj:ts tillstånd att genom cirkulärbrev (daterat 3 april 1813) från konsistorierna infordra en fullständig berättelse om läroverkens beskaffenhet, sedan konsistorium av varje pastor inhämtat noggranna uppgifter om alla allmänna och enskilda skolinrättningar inom församlingen. Cirkulärbrevet innehöll också vissa frågor att besvara.

Efter en rad betänkanden och förslag av mindre omfattning och betydelse kom den 8 april 1817 förslag till förbättrad skolordning. Förslaget trycktes för att lämna tillfälle till anmärkningar, som skulle inlämnas före 1 febriari 1818. Prästståndets ecklesiastikutskott överlämnade ett tryckt betänkande till kommittén, och dessutom inkom 38 anmärkningsskrifter. Med anlending av dessa utarbetades ett nytt förslag daterat 22 april 1820, som stadfästes av Kungl. Maj:t den 16 september 1820. Den 10 mars 1825 avgav kommittén ett betänkande angående inrättningen av skolor för allmänna folkundervisningen. Uppfostringskommitténs sista betänkande "angående tiden för skådespels uppförande i Linköping", avlämnades 9 juni 1826. Den nya skolordningen möttes av stark kritik och 1812 års uppfostringskommitté efterträddes av 1825 års Stora uppfostringskommitté.

Med hänsyn till arkivets ålder och ringa omfång har gallring ej företagits. Utrymmesvinsten skulle blivit obetydlig.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Uppfostringskommitté (Lokalt ämnesord)

Hänvisningar

ReproduceratJa
Repro. anm.E II b:1-6 mikrokort

Kontroll

Senast ändrad2008-06-26 10:27:31