bild
Arkiv

Edsbro kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1499
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Kyfg5sh7kATDz1WQ3GAIDD
Omfång
8,35 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Edsbro församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1499Förteckning

över

Edsbro församlings kyrkoarkiv

Stockholms län
ArkivhistorikEdsbro kyrkoarkiv
1200-1999

Organisation
Edsbro församling var en lokal myndighet inom Närdinghundra och Lyhundra kontrakt i Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.

Kyrkofullmäktige stod organisatoriskt över kyrkorådet, som har varit församlingens styrelse och haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.

Historik
Namnet Esabro omnämns för första gången i de historiska källorna 1287, de Haesabro. Namnet betyder ”åsarnas bro”. Där kyrkan nu ligger bildades förr ett ed, 4 runstenar från 1000-talet längs vägen till Knutby vittnar om den forna farledens betydelse. Farleden sträckte sig från sjöarna Edeboviken-Närdningen-Sottern och hade även kontakt med Olandsån och Uppsalatrakten. Det finns ett flertal fornborgar i socknen som är strategiskt utplacerade nära farleder.

Kyrkan, som är i gråsten, ligger högt uppe på ett krön. Den är helgad åt S:t Lars. Stenarna har lagts ut i nästan raka skift, koret är dock av tegel. Uppförandet av dess nuvarande långhus kan spåras ända tillbaka till 1200-talet. Långhuset innehöll då även koret, men detta flyttades ut mot öster på 1400-talet. Sakristian byggdes någon gång på 1300-talet. Kryssvalv slogs i hela kyrkorummet och i det nybyggda vapenhuset i söder.

Målningarna inne i kyrkan är en gåva från familjen Lilliesparre på Kragsta och är från 1625. På dem kan man läsa texter ur 1618 års bibel. Predikstolen härstammar från samma århundrade och är av ovanligt slag, då den gjordes i allmogestil. Dopfunten är från medeltiden. På 1700-talet fick kyrkan fast inredning, bl.a. slutna bänkar och man utvidgade även fönsteröppningarna i sydmuren. 1904 renoverades kyrkan, kalkmålningarna (som hade överkalkats 1753) togs t.ex. fram av konservator C. Willhelm Pettersson och man satte även in östra korfönstrets glasmålning.

Vanligtvis tog man upp fönster i de gamla medeltida kyrkor som saknade norrfönster. Det har man dock inte gjort i Edsbro, vilket gör kyrkan ovanlig.

Kyrkogårdens bogårdsmur följer den gamla kyrkomurens gräns. Innanför bogårdsmuren låg en nu försvunnen tingshög, som lär har använts under medeltiden. De sista som ledde ting ska ha varit Heliga Birgittas far och bror. En medeltida stiglucka finns bevarad i väster och ovanför dess valv finns en plattform till vilken en trappa leder. Denna plattform kan ha använts när kungörelser lästes upp, eller vid predikningar, där kringvandrande predikarebröder kunde tala till folket.

Den ursprungliga dörren till vapenhuset förvaras idag i klockstapeln. Den härstammar från 1500-talet och bär spå efter ryssarnas bilor vid deras härjningar i Roslagen år 1719.


Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30.
· Dopböcker fr.o.m. 1740.
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1891.
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1742.
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1740.
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1898.
· Gravböcker saknas.
· Kartor och ritningar

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Allmänt diarium finns ej, men diarium för kyrkobokföringsärenden finns för åren 1970-1991. Gallring har skett utifrån Riksarkivet föreskrifter. Gravböcker förvaras för närvarande hos församlingen, enligt överenskommelse. Personalhandlingar finns ytterst sparsamt i arkivet, för fler personalhandlingar hänvisas till pastoratets arkiv, Söderby-Karls m.fl. församlingars pastorats arkiv. Inventarieförteckningar finns till 1998. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen.

Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2005 och har slutförtecknats efter leveransen.

Stockholm 2009-07-02
Elin Christiansson

(Förteckningsarbetet har påbörjats av Jörgen Broman och färdigställts av Elin Christiansson).

Källor
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985.
Stockholms läns museums sökregister.
Sveriges kyrkor - kyrkor.oppetinnehall.org
Söderby-Karls pastorats hemsida.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Edsbro församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-30 10:30:29