bild
Arkiv

Kårsta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1528
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/T8rNygd2tg55uqh7fFfGR4
Omfång
8,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Kårsta församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13071

Förteckning 1528

Förteckning

över

Kårsta församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikKÅRSTA 1200-tal - 1999

Organisation

Kårsta församling var en lokal myndighet inom Roslags- västra Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Birka Kontrakt. Församlingen tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige var församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

Kårsta kyrka är från slutet av 1400-talet och var från början sannolikt en gårdskyrka som var uppförd på ett adelsgods. Kyrkan är byggd av gråsten och har troligtvis ersatt en tidigare kyrka i trä från 1200-talet. Den tidigare träkyrkan hade en sakristia i sten som fortfarande är bevarad. En gravsten och en bevarad dopfuntsfot av kalksten, vittnar om att det innan dess funnits en träkyrka, byggd under 1200-talet. Den ursprungliga sakristian av sten, som tillhörde den tidigare träkyrkan, är bevarad. Det snidade altarskåpet är från slutet av 1400-talet. Kyrkan har troligtvis från början varit en gårdskyrka. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter den senaste renoveringen 1954. Kårstas församlingsgårdar har tidigare fungerat som skolor fram till 1982.


Beskrivning av arkiven (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
I kyrkoarkiven finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1817
· Gravböcker
· Kartor och ritningar
·

Sökingång till arkivet är arkviförteckningen och diariet. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen. Församlingarna har inte haft någon speciell serie för personalhandlingar. Dessa återfinns istället i Össeby-Garns arkiv, serie K III e, Arbetsutskottets protokoll och handlingar och i serie G II, Diarium och handlingar i kyrkobokföringsärenden.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leveransen.

Stockholm Stad Stadsarkivet
2009-06-29Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida

Ämnesord

Ämnesord, ort
Kårsta församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-16 15:07:17